Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Träregion Norr - jämlikhet och tillgänglighet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFuruhedsskolans gymnasieverksamhet
KontaktpersonKarl-Göran Lindbäck
E-postkarl-goran.lindback@kalix.se
Telefonnummer0923-65487
Beviljat ESF-stöd225 992 kr
Total projektbudget305 992 kr
Projektperiod2009-01-12 till 2009-04-15
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Ett förprojekt inom Träregion Norr, alla i träsektorn, för att studera behoven hos arbetslösa kvinnor, invandrare och ungdomar. Och beskriva förändringsbehovet i utbildningen. Förprojektet skall också bereda organisationen för ett jämställt och tillgängligt arbetssätt inför ett kommande huvudprojekt.
Som redan nämnt är förprojektet uppbyggt kring två huvudlinjer baserat på önskemål från tränäringen i Norr- och Västerbotten. Arbetsmarknaden inom Träsektorn är mycket god en av de snabbast växande delarna av regionens näringsliv. Den första huvudlinjen i förprojektet är inköpt studie för att studera huvudsakligen två frågor dels den för näringen nya målgruppen vilka krav och önskemål som dom har och hur dessa kan bli tillgodosedda. Näringen har varit mycket tydlig i sina önskemål att Kalix är den lämpliga huvudorten vilket också är politiskt förankrat i kommunens handlingsprogram. Den andra delen i studien är att se vilka tekniska och organisatoriska förändringar krävs inom redan existerande enheter i Kalix för att man skall kunna möta målgruppens och näringens behov och önskemål.
Den andra huvudlinjen i förprojektet är att mobilisera och motivera personalen vid de två enheterna TräTekniskt Centrum, under Furuhedsskolan inom Kalix kommun, och ”Sågverksskolan” i Kalix Naturbruksgymnasium inom Norrbottens Läns landsting. Avsikten är att genom ett antal åtgärder; studiedagar, seminarier och workshops mobilisera och motivera i dag splittrade personalgrupper för att kunna gemensamt utveckla riktlinjer och planer för ett framtida huvudprojekt som tar helhetsgreppet från skog till färdig produkt.

Bakgrund

Kalix kommun utgör centrum i Träregion Norr. Regionen kännetecknas av ett starkt beroende av naturresurser framförallt skogen och träindustrin. 35% av kommunens innevånare är direkt eller indirekt sysselsatta i skogs- och trärelaterade branscher. Kommunen har också tydligt uppsatta mål för fortsatt satsning och utveckling av träsektorn i vid bemärkelse.
Kommunen har varit mycket aktiv inom utbildningsområde trä med bl.a. Byggprogrammet, Industriprogrammet (maskinsnickare) Naturbruksprogrammet med nationellt utbildningsansvar för sågverksbranschen, Kvalificerad Yrkesutbildning, skräddarsydda fortbildningsinsatser till snickeriindustrin i kommunen och regionen. Kalix kommun är huvudintressent i Trätekniskt centrum ett utvecklingsbolag som i projektform stöder den regionala industrin med tekniskt stöd, utbildning, och utvecklingsarbete främst med design och prototyptillverkning.

Trätekniskt Centrum i Kalix, TTC, växte upp ur Yrkesskolans maskinsnickeriutbildning och har sedan starten 1994 utvidgats till att omfatta ett modernt och välutrustat snickeri för utvecklings- och utbildningsändamål. Under perioden 1995 till 1997 har ett projekt, Träteknisktcentrum i Kalix länsresurs för tränäringen, genomförts. Projektet finansierades med stöd från EUs strukturfonder, Kalix Kommun, Länsstyrelsen och Landstinget genom Kalix Naturbruksgymnasium.
Målet med TTC Kalix var att verka för god arbetsmiljö med utbildning av elever, företagare och anställda inom träbranschen, viktigt både av omsorg om de anställda och för rekrytering av arbetskraft. Genom ett nära samarbete med företagen ge människor en god grundutbildning och genom påbyggnadsutbildning och fortbildning höja kompetensen inom branschen i den takt den tekniska utvecklingen kräver. Genom ett nära samarbete med universitet och högskolor överföra innovationer och ny teknik till företagen och därigenom bidra till att bli en högteknologisk industri med förmåga att konkurrera på en internationell marknad. TTC skall verka för en rationell organisation av produktion och materialhantering
Inom kommunen finns en lång erfarenhet av industriell produktion av trähus, ytelement och volymelement för den inhemska och en internationell marknad. De senaste tillskotten utgörs av en avknoppning till Englunds hus, etablering av Botniahus samt utvecklingen hos Part AB.

Under de senaste åren har en vikande elevtillströmning, vilket av branschen sägs delvis bero på att utbildningen stagnerat, lett till att utbildningen för två årskullar måst stängas. Detta har i sin tur lett till personalminskningar och kompetensförsvagningar och en fortsatt negativ spiral. Kommunen och branschen är samstämmiga i behovet av ett starkt träutvecklingscentrum i Kalix. Man har därför gemensamt på näringens initiativ startat detta förändringsarbete dels med en reformering av gymnasieutbildningen. Förberedelser för att starta en yrkeshögskola inom träområdet och att rekonstruera utvecklingsenheten TTC till att återigen motsvara näringens behov. Projektets arbetsnamn är Träregion Norr.

Företagen som deltagit i arbetet kring denna ansökan betonar vikten av att behålla en utvecklingsenhet kopplad till träutbildningen. Allt sedan starten har TTC bedrivit utvecklingsarbete framförallt inom design och tillverkning av prototyper, nollserier m.m. Det är av värde att fortsätta detta arbete och att utveckla kompetensen så att det nya Träregion Norr blir en verklig resurs. Resursen kan bestå av hög kompetens i kombination med tillgänglighet av en modern maskinpark som kan samnyttjas av skolan och företagen i regionen.

Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, som utgör branschorgan för träindustrin i Sverige har tillsammans med företagen och Skogs- och Träfacket gjort uppskattningar av rekryteringsbehovet inom träbranschen i Norr- och Västerbotten. Tretton företag av tjugo i Norrbotten har lämnat in detaljerade uppgifter. Det omedelbara rekryteringsbehovet i Norrbotten uppgår till 14-16 kollektivanställda och 5 tjänstemän. Totalt för Norr- och Västerbotten utgör det omedelbara rekryteringsbehovet 56 kollektivanställda och 29 tjänstemän. På tre års sikt, perioden 2009-2011, uppgår rekryteringsbehovet i Norrbotten av ytterligare 43 kollektivanställda och 11 tjänstemän. Pensionsavgångarna beräknas till 9 innevarande år och ytterligare 20 under för kommande tre års period. Företagen har dessutom lämnat en uppgift om behovet av ytterligare anställningar förorsakade av utvidgad verksamhet. För Norrbottens del uppgår detta behov av arbetskraft till 16 personer. En moderat bedömning av utbildningsbehovet med beaktande av spill-off effekter till andra branscher och högre utbildningar uppskattas till 30-40 gymnasieelever årligen i de två länen.

En tillfällig arbetsgrupp med representanter från näringen, skolan och oberoende experter har utarbetat en ide till förändring av TTC till Träregion Norr. Den tillfälliga arbetsgruppen ser följande förändringar som huvudalternativ. Den grundläggande näringskontakten återupprättas genom att reaktivera branschrådet och tydliggöra näringens roll.
Hela den tillverkande träindustrin genomgår en genomgripande förändringar med ett ökat klimat och miljömedvetande, utvecklingen går mot integrerade system och specialiserad industriell tillvekning. Det är av vikt att ett holistiskt synsätt tillämpas vid omformningen av Träregion Norr. En uttalad miljöprofil är central i förändringsarbetet som bör genomsyras av tankar kring miljöstyrning, kvalitetskontroll och eventuell certifiering.

A. Strukturella förändringar
Den tillfälliga arbetsgruppen ser huvudsakligen två utbildningslinjer inom utbildningen till maskinsnickare 1) Uppgraderad maskinsnickare möbler och möbelkomponenter, 2) Ny maskinsnickare Dörrar, fönster m.m.
Och en ny utbildningslinje för integrerad produktion av yt- och volymelement för hustillverkning. En utbildning utifrån ett likartat koncept bedrivs redan i Piteå i form av ett samarbete mellan Ländbäcks Bygg AB och Piteå kommun.

B. Organisatoriska förändringar
Den tillfälliga arbetsgruppen ser behovet av en organisationsöversyn då den nya utbildningslinjen kommer att kräva samordning med bl.a. Bygg, VVS, Måleri, el och tele, m.m.
Den uttalade miljöprofilen kommer att innebära vissa förändringar mellan blocken inom Furuhedsskolan. Ett utvecklat samarbete med Naturbruks-, Naturvetenskapliga och Tekniska programmen förutses. En projektorganisation med starkare styrning från näringslivet bör övervägas.

C. Pedagogiska förändringar
Aviserade förändringar inom gymnasieskolan och postgymnasial utbildning öppnar för andra pedagogiska lösningar än vad den nuvarande gymnasieskolan medger. Det är av vikt att en arbets-/projektgrupp beaktar dessa i sitt arbete
En gemensam grund med individualiserad undervisning för alla maskinsnickare där kompetens- och kvalitetskraven är höga och tonvikten ligger på maskinbearbetning. I fördjupningar och specialiseringar utvecklas färdigheten. Nya arbetsformer med vidgat samarbete med näringen förutses lärlingsutbildning, inbyggd utbildning, blockläsning varvade med tillämpningar, företagsförlagda utbildningsmoment.

D. Fysiska förändringar
Den tillfälliga arbetsgruppen ser behovet av fysiska förändringar inom layout och maskinuppsättningar inom nuvarande TTC.

Syfte

Syftet med förprojektet är att studera möjligheterna att fånga upp nya kategorier av elever med intresse för en framtidsbransch i Norr- och Västerbotten som i dag har svårt att locka nya medarbetare, beskriva förändringar inom den gymnasiala utbildningen för att den skall bli intressant, beskriva fysiska förändringar inom det nuvarande TTC, beskriva samordningsmöjligheter mellan industrin och det Träregion Norr och beskriva förutsättningarna för en utvecklingsenhet som kan stötta träindustrin i regionen.
Det finns ett antal aktörer inom träområdet. Samverkan mellan dessa skall stärkas Kalix kommun, IUC, Kalix Naturbruksgymnasium.
Möta upp de politiska ambitionerna i Kalix om ett hållbart samhälle och utveckla trä i ett vidare perspektiv. Och samtidigt möta branschens behov av förändringar i kompetensförsörjningen
Den nya gymnasieskolan ger möjligheter till arbetsformer där samarbetet mellan skola och näringsliv får nya dimensioner.

De stora landvinningarna ligger inom kopplingarna till miljö, energi och klimat.
Möjligheter till integrering med näringen öppnar för nya spännande lösningar som kan vara till gagn för alla parter och säkerställa en kvalitativt hög arbetskraft.
Att blicka fram mot den nya gymnasieskolan med möjligheter till fördjupad kompetens- och färdighetsutveckling vidgar möjlighetsperspektivet ytterligare.
Den tillfälliga arbetsgruppen ser utomordentliga möjligheter att inom gymnasieskolan höja kvalitén och färdighetsnivån och i samklang med intentionerna inom utvecklingen av den nya yrkeshögskolan förfina kompetenshöjningen.
Arbetsgruppen ser också möjligheter till specialiseringar med särskilda satsningar på i samhället utsatta grupper
Människor med begränsad tillgänglighet,
Unga som inte vunnit inträde på arbetsmarknaden.
Invandrare med svårigheter att nå arbetsmarknaden
En jämn könsfördelning

Den tillfälliga arbetsgruppen ser stora vinster i ett utökat samarbete med Kalix Naturbruksgymnasium, kopplat till organisatoriska förändringar.

Ett antal kvinnor i regionen har utbildats, inom en speciell utbildning riktad till kvinnor, för att möta behoven inom sågverkssektorn. Utbildningen genomfördes med stöd från Arbetsförmedlingen i Kalix. Kalix Naturbruksgymnasium har ansökt om stöd för en satsning inom skogssektorn ansökan 2008-3080194 Jämlikt skogsbruk. Den sektorisering som det innebär att man delar upp träsektorn har visat sig olycklig. Några av de kvinnor som utbildats har inte kunnat få jobb då deras utbildning inte till fullo matchade näringens behov. Avsikten och syftet med denna ansökan är att få en heltäckande lösning från Tall till Pall eller från Hygge till Bygge. Så att näringslivet och skolan skall kunna beskriva behoven, målgruppen och utbildningsinsatsen i hela kedjan. Sektoriseringen av träbranschen är delvis beroende av att huvudmannaskapet för utbildningar är uppdelat mellan Norrbottens läns landsting genom Kalix naturbruksgymnasium som utbildar inom skog och sågverk och å andra sidan Kalix kommun som utbildar inom industriprogrammet trä och bygg och IUC Norrbotten med ambitioner inom kompetensområdet trä. Samarbetet är initierat och kommer att fördjupas och organiseras under pilotprojektet.

Syftet är också att se över organisationsstrukturen så att det medger ett samarbete med andra grenar och program. Till dags dato har endast ett Projektarbete 100p av en elev från Naturvetenskapliga programmet genomförts vid Träregion Norr. Om man skall nå de höga mål som ställts upp avseende miljö måste man hitta former för samverkan som medger en integrering mellan exempelvis Teknikprogrammet, Naturvetenskapliga programmet, Naturbruksprogrammet, Elprogrammet, Byggprogrammet och Industriprogrammet. Det innebär förändringar i arbetssätt, pedagogik och metoder både internt på Furuhedsskolan och i samarbetet med andra. Införandet av regelbundna pedagogiska utvecklingssamtal inom integrerade arbetslag ses som en framkomlig väg.

Målsättning

En rapport som väl beskriver målgruppens situation och förändringsbehov inom Träregion Norr
Tjugo intresserade i målgruppen som fått en introduktion till arbete inom träbranschen.
Tjugo personal vid Furuhedsskolan och Naturbruksgymnasiet som utbildats inför förändringarna av gymnasieutbildningen (egenfinansiering)
Ett seminarium med inbjudna gästföreläsare från träcentrum i Nässjö respektive Wasa
Ett studiebesök till Piteå kommun och Lindbäcks Bygg AB för skolledare och utbildningsansvariga.
Genomfört fyra fortbildningskurser, under hösten 2008, inom några av följande ämnesområden Svensk standard, Ledarskap, Ekonomi och Ekonomistyrning, Ritningsläsning inklusive CAD/CAM, Fackengelska, Facksvenska,
Beskriva och konkretisera miljömålen för Träregion Norr
Upprättandet av en projektorganisation för utvecklad samordning mellan gymnasieutbildare internt, lokalt och regionalt.
Upprättat detaljerade planer för genomförandet av en vuxenutbildning för målgruppen


MÅL EFFEKT

Studie Bas för förändringsarbetet

Introduktion i Skolan har nått en ny målgrupp som får
träbranschen en allsidig bild av möjligheterna inom träsektorn

Personalutbildning Personalen större förståelse och förmåga till
anpassning till olika behov av tillgänglighet

Seminarium med gäster Personalen motiverad för ett nödvändigt
från Nässjö och Wasa förändringsarbete

Studiebesök till Piteå Hittat former för samarbete

Fortbildningsinsatser Vunnit erfarenheter av att anordna
fortbildningskurser och byggt upp ett förtroende
mellan de lokala företagen och Träregion Norr.
Vunnit erfarenheter av ett lokalt samarbete
mellan de lokala aktörerna och IUC.

Miljömålen Levandegjort miljömålen inför det fortsatta
arbetet inom huvudprojektet.

Projektorganisation Konkretiserat idéer om fördjupat samarbete
inför det förestående förändringsarbetet

Detaljerade planer Förberett den nya organisationen på arbete
med målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Furuhedsskolan har under ett antal år bedrivit undervisning för elever inom Gymnasiesärskolan i TTC:s lokaler. Lokaler och arbetsformer har under detta arbete anpassats så att de är väl lämpade även för elever med begränsad tillgänglighet i alla former.
Rutiner för tillgänglighet är nästan uteslutande egen personal och utgör en genomgång och åtgärd för att göra dem samstämmiga inför förändringsarbetet inom huvudprojektet. Det är ett krav att alla berörda är väl förtrogna med rutiner och skolans värdegrund innan förarbetena till huvudprojektet tar sin början.

Fysisk tillgänglighet
Den fysiska tillgängligheten avseende lokaler och utrustning är mycket väl utvecklad och man kan säga att det inte finns några fysiska hinder. Det är i undervisningsmetoder och pedagogiska tillämpningar som hindren uppkommer, dessa skall studeras under förprojektet och en strategi för förbättringar föreslås så att skolan har en väl utvecklad tillgänglighet inför huvudprojektet.

Tillgänglig verksamhet
Inom förprojektet kommer en studiedag att ordnas vid skolan för att utbilda personalen i tillgänglighetsfrågor och funktionshinder. Avsaknaden av rutiner i frågor rörande tillgänglighet har gjort att vissa väsentliga områden kan ha kommit att prioriteras ned, rutiner kommer att utvecklas inom förprojektet.
Pedagogiskt kommer arbetet med individualisering att utvecklas vidare.

Tillgänglig information och kommunikation
I samband med utbildningen för Särskolan och Individuella programmet bearbetades all information för att få den så lättläst och lättförståelig som möjligt. Detta arbete skall fortsätta med översyn av läromedel.
Skolans och Träregion Norrs hemsida kommer att gås igenom så att all information görs lättläst och lättillgänglig. Skolans specialpedagoger kommer att delta i detta arbete. Skolan har ett batteri av hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. En studiedag kommer att ägnas åt dessa frågor för att alla elever med behov av dessa hjälpmedel skall kunna dra nytt av dem.

Jämställdhetsintegrering

Seminarium/workshop med inbjudna gäster från två av de ”success-stories” som finns i Europa. Dels är det träcentrum i Nässjö och dels är det centrat i Wasa. Representanter från Piteå kommer också att bli inbjudna för att om möjligt etablera samarbete med den verksamhet som håller på att byggas upp mellan Lindbäcks Hus och skolorna i Piteå kommun.
Det här utgör ett av de centrala delarna i motivations och mobiliserings strävandena. Avsikten är att man gemensamt skall kunna jobba igenom koncept och idéer så att man tillsammans personal och målgrupp skall hitta bärbara strategier för huvudprojektet. Kostnaderna utgörs av eget arbete, lokaler inklusive förtäring, resor med logi för gäster.

Transnationellt samarbete

Den internationella kontakterna är viktiga. Skog och trä är basnäringar i Sverige och Finland. En av parterna i Träregion Norr har ett väl utbyggt samarbete med Finland. Avsikten är att bygga upp en plattform mellan interssenter i Sydsverige, Finland och Trärgion Norr, ett seminarium har föreslagits för att initiera samarbetet under förprojektet.

Medfinansiärer

 • Furuhedsskolans gymnasieverksamhet
 • Kalix Naturbruksgymnasium
 • Näringslivsenheten/Socialkontor

Samarbetspartners

 • IUC Norrbotten AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå