Logotyp på utskrifter

Unga arbetslösa till industrijobb

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIFMetall Samverkan Västerbotte
KontaktpersonLindbäck Per
E-postper.lindback@ifmetall.se
Telefonnummer0910714540
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-13 till 2014-07-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Ett samarbetsprojekt mellan industrins parter och myndigheter, med mål att finna former för i första hand ungas möjligheter till arbete i industrin. Metoden är att i projektet nå en samsyn med ett 60-tal företagare om att de ska ta del i ansvaret att utveckla människor genom ett lärande på arbetsplatserna som utgår från de krav som ställs för att få en anställning.
En annan handlar om att finna former för att intressera unga att söka sig till tekniska utbildningar och industriarbete.
En tredje del handlar om att analysera dagens verktygslåda och försöka finna former som gör att vi når en högre effektivetet när det gäller ungas möjligheter till industrijobb.

Bakgrund

Vi som parter, arbetsgivare och fackliga organisationer, Teknikföretagen, Unionen och IFMetall, vill övergripande beskriva nuläget och bakgrunden till denna ansökan i nedanstående punkter:
Vi har sedan flera år inom industrin, i vid bemärkelse, haft svårt att rekrytera personal med god kompetens inom flera områden.
Vi har i Västerbotten en hög ungdomsarbetslöshet.
Vi ser ett minskat intresse bland unga att utbilda sig inom ”Teknikyrken”, av olika skäl.
Vi ser en låg andel kvinnor i många av industriföretagen.
Vi ser ett ökat behov av att arbeta mer systematiskt med kompetensutveckling av anställda, vilket om det ska tillfredställas leder till ett ökat behov av att visstidsanställa personer som vikarier då anställda är frånvarande från sitt ordinarie arbete. Detta kräver att det finns arbetssökande med både bred och djup kompetens
Vi ser stora äldreavgångar inom industriföretagen de närmaste åren, och en stor utmaning i att få tag i arbetskraft i takt med dessa avgångar.

En annan del av bakgrunden är att det finns ett engagemang i företagen och mellan parterna att försöka finna vägar för att hantera frågorna ovan.

Tillsammans med Arbetsförmedlingarna och Försäkringskassa i länet tror vi att det är möjligt att utveckla metoder som löser flera av problemen ovan.

Vi vill i en problemanalys tydligt få fram hur situationen ser ut inom flera av de områden som lyfts fram ovan.
Vi vill därför i en förstudie ta fram detta underlag genom att:
- Möta olika grupper av arbetssökande, för att få fram deras syn på erfarenheter av, och arbete inom industrin i en vid mening, vilka insatser de tror kan bidra till att öka viljan att arbeta i branschen.
- Möta ett antal företag för att både inventera behovet av rekrytering på kort och medellång sikt, och vilka krav på kompetenser som dessa bör ha. Företagens attityd till att arbeta mer systematiskt med rekrytering av personer med den bakgrund som projektet har (personer som står ganska långt från arbetsmarknaden idag), och att samverka kring hur detta ska uppnås. I denna del handlar det också om företagens organisation för lärande såväl av nyanställda, som de som redan idag är anställda.
I företagsinventeringen kommer andelen kvinnor och personer med funktionsnedsättning i företagen att finnas med.
Ytterliggare en del handlar om företagens intresse av att samarbeta med andra, kring frågan om kompetensförsörjning över tid, med andra företag, med arbetsmarknadens parter, med myndigheter och utbildare av olika slag.
- Den omvärldsanalys som vi kommer grunda en ansökan kommande programperiod på, utgår härutöver på både myndigheternas och arbetsmarknadens parters egna analyser.
- Ytterligare en del i inventeringen handlar om att se vilka metoder som idag används på ovan beskrivna områden, och hur dessa fungerat i praktiken.
- Hur ser aktörer, system, modeller och finansiering för lärande ut idag. Vad saknas?

Målsättning

Vårt övergripande mål är att öka målgruppens möjlighet till att erhålla arbete i länets industriföretag, och att samarbetet mellan företag, parter och myndigheter utvecklas kring frågan om att underlätta målgruppens möjlighet till arbete.
Målgruppen för projektet är utan inbördes prioritering personer som står långt från jobb idag - unga, kvinnor och personer med funktionshinder.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Se ovan

Transnationellt samarbete

Inget

Kommun

  • Skellefteå
  • Umeå