Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utsikten

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialkontoret
KontaktpersonIngrid Selin
E-postingrid.selin@skelleftea.se
Telefonnummer0910-71 23 17
Beviljat ESF-stöd4 611 360 kr
Total projektbudget12 424 620 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2011-08-02
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Utsikten ska utveckla arbetssätt och metoder i fördjupad myndighetssamverkan i arbetet med att föra unga vuxna med särskilda behov mot arbete och studier. Med aktiv och välriktad samverkan förhindras perioder av passivitet och risken att individen "faller mellan stolarna" minskar.

Bakgrund

Det är väl känt att arbetslöshet och utanförskap, under framförallt längre sammanhängande tid, har negativa effekter på individer. Många får sämre självkänsla, saknar eller vågar inte sätta framtidsmål samt drabbas av somatisk och/eller psykisk problematik. Projektet Utsikten har som mål att öka sysselsättningsgraden genom myndighetssamverkan hos dem som står längst ifrån arbetsmarknaden och som historiskt sett haft mycket små möjligheter att få/behålla arbete eller påbörja/fullfölja studier. Merparten av ungdomarna i Skellefteå klarar övergången in i vuxenlivet bra, har egna nätverk och kan med inga eller små insatser inom ramen för de resurser som finns samlade i Skellefteå övergå till arbete eller utbildning. Dessvärre så finns det ungdomar som stöter på större svårigheter med etableringen på arbetsmarknaden eller saknar de kunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier.

Skälen till svårigheterna är naturligtvis varierande, i vissa fall kan det endast ha handlat om en serie olyckliga omständigheter som lett fram till ett utanförskap medan det i andra fall kan förklaras av funktionsnedsättningar som gör att vägen till arbete eller fortsatta studier kan vara mer problematisk än för andra individer. I gruppen finns personer som är aktuella hos flera myndigheter och som har blivit hänvisade till en mängd sysselsättningsinriktade insatser, men där de på grund av bristande samverkan mellan myndigheter och individuella svårigheter hamnat in i en rundgång av perioder med aktivitet och passiv väntan. Många ungdomar fastnar samtidigt i ett långvarigt bidragsberoende för att klara sitt uppehälle. Behovet av samordnade insatser för vissa individer mellan myndigheterna är därför stort. För att hantera problemen effektivt krävs en samordning av tillgängliga resurser inom berörda myndigheters organisationer, både i form av samverkande handläggande personal men också när det till exempel gäller val av metoder eller stödinsatser. Ett projekt som initialt bedrivits i samordningsförbundet Skellefteås regi har haft som mål att genom gemensam planering, samlokalisering och insatser över myndighetsgränser kunna ge ett kvalificerat och uthålligt stöd till ungdomar som har kontakt med minst två myndigheter. Samtliga aktörer i Samordningsförbundet, det vill säga Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens landsting har bidragit med samverkande personal under projektperioden.

Resultaten av projektet är lovande och man har redan idag kunnat visa på att det finns god potential för att efter ytterligare fördjupning av myndighetssamverkan samt utveckling av förbättrade rutiner och nya gemensamma arbetssätt ha goda möjligheter att införa projektets arbetssätt i ordinarie verksamhet.

METOD
Att via fördjupad samverkan och samlokalisering av handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunen skapa förutsättningar för individer med komplex problembild att återgå till arbetsliv eller studier. Detta underlättats då deltagare i Utsikten får tillgång till alla fyras organisationers kompetens, resurser utan onödiga dröjsmål och att risken för att hamna mellan stolarna minimeras.

Den stora utmaningen som Utsikten står inför är att införa arbetssättet i de berörda parternas organisationer och att säkerställa en permanent drift av verksamheten.

Syfte

Syftet med Utsikten är att utveckla arbetssätt och metoder i fördjupad myndighetssamverkan i arbetet med att föra unga vuxna med särskilda behov mot arbete och studier. Med aktiv och välriktad samverkan överbryggs perioder av nedbrytande passivitet samt ger möjlighet att använda den bästa tillgängliga insatsen för att individen skall kunna etablera sig i eller återgå till arbetsmarknaden. Verksamheten skall leda till att deltagarna tar sig vidare in i arbetslivet eller till studier och att de på sikt kan försörja sig samt leva ett självständigt liv. Då Utsiktens arbetssätt visat sig vara effektivt är det därför viktigt att under projekttiden analysera hinder och undanröja dessa för att möjliggöra att Utsikten permanentas.

Målsättning

90% ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier.
50% ska under projekttiden uppnå egen försörjning genom arbete eller studier.
90% av deltagarna ska uppleva att de kan mer om jämställdhet.
90% av deltagarna ska uppleva att de kan mer om mångfald.
90% av deltagarna ska uppleva att de kan mer om tillgänglighet.
Beslut taget att Utsikten ska permanentas.

Genom utveckling av arbetssätt och metoder i fördjupad myndighetssamverkan skapas förutsättningar för:
DELTAGARNA att erhålla adekvata och effektiva insatser som stärker deras position i samhället. Genom att bryta utanförskapet och med rätt stöd i högre utsträckning kunna påverka sina möjligheter att ta steget till arbete, studier och ett självständigt liv. Viktiga beståndsdelar för att uppnå detta är kunskap och medvetenhet om jämställdhet, mångfald och tillgänglighet dels för att vidga sitt urval i yrkes- och studieval, men även att vara medveten om andra viktiga perspektiv på arbetsliv och samhälle så som mångfald och tillgänglighet.

Då Utsiktens arbetssätt visat sig vara effektivt är det därför viktigt att under projekttiden analysera hinder och undanröja dessa för att möjliggöra att Utsikten permanentas. Genom att permanenta Utsikten så är fördelar för deltagande myndigheter bland annat att:
-Kompetensutbyte mellan myndigeter som berikar, fler personella nätverk som medför att samverkan mellan myndigheterna ytterligare förenklas.
-Färre unga arbetslösa "faller mellan stolarna" genom effektivare handläggning.
-Genom nyttjande av fullmaktsförfarande undviks att sekretessbestämmelser inte skapar problem.
-Avlastar handläggare hos samverkande myndigheter som inte kunnat bistå individer vars behov endast kan tillgodoses via en effektiv och organiserad samordning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektets lokaler, information och kommunikation ska i möjligaste mån vara tillgänglig för så många som möjligt, i första hand kommer projektdeltagarnas förutsättningar och behov att beaktas men även övriga intressenters behov av anpassning av information och kommunikation kommer att mötas i enlighet med de riktlinjer och policys för tillgänglighet som redan gäller för samverkande myndigheter. I Skellefteå kommun finns en handikappkonsulent som kan ge utökad vägledning och stöd för personer med funktionsnedsättningar och kan bland annat ge stöd med att få information översatt till lättläst svenska, inläst på band eller i punktskrift. Även i planering av aktiviteter utanför projektets ordinarie lokaler ska tillgänglighetsaspekter beaktas. Det är viktigt att ingen deltagare diskrimineras på grund av en eventuell funktionsnedsättning. I projektets målgrupp finns det framförallt personer med konstaterad eller misstänkt psykisk funktionsnedsättning som projektmedarbetarna ska ha kompetens och beredskap att möta, men det gäller även att externa aktörer som möter projektdeltagarna har tillräcklig kunskap och förståelse för att hantera de funktionsnedsättningar projektdeltagarna de möter har. För att säkerställa att medarbetare i projektet kan hålla i planerade workshops om tillgänglighet som hålls för deltagarna samt möta projektdeltagarna på bästa sätt oavsett eventuella funktionsnedsättningar kommer kompetensutveckling av projektets personal att genomföras. Inför varje placering av praktikanter på arbetsplatser sker en arbetsplatsanalys där både den fysiska och psykiska arbetsmiljön kartläggs. Som verktyg kommer vi att tillämpa en arbetsplatsanalys som Misa AB utvecklat och som på ett strukturerat och grundligt sätt ger svar på om den aktuella arbetsplatsen kan vara lämplig för den tilltänkte praktikanten. Arbetsplatsanalys sker via intervju med en anställd som är väl insatt i arbetsuppgifter och rådande kultur på arbetsplatsen. Exempelvis frågas det efter tillgänglighet, kärnrutiner, episodiska rutiner och arbetsrelaterade rutiner. En utförlig beskrivning av den fysiska och även psykosociala miljön, såsom stress, tider, pauser, organisation/beslutsordning och arbetsklimat efterfrågas för att få en så bra bild av platsen som möjligt. Beskrivningen görs för att öka möjligheterna att placera rätt person på rätt plats och även hitta anpassningar och lösningar för den person som arbetstränar. I analysen undersöks även vem i arbetsgruppen som har störst intresse och är mest lämpad för att handleda personer med nedsatt arbetsförmåga. Utifrån detta i kombination med deltagarens intresse matchas plats och arbetsuppgifter med lämplig deltagare. Därefter sker uppföljningar med analysen som grund. För att skapa förståelse för och kunskap om Utsiktens tillgänglighetssträvanden kommer vi att anordna informationsträffar för remitterande myndigheter.

Jämställdhetsintegrering

Utsikten har ett antal förbättringsområden då det gäller jämställdhet. Projektet måste aktivt och medvetet arbeta med att säkerställa att kvinnor och män erbjuds samma möjligheter att dels delta i Utsikten samt att erbjudna resurser till och bemötande av individen är samma oavsett kön. Det innebär bland annat att det hos remitterande instanser måste bedrivas ett påverkansarbete angående jämställdhet samt att vi inom projektet blir medvetna om jämställdhet och att vi i högre utsträckning reflekterar över hur vi själva förhåller oss i fråga om bemötande, resursfördelning och genusstereotypa värderingar. Ett verktyg för att strukturerat arbeta med jämställdhet är REFLEXEN, som kan användas för att avgöra om och hur en planerad åtgärd påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män. Det kan användas när handlingsplaner görs upp och genomförs. Syftet är att garantera att kvinnors och mäns behov undersöks på rätt sätt och att kvinnor och män har lika tillgång till det allmännas resurser och stöd när de utvecklar sina idéer i arbetslivet, i företagande och i samhället. Vi har för avsikt att utifrån projektets förutsättningar analysera och om möjligt anpassa REFLEXEN till verksamheten. För att påverka remitenter och delge projektes arbete med jämställdhet ska projektet anordna gemensamma workshops och seminarier om jämställdhet för deltagare och samverkande parter

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Skellefteå
  • Försäkringskassan Skellefteå
  • Psykiatriska kliniken

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Skellefteå
  • Föreningarnas hus i Skellefteå
  • Försäkringskassan Skellefteå
  • Psykiatriska kliniken

Kommun

  • Skellefteå