Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ung kraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareStudiefrämjandet Umeåregionen
KontaktpersonAndrea Rodriguez
E-postandrea.rodriguez@studieframjandet.se
Telefonnummer090-135700
Beviljat ESF-stöd111 128 kr
Total projektbudget151 203 kr
Projektperiod2011-06-15 till 2011-12-15
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet Ung Kraft syftar till att underlätta för ungdomar som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden att närma sig arbetslivet. Under förprojekteringen vill vi förbereda samverkan och kontaktnät samt i samarbete med målgruppen utveckla och förfina arbetsmetoder.

Projektet ska vara ett komplement till redan befintliga åtgärder för att skapa tillväxt, dynamik och bidra till att den kompetens och kreativitet som finns i Umeåregionen tas tillvara.

Samverkan sker med andra projekt, myndigheter, organisationer och företag för att ta tillvara på deras kompetens och erfarenheter och för att utveckla de bästa förutsättningarna för målgruppen.

Bakgrund

Projektet riktar sig till målgruppen ungdomar som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I Umeåregionen ser arbetslösheten för målgruppen ut enligt tabell nedan (oktober 2010).

Ungdomar i åldrarna 16-24 år som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingens statistik för arbetslösa 18-24 år, oktober 2010

Kommun Arbetslösa totalt Långtidsarbetslösa Aktivitetsstöd Arbete utan stöd Arbete med stöd
Umeå 660 57 829 251 25
Bjurholm 13 0 7 4 2
N-maling 25 2 56 14 3
R-fors 38 4 32 27 5
Vindeln 23 1 30 13 1
Vännäs 43 2 72 12 5
Regionen 802 66 1026 321 41

I Vännäs kommun är 33 personer i samma ålderskategori beroende av försörjningsstöd. I Bjurholm respektive Vindeln är samma siffra 10 personer. Det är naturligt att mindre kommuner inte kan erbjuda annat än begränsat med stöd och utvecklingsmöjligheter för målgruppen. Det enda alternativet till försörjningsstöd är utflyttning och att söka sig till större orter för att försöka nå egen försörjning.

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund och arbetar efter folkbildningens ideologi som utgår från individens delaktighet och egna kraft för att delge, utbyta och samverka med andra på fri och frivillig grund. Studiefrämjandet består av 19 medlemsorganisationer från djur-, natur-, miljö- och kulturrörelserna. Tack vare ett underifrånperspektiv som präglar all verksamhet har det under lång tid byggts upp kunskap om målgruppen ungdomar genom nära samarbete med just ungdomar och ungdomsföreningar. Studiefrämjandet bedriver verksamhet och har bemannade kontor i samtliga kommuner i Umeåregionen. Alla dessa har under flera år skapat en god grund för att stödja ungdomars utveckling inom olika intresseområden. Genom samarbete i olika former med målgruppen framgår tydligt behovet av stöd till utveckling för ungdomar som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Studiefrämjandets avdelningar och distrikt runtom i landet bedriver olika former av arbetsmarknadsprojekt och liknande verksamheter för målgruppen. Under förprojekteringen tillvaratar vi dessa erfarenheter i vår omvärldsanalys och SWOT-analys. Studiefrämjandet i Umeåregionen har bred och lång erfarenhet av att utveckla och genomföra olika projekt. Arbetsmarknadsprojektet Gemensamt Framåt riktas till målgruppen nyanlända med stöd från Flyktingfonden. Tack vare projektet har Studiefrämjandet utvecklat kompetens, erfarenhet, metoder och material som är anpassningsbart till andra målgrupper än den för det projektet aktuella.

För målgruppen är den korta eller obefintliga erfarenheten av arbete ofta kombinerad med dåliga resultat i skola. En sådan kombination orsakar givetvis en känsla av en lång rad misslyckanden. Ofta tillämpas ett negativ perspektiv gentemot målgruppen man söker problem som ska åtgärdas istället för motsatsen - att söka styrkor och resurser som kan utvecklas. En grundläggande hållning för Studiefrämjandet är det senare och där är folkbildningen en viktig metod och ideologi att följa, då verksamheten har ett underifrån-perspektiv där deltagaren är aktiv i planering och genomförande av projektet.

I syfte att stärka individens drivkraft att utvecklas vill vi i ett genomförandeprojekt utgå från varje individs styrkor och möjligheter och hjälpa dem att lyckas. Det innebär i sin tur att individen växer inför större utmaningar. Utgångspunkten blir ett så kallat salutogenes-perspektiv (friskhetsperspektiv) där fokus ligger på det friska och välfungerande – inte på det negativa.

I praktiken handlar det om att kartlägga och utveckla individens styrkor och talanger, öka anställningsbarheten och möjligheten att göra en matchning med en praktikplats. Det innebär också att utveckla kunskaperna kring entreprenörskap och arbetsmarknad hos intresserade och underlätta vägen till utbildning.

För målgruppen är folkbildningens alternativa pedagogik i många fall optimal. Folkbildningen har dessutom ett grundläggande friskhetsperspektiv i verksamheten som innebär att man utgår från människors styrka och inte svagheter.

Syfte

Att underlätta vägen in i arbetslivet för målgruppen för att på sikt ge dessa valfriheten att på sikt kunna stanna i sin hemkommun.

Övergripande mål:

Att genom förprojektering kartlägga målgruppens utvecklingsbehov och förutsättningar för ett framtida genomförandeprojekt vilket ska syfta till att öka målgruppens anställningsbarhet. Utgångspunkten är våra tidigare erfarenheter av arbetsmarknadsinsatser för invandrade.

Att undersöka förutsättningarna för och finna en effektiv utformning och metod för ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar i Umeåregionen som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Syftet är att öka anställningsbarheten genom att synliggöra kompetenser och meriter genom kartläggning, identifiering av individuella utvecklingsområden och utbildningbehov, matchning av praktikplatser och socialt företagande. Vi vill sträva efter att se och stimulera till att se kompetenser och arbeten könsneutralt för att projektet ska bidra till större rörlighet på arbetsmarknaden, dels i varje kommun, men också mellan kommunerna.

Målsättning

Mätbara projektmål
Utveckla och förbereda en metod för att öka anställningsbarheten bland unga som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Effekten mäts genom att:
Bygga upp ett kontaktnät av arbetsgivare bestående av minst 25 företag/organisationer för praktikplatser.
Undersöka möjligheten att starta ett socialt företag bland minst 20 företag/organisationer i Umeåregionen?
Bygga upp ett nätverk av samarbetspartner.
Undersöka om någon av diskrimineringsgrunderna påverkar samverkanspartners/arbetsgivares syn på målgruppens anställningsbarhet.
Undersöka kunskapsnivån och medvetenheten bland samverksanpartners kring könsneutral rekrytering, könsmärkning av arbete och av hur könssegregering av arbetsmarknaden hämmar utveckling och dynamik av densamma.
Undersöka målgruppen ungdomars utvecklingsbehov och idéer bland minst 20 personer i Umeåregionen och skapa en referensgrupp för metodutveckling.

Effekterna mäts genom enkäter och intervjuer som sammanställs i en slutrapport.


FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
insatsen "undersöka möjligheten att starta ett socialt företag" avser besök hos företag för att få deras syn på vilka insatser som kan vara relevanta i ett genomförandeprojekt när det gäller entreprenörskap och anställningsbarhet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett av Studiefrämjandets grundläggande uppdrag som folkbildningsorganisation är att stödja utsatta grupper i samhället i sin utveckling. Folkbildningens pedagogiska verktyg i kombination med uppdraget gör att personer med olika typer av funktionshinder kan känna sig välkomna i vår ordinarie verksamhet. I mötet med nya deltagare frågar vi alltid om någon behöver någon typ av hjälpmedel och anpassar verksamheten utefter det. Våra lokaler är handikappanpassade och vår personal präglas av mångfald, vilket genom åren givit oss som organisation god kunskap på området.

Deltagares behov av särskilt stöd ska omedelbart uppmärksammas och dokumenteras. Deltagare ska tillfrågas om sådana behov.

Lokaler där projekt genomförs är anpassade och fysiskt tillgängliga för personer med rörelsehinder.

Informationsmaterial och dokumentation av projektet ska tas fram i format som är tillgängligt för synskadade.

Personal som arbetar i projektet ska vara internutbildade i bemötandefrågor.

Vid problem och för utveckling av tillgängligheten ska ESF-rådets processtöd för tillgänglighet kontaktas.

Transnationellt samarbete

Studiefrämjandet i Umeåregionen har lång erfarenhet av samarbeten med olika länder kring utbildnings- och folkbildningsfrågor. Vi ingår i partnerskap och nätverk som bidrar till att vi utvecklar vår verksamhet men också bidrar med idéer och kompetensutveckling till europeiska företag och organisationer inom folkbildning och utbildning. Studiefrämjandet är också medlemsorganisation i Europäische Bildungs- und Begegnungszentren (EBZ) vilket innebär tillgång till ett brett nätverk av folkbildningsorganisationer i hela Europa. Dessa kontakter kan givetvis ingå som en kompetenshöjande del i projektet. Vi räknar endast med kontakter via e-post och webben under förprojekteringen.

Medfinansiärer

  • Bjurholms kommun
  • Kommunledningskontoret Vännäs
  • Nordmalings Kommun/utbildning

Samarbetspartners

  • Dooria Vännäs AB

Kommun

  • Bjurholm
  • Nordmaling
  • Robertsfors
  • Umeå
  • Vindeln
  • Vännäs