Logotyp på utskrifter

Verkstadsutbildning Vindeln

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVindeln Utveckling
KontaktpersonRune Sjöström
E-postrune.sjostrom@vindeln.se
Telefonnummer093314225
Beviljat ESF-stöd3 477 209 kr
Total projektbudget3 477 209 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2009-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Tre företag går i detta projekt samman och utbildar 137 av sina medarbetare. Utbildningarna är individanpassade och deltagarna kommer efter slutförd utbildning att genomgå ett test för godkännande och certifiering.

Målet är att samliga deltagare ska avlägga godkända prov.

Bakgrund

I Vindelns kommun finns flera företag inom verkstadsindustrin som alla arbetar inom det skogstekniska området. De har i huvudsak egna produkter som är väl etablerade på världsmarknaden och med en relativt hög teknisk nivå.
Under de senaste månaderna har emellertid också dessa drabbats av nedgången i konjunkturen som i kombination med den rådande finanskrisen medfört låg orderingång med varsel som följd
Behovet av en snabb omställning av produktionskapaciteten till en radikalt lägre nivå blev akut och i Vindelns kommun har således över 200 personer varslats om uppsägning, främst inom verkstadsindustrin. I rådande situation kan inte ytterligare varsel uteslutas.
Det handlar för dessa företag inte om strukturella problem utan det gäller att övervintra den period av lågkonjunktur som de nu befinner sig i. Bedömningen är att arbetskraften kommer att behövas när konjunkturen vänder uppåt igen.
Tre företag går nu samman för att kompetensförstärka sin personal:
Indexator är den världsledande tillverkaren av rotatorer för skogsbruk, styckegods och materialhantering. Indexator tillverkar även Rototilt för grävmaskiner.
Företaget lägger stora resurser på produktutveckling och arbetar nära världens ledande tillverkare av basmaskiner och utrustning för bland annat skogsbruk, materialhantering, återvinning och transport.
Indexator har sina kunder över hela världen och de återfinns till stor del bland världsledande tillverkare av basmaskiner och tillbehör.

Cranab tillverkar kranar och kranspetsutrustning för det professionella, mekaniserade skogsbruket. Konstruktion, tillverkning och försäljning har pågått sedan tidigt 60-tal. Under varumärket Slagkraft produceras utrustning för buskröjning efter vägar och kraftledningsgator. Förutom den svenska hemmamarknaden säljs produkterna till ett flertal länder över hela världen. Den långa erfarenheten och efterfrågan på driftssäkra produkter har även resulterat i att produkterna används inom recycling och skrothantering..

Protab är specialiserat på att vara en renodlad underleverantör till verkstadsindustrin. Företagets kärnverksamhet är bearbetning och tillverkning av komponenter med efterföljande montering. Bearbetningen sker i moderna CNC-styrda maskiner.
Protab har merparten av sin kundbas bland de företag som finns inom skogsklustret i Västerbotten. Av kundbasen finns idag 75% inom skogssektorn, 25% inom övriga verkstadsindustri.

Alla tre företagen arbetar aktivt med kompetensutveckling i sina företag och är certifierade inom såväl kvalité som miljöområdet.
Företagen och deras produkter är väl etablerade på marknaden och de tekniska lösningar och system de ingår i har en tydlig plats. Alla är verksamma inom verkstadsindustrin, vana att samarbeta och medlemmar av det skogstekniska klustret.
Gemensamt för företagen är också att de innehar en tekniskt kvalificerad maskinpark bestående av t.ex CNC-styrda svarar etc. som kräver välutbildade medarbetare.
För att undvika ytterligare varsel, stå ännu bättre rustade när konjunkturen vänder och för att ge kvarvarande personal kompetensförstärkning, avser företagen att tillsammans utbilda sin personal. Utbildningen omfattar 137 medarbetare varav 3 kvinnor. I hela gruppen finns 9 personer med högskoleutbildning medan övriga har högst gymnasiekompetens.
Med dessa kompletterande utbildningsinsatser och certifiering av medarbetarnas kompetens säkerställer företagen kompetensen hos operatörer och företag. Detta leder till en stärkt kompetensprofil för varje enskild individ och till högre produktivitet och ökad konkurrenskraft hos företagen. Med certifierad personal kan företagen säkerställa kravet på framtida konkurrensförmåga från sina kunder. Företagens kunder vet vad företagen presterar idag men behöver också veta att företagen arbetar strategiskt med sitt utvecklingsarbete för att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Med certifierade medarbetare säkerställer företagen kraven på kompetensen från sina kunder.
Kompetensbehoven finns inom tre områden CNC, svetsning och montering. Som vägledning för utbildningsinnehåll har Skärteknikcentrum Sveriges modell för grönt kort använts. Skärteknikcentrum Sverige AB är ett nationellt utvecklingsbolag inom sektorn skärande bearbetning, som en del av svensk verkstadsindustri. Focus ligger på frågor som rör teknik-produktivitets- och kompetensbehov hos företagen. I den egenskapen har de utarbetat paket av utbildningar för olika yrkesgrupper inom verkstadsindustrin. Innehållet har visat sig stämma bra i olika företag och använts bl.a. av en företagsgrupp inom verkstadsindustrin i Småland och hos verkstadsföretaget Sandvik AB. I detta projekt handlar det om ett för verkstadsindustrin anpassat utbildningspaket inom områdena CNS, svets och montering som genom en väl utarbetad inledande test kan individanpassas.
Genom att certifiera personalen får företagen automatiskt en validering av personalens kunskaper, ett utmärkt verktyg för att kvalitetssäkra, vidareutveckla och utbilda medarbetarna.
Medarbetarna kvalitetssäkrar och höjer värdet på sin utbildning. Genom att testa sina kunskaper mot branschens uppsatta kunskapsmål kan medarbetaren visa att han/hon har rätt kompetens. Certifikatet är ett personligt intyg och gångbart i hela landet.
Utbildningarna genomförs i tre block där vissa ämnen återfinns i alla medan andra är yrkesspecifika.
De inleds med ett teoretiskt prov efter vilket utbildningarna justeras och slutplaneras. På så sätt kan också utbildningarna individanpassas. Kostnaden för utbildningen har framräknats utifrån genomsnittspriser som erhållits där motsvarande utbildningspaket genomförts på andra ställen i Sverige och som snittpriser hos kontaktade utbildningsanordnare. Slutlig upphandling kommer att ske innan projektstart.

Utbildning:
Block 1 CNC: 64 medarbetare ges totalt 4055 kursdeltagartimmar vilket innebär ett genomsnitt på 63,4 tim/deltagare.
Utbildningsinnehåll: Kvalitet, Matematik, CNC-maskiner, Materiallära, Ritningsläsning, Produktionsteknik/ekonomi, Skärteknik, Mätteknik, Svenska, Toleranser, Underhåll, IT, CNC-program, Miljö

Block 2 Svets: 30 medarbetare ges totalt 1704 kursdeltagartimmar vilket innebär ett genomsnitt på 56,8 tim/deltagare.
Utbildningsinnehåll: Kvalitet, Matematik, Materiallära, Ritningsläsning, Produktionsteknik/ekonomi, Mätteknik, Svenska, Toleranser, Underhåll, IT, Miljö, Ståls svetsbarhet, Krympning, Restspänningar och formförändringar, Diskontinuiteter och formavvikelser, Kvalitetssäkring vid svetsning.

Block 3 Montering: 43 medarbetare ges totalt 2344 kursdeltagartimmar vilket innebär ett genomsnitt på 54,5 tim/deltagare.
Utbildningsinnehåll: Kvalité, Matematik, Materiallära, Ritningsläsning, Produktionsteknik/ekonomi, Mätteknik, Svenska, Toleranser, Underhåll/provning, IT, Miljö. Renlighet, Monteringsteknik, Grundläggande hydraulik,

Syfte

Syftet med projektet är dels att ge medarbetarna kvalificerad och kvalitetssäkrad utbildning för att stå bättre rustad när konjunkturen vänder uppåt, dels att förebygga ytterligare varsel

Målsättning

Projektets generella målsättning är att stärka kompetensprofilen för den enskilde medarbetaren och höja företagens produktivitet och konkurrenskraft.
De mätbara målen är:
att 137 personer har genomfört och godkänts i utbildningsinsatserna
att 8 100 tim utbildning har genomförts
att 100% av deltagarna i CNC blocket har uppnått grönt kort
att 100% av deltagarna i svets och monteringsblocken har genomfört godkända prov

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Företagen bedriver verksamheten i moderna lokaler och handikap utgör inget hinder för tillträde till lokalerna.
För den nu planerade utbildningarna kommer lokaler som är tillgängliga för funktionshindrade att nyttjas.

Jämställdhetsintegrering

Indexator driver ett långsiktigt jämställdhetsarbete. Lönekartläggning enligt Jämos modell Lönelots har genomförts, rekryteringsrutiner har förändrats och alla företagets ledare har utbildats. Dessutom har ett pilotprojekt genomförts på monteringsavdelningen där alla anställda genomgått två dagars jämställdhetsutbildning. Arbetet har bland annat lett till att andelen kvinnor bland arbetssökande ökat till 50% från tidigare 11%. Arbetet har även lett till att andelen kvinnliga anställda på företaget ökat samt att arbetsmiljön förbättrats. Tyvärr har en tillbakagång i andelen kvinnor skett som en konsekvens av senare tidens uppsägningar. Dock fortgår jämställdhetsarbetet med oförändrad kraft så att företaget står redo att åter anställa kvinnor när konjunkturen vänder. Jämställdhetsarbetet har uppmärksammats på nationell nivå och bland annat beskrivits i rapporten Jämställdhet utgiven av Näringslivets ledarskapsakademi 2007 (ISBN 978-91-977277-0-9)
Cranab och Protab har inte samma framträdande position när det gäller jamställdhetsarbetet men har genomfört kartläggningar och utarbetat jämställdhetsplaner. De senaste åren har andelen kvinnor ökat bland de anställda, men när nu varslen genomförs har dessvärre kvinnorna drabbats eftersom det varit sist anställda.
De planerade utbildningarna kommer att stärka företagens konkurrenskraft och ge dem möjlighet, att då konjunkturen vänder, åter anställa personal, inte minst kvinnorna.
Jämställdhet handlar mycket om kunskap och attityder och i detta projekt, där utbildningen sker i samverkan mellan företagen, får Indexators arbete på detta område framstå som det goda exemplet.

Samarbetspartners

  • Skärteknikcentrum Sverige AB

Deltagande aktörer

  • Cranab AB
  • Indexator
  • Protab i Slipstenssjön AB

Kommun

  • Vindeln