Logotyp på utskrifter

Tillväxt och kompetensutveckling i Malå

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonMarjet Gustavsson
E-postmarjet.gustavsson@mala.se
Telefonnummer0953-14056
Beviljat ESF-stöd1 891 170 kr
Total projektbudget1 891 170 kr
Projektperiod2009-03-02 till 2010-01-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

I strategisk samverkan mellan företag och andra aktörer genomförs kompetensutveckling som ska stärka anställdas konkurrenskraft. Förprojekteringen har visat på specifika behov. Målgruppen finns inom två i basnäring verksamma och internationellt framgångsrika företag. Nyckelbegrepp är Leanproduction.

Bakgrund

Övre Norrland har haft en stark konjunkturuppgång och norrlands länen har under de senaste åren legat i topp beträffande den procentuella tillväxten. Konjunkturen har avmattats dramatiskt under senare delen av 2008 och den allvarliga situation som uppstått har dessutom förstärkts av den finanskris som vi nu ser konsekvenserna av. Malå har i grunden en mycket gynnsam näringslivsstruktur för att vara en liten glesbygdskommun. Kommunen har en lång tradition av företagande kopplat till skog,trä och skogsmekanik vilket resulterat i framgångsrika företag med globalt efterfrågade produkter. Malå har också en tydlig malm och mineral profil som bland annat gör att stora företag som Sandvik och Atlas Copco har verksamhet i Malå. Runt SGU:s nationella mineralinformationskontor och Georange finns flera lokala tjänsteföretag lokaliserade som alla siktar mot en ljus framtid efter pågående kris. Eftersom Malås företag i huvudsak är kopplade till basindustrin och dess underleverantör drabbas kommunen mycket hårt under rådande förutsättningar. Flera företag i kommunen har en avancerad och effektiv industriproduktion som efterfrågas på världsmarknaden. Den kraftiga konjunktursvängningen och dramatiken på världens finansmarknader har slagit hårt mot den företagsstruktur som finns i kommunen. Antalet varsel är avsevärt högre i Malå än i de andra kommunerna som ingår i arbetsmarknadsområde 59 ( Lycksele, Storuman, Malå).På grund av detta tog Kommunsstyrelsen beslut om tillsättande av en lokal samrådsgrupp, bestående av politiker, kommunala tjänstemän, AF, Företagarna samt fackliga organisationer. Gruppens uppdrag var att i strategisk samverkan med kommunens företag kartlägga kompetensbehov samt arbeta med lokal och regional samverkan. Syftet med arbetet var att synliggöra möjligheter för företagen och dess anställda mot bakgrund av de ovan nämnda förändringarna. Gruppen utsåg en operativ arbetsgrupp vars uppgift har varit att tillsammans med berörda aktörer kartlägga och analysera kompetensbehoven i vid mening. Kartläggningen har delats upp i fyra inventeringsfaser där alla berörda aktörer har varit engagerade.Arbetet med förprojekteringen har engagerat många olika aktörer. I det strategiska samverkansarbetet har företagen och dess personal varit nav för ett starkt partnerskap bestående av privata, offentliga och ideella aktörer.

INVENTERINGSFAS A.

Inventering av kompetens behov hos lokala företag.

METOD: Utskick via E-post,Personliga kontakter, dialog med nyckelaktörer.

INVENTERINGSFAS B.

Inventering av kompetens hos varslade personer.
Arbetsförmedlingens uppdrag

INVENTERINGSFAS C.

Inventering /Kartläggning av kända lokala och regionala satsningar där arbetskraft kommer att behövas

METOD:
Kontakt med kända aktörer
Dialog och samordning med regionala samordnare och andra kommuner.

INVENTERINGSFAS D.

Inventering/Kartläggning av kompetens utvecklingsmöjligheter lokalt,regionalt och nationellt.

METOD:
Träffar med företagens anställda och anställdas representanter för en fördjupad behovs kartläggning utifrån ut skickad enkät.
Identifiering av aktörer inom utbildningssektorn.
Uppdatering av gällande regelsystem.
Fördjupad dialog med arbetsgivarparter.

PROJEKTANSÖKAN.

Kartläggningen av de anställdas kompetensbehov visade på två tydliga grupperingar:

DEN FÖRSTA GRUPPEN kan karakteriseras som behov av mer traditionell kompetensutveckling ex. licenssvetsning, truckförarutbildning.m.m. denna ansökan omfattar ej detta behov.

DEN ANDRA GRUPPEN synliggjorde behov av mera strukturell kompetensutveckling inom ramen för LEAN-principerna. Det behovet definierades tydligast av två specifika företag. Inriktningen handlar om ett behov att kompetensutveckla personalen i syfte att uppnå en mer resurseffektiv produktion och utveckla personalen i takt med arbetslivets krav. De båda företagen som är två av Malås nyckelföretag har fokus på målstyrning och en tydlig fokusering på människors roll i en organisation. Detta främjar de sysselsattas möjligheter till fortsatt eller ny anställning.

Slutsatsen från förprojekteringen blev att lämna in en ansökan till socialfonden PO1 för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser på dessa nyckelföretag.Den lokala samrådsgruppen har också för avsikt att söka projekt i samverkan med andra aktörer för andra utbildningsbehov som framkommit.

1. ANSÖKAN TILL SOCIALFONDEN PO1 - GENOMFÖRANDE.
Målet är att de anställda på dessa två företag ska utbildas enligt principerna i Lean Production.Lean är idag ett populärt begrepp-men tankarna är inte nya. Vissa tankar utvecklades redan i början av 1900-talet och företag som Toyota har utvecklat sitt produktionssystem utifrån dessa principer sedan mitten av förra århundradet. Lean begreppet kan sammanfattas under rubriken resurseffektivitet i vid mening. Lean handlar om att i en ständig process "driva ut slöserier" ur verksamheten.Exempel på slöserier är överproduktion,väntan och överdimensionerade lager.För att en satsning på Lean ska bli framgångsrik krävs en gemensam syn som genomsyrar alla i organisationen. För att förverkliga arbetet krävs konkreta metoder.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR INOM LEAN:

SMED-Ställtidsreduktion
5S-Grundläggande ordning och reda
Metodstanddard-Lära om förhållningssätt
Ledarskapsutbildning.

Projektet avslutas med ett seminarium där arbetet presenteras för andra företag inom arbets marknadsområdet.

Hultdin System AB samt Norrfog AB är de två företag som omfattas av ansökan.
Hultdin är ett av världens ledande tillverkare av komponenter till det mekaniska skogsbruket.Företaget tillverkar timmergripare,gripsågar,sågenheter och färgmärkningssystem för skördeaggregat samt dämpsystem för modern hydraulik. Företaget utför även kompletterande legotillverkning. All personal på Huldtins kommer att kompetensutvecklas i Lean production under projekttiden.

Norrfog AB är en ledande leverantör av limfog och komponenter till bygg- och industriella kunder med behov av stora volymer med god kvalitet samt sågade trävaror. Det unika med Norrfog är att företagets verksamhet omfattar hela värdekedjan från sågverk till förädling mot limfog. Norrfogs anställda och dess ledning kommer att genomföra två kompetensinsatser inom ramen för projektet, ledarutbildning och projektoptimering.
Båda företagen har genomfört ett omfattande analysarbete under 2008 där behovet av kompetensutveckling tydligt har framkommit. Hultdin system AB har efter genomlysning av företaget påbörjat processen med att implementera Lean principerna hos alla anställda och Norrfog har startat sitt utvecklingsarbete med framtagande av en SWOT-analys. Resultatet av analysen visade på två behov av inledande kompetensutveckling för de som arbetar i företaget. En kompetensutveckling som innehåller inslag som ledarskapsutbildning och
produktionsoptimering.

Målgrupper som omfattas av projektet.

Hultdin System AB

Män

Ålder Grundskola Gymnasium Högskola

1-24 år 4
25-54 år 3 33 5
55-64 år 10 10 2

Kvinnor
Ålder Grundskola Gymnasium Högskola
1-24 år
25-54 år 11
55-64 år 2

Norrfog
Män
Ålder Grundskola Gymnasium Högskola
1-24 år
25-54 år 1 30 2
55-64 år 3 3

Kvinnor
Ålder Grundskola Gymnasium Högskola
1-24 år 1
25-54 år 1 8
55-64 år 3


I ett kommande arbete initieras insatser i enlighet med nedanstående (denna ansökan omfattar inte detta)
2.SAMORDNING OCH SAMVERKAN FÖR KOMMANDE INSATSER INOM ARBETSMARKNADSOMRÅDET RIKTADE TILL DEN GRUPP AV FÖRETAG VARS BEHOV AV KOMPETENSUVECKLING ÄR MER TRADTIONELL
Syfte

Att anställda vid Huldtin System AB och Norrfog AB genom utbildningsinsatser och nya kompetenser skall stärka sina möjligheter att behålla sitt arbete på arbetsplatserna men också bidra till företagens framtida överlevnad och tillväxtmöjligheter.Målsättning


En starkare utveckling hos deltagande företag så att arbetstillfällen kan bibehållas och nyskapas.
2 nyckelföretag i Malå genomför en kompetens utvecklingsinsats enligt Lean production principen.
132 personer i Malå kompetensutvecklas i Lean production
1 seminarium genomförs där resultatet presenteras.
10 träffar genomförs i det strategiska partnerskapet inom projektet lokalt och regionalt
2 erfarenhetsutbyten mellan Hultdin System och Norrfog genomförs
2 utåtriktade aktiviteter för strategisk påverkan genomförs av styrgruppen.
1 enkät undersökning genomförs vid projektslut.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De anställdas behov av tillgänglighet är i stora delar redan tillgodosedda,men vi kommer självklart att se till att alla aktiviteter i projektet genomförs på ett sådant sätt att personer med funktionshinder kan delta i samma omfattning som andra. Det gäller även tillgång till material och information etc.

Jämställdhetsintegrering

Basnäringarna och dess underleverantörer är manligt könsmärkta. Ur ett strukturellt perspektiv så pågår arbetet med "mer kvinnor i basen " för att förändra en segregerad arbetsmarknad.Inom ramen för projektet så kommer en del av kompetensutvecklingen att vara kunskap om jämställdhet och analys av rådande situation på den egna arbetsplatsen.
Antalet kvinnor är få på dessa traditionellt manliga arbetsplatser.Under förprojekteringen har ambitionen om mera jämställda arbetsplatser fokuserats.Företagens jämställdhetsplaner kommer att reviderats parallellt med projektet.

Deltagande aktörer

  • Hultdins system
  • Norrfog AB

Kommun

  • Arvidsjaur
  • Malå