Logotyp på utskrifter

Team Sportia Kompetensutvecklingssatsning Övre Norrland

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTeam Sportia AB
KontaktpersonTommy Andersson
E-posttommy.andersson@teamsportia.se
Telefonnummer031-355 10 00
Beviljat ESF-stöd601 446 kr
Total projektbudget601 446 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2010-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

I samband med framtagandet av vår varumärkesplattform under 2006-2007 gjordes ett omfattande analysarbete, vilket resulterade i att vi definierade ett stort omställningsbehov för branschen och Team Sportia. I Övre Norrland kunde man konstatera att flera faktorer bidrar till det stora omställningsbehovet:

• Många anställda i kedjan är korttidsutbildade och befinner sig därför i en utsatt position i tider då arbetsmarknaden viker
• Behov av att stärka entreprenörskapet och förbereda för kommande generationsskiften
• För många anställda är jobbet ett genomgångsjobb
• På vissa håll stor personalomsättning
• Konkurrenskraften är beroende av duktiga medarbetare och ledningar
• Kvinnor jobbar företrädesvis med konfektion och kassaarbete
• Män får i större utsträckning arbeta med hårda varor (idrottsutrustning)
• Det finns få kvinnor i ledningsposition
• Kompetensbrister inom ledarskap och kundservice

Butikernas slutsats är att möta omställningsbehoven som Team Sportia står inför genom att:

• Förbättra det dagliga ledarskapet i butik
• Utveckla alla medarbetares servicekänsla och säljkompetens
• Utveckla alla butiksanställdas kompetens inom funktionella skor, den strategiskt viktigaste varugruppen
• Öka effektiviteten i affärshantering genom kompetens i Affärssystemet Axapta

Under 2007 deltog regionens 10 butiker med all sin personal i konferenser på tre olika ställen. För butikernas del innebar arbetet att man var delaktig i framtagningen av en ny Varumärkesplattform, som omfattar hela inriktningen av kedjan för att stärka identiteten och konkurrenskraften. Ett mycket viktigt inslag i den plattformen är kompetensutveckling.

Regionens samtliga Team Sportia butiker kommer att påverkas genom att alla butiksägare, butikschefer och butiksanställda deltar i kompetensutvecklingen. Detta kommer starkt att bidra till en ökad konkurrenskraft och en långsiktigt förbättrad lönsamhet.

Syftet är att genom kompetensutveckling möta omställningsbehovet att höja personalens och ledarskapets kompetens som butikerna står inför. Det görs för att förbättra konkurrenskraften och den långsikitga lönsamhetsutvecklingen.

Jämställdhet beaktas genom en utbildning riktad till cheferna och genom att kedjan påbörjat arbete med att ta fram en gemensam jämställdhetsplan. Utbildningarna som personalen genomgår breddar deras kompetens och skapar förutsättningar för att de kan arbeta inom alla områden i butikerna.

Tillgänglighet beaktas genom ett utbildningsmoment inom ramen för ledarutbildningarna. Den tar fasta på den nya lagen om tillgänglighet för funktionshindrade och betonar såväl möjligheter till anställning som tillgängligheten för kunder med funktionshinder.

Projektet är tänkt att genomföras under tiden 080701-100630.

Bakgrund

Grunden till Team Sportia lades redan på 60- och 70-talet. Enskilda fackhandlare började bilda inköpsgrupper och kedjor för att öka sin konkurrenskraft gentemot varuhusens expansion. Inom sporthandeln bildades Fri Team 1973. Av de järnhandlare som sålde sportartiklar bildades så småningom Järnia Sport som sedan ändrade namn till Sportia. 1989 fusionerades Sportia och Fri Team, och bildade sportkedjan Team Sportia. Med butiker från norr till söder var vi inledningsvis en frivillig fackhandelskedja. 1994 gick vi över till franchising, en fastare samarbetsform och enhetligare profil som gjorde oss starkare.

I Övre Norrland finns det 10 st Team Sportia-butiker. De har starkt stöd av kedjans närvaro över hela landet och den centrala organisationen som finns i Mölnlycke. Genom sin tillhörighet har man en rad fördelar både i marknadsföringen och med vitala frågor som profil, stödsystem, sortiment, erfarenhetsutbyte, utbildning etc. De 10 butikerna anställer ca 91 personer i regionen, varav 32 kvinnor och 59 män. De omsatte ca 180 miljoner SEK år 2006.
Butikerna finns i

Gällivare
Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå city
Luleå externt
Lycksele
Piteå
Skellefteå
Umeå

I Team Sportias organisation har man en geografisk indelning av landet, som för Övre Norrland motsvarar den regionindelning som ESF-Rådet har. De tio butikerna hålls samman av en regionansvarig, som också är butiksägare i Skellefteå.

I kedjan processade man fram en Varumärkesplattform under 2005-2006. Det skedde i flera steg där kedjeledning, valda representanter från butiksägarna och huvudstyrelse deltog. Alla butiksägare deltog i en konferens i nov 2006 och gavs en grundlig genomgång och bakgrund till den nya Varumärkesplattformen. Grupparbeten kring frågeställningar i plattformen genomfördes vilka användes i genomförandeplanen. Under 2007 deltog regionens butiker med all sin personal i konferenser på tre olika ställen inom ramen för detta stora arbete. För butikernas del innebar arbetet att man var delaktig i framtagningen av den nya Varumärkesplattformen, som omfattar hela inriktningen av kedjan för att stärka identiteten och konkurrenskraften. Ett mycket viktigt inslag i den plattformen är kompetensutveckling. Vid träffarna i regionen fick deltagarna möjlighet att ge input till Varumärkesplattformen och till den kompetensutveckling som blir konsekvensen av plattformen. Varje butik har sedan diskuterat igenom utbildningsbehoven och anmält sin personal till relevanta utbildningar.

Ledstjärnan för all personal inom kedjan är vår Varumärkesplattform, vilken består av följande 10 delar.

1 - Vision
2 - Affärsidé
3 - Koncept
4 - Målgrupp och kund
5 - Varumärkesposition
6 - Medarbetare
7 - Kommunikation
8 - Sortiment
9 - Affärskultur
10-Butiker

Vissa av punkterna är mer betydelsefulla ur kompetensutvecklingshänseende:
• Vision: Team Sportia ska med kunskap, hög service och rätt sortiment bli branschens mest lönsamma kedja.
• Affärsidé: På ett enkelt och modernt sätt erbjuder vi sport- och fritidsprodukter till hela familjen, som är måna om sin hälsa och fritid
• Målgrupp och kunder: En aktiv kund, mån om sin hälsa och fritid. Vi behandlar våra kunder med respekt och omsorg
• Medarbetare: Våra viktigaste resurser näst kunden, är våra medarbetare. Samspelet mellan teamet lokalt och centralt är avgörande betydelse för butikens framgång. Vi arbetar efter orden delaktighet och dialog. Vi är lyhörda och visar respekt för varandra.

Som komplement till Varumärkesplattformen har vi under slutet av 2007 centralt initierat arbetet med att ta fram en "Jämställdhetsplan", såväl som en "Plan för tillgänglighet för funktionshindrade" för Team Sportia. Detta arbete kommer att ske med delaktighet från butikspersonalen, såväl som personalen centralt.

Diskussionerna i kedjan ledde till att kedjeledningen fick i uppdrag att forma ett sammanhållet utbildningsprogram som kan möta det omställningsbehov som utmaningarna i Varumärkesplattformen innebär. Sammanfattningsvis handlar det om Team Sportia-kedjans långsiktiga lönsamhetsutveckling och överlevnad genom kunskap, hög service och rätt sortiment. Samtidigt kan vi konstatera att flera av de faktorer som påverkar oss och som utgör grunden för omställningsbehovet i kedjan är sådana som ESF-Rådet i Övre Norrland har fokuserat i sin utlysning:

• Många anställda i kedjan är korttidsutbildade och befinner sig därför i en utsatt position i tider då arbetsmarknaden viker. Vi vill höja och bredda deras kunskaper.
• Behov av att stärka entreprenörskapet och förbereda för kommande generationsskiften
• För många anställda är jobbet ett genomgångsjobb. Genom att höja och bredda innehållet i jobbet vill vi motivera fler att stanna kvar.
• På vissa håll stor personalomsättning. Vi vill bidra till att sänka personalomsättningen.
• Konkurrenskraften är beroende av duktiga medarbetare och ledningar.
• Kvinnor jobbar företrädesvis med konfektion och kassaarbete. Vi vill motivera dem att bredda sitt kompetensområde och arbeta mer med utrustningssidan.
• Män får i större utsträckning arbeta med hårda varor (idrottsutrustning)
• Det finns mycket få kvinnor i ledningsposition. I ett längre perspektiv vill vi skapa bättre förutsättningar för kvinnor att ta ledningsansvar.

För såväl de anställda som kedjan är det en nödvändighet för långsiktig utveckling att bredda och fördjupa kompetensen samt förnya kompetens på områden där det skett förnyelse. Slutsatsen är att Team Sportia står inför omställningsbehov som ska mötas genom att:

• Förbättra det dagliga ledarskapet i butik
• Utveckla alla medarbetares servicekänsla och säljkompetens
• Utveckla alla butiksanställdas kompetens inom funktionella skor, den strategiskt viktigaste varugruppen
• Öka effektiviteten i affärshantering genom kompetens i Affärssystemet Axapta

Syfte

Att genom kompetensutveckling möta omställningsbehovet att höja och bredda personalens och ledarskapets kompetens som Team Sportias butiker står inför. Det görs för att förbättra konkurrenskraften och den långsiktiga lönsamhetsutvecklingen.

Kompetensutveckling skall genomföras inom områdena:

• Excellent service - Idé och merförsäljning. För alla anställda
• Ledarskap för butiksägare och butikschefer, inklusive utbildning i tillgänglighetsfrågor. (Genomförs i egen regi)
• Skorådgivning baserad på utbildning inom anatomi speciellt inom fotens funktioner och funktionella skor. Ett område som identifierats som speciellt viktigt för Team Sportia, då man av tradition har haft både djup och bredd i kunskaper om funktionella skor. För alla butiksanställda. (Genomförs i egen regi)
• Utbildning i vårt affärssystem Axapta för butikspersonal för att stärka medarbetarnas affärskunnande och öka deras anställningsbarhet. Därigenom ökas nyttan av kedjans lösningar för elektronisk affärshantering, butikernas affärsmöjligheterna stärks och konkurrenskraften ökar
• E-utbildning i jämställdhet för alla chefer, så att jämställdhetsfrågorna kan bli bättre hanterade i varje butik

Målsättning

Mål
All Team Sportia personal i regionen genomgått utbildningen "Excellent service - Idé och merförsäljning".
All butikspersonal genomgått utbildningen "Skorådgivning baserad på anatomi och funktionella skor".
Alla butiksägare och butikschefer genomgått utbildningen "Dagligt ledarskap för butiksägare" inklusive utbildning rörande Tillgänglighet
All personal i butiker genomgått generell utbildning på affärssystemet Axapta.
Utvalda medarbetare genomgått fördjupad utbildning i lagerstyrning och ekonomi inom Axapta
Alla butikschefer genomgått utbildning om Tillgänglighet i samband med chefsutbildning
Alla butikschefer genomgått e-utbildning i jämställdhet

Notera att vår ansökan omfattar ett urval av utbildningarna som genomförs.

Effekter
Genom dessa kompetensutvecklingssatsningar kommer vi att säkerställa att vår konkurrenskraft och lönsamhet förbättras och bidra till att Team Sportias position på marknaden har förstärkts, samtidigt som individernas kompetens inom kedjan har utvecklats och bidragit till varje individs stärkta ställning och möjligheter till en fortsatt positiv yrkesutveckling på marknaden. Utvecklandet av job-rotation (ingår som en del i utbildningen ”Dagligt ledarskap för butiksägare”) som ett verktyg för utveckling av medarbetarna och stimulans för individen stärker ytterligare individens ställning.

På vissa viktiga nyckeltal i kedjan förväntas effekten i Övre Norrland bli:

Omsättningen ökar med 5% per år.
Bruttovinsten ökar med 2% per år
Vinstmarginalen ökar till 5,7% år 2009

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsfrågan aktualiseras inte minst genom den nationella planen för tillgänglighet som vi skall uppfylla fram till 2010. Butiker, information, arbetsmöjligheter mm behöver tillgängliggöras även för funktionshindrade. Inom området tillgänglighet har vi gjort en enkät som visar situationen inom våra butiker. Vi har i nuläget 3 funktionshindrade medarbetare med anställningsstöd. Tjänstgöringsgraden varierar från 50% till 90%.
I det fortsatta arbetet inom området kommer vi att som en del i årets ledarskapsutbildningar lägga in ett avsnitt på 2 timmar per utbildning kring tillgänglighet där frågor som hur vi inom Team Sportia kan eliminera diskriminering av funktionshindrade, hur kan vi underlätta funktionshindrades besök i våra butiker, hur vi kan underlätta att personer med funktionshinder får möjligheter att hitta arbete inom Team Sportia. En analys av arbetsskadades möjligheter leder också till att bättre information om sådana frågor kan spridas inom branschen och därmed motivera till ett större engagemang för dem.

Jämställdhetsintegrering

Se under avsnittet "Bakgrund till projektet - Jämställdhetsintegrering".
Alla anställda skall gå planerade utbildningar. Rekryteringen av deltagare säkerställer detta.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Deltagande aktörer

 • Centersport Kalix AB, Team Sportia Kalix
 • Eriksson Center i Gällivare AB, Team Sportia, Gällivare
 • Handelshuset Sport & Fritid i Jokkmokk AB, Team Sportia Jokkmokk
 • Johans sportbutik i Lycksele AB, Team Sportia Lycksele
 • Old Star Sport i Umeå AB
 • Sport & Fritid i Luleå AB, Team Sportia Luleå
 • Sport och Fritid i Luleå AB, Team Sportia Luleå City
 • Sportprylen i Skellefteå AB, Team Sportia Skellefteå
 • Sportspecialisten AB, Team Sportia Piteå
 • Svenska Wip AB, Team Sportia Kiruna

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå