Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

TAGE Gällivare

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFöretagarnas Företagsbolag i Gällivare AB
Kontaktpersonsaknas saknas
E-postmarie.agren@tagegellivare.se
Telefonnummer070 - 625 61 43
Beviljat ESF-stöd2 993 333 kr
Total projektbudget7 483 333 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2010-08-31
RegionÖvre Norrland
In English

SammanfattningProjektet TAGE Gellivare handlar om att hjälpa ungdomar i utanförskap till arbete eller utbildning. Företagarnas Företagsbolag i Gällivare AB är initiativtagare och huvudman för detsamma. Ungas utanförskap engagerar Företagarna eftersom man ser dessa ungdomar som en del av lösningen på den framtida arbetskraftsbristen, samtidigt som de vill hjälpa till med att ta itu och motverka det faktum att allt fler unga hamnar i utanförskap. Projektets verksamhet bygger på ett nära samarbete mellan de organisationer som på något sätt är involverade kring ungdomar i utanförskap. Dessa organisationer är bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen och Landstinget. Det är viktigt att visa att Gällivare är ett attraktivt samhälle där folk vill bo och visa på att bra saker åstadkoms här.

Verksamheten i projektet handlar om att ungdomar i utanförskap får hjälp med att utvecklas för att därmed nå en ökad anställningsbarhet. Individerna som rekryteras till projektet kommer tillsammans med tre anställda ”coacher” samt övriga inblandade, att göra en resursinventering samt lägga upp och genomföra en individuell utvecklingsplan.

I utvecklingsplanen pusslas olika aktiviteter ihop med målet att de unga ska ut i varaktigt arbete eller utbildning så fort som det är möjligt. Vad gäller aktiviteterna så handlar det om aktiviteter som erbjuds via projektets basprogram, aktiviteter som andra organisationer erbjuder, olika typer av behandlingsformer, praktik, kortare utbildning mm.

Projektets eget basprogram innehåller exempelvis motiverande samtal, kost, hälsa och hygien, personliga mål, ekonomi, samarbetsövningar, konflikthantering, social kompetens, gruppdiskussioner kring bla mångfald och jämställdhet, näringslivsmentor, Kognitiv Beteende Terapi mm.

Projekttiden är två år och beräknas starta under hösten 2008. Tre heltidsanställda kommer att arbeta i projektet med coachning och projektledning. En styrgrupp bestående av representanter från finansiärerna samt ungdomsrådet kommer att följa projektet. En operativ arbetsgrupp samt referensgrupper kommer också att verka runt projektet. Efter projekttidens slut är förhoppningen att projektet uppnått målsättningen om att ha haft 120 deltagande ungdomar och 50 % av dessa har gått vidare till arbete eller utbildning. 50 arbetsgivare ska ha genomgått handledarutbildning, andelen unga i totalt utanförskap ska ha minskat med hälften och projektet ska ha visat på ekonomisk vinst för kommunen. Uppfylls målen avser Företagarna att bilda någon form av bolag som kan fortsätta arbeta med målgruppen i samarbete med samverkansparterna.

Medfinansiering har sökts från Europeiska Socialfonden, Norrbottens Läns Landsting, Gällivare kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt LKAB och Boliden. Projektets totala omsättning beräknas uppgå till 7 483 333 kronor.

Bakgrund

"Förtydligande på begäran av ESF-rådet"

I projektet ingår endast insatser i form av kompetensutveckling/lärande i jobbet, ej "rena" arbetsinsatser.
Endast deltagarersättning för deltagarnas faktiska tid i projeket kommer att medräknas som medfinansiering.
_____________________________________________________________________________________________

Under kartläggningen av problematiken med ungas utanförskap framkommer tydligt att ett hårdare samhällsklimat medfört att allt fler unga människor, av olika anledningar, slås ut och hamnar utanför meningsfull aktivitet såsom arbete eller utbildning. Det finns många ungdomar/föräldrar som inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp och det i sig bidrar till ett utanförskap. Resonemang om huruvida problematiken med ungas utanförskap borde kunna lösas genom de befintliga verksamheterna har förts. Slutsatsen är att de regelsystem som finns gör verksamheterna något oflexibla i vissa hänseenden. Dessutom har varje verksamhet sin klara uppgift och när det gäller arbetet med att omvandla ett utanförskap är det viktigt att ta sig an hela problematiken. I arbetet med helheten saknas idag en organisation som kan vara väldigt flexibel och fungera som den ”sista pusselbiten” och därmed hjälpa till med den delen som övriga organisationer inte ska arbeta med. Tittar man på arbetsmarknaden ser vi ett stort behov av arbetskraft inom många olika områden. Näringslivet på orten tillsammans med kommunen har ett ansvar för att säkra framtida kompetensförsörjning då det är det största hindret för tillväxt. Ovanstående är en av huvudanledningarna till att Företagarnas Företagsbolag i Gellivare AB tog initiativet till projektet och huvudmannaskapet. Företagarna ser en stor möjlighet i att hjälpa ungdomar att integrera sig i samhället utan bidrag och genom att ta chansen att komma ut i arbete eller utbildning.

Syfte

Syftet med projektet är att bygga upp, driva och överlämna en verksamhet som på ett otraditionellt och effektivt sätt integrerar ungdomar med eller utan funktionshinder till arbetsmarknad eller utbildning, och på så sätt minska utanförskapet.

Målsättning

Mätbara mål:
* Under projektperioden ska 50 % av de ungdomar som deltagit i projektet gått vidare till arbete eller utbildning.
* Totalt 120 ungdomar ska ha deltagit i projektet.
* 50 arbetsgivare/arbetsledare ska ha genomgått handledarutbildningen
* Andelen unga i totalt utanförskap (50 personer) ska ha minskat med hälften efter projekttidens slut
* Projektet ska ha återbetalat sig till kommunen senast vid projekttidens slut.

Målsättningar:
* Att öka ungdomarnas anställningsbarhet och företagsamhet
* Minska bidragsberoendet hos ungdomar
* Öka mångfalden på arbetsmarknaden
* Öka andelen ungdomar i studier (gymnasiet, vuxenutbildningar och högskola)
* Öka arbetskraftsutbudet och möta kompetensförsörjningsbehovet
* Att starta ett företag som på otraditionella sätt arbetar med ungdomar i utanförskap

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Det finns ungdomar som idag lider av både fysiska och psykiska funktionshinder. Tanken är att alla ungdomar som befinner sig på något sätt i utanförskap, skall få hjälp i projektet. Idéen med projektverksamheten är att vara centralt och lättillgänglig för alla personer med funktionshinder. Lokalerna är anpassade så att personer med fysiska funktionshinder kan ta sig fram. Verksamheten är tillgänglig i den form att det ska vara lätt att komma åt informationen ute i samhället. Då många av de offentliga organisationerna samarbetar med oss, ger detta en ökad möjlighet för hänvisning av ungdomar till projektet.

Jämställdhetsintegrering

Projektet följer utvecklingen av projektdeltagarna, har dialog löpande om könsbrytande arbete och förstärker vad företagen i samhället kräver. Ett exempel är om en person med en social fobi skulle komma till projeket är det viktigt att vi anpassar verksamheten efter individen avseende omgivning och lokal.

Vi kommer i projektet att för alla deltagare föra dialog och erbjuda otraditionella könsbrytande yrkesval. Vid gruppinsatserna att fokuserar vi på och diskuterar frågor som handlar om jämställdhet och mångfald i arbetslivet.

Ungdomarna som kommer till projektet ska få hjälp oavsett var de kommer i från, ingen skillnad att görs beroende om de är kvinnor eller män, har utländsk bakgrund, ett handikapp eller vilken typ av sexuell läggning personerna har. Projektet strävar efter likabehandling för alla deltagare och självklart främjar vi detta ute på arbetsplatserna. Deltagarna får under basprogrammet diskutera mångfaldsfrågor med coacher samt med andra deltagare men även lära sig om varför man inte ska diskriminera och att alla människor är lika värda. Vi tar även hjälp av konflikthantering och kognitiv beteendeterapi när behov finns bland både kvinnor och män. Vi bryter könsmönster och har dialoger mellan coach och deltagare rörande otraditionella yrkesval.

Projektet kommer att ställas inför konflikter då många av ungdomarna har vissa problem. Det kan finnas personer med fördomar och tanken är att basprogrammet ska att hjälpa dessa ungdomar att vidga sin syn. Ungdomarna måste få ha sina synpunkter men kunna kontrollera dem i en omgivning, även kunna acceptera att alla människor är olika.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen i Gällivare
 • Försäkringskassan Gällivare
 • Service- och teknikförvaltningen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen i Gällivare
 • Försäkringskassan Gällivare
 • Service- och teknikförvaltningen

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå