Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Validering i norr

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVuxenutbildningen i Luleå
KontaktpersonSven Lindahl
E-postsven.lindahl@amf.lulea.se
Telefonnummer0920-45 37 98
Beviljat ESF-stöd311 281 kr
Total projektbudget415 867 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2010-02-26
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Syfte med projektet är att utveckla valideringsverksamheten samt undersöka förutsättningarna att skapa valideringnoder i Norrbotten med olika yrkes- och kunskapsinriktningar.

Bakgrund

Vid lågkonjunktur och stigande arbetslöshet ökar efterfrågan på kompetensutveckling och omställningsarbete. Att tillvarata både informell och formell kompetens hos individen är av stor vikt både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Kompetensutveckling med utgångspunkt från kunskapsnivå är tids- och resurseffektiv samt effektiviserar omställningsarbete. För samhället är det viktigt att inför en högkonjunktur stå rustade och tillgodose behovet av kvalificerad arbetskraft.

I Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning och Regional plan för Europeiska socialfonden i Övre Norrland framställs validering av utbildning och yrkeserfarenhet som ett viktigt instrument för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för arbetslösa.

Validering innebär att kartlägga, mäta och dokumentera en individs kompetens. Vid validering identifieras och dokumenteras individens kunskaper och eventuella studier kan bättre utformas utifrån behov och nivå. Genom att synliggöra och bekräfta den reella kompetensen ökar anställningsbarheten och nya valmöjligheter till högre studier kan skapas.

Validering används:
- vid pågående utbildning i syfte att klarlägga kunskapsnivån och anpassa längd och innehållet i studierna.
- i anslutning till vägledning för att definiera utgångsnivå för fortsatta studier
- vid dokumentation av faktiska kunskaper och färdigheter inför en anställningsansökan eller i samband med personalutveckling på arbetsplatsen.

En väl utvecklad kompetensvalidering är ett effektivt sätt för arbetslösa eller för dem som riskerar bli arbetslösa att finna ny anställning. Även för invandrare som idag är underrepresenterade på arbetsmarknaden kan validering bli ett sätt att synliggöra individens kompetens. Vid lågkonjunktur kan validering användas för att rationalisera och förkorta utbildningstiden för att effektivisera omställningsarbetet.

Vid samverkanskonferensen som genomfördes i december 2008 av Kommunförbundet i Norrbotten, inom ramen för projektet SAMSYN, framkom ett tydligt behov av en mer samordnad valideringsverksamhet för att utveckla och tillgodose behovet. Vuxenutbildningen i Luleå har i samarbete med ett flertal kommuner i länet påbörjat arbetet med att utreda hur valideringen kan utvecklas samt finna former för ett utökat samarbetet mellan utbildningsanordnare och näringsliv. Det finns behov att undersöka hur andra kommuner har organiserat verksamheten, vilka modeller och metoder som används för att skapa samsyn kring området validering och påskynda utvecklingen inom området. En regional samverkan kring validering främjar ett effektivt resursutnyttjande, ökar kompetensen samt skapar en hög tillgänglighet.

I förprojektet vill vi därför undersöka hur utbildningsanordnare inom området vuxnas lärande kan samverka för att tillgodose behovet av validering i Norrbotten. Projektet ska i samverkan utveckla strategier och lämpliga miljöer för validering. Även förutsättningarna för ett nationellt och internationellt samarbete ska undersökas och giltighetsgraden ur ett europeiskt perspektiv. Vidare ska förprojektet undersöka om det finns behov av en gemensam metodportfölj i länet, vilka kriterier som ska gälla för bedömning samt kvalitetssäkring av valideringsmodeller.

En effektiv valideringsverksamhet kommer att kräva samverkan mellan olika utbildningsanordnare, näringsliv och branschorganisationer. Förprojektet ska tillvarata den befintliga kompetensen och utbildningsinriktningarna som finns inom vuxenutbildningen i länet för att skapa valideringsnoder och utreda vilka områden, respektive ort, bäst kan utföra validering inom. Projektet kommer att arbeta utifrån länets utpekade tillväxtområden samt inomregionala prioriterade utvecklingsområden. I regionalt tillväxtprogram för Norrbotten prioriteras en utvecklad samverkan med näringslivet och utbildningssektorn för att bättre tillgodose behovet på kompetent arbetskraft.

Individer som hänvisas till utbildning och kurser oavsett om individen redan har den yrkeskompetens som väl motsvarar arbetsmarknadens krav är resursslöseri. Många personer besitter även en stor informell kompetens som är svår att förmedla och intyga när individen söker jobb eller utbildning. I flera fall skulle en verifiering av kompetensen eller en komplettering av en utbildning vara tillräcklig för att få behörighet till ett yrke eller fortsatta studier.

Det finns många målgrupper som är aktuella för att få sina kunskaper och erfarenheter validerade och dokumenterade. För invandrare kan en validering bli ett sätt att tillgodoräkna sig en utbildning från ett annat land samt undersöka och verifiera hur kompetensen uppfyller våra utbildningsnivåer. För arbetslösa och sjukskrivna kan validering bidra till att lyfta fram kunskaper, effektivisera studier samt motivera att söka nya arbeten. Projektet ska särskilt fokusera på de grupper som idag i mindre omfattning är etablerade på arbetsmarknaden för att tillvarata kompetensen och arbetskraften.

Syfte

Syftet med projektet är att i samarbete utveckla valideringsverksamheten i länet för att i förlängningen bidra till en ökad kompetens och anställningsbarhet hos individen. Projektet ska undersöka möjligheterna att skapa valideringsnoder i länet med respektive yrkes- och kunskapsinriktningar för att öka tillgängligheten och möjliggöra en resurs- och kostnadseffektiv validering.

Målsättning

Målsättningen med förprojektet är att

- lägga grund för samverkan inom valideringsområdet samt ge förslag på hur en valideringsverksamhet i länet kan organiseras.
- skapa noder för validering i länet och en uppdelning av branschområden mellan respektive nod.
- skapa och förankra valideringsmodell/modeller.
- undersöka förutsättningarna för ett nationellt och internationellt samarbete kring validering.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Huvudsyfte med förprojektet är att skapa goda förutsättningar för ett genomförandeprojekt som syftar till att validera kunskaper och erfarenheter för att öka anställningsbarheten hos individer som står utanför arbetsmarknaden. Förprojektet och i förlängningen ett genomförandeprojekt ska bidra till att tillvarata och kommunicera formella och icke formella kompetenser för att öka möjligheterna för arbetslösa, personer med utländsk bakgrund och sjukskrivna att etablera sig på arbetsmarknaden.
Genom en bred samverkan i förprojektet kan vi utveckla valideringen i hela Norrbotten för att vid ett genomförandeprojekt erbjuda validering av kunskap och erfarenhet på flera orter och inom ett brett spektra av yrkesinriktningar. Målet är att varje deltagande kommun kan utgöra en valideringsnod som har en eller flera yrkesinriktningar och där personer som står utanför arbetsmarknaden kan validera sina kompetenser.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet skall undersöka och skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att få sina kunskaper validerade. En del i förprojektet blir därför att utreda om exempelvis lokaler är fysiskt tillgängliga, hur aktiviteter och informationen tillgängliggöras, finns det tillräckliga kunskaper kring funktionsnedsättning. Till hjälp i dessa frågor kommer vi i ett tidigt skede kontakta Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, för att få stöd och råd i arbetet kring tillgänglighet.

Medfinansiärer

 • Arvidsjaurs kommun
 • Högskoleutbildning
 • Kalix kommunförvaltning
 • Näringslivsförvaltningen
 • Piteå kommun, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
 • Vuxenutbildningen
 • Vuxenutbildningen i Luleå

Samarbetspartners

 • Arvidsjaurs kommun
 • Högskoleutbildning
 • IUC Norrbotten AB
 • Kalix kommunförvaltning
 • Näringslivsförvaltningen
 • Piteå kommun, Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
 • Vuxenutbildningen

Kommun

 • Arvidsjaur
 • Boden
 • Kalix
 • Luleå
 • Piteå
 • Älvsbyn