Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Svenska Kyrkan - Öppna Rum

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStiftskansliet
KontaktpersonLinda Olofsson
E-postlinda.olofsson@svenskakyrkan.se
Telefonnummer+46702902517
Beviljat ESF-stöd719 602 kr
Total projektbudget719 602 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Svenska Kyrkan – Öppna Rum vill undersöka möjligheter samt bidra till att skapa förutsättningar för att erbjuda människor som står långt från arbetsmarkanden, en plats, ett rum i en församling inom Luleå Stift, där man kan växa, träna sina färdigheter och i slutänden återkomma till arbetsmarknaden, som entreprenör i ett Socialt arbetsintegrerat företag. För att Luleå Stift ska kunna erbjuda detta rum krävs förberedelsearbete i form av kartläggningar, marknadsundersökningar och kontaktskapande. Ett av Svenska Kyrkans viktigaste uppdrag är att motverka utanförskap. Det är förutsättningar för att kunna åstadkomma det som projektet Svenska Kyrkan – Öppna Rum handlar om. Under 2014 kommer 12 församlingar inom Luleå Stift att samverka med arbetsförmedlingen för att skapa smart, hållbar, samverkan som är till gagn för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Bakgrund

Svenska Kyrkan – Öppna Rum vill undersöka möjligheter samt bidra till att skapa förutsättningar för att erbjuda människor som står långt från arbetsmarkanden, en plats, ett rum i en församling inom Luleå Stift, där man kan växa, träna sina färdigheter och i slutänden återkomma till arbetsmarknaden, som entreprenör i ett Socialt arbetsintegrerat företag. För att Luleå Stift ska kunna erbjuda detta rum krävs förberedelsearbete i form av kartläggningar, marknadsundersökningar och kontaktskapande. Ett av Svenska Kyrkans viktigaste uppdrag är att motverka utanförskap och att verka för alla människors lika värde. Det är förutsättningar för att kunna åstadkomma det som projektet Svenska Kyrkan – Öppna Rum handlar om. Under 2014 kommer 12 församlingar inom Luleå Stift att samverka med arbetsförmedlingen för att skapa smart, hållbar, samverkan som är till gagn för människor som står långt från arbetsmarknaden.

Norr- och Västerbotten står inför stora demografiska utmaningar. En allt åldrande befolkning, en alltmer specialiserad arbetsmarknad skapar stora utmaningar och stora behov av nya kreativa lösningar. Arbetslöshet är ett är ett gissel. Att hamna i utanförskap, att inte känna sig behövd är en tragedi för den enskilde, för familjer och för hela samhället. I augusti 2013 var 20868 personer i Norr- och Västerbotten öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Av dessa var drygt 6000 unga människor mellan 18-24 år. Drygt 5000 var utrikesfödda. Många har någon form av funktionsnedsättning. Den demografiska utmaningen påverkar också Svenska kyrkan i allra högsta grad. På sikt visar prognoser på minskat antal medlemmar och därmed försämrad ekonomi.

Mellan åren 2011 – 2013 har Luleå Stift bedrivit det socialfonds finansierade projektet ”Svenska Kyrkan öppnar portarna” som genom utbildningsinsatser i arbetsmiljö, jämlikhet och likabehandling, social ekonomi och socialt företagande bidragit med kunskaper som gett innovativa idéer hos församlingar för att bli starkare sociala aktörer. Med ett stort engagemang från anställda och eldsjälar och bra processtöd skapades nya kunskaper och idéer, värdefulla kontakter inom den egna organisationen såväl som gentemot externa samhällsaktörer

En nulägesanalys påvisar att det i dagsläget finns initiativ för socialt aktörsskap i 6 stycken församlingar inom Luleå Stift. Samtliga har varit aktiva sedan ”Svenska Kyrkan öppnar portarna”. Vi hoppas att genom ett aktivt mentorskap och genom att lyfta och tala om goda exempel kunna dubbla antalet deltagande församlingar under 2014. Svenska kyrkan värnar om och har stor vana vid att möta människor som befinner sig i utsatta situationer. Svenska Kyrkan finns på många orter vilket är en tillgång när församlingarna önskar att ta ett större ansvar, för personer som står långt från arbetsmarknaden. De senaste årens organisationsförändringar inom Svenska Kyrkan med bla. sammanslagningar av församlingar ger en större mångfald bland målgruppen. Församlingarna bedriver högt decentraliserad verksamhet vilket innebär att olika arbetssätt/arbetsuppgifter finns i städerna i så gott som varje stadsdel och långt ut i glesbygd.
Vi har genom ”Svenska Kyrkan öppnar portarna” fått förbättrade kunskaper och nya idéer. Ur projektet har eldsjälar kristalliserats fram som nu känner stor vilja att utveckla det sociala aktörskapet. Vi har under projekttiden känt en stor välvilja från externa aktörer. Vi ses som en resurs! Detta är ingalunda en isolerad företeelse utan något som genomsyrar hela organisationen. Mot bakgrund av allmänhetens- och de kyrkotillhörigas höga förväntningar gentemot Svenska Kyrkans aktiva roll i förhållande till människor som befinner sig i utsatta livssituationer har Kyrkostyrelsen under 2013 antagit en välfärdsplattform. Plattformen tecknar tre möjliga roller för Svenska kyrkans engagemang i välfärdsfrågor: Som röstbärare och påverkansaktör, som samverkanspart samt som utförare av välfärdstjänster. Nyligen genomförda undersökningar visar också på en hög tilltro till Svenska Kyrkan som välfärdsaktör.

Att vara social aktör är inget nytt för Svenska Kyrkan. Det finns redan ett stort kontaktnät och mycket samarbeten mellan olika myndigheter och enskilda församlingar. Kriminalvården, arbetsförmedling och försäkringskassa, socialförvaltningar är exempel på samverkansaktörer. Gemensamt för den samverkan som finns är att den uteslutande handlar om att erbjuda stödjande miljöer för människor i utsatta situationer såsom långtidsarbetslöshet, kriminalitet, missbruk etc. Gemensamt är också att den samverkan som finns är personbunden på det viset att samverkan sällan är formaliserad eller strukturerad. Det finns från församlingarnas sida låg kunskap kring de åtgärdsprogram som ofta är grunden för samverkan. Vi ser därför ett behov av att från stiftskansliets sida göra en översyn av de samarbeten och kontakter som finns, att ge stöd i att renodla, formalisera och strukturera upp dessa så att vi skapar kända, hållbara strukturer som innebär att församlingarna blir starkare tillgångar för sina samverkanspartners.

Vi har genom våra tidigare erfarenheter skaffat oss stor projektvana och vet att stiftskansliet kan fungera som en stark sammanhållande kraft. Församlingarna behöver utföra en grundlig kartläggning och omvärldsanalys inom sitt geografiska område. Församlingarna behöver dessutom etablera en mer uttalad samverkan med externa aktörer vilka kan vara myndigheter (den lokala arbetsförmedlingen, försäkringskassa, kommun) men även företag på orten samt det lokala föreningslivet. Församlingarna behöver också hitta interna träffpunkter mellan varandra för erfarenhetsutbyten. Stiftskansliet behöver stärka sin sammanhållande funktion och ska vara behjälpliga församlingarna att knyta an till varandra, ordna erfarenhetsutbyten, knyta och förmedla kontakter. Stiftskansliet bör även vara församlingarnas samlade röst- och påverksansaktör.

Luleå Stift har genom ”Svenska Kyrkan öppnar portarna tagit ett stort steg ut i samhället och visat att man vill, man har skaffat sig kunskaper och kontakter som behövs för att vara en starkare social aktör. Nu vill Svenska Kyrkan – Öppna Rum skapa de nödvändiga förutsättningar som krävs för att vi ska kunna vara en hållbar, strukturerad stark samverkanspart där vi kan erbjuda rum där människor som befinner sig långt från arbetsmarkanden får vara, växa och förkovra sig för att slutligen återkomma till arbetsmarkanden som entreprenör i ett socialt arbetsintegrerat företag. Under projekttiden för ”Svenska Kyrkan öppnar portarna” inleddes en nationell diskussion kring en nationell avsiktsförklaring mellan Svenska Kyrkan och Arbetsförmedlingen. ”Svenska Kyrkan – Öppna Rum” kommer att verka för att denna diskussion fortlöper. Vi kommer att skapa kontakt och erfarenhetsutbyten med andra Socialfondsprojekt som pågår i stift runt om i landet. Vi ska vara en samlande kraft inom Svenska Kyrkan i arbetet på vägen mot att bli en starkare social aktör. Svenska Kyrkan är en aktör att räkna med!

Målsättning

Svenska Kyrkan, Luleå stift är en stark, tydlig social aktör som öppnar rum för människor som står långt från arbetsmarkanden. Vi motverkar utanförskap genom att erbjuda trygga rum där människor kan växa, träna färdigheter och återkomma till arbetsmarkanden som en entrepenör i ett socialt arbetsintegrerat företag.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Svenska Kyrkan - Öppna Rum avser precis som projektets titel, att öppna rum. Rummen ska vara tillgängliga för alla, både ur fysisk tillgänglighetsaspekt men även att vi öppnar upp och värnar om allas lika värde. Deltagande församlingar ska inventera för att se vilka ev. behov av anpassningar som finns. Detta gäller den fysiska tillgängligheten såväl som skyltning, belysning samt tekisk utrustning. På stiftsnivå undersöks hemsida och våra material för att tillse att vi kommunicerar så att alla förstår och kan ta del av våra aktiviteter. Församlingarna kommer att arbeta med tillgänglighetsfrågan när de kartlägger tillgångar och resurser så att man i mottagandet av människor som står långt från arbetsmarkanden har tillgänglig verksamhet för alla deltagare som mål. Luleå stift har ett behov av att anställa en resurs med kunskaper i tillgänglighetsarbete och projektet avser att undersöka förutsättningar och möjligheter för detta.

Transnationellt samarbete

För ca 12 år sedan initierades regelbundna kontakter mellan Luleå Stift och Norwich Stift i England. Under åren har kontakterna utvecklats och övergått i en fastare form. Ett samverkansavtal undertecknades 2010. Regelbundna möten, inspirations och erfarenhetsutbyten samt medverkan kring präst- och diakonvigningar. Under projektet "Svenska Kyrkan öppnar portarna genomfördes ett mycket lyckat studiebesök till Norwich som gav deltagarna (intresserade anställda i församlingarna samt förtroendevald ledamot) mycket kunskaper och insyn i Norwich väl utvecklade arbete med volontärer samt projekt inom Social ekonomi. Svenska Kyrkan - Öppna Rum vill bibehålla de goda kontakterna, fortsätta erfarenhetsutbytet. Vi ska även undersöka möjligheten att knyta kontakter med intressanta projekt i Östersjöländerna.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Luleå

Kommun

  • Boden
  • Jokkmokk
  • Luleå
  • Skellefteå
  • Umeå
  • Vännäs