Logotyp på utskrifter

UNIK - Ungas Nav i Kiruna

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNäringslivs- och utvecklingsen
KontaktpersonMonica Isaksson
E-postmin@kommun.kiruna.se
Telefonnummer0980-70201
Beviljat ESF-stöd255 600 kr
Total projektbudget360 515 kr
Projektperiod2009-02-01 till 2009-05-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

I Kiruna finns ungdomar med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden. Olika former av regelverk och finansieringsstöd gör det svårt för myndigheterna att hjälpa ungdomarna och fördjupa samverkan. UNIK syftar till att ta fram en samverkansmodell för att bryta ungdomarnas utanförskap.

Bakgrund

Vid Malmfältens psykiatri och aktivitetscentret Ljungan i Kiruna möter man många ungdomar som mår dåligt och som inte får vardagen att fungera. Detta är ungdomar som står långt från den öppna arbetsmarknaden. Alla ungdomar som kommer till Malmfältens psykiatri får inte en diagnos fastställd, men på grund av sitt inre kaos i form av exempelvis ångest, depression och nedsatt motivation så tappar de strukturen i vardagen samt sitt sociala nätverk. Vid Malmfältens psykiatri får ungdomarna hjälp att upprätta en struktur för vardagsfunktioner, stiga upp, äta, städa etc, men detta faller oftast när de kommer hem. Fortsatt rehabilitering i aktiviteter erbjuds i Ljungans aktivitetscenter, men unga tenderar att inte vilja gå dit då de ej känner gemenskap med de de andra målgrupper som också erbjuds daglig verksamhet på Ljungan. En del av ungdomarna återfinns hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, folkhögskolan, gymnasieskolan eller hos de s.k. personliga ombuden. Många bor fortfarande hemma och försörjs av sina föräldrar. Kiruna kommun har verksamheter riktade mot personer som står långt från arbetsmarknaden och en del ungdomar med psykisk ohälsa har deltagit där. Dessa verksamheter saknar dock aktiviteter och förutsättningar för just denna målgrupp och varar ofta endast kortare tidsperioder innan personen slussas tillbaka till exempelvis Arbetsförmedlingen, många gånger utan att man har hunnit jobba ordentligt med personen och åstadkommit en förändring i positiv riktning.

Problemet är att dessa ungdomar i åldern 16-30 år, lätt faller mellan stolarna och inte passar in riktigt i någon verksamhet idag. Istället lotsas de runt mellan myndigheter och kommunala verksamheter. Det är också ofta svårt att pröva nya idéer eftersom individerna går på olika beslut med olika ansvar och med olika slags finansiering/stöd. Det behövs alltså ett långsiktigt, samlat grepp riktat speciellt mot dessa ungdomar för att bryta deras utanförskap och passivitet.

Idag finns inte någon sådan verksamhet med helhetsgrepp för de ungdomar med psykisk ohälsa som inte är redo för studier eller öppna arbetsmarknaden. För att kunna bemöta dessa ungdomar på rätt nivå behöver vi arbeta fram en arbets- och organisationsmodell med de rätta verktygen anpassade till målgruppen. Samarbete finns idag mellan vissa myndigheter men är inte tillräcklig för att lösa problemet. Olika myndigheters arbetssätt, befogenheter och regelverk gör det svårt att etablera en djupare samverkan. Gemensam utbildning i ny arbetsmetodik skulle kunna förankra projektet både på operativ nivå och uppifrån ledningsnivå för att lösa organisatoriska knutar.

Syfte

Projektets syfte är att samarbetsparterna tillsammans ska ta fram en fungerande arbetsform och samverkansmodell som ger rätt verktyg på rätt nivå att kunna hjälpa ungdomar med psykisk ohälsa till en fungerande vardag med arbete eller studier, och därmed bryter deras nuvarande utanförskap i ett tidigt skede.

Målsättning

En grundlig inventering av målgruppen inklusive mörkertal ska vara gjord för att kunna uppskatta behovet av hjälp.
Den slutliga sammansättningen av samverkanspartners till genomförandeprojektet ska vara fastställd, likaså vad gäller styr-, arbets- och referensgrupp.
Representanter från samtliga samarbetspartners ska ha deltagit i seminarier och andra former av utbildning för en ny arbetsmetodik och samverkansmodell för arbetet med ungdomar med psykisk ohälsa. Modell och metodik ska vara förankrat uppåt i organisationerna.
Planer för genomförandeprojektets aktiviteter (för målgruppen) samt planer för uppföljning och utvärdering ska vara fastställda.
Arbets- och rollfördelning för genomförandeprojektets samverkansparter ska vara klargjorda.
Förprojekteringen ska leda fram till projektansökan om genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen kommer rutiner att tas fram gällande tillgänglighetsperspektivet. Huvudverksamheten kommer ske i lokaler på Parkskolan där Kiruna kommuns arbetsmarknadsenhet finns. Dessa lokaler, liksom kommunens övriga lokaler, är anpassade efter funktionshinder. Hiss samt ramp utomhus och inomhus finns. Dock måste tillgängligheten beaktas särskilt om/när aktiviteter för målgruppen sker i andra lokaler än kommunens.
Då verksamheten kommer bedrivas i lokaler där utbildning redan sker, t ex Komvux, Särvux och SFI, finns beredskap och erfarenhet för kommunikativ tillgänglighet i form av exempelvis videokonferensteknik och lärplattformen Fronter. Eftersom vi planerar studiebesök vid AF Stockholms projekt för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (Ferdinand) så kommer vi troligtvis få användbara tips på hur man förbättrar tillgängligheten för denna grupp.

Dessa sköra människor måste ha specialformade aktiviteter för att undvika bortfall från projektet och det är därför viktigt att lära av andras framgångsfaktorer.
De fyra tillgänglighetersformerna måste dock gås igenom och eventuellt förbättras ytterligare.

Kommun

  • Kiruna