Logotyp på utskrifter

Unga Till Arbete i Norr, UTAN

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
KontaktpersonVera Nilsson
E-postvera.nilsson@pitea.se
Telefonnummer0911 - 69 69 71
Beviljat ESF-stöd410 550 kr
Total projektbudget547 400 kr
Projektperiod2010-05-01 till 2010-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Situationen på arbetsmarknaden är svår för ungdomar i hela landet men i Piteå, Skellefteå och Kalix är situationen extra svår medan den är något bättre i Luleå.
Speciallt svår situation har ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier eller som har ofullständiga betyg trots tre år i gymnasiet. Andra grupper av unga vuxna med speciella svårigheter är långtidssjukskrivna och personer med utländsk bakgrund.
Vi vill i de verksamheter som bedrivs för att få unga vuxna till arbete sammanställa och kartlägga framgångsfaktorer för att se om metoder som utvecklats i de olika projekten kan föras över och användas i olika verksamheter inom kommuner och organisationer.
Vidare ska ett regionalt partnerskap etableras för ett eventuellt kommande genomförandeprojekt.

Bakgrund

Var tredje ung människa har en mycket svag anknytning till arbetsmarknaden. Särskilt svår är situationen för ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier eller de som har ofullständiga betyg trots sina 3 år på gymnasiet. Andra grupper av unga vuxna med speciella svårigheter är långtidssjukskrivna och personer med utländsk bakgrund.

Situationen är svår för ungdomar i hela landet men i Piteå, Skellefteå och Kalix är situationen extra svår medan den är något bättre i Luleå.
I de deltagande kommunerna finns mottagningsboenden för ensamkommande flyktingbarn. De som får permanent uppehållstillstånd behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Aktuell statistik från Arbetsförmedlingen oktober 2009
Arbetslösa i åldern 16 till 24 år som andel av befolkningen i procent

Totalt Kvinnor Män
Sverige 11,4 9,5 13,3
Norrbotten 17,1 15,7 18,2
Kalix 25,7 23,4 27,5
Piteå 19,1 17,2 20,7
Luleå 14,1 12,7 14,7
Skellefteå 20,4 16,9 23,5

Sedan tidigare bedrivs en mängd olika aktiviteter program och projekt för att stötta ungdomar ut till arbete eller studier i de olika kommunerna. Det finns ett stort antal aktörer, Arbetsförmedlingen, privata kompletterande aktörer, och kommuner.
Under de senaste åren har det bedrivits flera projekt med stöd från ESF, med särskild ungdomsinriktning. Dessa har arbetat med delvis olika metoder. Kompare är ett samarbete mellan Piteå och Skellefteå, med ett 15-tal olika partners. Kubik bedrivs i Kalix och Överkalix. Tusen nya ungdomsjobb är ett projekt i Luleå med samarbete med bland annat det lokala näringslivet. Under det senaste året har projektledarna träffats vid ett par tillfällen för att byta erfarenheter.

Arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak ett nationellt ansvarsområde där Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet. Fram till 2006 bedrevs en stor del av aktiviteterna av kommunerna med ekonomiskt stöd från staten. Efter det har kommunernas roll som aktör minskat och istället anlitas olika privata aktörer som utförare. Kommunerna har fortfarande ett ansvar för ekonomiskt bistånd för unga som saknar arbete eller rätt till ersättning från de allmänna försäkringssystemen. Detta innebär ofta missförstånd och olika tolkningar om ansvaret mellan i första hand Arbetsförmedlingen och kommunerna. Även Försäkringskassan kan vara inblandad för de unga som har ersättning på grund av ohälsa.
Rollfördelningen mellan de olika aktörerna är inte klargjord och detta kan medföra att resurserna inte används optimalt. En tydligare samarbetsmodell bör utformas för att effektivisera och förbättra arbetet med unga vuxna som befinner sig utanför arbetsmarknaden.

Samverkan mellan privat och offentlig sektor är av stor betydelse för att bryta det utanförskap som kvinnor och män i åldern 16-24 år hamnat i. Detta oavsett om det handlar om ohälsa eller arbetslöshet.

Ett kommande genomförandeprojekt ska rikta sig till målgrupper enligt följande.
Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet.
Unga vuxna i åldern 16 till 24 med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning.
Unga vuxna i åldern 16 till 24 med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

För att genomföra förstudien tänker vi använda oss av processtödet från ESF och använda LFA metoden.


Syfte

Syftet med förstudien är att sammanställa och kartlägga vilka verksamheter som bedrivs för att få unga vuxna till arbete. Vilka av dessa fungerar bra för olika deltagare? Vilka metoder som utvecklats i de olika projekten kan föras över och utnyttjas i andra kommuner?
Vidare ska ett regionalt partnerskap etableras för ett eventuellt kommande genomförandeprojekt.

Syftet för ett kommande genomförandeprojekt är att ta tillvara metoder som tagits fram i de tidigare ESF-projekten Kompare, Kubik och Tusen nya ungdomsjobb. Även de olika verktyg/aktiviteter som anordnas av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen ska användas.
Allt med ett gemensamt syfte, att underlätta för personer i åldern 16 -24 år, att komma in på arbetsmarknaden.

Målsättning

Målsättning mätbara projektmål.
Målsättningen med förstudien är att rekrytera partners och medfinansiärer till ett gemensamt genomförandeprojekt för Piteå, Luleå, Skellefteå och Kalix.

Antal medverkande kommuner:
Antal Arbetsförmedlingskontor
Antal Försäkringskassekontor
Antal företagarorganisationer

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar av olika slag utgör ofta ett hinder för att få eller behålla ett arbete. Otillgängliga arbetsplatser kan därför sägas vara diskriminerande.
Förprojekteringen kommer att ta hänsyn till förutsättningarna för funktionshindrade att delta i ett kommande genomförandeprojekt.
Identifiering av metod för analys och de behov av kompetenshöjande insatser som rör frågor om tillgänglighet hos de partners som ingår kommer att göras.

Transnationellt samarbete

I denna förprojektering tänker vi skaffa kunskaper från två andra länder. De bästa partners från andra länder ska även inbjudas till ett fortsatt samarbete i genomförandeprojektet. En europeisk samverkan är nödvändig för att utveckla den gemensamma välfärden i Europa. Problemet med en åldrande befolkning och en minskad arbetskraft är gemensamt för de flesta länderna inom EU. När det gäller nivån på ungdomsarbetslösheten så är den särskilt hög i Sverige och därför bör det finnas goda exempel på flera håll i Europa.
Att många unga vuxna står utanför arbetsmarknaden, har många orsaker bl a ofullständig utbildning, sjukdom, invandring eller funktionsnedsättning.
De metoder vi vill utveckla bör ske tillsammans med andra länder. Det är viktigt att hitta goda fungerande exempel stället för att uppfinna hjulet igen. Detta för att gemensamt stärka konkurrenskraften inom unionen.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Piteå
 • Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Piteå
 • Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsområde Kalix och Överkalix
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Kalix kommunförvaltning
 • Socialtjänsten

Kommun

 • Kalix
 • Luleå
 • Piteå
 • Skellefteå