Logotyp på utskrifter

Utveckling evenemangsproduktion

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägarePeabtravet
KontaktpersonSven granström
E-postsven.granstrom@boden.travsport.se
Telefonnummer092153040
Beviljat ESF-stöd446 550 kr
Total projektbudget446 550 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Det övergripande målet är att utveckla en kvalité i utförandet av den upplevelseprodukt som levereras i form av travevenemang vid travbanan i Boden. Därigenom ska lönsamheten öka och skapa tillväxt vid travbanan i Boden samt till den framväxande upplevelse- och evenemangsnäringen i området.

Bakgrund

I Norrbottens län finns starka traditioner kopplade till verksamheter med häst. Bodens kommun har genom militären och travbanan tidigt varit centrum för hästverksamheten i länet. I länet finns uppemot 6000 hästar.
Norrbottens Travsällskap (NTS) bildades 1943 och 1944 kördes de första tävlingarna på travbanan i Boden. Sedan första april 2008 är namnet på Bodens travbana Peabtravet. Travbanan omsätter direkt drygt 20 miljoner kronor och är arbetsplats för nio heltidsanställda på sekretariatet samt ytterligare trettiosex funktionärer och servicepersonal under travdagar. Travrestaurangen drivs som entreprenad och är även öppen som en lunchrestaurang under veckodagar. Nio så kallade A-tränare d v s professionella tränare med ett företag som baseras på travverksamhet med tillsammans ett tjogotal anställda har sin verksamhet vid travet. Travbanan har även betydelse för utvecklingen spannmålsodlingen i länet och en grov uppskattning är att 2-3 lantbrukare kan försörja sig med produktion av foder till travhästarna som står uppstallade vid travbanan i Boden.
Travsporten i Boden har även en stor betydelse som nav i en lokal och regional evenemangsstruktur och en kärna i det Hästcentrum som är under uppbyggnad i Bodens kommun. Bodens kommun har under senare år genomgått en stark utveckling inom upplevelse- och evenemangsmarknaden med Multisportarena, Äventyrsbad, Camping, Storklinten, Rödbergsfortet, Försvarsmuseum och Westernfarm. Fler anläggningar är under utveckling och beräknas vara i drift i en nära framtid. En multisportarena i nära anslutning till Travbanan i Boden invigdes i juni 2008. Det pågår en medveten och strategisk utveckling av upplevelsebaserade näringar i kommunen som t ex sportfisketurism, där laxfisket i Luleälv, 5 minuter från centrala Boden, anses som ett av landets bästa.
I oktober 2006 tillsatte Svenska Travsportens Centralorganisation (STC) och Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) en utredning, Framtidens Travsport. Bakgrunden till utredningen är minskade intäkter på grund av en ökad konkurrens på spel- och evenemangsmarknaden, vilket innebär att antalet aktiva och publikantalet minskar.
I utredningen rekommenderades samtliga travsällskap att med utgångspunkt i utredningen och med stöd av ATG och STC genomföra en djupanalys under år 2008 med konkreta åtgärdsförslag. Inom ramen för analysen har en handlingsplan för den egna banans långsiktiga överlevnad tagits fram. Handlingsplanen ska ligga till grund för beslut om strukturella och andra åtgärder på lokal och central nivå under 2009. Vilket betyder att det arbete med handlingsplanen utgöra underlag för de resurser som tilldelas Bodentravet i framtiden.
I djupanalysen har framkommit behov av att utveckla organisationen som innefattar att ta fram ett system för ledning och kontroll som kan säkra kvalitén i de tjänster som levereras samt behov av kompetensutveckling av personal. Samverkan mellan de företag som gemensamt ingår i travbanans aktiviteter som restauratörer, travtränare, veterinärklinik, markentreprenadföretag o s v behöver stärkas för utveckling av helhetsupplevelsen. Även en ökad samverkan inom det kluster av evenemangs- och upplevelseföretag som är under uppbyggnad i Bodens kommun ska stärka travbanans möjligheter till en långsiktigt hållbar utveckling. Gemensam kompetensutveckling är en väg att nå en samsyn på de upplevelseprodukter som banan i framtiden ska leverera.

De möjligheter som ska undersökas i förprojekteringen är:

1. Vilka system för ledning och kontroll av kvalitén behöver organisationen utveckla?
Det ställs ökade krav på lönsamhet och ökade intäkter för en långsiktig utveckling av travbanan. Ökade krav på lönsamhet fordrar ett nytt sätt att förhålla sig till bland annat: ekonomistyrning, kvalitetsutveckling och kontroll samt organisations- och personalfrågor.

2. Vilka nya kompetenser behöver tillföras organisationenl?
Travsporten är en djupt förankrad företeelse i regionen med mycket gamla anor. Numera är den en del i en regional/lokal upplevelse- och evenemangsmarknad under stark utveckling. Det ställer nya krav på service, utförande och utveckling av nya tjänster och paketering av tjänster, vilket ställer nya och andra krav på de anställdas kompetens.

3. Vilka möjligheter finns att utveckla samverkan och nya kompetenser inom det kluster av upplevelse- och evenemangsföretag som växer fram i kommunen?

Syfte

Syftet är att genom utveckling av organisationen, en utökad samverkan och utveckling av ny kompetens öka lönsamheten och möjligheten till tillväxt, inte enbart i travets verksamhet utan även inom det upplevelse- och evenemangskluster som växer fram i nära anslutning till travbanan.

Målsättning

Det övergripande målet är att utveckla en kvalité i utförandet av den upplevelseprodukt som levereras i form av travevenemang vid travbanan i Boden, där utförandet innefattar samtliga aktörer. Med en utveckling av kvalité och samverkan ska lönsamheten öka och skapa tillväxt som kan säkerställa befintliga och generera nya arbetstillfällen kopplade till travbanan i Boden samt till den framväxande upplevelse- och evenemangsnäringen i området.

Målet med förprojekteringen är att:
1. Identifiera behovet av ny kompetens i organisationen och behovet av kompetensutveckling hos samtliga anställda. Behoven ska kopplas till målen i den handlingsplan som har tagits fram och som sammanfattas i det övergripande mål som angetts för ansökan.
2. Undersöka förutsättningarna till samverkan med öriga arrangörer av evenemang inom kommunen i genomförande av kompetensutveckling och utveckling av organisationen.
3. Förbereda en genomförandefas som innefattar insatser för kompetesutveckling och utveckling av organisationen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Anläggningen är utformad så att den inte fungerar fysiskt utstängande för personer med funktionshinder. Information och inbjudningar till seminarier ska utformas så att alla grupper känner sig inkluderade och att ingen utestängs på grund av funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Ett studiebesök kommer att genomföras i Finland där man har lyckats väl med att organisera hästverksamhet i centrum som skapr tillväxt i denskilda företagen, ivbranschen som helhet och i de regioner där de etablerats. Redan nu sker ett tävlingsutbute inom travverksamhet med Finland där tränare från Finland är verksamma i Sverige och tränre från Sverige startar sina hästar i Finland. Utbytet med Finland har även varit en fördel i marknadsföringen av banan mot centralorganisationerna i Sverige.

Kommun

  • Boden