Logotyp på utskrifter

Utsikten 2.0

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSocialkontoret
KontaktpersonIngrid Selin
E-postingrid.selin@skelleftea.se
Telefonnummer0910-71 23 17
Beviljat ESF-stöd4 001 320 kr
Total projektbudget7 326 763 kr
Projektperiod2012-01-02 till 2014-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Utsikten 2.0 ska i huvudsak arbeta med unga, 20-35 år som är eller har varit långtidssjukskrivna och har stora behov för att uppnå/närma sig egen försörjning, de lider av psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Utsikten 2.0 kommer att utgöras av fem samverkanspartners – arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Västerbottens Läns landsting, Skellefteå kommun samt Samordningsförbundet i Skellefteå. .
Projektteamet kommer att bestå av en personal från landstinget, en från arbetsförmedlingen samt två från socialkontoret.
METOD
Coaching med hälsoinriktning nära integrerat med fördjupad myndighetssamverkan och helhetsperspektiv.
MÅL
Målet är att över 65% av deltagarna ska uppnå egen försörjning.
90% ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier.
90% ska uppleva att de lärt sig mer om jämställdhet, respektive tillgänglighet.
90% ska uppleva förbättrad hälsa, respektive fått förhöjd livskvalitet, respektive haft möjlighet att påverka insatsen.

Bakgrund

Ansökan riktar sig till mål 4.
I sin rapport Samordning - nya möjligheter inom välfärdsområdet säger Marie Fridolf, forskare vid Göteborgs universitet att samhällets välfärdssystem är inte organiserade för personer som behöver hjälp från flera olika verksamheter.

Det finns en grupp unga män och kvinnor som inte av egen kraft kan ta sig ut i arbetslivet utan riskerar att fastna i bidragsberoende och utanförskap. Det handlar om unga med någon form av psykisk ohälsa. De har behov av myndighetsgemensamma insatser och otraditionell samverkan med extra resurser. Vi har under tiden 20090803-20110802 bedrivit ESF-projektet Utsikten som arbetat med dessa. Projektet lyckades hjälpa 65% av deltagarna till egen försörjning, ett mycket bra resultat med den aktuella målgruppen. Under föregående projekttid skapades ny kunskap kring faktorer som försvårar för målgruppen att nå egen försörjning. Nära myndighetssamverkan i projektet skapade en helhetsbild av deltagarens situation som underlättade identifieringen och konkretiseringen av problem som i det reguljära arbetet varit svåra att ta fasta på. I Utsikten 2.0 vill vi arbeta med att komma tillrätta med dessa. Vi vill undersöka hur deltagarna kan uppnå/närma sig egen försörjning genom ett hälsoperspektiv nära integrerat med fördjupad myndighetssamverkan och nära coachning med stöttning i hemmet via boendestöd, ekonomisk hjälp genom budgetrådgivning/god man/förvaltare etc. Målgruppens problematik har, genom tidigare projekterfarenhet, visat sig vara så utbredd att det är ett absolut måste att arbeta med hem- och fritidssituation för att deltagarna ska kunna delta i projektaktiviteter och därigenom kunna nå framgång i projektets främsta mål - att deltagandet ska resultera i egen försörjning. Vikten av att arbeta med individens hela behovsbild har poängterats i M.Fridolfs rapport.
Projektets grundinställning och vår erfarenhet från det tidigare projektet är att alla människor vill och de flesta kan ansvara för sin egen försörjning. Målgruppen i projektet är i behov av att få hjälp med att överbrygga hinder för att nå det målet. Genom lokalmässig samverkan av handläggare/coacher från olika huvudmän fås en samlad kompetens som förbättrar bedömningen av varje individs behov av insatser. Genom intensiva kontakter, långsiktigt planerande, helhetssyn på individerna och nya arbetsmetoder inom projektet kommer behovet av offentliga tjänster att sjunka och risken att falla mellan stolarna att minska. I tidigare projekt Utsikten samverkade 4 myndigheter på operativ nivå, i detta nya projekt kommer FK inte att ha någon medarbetare utan endast bistå med medfinansiering och samverkan. Detta kommer att innebära att vi inte lika snabbt kan ge service till våra deltagare t ex om deras regelverk. Eftersom få projekt i Sverige arbetar myndighetssamverkande och samlokaliserat på detta sätt så kommer det nya projektet att ha ett transnationellt inslag, i syfte att såväl sprida egna framgångsfaktorer som att ta del av lyckade arbetssätt hos andra aktörer. Strategiskt påverkansarbete på lokal nivå kommer att pågå fortlöpande för att projektet/metoderna ska implementeras. Kontakter kommer att upprättas/ upprätthållas med hemorganisationer och relevanta aktörer så som politiker, fackliga representanter, arbetsmarknad etc. Tidigare projekt Utsikten blev inte implementerat och därav kommer det nya projektet att lägga stor vikt vid strategisk påverkan, lokalt/regionalt och trans/nationellt i syfte att sprida förnyad kunskap kring framgångsrik myndighetssamverkan kopplat till målgruppen samt för att påverka politisk agenda. Sedan tidigare ESF-projekt Utsikten finns en uppbyggd lokal kunskap kring arbete med målgruppen. I Utsikten 2.0 vill vi utveckla och använda denna kunskap för att sprida arbetssättet vidare och uppnå implementering på samliga nivåer.
Under projektets mobiliseringsfas kommer fokus att ligga såväl på individ- som samhällsnivå. Representanter ur den tänka målgruppen kommer att via medverkan påverka projektets utformning genom kontinuerliga dialogmöten. Förhoppningen är att detta dels ska öppna upp för ökad tillgänglighet och delaktighet samt också skapa en lärande miljö där projektpersonal och -deltagare kan utbyta kunskap sinsemellan. En omvärldsanalys kring tidigare forskning och erfarenheter kommer att genomföras såväl på mikro- som makronivå för att tillvarata tidigare kunskap. Utifrån denna kunskap skapas en utgångsbas från vilken nya arbetssätt kan provas och utvärderas. Förhoppningen är att projektets upplägg med myndighetssamarbete och samlokaliering kan resultera i organisatoriska förutsättningar som gör att kompetensinsatser effektiviseras och att flexibla arbetssätt utvecklas, vilka gör myndigheternas insatser tillgängliga för målgruppen. Under mobiliseringen kommer projektet också kontakta strategiska aktörer av vikt att påverka i syfte att lyckas sprida och integrera positiva projektresultat. Kanaler till, och kontakter med, dessa aktörer kommer att upprättas. Kontakt kommer bland annat att tas med SKL, Nationella rådet och Ungdomsstyrelsen. Under mobiliseringsfasen kommer projektet att arbeta med att identifiera ytterligare strategiska påverkansaktörer. Tidigare projekt Utsikten blev inte implementerat vilket tros bero på att implementeringssarbetet påbörjades försent, att projektpersonalen inte var tillräckligt aktiv i just detta arbete utan förlitade sig på externa aktörer samt att arbetet förlades enbart på lokal/regional nivå. Samtliga dessa faktorer har utvecklats i Utsikten 2.0. I mobiliseringsfasen kommer en analys att göras kring hur vi kan lära oss av tidigare erfarenheter för att uppnå implementering av Utsikten 2.0. Tät kontakt kommer att finnas med processtöden. Extern utvärdering i form av lärande utvärdering/följeforskning kommer att upphandlas för att dokumentera projektresultaten och således underlätta spridning på alla nivåer.
HUVUDPROBLEM
Utsikten 2.0 kommer att arbeta med åldersgruppen 20-35 år, vilket är en utvidgad målgrupp jämfört med det tidigare projektet. Denna grupp har visat sig ha mest utbredd problematik, ett brådskande hjälpbehov samt är i fas för att vara mottagliga för stödinsatser. Hos målgruppen är det vanligt förekommande med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autismspektrumstörning, AD/HD, OCD, Tourettes eller annan psykisk ohälsa. Det handlar tex om kognitiva svårigheter, depression, ätstörning, social fobi, ångest, personlighetsstörning, stresskänslighet, PTSD och samsjuklighet mellan dessa tillstånd. Dessa tillstånd ger den enskilde svårigheter i livsföringen och behov av särskilda insatser för att nå, få och behålla egen försörjning. Många i denna grupp har haft stora svårigheter under skolgången som lett till att de inte fullföljt sin gymnasieutbildning. De har inte heller kunnat komma in på arbetsplatser via praktik pga den underliggande problematik som försvårar deras inträde i arbetslivet. I en del fall finns det kunskap om att personen har en funktionsnedsättning, medan det i andra fall är oklart om det finns någon form av nedsättning eller psykisk ohälsa. Att inte ha klarat av skola eller praktik leder till sämre självkänsla, sämre självförtroende, bristande framtidstro och dessutom sjunker hoppet om att få ett normalt liv. Det leder även till en känsla av att inte tillhöra samhället, vilket kan få oerhört negativa konsekvenser. Att bryta denna negativa utveckling är oerhört viktigt inte bara för den enskilde och dennes anhöriga utan även samhället har mycket att vinna på detta. Personerna har inte bara sin problematik utan de har även styrkor och resurser som vi behöver tillvarata. För att detta ska lyckas behövs enheter som har särskild kunskap om detta och möjlighet att avsätta tid för en tät kontakt med dessa unga och följa och stötta dem på deras väg ut i arbetslivet. De arbetsplatser som tar emot dem behöver stöd för att arbetet ska bli framgångsrikt tex kan arbetsplatsen behöva anpassas utifrån den enskildes behov.

Målsättning

90% ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier.
90% ska uppleva att de kan mer om jämställdhet.
90% ska uppleva att de kan mer om tillgänglighet.
90% ska uppleva att de har haft möjlighet att påverka insatsen.
90% ska uppleva att de fått förhöjd livskvalitet.
90% ska uppleva att de har fått en förbättrad hälsa.


- Projektet ska resultera i framförallt egen försörjning eller i annat fall i ett nytt tydligt uppdrag hos fastställd huvudman.
Deltagarna i projekt Utsikten 2.0 ska med hjälp av handläggarna/coacherna få det stöd som fordras för att kunna nå egen varaktig försörjning, främst genom arbete som anställd, start av eget företag eller studier. I annat fall ska man ha kommit ett steg längre i arbetet med deltagaren och det vara klarlagt vilken huvudman som personen tillhör och hur planen ser ut framledes. Handläggarna/coacherna i projektet ska vara verktyg som stöttar och hjälper individen att utveckla egna resurser och motivation till att genom ökad arbetsförmåga uppnå egen försörjning.

- Över 65% av deltagarna ska uppnå egen försörjning.
I tidigare ESF-projekt Utsikten uppnåde 65% av deltagarna egen försörjning, vilket i sig var ett exceptionellt bra resultat utifrån målgruppens komplexa problematik/behov samt i förhållande till resultat inom reguljär verksamhet. Utifrån den kunskap som inhämtats i det tidigare projektet, och som nu legat till grund för nya arbetssätt i Utsikten 2.0, är målsättningen att nå ett än bättre resultat.

- Projektets arbetssätt och insatser ska ge varaktiga resultat.
Utsikten 2.0 ska arbeta på ett sådant sätt att den kunskap som deltagarna tillägnar sig, samt de mål som de uppnår, ska vara varaktiga och bestå över tid. De insatser som ges till såväl deltagare som arbetsgivare, lärare etc. ska vara överförbara till andra sammanhang och inte enbart individ- och situationsbundna. De kontakter som knyts ska gå att upprätthålla även efter avslutad projekttid. I de fall då deltagarna efter avslutad projekttid tar steg bakåt i processen i/mot egen försörjning ska de i första hand besitta tillräcklig förmåga för att själva åter kunna räta upp sin situation eller i andra hand veta var de kan vända sig för att få stöd och hjälp samt känna sig bekväma med att be om detta.

- Projektet ska ha kunnat påverka på många nivåer.
Påverkan ska ha åstadkommits på såväl lokal/regional nivå som nationell och transnationell nivå. Påverkan ska ha skett inom hemorganisationerna och bland andra professionella aktörer på samtliga nivåer samt på den politiska agendan. Syftet med påverkan på alla dessa nivåer är att uppnå implementering av detta arbetssätt med lokalmässig samordning av personal från flera huvudmän.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Projektet kommer att finnas i lokaler som är tillgängliga för alla. Även i planering av aktiviteter utanför projektets ordinarie lokaler ska tillgängligheten tillgodoses. För att tillgodose tillgängligheten för personer som på grund av till exempel social fobi eller av andra anledningar inte klarar att besöka offentliga lokaler så kommer projektets personal att åka ut till deras bostad, med målet att de efter en tids deltagande i projektet har övervunnit detta hinder. Detta utgör flexibla, akuta och starkt individanpassade insatser som inte inryms inom hemorganisationernas reguljära verksamhet, men som visat sig vara av stor vikt för ett framgångsrikt arbete med målgruppen.

- Information och kommunikation ska vara tillgängligt för så många som möjligt. I första hand kommer projektdeltagarnas behov att tillgodoses, men även övriga intressenters behov av anpassning av information och kommunikation kommer att tillgodoses och detta i enlighet med de riktlinjer för tillgänglighet som redan gäller för samverkande myndigheter. Möjlighet finns i Skellefteå kommun att få stöd och hjälp av en handikappkonsulent i arbetet med att utforma kommunikation för personer med funktionsnedsättningar, t ex inläsning på band, översättning till lättläst svenska eller punktskrift. För att möta målgruppens behov av information kommer projektet att tillhandahålla den muntligt, skriftligt och även med tydliggörande pedagogik. För att individanpassa kommunikationen med deltagarna behöver den ske både skriftligt och muntligt, dessutom kan den behöva ske via SMS och e-mail. Vi kommer även att fungera som tolkar så deltagarna kan förstå beslut och annan information från myndigheter. Detta föranleder även ett behov av att medvetandegöra myndigheter att förenkla sitt språk så att även projektets målgrupp kan förstå deras information.

- Inför varje placering av praktikanter på arbetsplatser sker en arbetsplatsanalys där både den psykiska och den fysiska arbetsmiljön kartläggs. Det verktyg vi kommer att använda oss av är en metod för arbetsplatsanalys som Misa AB har utvecklat och som på ett strukturerat och grundligt sätt ger svar på om den aktuella arbetsplatsen kan vara lämplig för den tilltänkta praktikanten. Arbetsplatsanalys sker via intervju med en anställd som är väl insatt i arbetsuppgifter och rådande kultur på arbetsplatsen. Exempelvis frågas det efter tillgänglighet, kärnrutiner, episodiska rutiner och arbetsrelaterade rutiner. En utförlig beskrivning av den fysiska men även psykosociala miljön, såsom stress, tider, pauser, organisation/beslutsordning och arbetsklimat efterfrågas för att få en så bra bild som möjligt av platsen. Analysen görs för att öka möjligheterna att placera rätt person på rätt plats samt hitta anpassningar och lösningar för den person som arbetstränar. I analysen undersöks även vem i arbetsgruppen som har störst intresse och är mest lämpad för att handleda personer med nedsatt arbetsförmåga. Utifrån detta i kombination med deltagarens intresse matchas plats och arbetsuppgifter med lämplig deltagare. Därefter sker uppföljningar med analysen som grund. För att skapa förståelse för och kunskap om projektets tillgänglighetssträvanden kommer vi att anordna dialogsträffar för remitterande myndigheter för erfarenhetsutbyte.

- Det är viktigt att ingen deltagare diskrimineras på grund av eventuell funktionsnedsättning. Projektet kommer att rikta sig till en grupp där det finns många med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och annan psykisk ohälsa. Det innebär att projektets personal behöver ha kompetens och beredskap att möta den problematik som finns. För att säkerställa att medarbetarna i projektet kan möta projektdeltagarna på bästa sätt oavsett eventuella funktionsnedsättningar kommer kompetensutveckling av projektets personal att genomföras. Även externa aktörer som kommer att möta deltagarna behöver ha tillräcklig kunskap och förståelse för att hantera de funktionsnedsättningar som projektdeltagarna de möter har. Utifrån detta behov kommer projektet att utbilda och stötta dessa aktörer med såväl individknuten som allmän kunskap kring funktionsnedsättning/-hinder, anpassning etc.

- Tillgänglighetsperspektivet kommer att vara knutet till det fortlöpande jämställdhetsarbetet. Projektet kommer således att arbeta för att tillgängligheten, på alla nivåer, ska vara lika gällande för män som kvinnor. Detta kommer bland annat att ske genom arbetsplatsanalysen som beskrivits ovan, där man på ett strukturerat sätt kartlägger vilken arbetsplats som kan passa den aktuella individen – oavsett kön. Jämställdhetsarbetet förklaras närmare under rubriken jämställdhetsintegrering.

- Tillgänglighetsperspektivet kommer att utvärderas och utvecklas kontinuerligt med start redan under mobiliseringsfasen. Mätningen kommer att utgå från de projektmål som satts upp och som vidare beskrivs under målformulering. Såväl projekt personal som styr- och referensgrupp kommer att lyfta frågan till hur målen uppfyllts, vad som fungerar samt vad som behöver förbättras för att målen ska kunna uppnås. Tillgänglighetsfrågan kommer att relateras till såväl projektpersonal/projektutformning som myndigheter och arbetsplats/arbetsgivare och en viktig frågeställning kommer att ligga kring huruvida insatserna är stabila och varaktiga. Extern utvärdering kommer att upphandlas med syfte att få en strukturerad och objektiv utvärdering. Utöver detta kommer också fortlöpande input att inhämtas från deltagarna genom dialogmöten mellan personal och deltagare.


Mobiliseringsfas

Med syfte att nå längre i tillgänglighetsperspektivet kommer vi under mobiliseringsfasen att skaffa oss mer kunskap om miljöanpassning och tydliggörande pedagogik kopplat mot funktionsnedsättningar. Vi ämnar också
undersöka hur tillgänglighet kan relateras till fällor av könsmönster samt hur detta kan föras fram i ljuset och därigenom minskas/avlägsnas.

Vi kommer att arbeta med utveckling/förfining av ett instrument för arbetsplatsanalyser för att ytterligare förbättra miljö- och anpassningsmöjligheter på verksamhetsfältet. Detta också för att underlätta framtida spridning och kunna tydliggöra framgångsfaktorer.

Extern utvärdering kommer att upphandlas med målet att inleda utvärdering i en tidig fas. Dialogmöten med deltagare kommer att initieras.

Under mobiliseringsfasen kommer vi att använda oss av processtödet i tillgänglighet för att utbilda projektpersonalen, styr- och referensgruppen samt andra professionella aktörer.

Transnationellt samarbete

Vi har under tidigare projekt undersökt vilket arbete som bedrivs mot denna målgrupp i Sverige och upptäckt att det är ovanligt att man sitter fysiskt samlokaliserade från flera myndigheter och tillskapar stora resurser för arbete mot målgruppen. Nu blickar vi ut i Europa för att se hur man där arbetar med målgruppen. Om det finns andra som har utvecklat andra/bättre metoder i arbetet med denna målgrupp, eller om vi tillsammans med andra kan driva utvecklingen längre. Det vi vill ha ut av detta är fördjupad kunskap och nya infallsvinklar för att kunna utveckla arbetet mot målgruppen och på så sätt bli mer framgångsrika. Vi vill även via kunskaps- och erfarenhetsöverföring delge andra vårt sätt att arbeta med målgruppen.

I England arbetar man med ungdomar som inte är aktiva i utbildning eller sysselsatta på annat sätt. Vi kommer att ta kontakt med LDA ESF youth programme för att få till stånd ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Vi avser att kunna upprätta partnerskap för att ha utbyte mellan personal i projektteamet, personer i vår styr-och referensgrupp, nyckelaktörer i vår omgivning och motsvarande aktörer i något annat land, bland annat i form av studieresor, kontakter via e-mail, internet, videomöten etc.

Tidigare EFS-projekt Utsikten blev, trots exceptionellt goda resultat med målgruppen, inte implementerat. Detta tros bero på att det strategiska påverkansarbetet påbörjades för sent, att projektets egen personal arbetade för lite med detta samt att arbetet förlades enbart på lokal/regional nivå. Det nya inslaget av transnationalitet i Utsikten 2.0 kommer således att utgöra en viktig del i arbetet för implementering.

Vi avser att delta i ett matchningsevent i Stockholm 12-13 oktober för att söka partner för vårt transnationella utbyte. Vid detta matchningsevent är fokus på ungdom och utanförskap, funktionshinder, socialinklusion mm Vi kommer även att använda oss av de kontakter som är tagna under tidigare partnersökevent 2011.

MOBILISERINGSFAS
Under mobiliseringsfasen avser vi att fortsätta arbeta med kontakter för att få ett partnerskap till stånd. Stort engagemang kommer att läggas vid att upprätta dessa kontakter så snart som möjligt utifrån vad som beskrivits ovan.
Vi kommer att använda oss av processtödet strategisk påverkan och lärande i arbetet med transnationaliteten.Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Skellefteå

Samarbetspartners

  • Föreningarnas hus i Skellefteå
  • Försäkringskassan Skellefteå
  • Psykiatriska kliniken

Kommun

  • Skellefteå