Logotyp på utskrifter

Utvecklingsarbete i team

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonElisabeth Åberg
E-postlindblomsvenssonaberg@gmail.com
Telefonnummer070-2984510
Beviljat ESF-stöd353 078 kr
Total projektbudget353 078 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi har erfarit brister i kommunikation och organisering i tolkning av skolans uppdrag vilket också Skolverkets inspektioner visar. Vår målsättning är att skapa strukturer och verktyg för dialog och samspel, vilket lägger grunden till långsiktighet och hållbar utveckling inom lärande organisationer.

Bakgrund

Vi lever i en föränderlig värld och i högre grad än tidigare ställs det krav på utbildningsväsendet att utveckla individers kompetenser i takt med samhällets och näringslivets behov. Med framåtsträvande kompetenser ökar medborgarnas handlingskraft och ansvarstagande i främjandet av utvecklingen av det närliggande samhället och i förlängningen regionen. Vi har erfarit brister i både kommunikation och organisering i tolkning av skolans uppdrag. Detta leder till att utbildningsväsendet inte hänger med i aktuell forskning och de krav samhället ställer på sina medborgare idag och imorgon. Inom en snar framtid kommer nuvarande styrdokument Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994) med tillhörande kursplaner att ersättas. Skolverkets inspektioner av skolor under de senaste åren, har visat på brister i förhållande till nuvarande styrdokumentens (Lpo94) intentioner och riktlinjer. I de nya styrdokumenten ställs det ännu tydligare krav på verksamhetens aktörer. Styrdokumentens mål och riktlinjer måste på ett tydligare sätt genomsyra skolans verksamhet. En grundförutsättning för att detta ska uppnås, som vi ser det, och med stöd i en av Myndigheten för skolutvecklings Temaskrift, Utvecklingsdialog för skolutveckling (www.skolutveckling.se) är ett ökat samspel och en ökad dialog inom skolan. Vi som utvecklingsteam, kommer att i samarbete med verksamhetens aktörer och med utgångspunkt i erfarenheter och behov, skräddarsy långsiktiga flexibla utvecklingsplaner.
Arbetet initieras i dialog med verksamhetens aktörer där vi synliggör nuläget. Med nulägesbeskrivningen som utgångspunkt definierar vi möjliga utvecklingsområden. I det utvecklingsarbetet handleder och dokumenterar vi, samt hjälper till med reflekterande samtal och dialog. Under den pågående processen deltar vi i den dagliga verksamheten. Detta för att i dialogen och samspelet synliggöra olika utvecklingsmöjligheter, implementera mål och kontinuerligt följa och stödja processen.
När utvecklingsplanen är genomförd ska verksamhetens aktörer ha möjlighet att på egen hand och tillsammans med andra fortsätta utveckla verksamhetens inre arbete, utifrån de verktyg och arbetsmetoder för reflektion, dokumentation och dialog, som under processens gång tagit form. Förprojekteringen syftar till att ta fram en nulägesbeskrivning, lyfta fram prioriterade utvecklingsområden samt formulera mål för genomförandefas.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att vi genom nulägesbeskrivningen och SWOT-analysens resultat tillsammans med verksamhetens aktörer identifierar nuläget och utformar en utvecklingsplan. Förprojekteringen lägger grunden till ett genomförandeprojekt och därmed ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån en modell för dialog och samspel. Genom fortsatt implemtering och utveckling av denna modell kommer verktyg att skapas för långsiktighet och hållbar utveckling inom lärande organisationer.

Målsättning

Målet med att nulägesbeskriva verksamheten är att genomlysa verksamhetens utvecklingsbehov och tillsammans med verksamhetens aktörer prioritera målområden. Förprojekteringen ska ge oss underlag för att ansöka om ett genomförandeprojekt där vi kommer att arbeta vidare med de prioriterade kompetensutvecklingsmålen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Utvecklingsteamet kommer att verka i den fysiska miljö som tillika är aktörernas arbetsplats och därmed anpassad efter deras behov. Vårt förhållningssätt bygger på att i alla möten sträva efter öppenhet, nyfikenhet inför mångfald samt aktörerna i verksamhetens delaktighet i hela studieprocessen.

Under förprojekteringens processarbete kommer fortlöpande dokumentation att vara tillgänglig för berörda aktörer, utformad efter aktörernas önskemål och behov. Förutom skriftlig dokumentation är utvecklingsteamet periodvis aktiva i verksamheten för handledning och dialog kring det pågående arbetet.

Kommun

  • Luleå