Logotyp på utskrifter

VIVA Resurs - Kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVIVA kompetenscentrum
KontaktpersonBirgitta Heldius
E-postbirgitta.heldius@umea.se
Telefonnummer090-164928
Beviljat ESF-stöd308 280 kr
Total projektbudget308 280 kr
Projektperiod2009-01-15 till 2010-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Sammanfattning

En behovsanalys genomfördes år 2006 med stöd från Socialfonden. Följande år har VIVA Resurs genomfört kompetenshöjande aktiviteter bekostade av egna medel.

Ansökan gäller fortsatt kompetensutveckling.Exempel: Mångfald och jämställdhet och fördjupning av coachutbildning.

Bakgrund

VIVA Kompetenscentrum är en enhet tillhörande Gymnasieförvaltningen i Umeå kommun. Inom enheten finns verksamheter som:Flyktingmottagning, Kommunal vuxenutbildning, Vägledning, Svenska för invandrare, VIVA Arbete Unga och VIVA Resurs.

Denna ansökan avser VIVA Resurs.

Ansökan gäller:
1. Uppföljning och fördjupning av coachutbildning 16 timmar
2. Miljöutbildning 32 timmar - Förverkligande av kommunens miljömål.
3. Mångfald och jämställdhet - 16 timmar.
4. Delaktighet och ansvar - 36 timmar


VIVA Resurs är en uppdragsorganisation och arbetar huvudsakligen med uppdrag från Socialtjänsten, sfi (svenska för invandrare), och arbetsförmedlingen. De senaste åren har VIVA Resurs också samarbetat med Försäkringskassan omkring rehabiliterande åtgärder för långtidssjukskrivna.

Uppdragen består i att verksamheterna, aktiviteterna, ska utformas på ett sådant sätt att det stärker den enskilde individens personliga utveckling och självkänsla samt vara så utvecklande att individen stärks i sina möjligheter till fortsatta studier eller arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

VIVA Resurs utgör en specialistkompetens inom arbetsmarknadsområdet i kommunorganisationen och har också i uppdrag att utveckla rutiner och flöden inom den egna organisationen, liksom gentemot de uppdragsgivare och myndigheter som är samverkansparter. Vidare pågår utvecklingsarbeten som rör samverkan inom hela Umeåregionen.

Organisationen "VIVA Kompetenscentrum" i sin nuvarande form sjösattes 1 januari 2007. VIVA Resurs var tidigare en enhet inom inom Arbetsmarknadsavdelningen och benämndes Returmarknad.

Målsättning för VIVA Resurs: " Samverkan mellan VIVA Resurs, Vuxenutbildningen, och Socialtjänsten, ska utvecklas så att samlade resurser används optimalt. Individuellt anpassade åtgärder ska minska tid i arbetslöshet eller brister i utbildning och öka andelen individer som blir anställningsbara. Samarbetet med berörda aktörer inom Umeåregionen ska öka. Vidare ska rutiner, flöden och kvalitetsarbete inom enheten utvecklas".

VIVA Resurs arbetar också mycket miljöinriktat. Verksamheten är en del av Umeå kommuns miljösatsning för framför allt återbruk och återvinning av kommunens överskottsmaterial. Men ambitionen är också att öka miljömedvetenhet och kretsloppstänkande såväl hos anställda som hos övriga kommuninvånare.

Arbetsmarknadsavdelningen ansökte 2006 hos Socialfonden om medel till en förstudie för att göra en analys av utbildningsbakgrund och kompetensutvecklings-behov. Ansökan beviljades. Förstudien genomfördes och resulatatet beskrivs i bil 1"Kompetensutvecklings-analys - Arbetsmarknad Vuxna, Umeå Kommun. En del av förstudien redovisas nedan:

Analys avseende Styrkor och Svagheter

Vi är en flexibel organisation
Vi arbetar lösningsfokuserat
Vi har en gemensam värdegrund
Vi kan arbetsmarknadsfrågor
Vi har alla olika bakgrunder och arbetslivserfarenhet.

Men

Vi har svårigheter att till fullo använda den teknik som står oss till buds
Vi använder oss inte av gemensamma rutiner (blanketter och flöden)
Vi har ibland "för stort hjärta", dvs vi har svårt att säga nej till brukare och uppdragsgivare - "sätta gränser".
Vi brister när det gäller att följa och omsätta fattade beslut.
Vi finns inte alla under samma tak, vilket skulle underlätta en större tilltro till varandra.

När det gäller hot och möjligheter kan man uttrycka det på så sätt, att det som kan utgöra ett hot mot verksamheten också många gånger kan betraktas som en möjlighet. Ett tydligt hot som vi hela tiden lever med, är de politiska förändringar som äger rum såväl på nationell som på lokal nivå. Det regeringsskifte som ägde rum i samband med valet i september 2006 gav signaler som är oroväckande för vår verksamhet inte minst ur ett brukarperspektiv. Bland annat har man avskaffat finansieringen för samtliga anställningsstöd och arbetspraktikplatser. Det slog hårt mot våra brukare eftersom dessa program var vanliga i vår verksamhet. Den konkurrensutsättning som aviserades, såg vi närmast som en utmaning, och har nu lett till att vi har utvecklat verksamheten och omfattar nu också intern rehabilitering inom Umeå kommun.

Vid analys av kompetensbehov har vi delat in personalgruppen i fyra kategorier:

Arbetsledare, operativ personal inom de olika verksamhetsområdena.
Arbetsmarknadskonsulenter
Gruppledare
Administrativ personal

Arbetsledare och arbetsmarknadskonsulenter redovisar behov av:

Data- och teknikutbildning
Bemötande och kunskap om andra kulturer
Praktiska arbetsövningar i lösningsfokuserat arbetssätt
Den inre psykosociala arbetsmiljön samt kunskaper om hur man arbetar
med psykiskt sköra personer

Gruppledarnas behov:
Tillskapa ett forum för den egna gruppen och där en kunskapsbank kan
byggas upp.
Datautbildning
Den inre psykosociala arbetsmiljön
Kunskaper och kännedom om några av de vanligaste
bokstavsdiagnoserna
Bemötande och kunskap om andra kulturer

Den administrativa gruppen efterfrågar:
Datautbildning

Sedan intervjuer och kartläggning genomförts har ett flertal utbildningar genomförts (se nedan) och behovet av kompetensutveckling har följts upp i arbetsgrupperna. Behovet av kompetensutveckling finns också med som en punkt vid de årliga medarbetarsamtalen.Kompetensutveckling som genomförts under 2007 och 2008 med egen finansiering:

UGL- Utveckling Grupp och Ledare - en fem dagars utbildning om grupputvecklingsprocessen. Fyra personer som anställts de senaste åren har deltagit till en kostnad av 4 x 15 000 kr= 60 000 kr. personal med längre tids anställning har genomgått utbildningen tidigare.

Fördjupad UGL - två personer a 20 000 kr = 40 000 kr.

Teknik i vardagen- Arbetsledare och handläggare har genomgått en utbildning om tillämpningsområden för "first-class", kommunens e-mail-program.

x antal personer har fått utbildning för ECDL - "körkort".

Teamutveckling för handläggare - med konsult Sten Ricke

för närvarande pågår:
Coachutbildning - Handläggare 9 dagar och Arbetsledare 4 dagar.
Utbildningen ger deltagarna förutsättningar för ACC-certifiering genom ICF.

Kursdeltagarna erhåller diplom efter genomförd kurs med godkänt examinationsresultat.

Utbildningen hålls av två personer, som båda är ICF-certifierade coacher.

Utbildningar som genomförts under 2007 0ch 2008, bekostas av VIVA Resurs.

Syfte

De senaste organisationsförändringarna har inneburit att personalstaben har mer än fördubblats under relativt kort tid. Under 2007 har en hel del arbete lagts ner på att finna nya samarbetsfrågor och diskussioner omkring framtida arbetssätt, rutiner och flöden. Men framför allt vilka kompetenser som kommer att behövas i den framtida organisationen.

Syftet med projektet är att personalen ska få fördjupade kunskaper om målgrupperna och utveckla arbetsmetoder för ett ständigt förbättrande i mötet med brukarna.

Syftet är också att stärka "lagandan" så att de olika personalgrupperna (se målgrupper, ansvarsområden) tar ansvar för sin specifika roll samtidigt som man är delaktig i hela processen som ska stärka den enskilde brukaren att gå vidare till arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning.

Syftet uppnås genom att:
fördjupade kunskaper inom områdena jämställdhet, jämlikhet och etnicitet leder till att (oftast omedvetna) fördomar och förutfattade meningar omvärderas.

Den coachutbildning som fn pågår kommer att tillämpas i VIVA Resurs olika verksamheter. Efter en tids arbete med metoden återsamlas kursdeltagarna för uppföljning och fördjupning.

Den miljöpolicy som VIVA Resurs antagit innebär att man arbetar miljömedvetet och följer kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Miljömedvetenhet och engagemang ska hela tiden öka hos anställda och brukare. (Behov av miljöutbildning, framkommer inte uttalat i förprojekteringen, men är en del av verksamhetens policy).


Målsättning

Anställda vid VIVA Resurs ska få nya kunskaper
- om jämställdhet
- om coachning
- om miljöhänsyn och kretsloppstänkande
- om sin egen roll och sin specifika betydelse i brukarens utveckling

som gör att de blir säkrare i sin roll.
- gentemot brukare
- gentemot arbetsgivare
- gentemot samverkansparter

Det som ska mätas är alltså den anställdes upplevelse i vilken grad målet har uppfyllts.

Förväntad effekt:
De kunskaper som de anställda tillägnar sig, förväntas spridas till brukarna, och fungera på så sätt att de blir säkrare i sin roll och förbättrar förutsättningarna för dem att finna arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

De kunskaper som de anställda tillägnar sig, förväntas också "spilla över" till arbetsgivare, på så sätt att man i större utsträckning ser de möjligheter som de arbetssökande utgör.

På så sätt att matchning arbetsgivare - arbetssökande förbättras, "Rätt man, på rätt plats".Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utbildningarna kommer att äga rum i kommunens egna lokaler, som är anpassade för personer med olika funktionshinder.

Kompetensutvecklingen vänder sig till redan kända personer, så man är väl insatt i vilka krav som ställs på fysisk tillgänglighet. Stor vikt kommer att läggas vid att informera de anställda om vilka utbildningar som står till deras förfogande samt bakgrund och syfte till kompetensutvecklingen.

Utbildningsblocket som handlar om mångfald och jämställdhet innehåller kunskaper om alla diskrimineringsgrunderna.

Jämställdhetsintegrering

Under behovsinventeringen deltog 12 kvinnor och 24 män. Fördelningen speglar personalsammansättningen under 2006. Man har vid nyrekryteringar strävat efter en bättre balans mellan könen. Den aktuella fördelningen är 14 kvinnor och 20 män.

Vid förstudien efterfrågades mera kunskap om andra kulturer,hur man arbetar med den inre psykosociala miljön och bemötandefrågor. Inom samtliga dessa frågor ryms jämställdhet och mångfald.Vi ser också mångfald och jämställdhet som en del av det ständigt pågående kvalitetsarbetet. Att arbeta med ständiga förbättringar inom mångfald och jämställdhet ser vi också som ett sätt att närma sig varandra i gemensamt arbetssätt.


Ett av utbildningsblocken i projektet handlar om mångfald och jämställdhet.

Inom VIVA Resurs omfattas vi av Umeå kommuns övergripande mål. Inom Mångfald och jämställdhet sägs:

Umeå skall vara en kommun där alla oavsett etnicitet,trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och social bakgrund ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.


En personalstab som tar jämställdhetsfrågan på allvar, är en bra förutsättning för att synsättet sprids till de brukare som finns inom organisationen. Vi ser det alltså som ett strategiskt påverkansarbete att fördjupa oss i frågor om jämställt och jämlikt.

Den 16-timmars utbildning som planeras under 2009 kommer att fokusera på kommunens jämställdhetsmål och hur man skapar kontinuitet i jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Man kommer också att utse en arbetsgrupp som arbetar fram en handlingsplan mot trakasserier. I denna utbildning deltar även de brukare som finns i verksamheterna

Kommun

  • Umeå