Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Utbildningstjänstprojekt

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonAnn-Gull Gotthold
E-postann-gull.gotthold@sanktlukas.se
Telefonnummer0920-88433
Beviljat ESF-stöd433 946 kr
Total projektbudget433 946 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2011-01-10
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet avser att erbjuda två års handledarledd klinisk praktik för psykoterapeutkandidater och erbjuda konfidenter som ryms inom projektets målgrupp psykoterapi, som utvärderas i projektrapport.

Bakgrund

Någon förprojektering är inte gjord. Dock finns en efterfrågan av utbildningstjänst för att uppfylla Socialstyrelsens krav om två års klinisk praktik som är en förutsättning för antagande till 3-årig legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. Denna efterfrågan finns både från utbildningskandidater under pågående (2007-2008) och tidigare (2003-2004, 2005-2006) 2-åriga grundutbildningar i psykoterapi som S:t Lukas utbildningsinstitut i Stockholm bedrivit i Luleå, i samarbete med S:t Lukas psykoterapimottagning i Luleå.
S:t Lukas psykoterapimottagning i Luleå har en stor efterfrågan av subventionerad psykoterapi och ett utbildningstjänstprojekt skulle medföra tillgång till psykoterapi för allmänheten, som en insats för att förebygga långtidssjukskrivningar och utanförskap coh underlätta integration och delaktighet i samhället via att individens egna resurser stärks med hjälp av psykoterapeutisk samtalsmetod.

Information om utbildningsgången fram till legitimation
Allmänt om yrket
I enlighet med lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område krävs för legitimation som psykoterapeut avlagd psykoterapeutexamen. Psykoterapeutexamen är en yrkesexamen som utgör en påbyggnad på ett grundyrke. De flesta leg psykoterapeuter är leg psykologer, socionomer, leg läkare i nu nämnd ordning.

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får användas endast av legitimerad psykoterapeut. Vidare gäller att endast den som har legitimation som psykoterapeut är behörig att anställas som psykoterapeut inom en kommuns eller ett landstings hälso- och sjukvård. En legitimerad psykoterapeut skall alltid, i sin yrkesverksamhet, ange sin grundutbildning, dvs. sitt grundyrke.

Utbildningsgång
Den reguljära utbildningsgången fram till legitimation utgörs vanligtvis av följande moment:
Ett människovårdande grundyrke, grundläggande psykoterapiutbildning, minst 2 års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning, påbyggnadsutbildning som ger psykoterapeutexamen.

Syfte

Projektet har två delsyften
- att skapa möjlighet för projektanställning på deltid under två år för fyra kandidater som därigenom får möjlighet att meritera sig för vidareutbildning med kontinuerilig handledning av leg. psykoterapeut med lärar- och handledarutbildning, i enlighet med Socialstyrelsens krav.
- att skapa tillgång till psykoterapeutiskt samtalsstöd för människor som är i olika marginalkonflikter och riskzoner som ex. långtidssjukskrivna där psykoterapi stärker individens egna resurser.


FÖRETAGSBESKRIVNING

Organisation

S:t Lukas bildades 1939 av personer i olika människovårdande yrken - läkare, präster, socialarbetare. Den bärande idén var att utifrån psykodynamisk och kristen humanistisk människosyn arbeta med människors psykiska problem och livsfrågor.

Den första mottagningen för psykoterapi och själavård startade 1944 i Stockholm.
Efterhand bildades nya lokalavdelningar på flera orter i landet. Idag består S:t Lukas av
33 föreningar sammanslutna i förbundet S:t Lukas.
Tjugonio föreningar driver mottagningar för psykoterapi, handledning och konsultation.
S:t Lukas är en ideell och allmännyttig rörelse och har inget vinstintresse.

Utbildningsverksamhet

S:t Lukas utbildningsinstitut har högskoleutbildning med examensrätt i psykoterapi, fortbildning i psykosocialt arbete och i själavård. Utbildningarna genomförs i Stockholm, Göteborg, Lund, Luleå samt i internatform.

S:t Lukas utbildningsinstitut har från 2004 bedrivit utbildningsverksamhet i samarbete
med psykoterapimottagningen i Luleå. Tre grundläggande utbildningar i psykoterapi
och en tvåårig lärar- och handledarutbildning har genomförts. En pågående grundläggande psykoterapiutbildning avslutas december 2008.


S:t Lukas Förening i Luleåregionen

S:t Lukas Föreningen i Luleå har funnits sedan 1981. Föreningen är huvudman för S:t Lukas psykoterapimottagning i Luleå som skall arbete med psykoterapi och psykosocial frågor utifrån kristen humanistisk och psykodynamisk grundsyn.
Föreningen skall enligt stadgarna
- främja samarbetet mellan företrädare för olika människovårdande yrken
- informera och väcka opinion i frågor som rör det inre livets betydelse för individer grupper och organisationer

Föreningen S:t Lukas i Luleåregionen är anslutet till Förbundet S:t Lukas.
Föreningen i Luleå har 43 registrerade medlemmar. I offentliga samtal och öppna föreläsningar aktualiseras frågor som rör livsåskådning, personlig utveckling och relationer mellan människor. I samband med föreningens årsmöte i Luleå 2008-03-27 föreläste socionom/leg. psykoterapeut Birgitta Andersson om Försoning i psykoterapi och i själavård. Det var 32 åhörare vid denna föreläsning. Vid denna typ av föreläsningar är det fritt inträde.

S:t Lukasbrevet är förbundets medlemstidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Den innehåller artiklar om människans liv ur ett psykodynamiskt och religionspsykologiskt perspektiv samt information om S:t Lukas verksamhet.

Information om S:t Lukas kan också nås via hemsida www.sanktlukas.se.


S:t Lukas mottagningsverksamhet i Luleå

S:t Lukas har bedrivit psykoterapiverksamhet i Luleå sedan 1981.
Tyngdpunkten i mottagningens verksamhet är psykoterapeutiska samtal. Enskilda personer söker själva kontakt eller hänvisas till våra mottagningar. Avgiften är subventionerad för privatbetalande, då en av målsättningarna är att ingen skall behöva avstå från behandling av ekonomiska skäl. Mottagningens verksamhet kan ses som ett komplement till offentlig verksamhet, där målet är att erbjuda psykoterapeutiskt samtalsstöd. Yrkesverksamma inom sjukvård, socialtjänst, församlingsanställa eller anställda inom andra organisationer och företag vänder sig till mottagningen för handledning ibland i kombination med utbildning, vi bistår även med personalstöd vid krissituationer.

Under år 2007 hade mottagningen c:a 1 500 debiterbara timmar.


Upptagningsområdet är hela Norrbottens Län, vilket kan innebär långa reseavstånd.

S:t Lukas idé är att tillhandahålla subventionerad psykoterapi för privatbetalande och avgiftsfri föreläsnings- och seminarieverksamhet för allmänheten.Målsättning

Kandidatnivå
- antalet konfidenttimmar under mellanliggande klinisk 2 -årig praktik
- antalet handledningstillfällen av legitimerad psykoterapeut som är lärar- och handledarutbildad under mellanliggande klinisk praktik
- antal kandidater som blir antagna vid legitimationsgrundande psykoterapiutbildning

Konfidentnivå
- antalet personer som erhåller psykoterapi via kandidater i projektet och data kring dem.
- redovisning av konfidenternas upplevelse av erhållen psykoterapi med hjälp av S:t Lukas interna kvalitetsdokument.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Mottagningslokalerna på Stationsgatan är tillgängliga för människor med funktionshinder. Psykoterapi för människor med funktionshinder blir ett temaområde för kandidaterna.

Jämställdhetsintegrering

På alla nivåer avses en teoretisk och klinisk beskrivning ur ett könsperspektiv.

Kommun

  • Luleå