Logotyp på utskrifter

Team Norr Väst

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonCaritha Jaldeby
E-postCaritha.jaldeby@bu.pitea.se
Telefonnummer0911-696626
Beviljat ESF-stöd1 845 173 kr
Total projektbudget1 845 173 kr
Projektperiod2008-11-01 till 2010-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

I projektet Team Norr Väst samarbetar fyra rektorsområden i Västerbotten och Norrbotten för att möta gemensamma utmaningar samt tillvarata resurser över länsgränserna. Det viktigaste när det gäller planerade aktiviteter är att lära av varandra.

Bakgrund

Vi har inte lyckats få fram befintliga CFAR-nummer för alla deltagande aktörer. Två av aktörerna har konstruerade CFAR-nummer. Behörig företrädare Piteå kommun är fel. Ska för detta projekt vara Margot Kaatari.

Samtliga fyra deltagande aktörer har genomfört analyser inom fd Växtkraft under vt 2007. Rektorsområdena i Piteå samarbetade med varandra, och rektorsområdena i Skellefteå samarbetade med varandra. Dessa fyra enheter önskar nu påbörja ett nyskapande samarbete rektorsområdena emellan där fokus ligger på att utveckla medarbetarna genom att ta vara på varandras kompetenser över länsgränserna.

Både Björklundas rektorsområde och Kullens rektorsområde i Piteå kommun i Öjebyn består av barn från mycket låga åldrar ända upp till årskurs 3. I vardera rektorsområde finns drygt 100 elever där förskoleverksamhet, fritids och skola är representerade. Båda skolorna och tillhörande fritids och förskolor befinner sig i ett område som är socialt belastat. I takt med att de sociala problemen ökar så ökar också antalet barn med särskilda behov.

Mobackenskolan i Skellefteå kommun har lite drygt 100 elever i årskurserna förskoleklass, åk 1 till 5. I lokalerna bedrivs även fritidsverksamhet. Till rektorsområdet hör också 7 st förskolor. Under de senaste åren har antalet barn i upptagningsområdet stadigt vuxit, vilket bland annat har ställt nya krav på rätt nyttjande av befintliga lokaler. Samtidigt har andelen elever med särskilda behov ökat.

Medleskolan i Skellefteå kommun bedriver verksamhet i årskurserna förskoleklass, åk 1 till 5. Fritids finns i samma lokaler. Just nu sker en nedgång av antal elever till skolan. Till rektorsområdet hör också 3 st förskolor med ständigt minskande resurser.

Inför denna ansökan har rektorerna för varje rektorsområde jämfört varandras tidigare analyser och kunnat konstatera att likheterna är fler än skillnaderna. Jämförelsen mellan analyserna har varit enkla eftersom samtliga parter använt sig av samma vägledningsmaterial (Förädlingsprocessen).

Vi konstaterar följande i vår gemensamma analys:

1) Vi måste stå bättre rustade inför den skärpta konkurrensen.
I takt med att den kommunala skolan konkurrensutsätts ställs nya krav på utvecklingsarbete inom alla RO:s alla enheter vad gäller arbetsorganisation, undervisningsformer och innehåll. Vi förväntas ha en arbetsorganisation som är flexibel med hänsyn till varierande storlek på barngrupperna, men samtidigt arbetar vi under det kommunala paraplyet vilket bland annat innebär att vi har besparingskrav och ständigt minskade budgetar. Vi har en tydlig styrning på utbildningsinnehåll samtidigt som vi också förväntas ha kunskap om nya utbildningsformer och pedagogiker. Detta ska vi åstadkomma med stöd av en arbetskår som ständigt blir äldre och vars grundutbildningar blir föråldrade om de inte ständigt utvecklas. Om vi inte lever upp till föräldrars och elevers krav på utbildning kan de välja en annan skola, och med färre elever får vi mindre anslag till en redan ansträngd verksamhet. Våra pedagogers anställningar hotas på sikt om vi inte lyckas höja upplevelsen av kvalitet både hos de anställda och hos föräldrar och elever.

2) Vi måste stå bättre rustade att ta hand om barn som inte faller in i mallen
I skolans uppdrag ingår att möta eleverna på deras egna villkor. I takt med att särskolor lagts ner får vi allt oftare in elever till våra skolor som har särskilda behov. Våra pedagoger ska inte bara lära barn att läsa och räkna, utan också kunna förstå och bemöta barn med komplicerade diagnoser och funktionshinder. Det krävs också av oss att vi ska kunna förstå och bemöta barn och föräldrar från andra kulturer och med annat modersmål. Vi ska allt oftare föra samtal med socialtjänst och olika myndigheter i samband med att barn far illa eller på annat sätt är socialt utsatta. Sammantaget tär denna situation på pedagogernas engagemang och vilja att fortsätta utvecklas inom sitt yrke. Det leder i vissa fall till sjukskrivningar. Man klarar helt enkelt inte av den psykiska stress det innebär att känna sig otillräcklig. Verktygen man fått via sin grundutbildning är långt ifrån tillräckliga.

3) Samverkan med andra är en del av lösningen
I samband med det egna analysarbetet inom fd Växtkraft beslutade samtliga rektorsområden på var sin sida länsgränserna att fortsätta söka efter samverkansmöjligheter kring kompetensutveckling. Vi ser följande fördelar med samverkan:
a) Kostnadseffektivitet vid upphandling av utbildningar.
b) Möjlighet finns att vidga samarbetet till att även innefatta utbyte av personalresurser (utbyte av vikarier vid kompetensutveckling).
c) Genom att samarbeta och nyttja varandras upparbetade kunskaper kan problem stävjas i ett tidigare skede.
d) Inom 10 år kommer 76 personer av totalt 200 att försvinna från våra organisationer på grund av åldersskäl. Vi hoppas kunna hjälpa varandra att bemöta den här reella förändringen genom att ge frågan utrymme i vårt samarbete.
e) Genom att arbeta med utvecklingsfrågor och satsa på vår personal kan vi förebygga antalet sjukskrivningar. Detta är särskilt viktigt med tanke på vår personals relativt höga medelålder. (47 år)
f) Om vi är många som tycker till kan vi även påverka politiska makthavare att bättre förstå vår synvinkel ur ett strategiskt perspektiv.

Vi konstaterar att våra respektive kompetensutvecklingsplaner för de anställda är mycket likartade. Följande gemensamma utvecklingsområden finns:
1) Utveckla skolan och fritids. Främja utveckling och samarbete i skola och fritids samt skapa delaktighet och engagemang hos personalen.

2) Utveckla förskolan. Främja utveckling och samarbete i förskolan samt inspirera och skapa engagemang hos personalen.

3) Utveckla pedagogerna. Skapa spetskompetens inom vissa områden som ett antal nyckelpersoner kan sprida vidare. Följande pedagogiska inriktningar motsvarar kompetenser som vi har och som vi tillsammans skulle kunna utveckla vidare till spetskompetenser.
a) Pedagogisk inriktning Reggio Emilia.
b) Genuspedagogik.
c) Matematik som pedagogiskt verktyg.
d) Utomhuspedagogik för fritids och skola.

4) Ledarskapsutveckling. För att utveckla samarbetet mellan de rektorer som deltar i samlingsprojektet (som i praktiken är de som ska skapa utrymmet för samarbetet rektorsområdena emellan). Ge rektorerna specifika kunskaper om konfliktlösning i praktiken och hur man skapar engagemang genom olika ledarstilar.

5) Särskilda behov. För att ge personalen verktyg att hantera situationer utöver deras ordinarie uppdrag.

Syfte

Genom vårt samarbete vill vi kostnadseffektivisera processerna samtidigt som vi utökar vårt lärande både geografiskt och innehållsmässigt. Därför formulerar vi syftet med projektet på detta sätt:

Etablera samverkan för att möta gemensamma utmaningar samt tillvarata resurser över länsgränserna.

Målsättning

1) Samtliga medarbetare ska delta vid minst två av projektets aktiviteter.

2) Framtagande av häfte inom varje prioriterat område som sammanfattar utbildningarna och de lärdomar medarbetarna fått under projektets gång. Detta ska uppnås genom att vi kontinuerligt dokumenterar alla insatser och de kunskaper vi samlar på oss.

3) Skapa minst tre länsöverskridande samverkansgrupperingar i samband med det inledande internatet.

4) Presentera samverkansprojektet i lokala media samt skapa intresse för projektet även på riksplan

5) Spridningsseminarium genomförs vid ett tillfälle i Skellefteå och ett tillfälle i Piteå. Målgrupp för seminariet är föräldrar, andra kollegor och kommunala politiker.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet.
Samtliga aktiviteter ska vara anpassade till deltagarnas förutsättningar. Funktionshinder ska inte upplevas vara ett hinder för att delta i aktiviteterna. Detta gäller särskilt det första internatet som förutsätter att alla personer första dagen är utomhus. Vi har försäkrat oss om att leverantören har erfarenhet samt förmåga att anpassa aktiviteterna efter varje individs fysiska förutsättningar.

Tillgänglig verksamhet.
Vi är vana att handskas med individuella skillnader och värnar om att bibehålla arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Genom att vi arbetar med att kompetensutveckla vår personal i de frågor där de är som mest sårbara säkerställer vi att vi bidrar till en bättre och tryggare arbetsmiljö, oavsett om man har ett uttalat funktionshinder eller ett kompetensgap.

Kommunikativ tillgänglighet.
Vi har i gruppen personer med hörselnedsättning och tar hänsyn till detta vid val av lokaler.

Informativ tillgänglighet.
Vi kommer att skicka skriftliga kallelser till varje utbildningsinsats. Vi kommer att tydliggöra att vår projektledare Caritha Jaldeby finns tillgänglig för frågor samt lämna hennes kontaktuppgifter på varje arbetsplats. Detta gör vi muntligt på det inledande internatet samt skriftligt genom e-post till varje arbetsplats.

Jämställdhetsintegrering

Fler män till skolorna.
Detta faktum samt vad vi kan göra åt det kommer att diskuteras vid både det inledande samt avslutande internatet. Ansvarig för att detta görs är rektorerna som kommer att redovisa resultatet av de egna diskussionerna som förts mellan rektorerna vid deras ledarskapsutbildning, träff 1.

Skillnader i klassrum, Reflektera sitt bemötande, Lika uppmärksamhet flickor och pojkar.
Dessa frågor kommer att behandlas i ämnesblocket Genuspedagogik. Vår ambition är att ämnet ska ingå som en naturlig del i alla utbildningsinsatser genom att vi lyfter frågan redan inledningsvis. Vi säkerställer också att ämnet diskuteras genom att ta upp det som en särskild fråga i det särskilt framtagna studiematerialet vid utbildning hos samverkanspartner

Transnationellt samarbete

Reggio Emilia-pedagogiken är ett prioriterat utvecklingsområde enligt vår analys. Vi har rätta förutsättningar för att skapa spetskompetenser kring ämnet som på sikt ökar vår konkurrenskraft. Fördjupning inom ämnesblocket Reggio Emilia, steg 3 kommer därför att ske vid Reggio Emilia institutet i Italien under 5 dagar. Aktiviteten arrangeras i samarbete med Reggio Children (Reggio Emilias organisation för fortbildning och internationella kontakter).

Deltagande aktörer

 • Björklundaskolan
 • Fagottens förskola
 • Flöjtens förskola
 • Hallonbacken
 • Klintforsens förskola
 • Kullens förskola
 • Kullenskolan
 • Linneparkens förskola
 • Medleskolan och fritids
 • Mobackenskolan och fritids
 • Myrans förskola
 • Risslans förskola
 • Skomakarens förskola
 • Smultronbackens förskola
 • Spiltans förskola
 • Trollbackens förskola

Kommun

 • Piteå
 • Skellefteå