Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vägledningssatsning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunförbundet Norrbotten
KontaktpersonBirgit Nordlander
E-postbirgit.nordlander@bd.komforb.se
Telefonnummer0920-205409
Beviljat ESF-stöd328 697 kr
Total projektbudget328 697 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Med utgångspunkt i en tidigare aviserad satsning och med tydligt fokus på länsövergripande strategier, såsom regionalt tillväxtprogram, syftar projektet till att kartlägga och föreslå innehåll, riggning och metod för en större kompetensutvecklingsinsats riktad mot länets studie- och yrkesvägledare.

Bakgrund

I likhet med många andra europeiska regioner står Norrbotten och Västerbotten inför ett antal stora utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet. Begynnande bristyrkesproblematik, könsuppdelad arbetsmarknad, små arbetsmarknadsregioner och en svårighet att matcha utbildningars innehåll mot avnämares behov är några av de utmaningar som måste hanteras på olika sätt för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling i regionen.

I regionen finns en stor samsyn kring vilka prioriteringar som bör lyftas fram inom spåret kompetensförsörjning. Prioriteringarna kommer bl a till uttryck i länsstrategier såsom RUP och RTP, där länets aktörer gjort överenskommelser kring hur utmaningarna bör hanteras. Inom kompetensförsörjningsområdet finns ett flertal regionala grupperingar och nätverk som verkar inom olika delområden. Det regionala kompetensrådet i Norrbotten, tidigare i Länsarbetsnämndens regi, är en de regionala grupper som strategiskt jobbar med regionala kompetensförsörjningsfrågor. Kompetensrådet beslutade under 2006 bl a att man avsåg initiera en kompetensutvecklingsinsats riktad mot länets studie- och yrkesvägledare (pressmeddelande bifogas i pappersversion av ansökan). Kompetensrådet, som tidigare drevs i Länsarbetsnämndens regi, har emellertid legat nere sedan 2007 med anledning av Arbetsförmedlingens omorganisation, och satsningen hann ej påbörjas. Det finns emellertid en annan grupp med länsaktörer (flera av ledamöterna från regionala kompetensrådet finns representerade i denna grupp) som sysslar med regional samverkan kring vuxnas utbildning och lärande, som bestämde sig för gå vidare med denna idé. Gruppen, som ursprungligen bildades som styrgrupp för ett av handlingsprogrammen i RTP 2004 till 2007, består av:


Nordlander Birgit Kommunförbundet Norrbotten.
Lundqvist Monica Läns KHIS (LKF)
Strömbäck Margareta Läns KHIS (HÖN)
Öhman Rolf Läns KHIS (4-kanten)
Anne Sundqvist A-kommunerna
Peter Palo Vux. Lapplands kommunalförb.
Mikael Jansson Vux. Östra Norrbotten
Anita Hedberg Vux. 4-kanten
Pettersson Kurt NorrbottensBildningsförb.
Lindahl Patrik Länsstyrelsen
Johanna Nilsson Företagarna Luleå
Ann Lundqvist Luleå tekniska universitet

Trots att det nya RTP ej har samma typ av genomförandeorganisation har ovanstående styrgrupp fortsatt att verka inom området vuxnas lärande och utbildning. Gruppen anordnar bl a konferenser, tar fram kunskapsunderlag och har även drivit ett par länsgemensamma projekt kring regional utveckling och lärande.

Då förslaget kring ett kompetensutvecklingsprojekt riktat mot studie- och yrkesvägledare inom vuxnas lärande fördes fram av kompetensrådet, tog styrgruppen upp detta för diskussion. Efter att ha kontaktat ett antal kommuner och även ha samrått med studievägledare vid Luleå tekniska universitet, kunde det konstateras att denna yrkesgrupp dels är relativt eftersatta vad gäller ordinarie kompetensutveckling, men framförallt syntes tydligt behovet av att ge en kompetensutvecklingsinsats med ett mervärde i form av exempelvis kunskap om entreprenörskap och företagande, kunskap om länets tillväxtområden, regionala bristyrken, en allt mer internationell arbetsmarknad, studievägledning via distansöverbryggande teknik m m. I samband med diskussionerna kring detta har man även tagit del av nationella utvärderingar och genomlysningar av studievägledningen som funktion. Således beslutades att söka medel för ett kompetensutvecklingsprojekt (förprojektering) med utgångspunkt i kompetens och kunskap som i normalfallet ligger utanför studie- och yrkesvägledarnas utbildning och kompetens, samt med tydligt regionalt arbetsmarknadsfokus och med tydlig koppling till länsvisa strategier (RTP mm).

Möjliga områden som bör belysas inom ramen för förprojekteringen.

Förprojekteringen ska genomföras förutsättningslöst och ett stort antal aktörer från såväl offentlig sektor som näringsliv (såväl avnämare som arbetsgivare, studievägledare och studerande m m) ska intervjuas och engageras. Några områden som ett framtida genomförandeprojekt eventuellt bör innehålla, beaktat länsstrategier och prioriteringar inom dessa, listas nedan.

-Länets tillväxtområden och arbetsmarknaden kopplad till dessa
-Barents som arbetsmarknad/Internationell arbetsmarknad
-Bristyrken - idag och imorgon
-Entreprenörskap och företagande - hur vägleda mot detta?
-Hur bryta könsbundna utbildningsval och könsuppdelad arbetsmarknad?
-Regionala strukturer för utbildning
-Vägledning via distansöverbryggande teknik

Vidare bör även förprojekteringen ge svar på om ett genomförandeprojekt går att göra i samverkan med Västerbotten.

Oaktat av vad förprojekteringen ger ska utgångspunkten vara att innehållet i ett genomförandeprojekt ska ha hög grad av additionalitet och ej innehålla sådant som kan betraktas som ordinarie kompetensutveckling.

Regionala prioriteringar
I enlighet med den regionala planen för Övre Norrland uppfyller förprojekteringen flertalet prioriteringar inom programområde 1.

-Länsövergripande, med ansats av länsöverskridande samverkan i ett ev genomförande
-Små arbetsställen (studie- och yrkesvägledare jobbar ofta ensamma/utanför större arbetslag), t ex vid vuxenutbildning och lärcentra
-Personer som jobbar med stöd till individers kompetensutveckling
-Tydligt fokus på RTP och prioriteringar i detta, tillväxtområden och tillväxtfrämjande förutsättningar
-Syftar i förlängningen till insatser som ska bryta könsuppdelad arbetsmarknad
-Samverkan mellan flera aktörer (styrguppen för Vuxnas lärande och utbildning)
-Mervärde/additionalitet

Syfte

Syfte med projektet är att få svar på vad en regional satsning på kompetensutveckling riktat mot regionens studie- och yrkesvägledare (främst inom vuxnas utbildning och lärande) bör innehålla. Utgångspunkt en skall vara sådan kunskap och kompetens som ligger utanför ordinarie kompetensutveckling och fokus ska ligga på arbetsmarknadsmöjligheter och länsstrategier såsom RTP - tillväxtområde och andra regionala prioriteringar.

I förlängningen syftar projektet till att studie- och yrkesvägledarna ska få ökad kunskap om regionala förutsättningar, prioriteringar och utmaningar, vilket i sin tur ska kunna bidra till elevers/studenters bättre underbyggda val och sedermera en tryggad kompetensförsörjning i länets olika delar.

Målsättning

Att förprojekteringen tydligt ger svar på vad ett framtida genomförandeprojekt ska innehålla: vad ska ett kompetensutvecklingsprojekt riktat mot länets studie- och yrkesvägledare ha för innehåll och hur ska detta riggas och genomföras?

Att förprojekteringen ger svar på vilka studie- och yrkesvägledare som bör omfattas av ett genomförandeprojekt: fokus ligger på studie- och yrkesvägledare verksamma inom vuxnas utbildning och lärande (i samverkansområdena), men utesluter inte att exempelvis gymnasieskolans vägledare skall omfattas.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De aktiviteter som genomförs inom förprojekteringen kommer att vara tillgängliga för samtliga deltagare som omfattas av projektet. Lokaler som används vid intervjuer, kartläggning och konferens kommer att vara tillgänglighetsanpassade, exempelvis genom hörslingor, rullstolsanpassning och även anpassade för människor med eventuella allergiska besvär. Vidare kommer det att kartläggas hur funktionen studie- och yrkesvägledning inom länet är tillgänglig för personer med olika funktionshinder. Bl a kommer det särskilt att undersökas hur funktionen ytterligare kan anpassas med hjälp av distansöverbryggande teknik och andra lösningar. Slutsatser kring ovanstående kommer att påverka genomförandeprojektet såväl metod- som innehållsmässigt.

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Boden
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Pajala
 • Piteå
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå