Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Stödverksamheter för kompetensförsörjning-STÖK

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareRegionförbundet Västerbottens län
KontaktpersonMonika Andersson
E-postmonica.andersson@regionvasterbotten.se
Telefonnummersaknas
Beviljat ESF-stöd1 715 940 kr
Total projektbudget1 715 940 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-07-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Det övergripande syftet med projektet är att understödja kompetensförsörjningen i länet. Personer som arbetar till stöd för individers kompetensutveckling ska rustas så att de människor som de möter, oavsett om de är unga, vuxna, invandrare, arbetslösa eller personer i omställningssituationer, får ett bra bemötande och relevant information inför val av yrke eller studier. Projektet ska höja kompetensnivån hos validerare, studie- och yrkesvägledare och eventuellt andra som arbetar med att stödja människors kompetensutveckling.

Följande kompetensutvecklingsinsatser planeras inom projektet:
- Utbildningar i kartläggningsverktyget ValiWeb®
- Möten för avstämning och erfarenhetsutbyte för validerare
- Konferenser för vägledare i olika verksamheter som grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, folkhögskola, universitet och arbetsförmedling
- Studiebesök för vägledare i olika verksamheter
- Utbildning i meritportfölj

Huvudman för STÖK är Region Västerbotten. Projektet genomförs i samarbete med de femton kommunerna i Västerbottens län samt med Arbetsförmedlingen, Umeå Universitet och folkhögskolor. En extern utvärderare ska utvärdera projektet.

Bakgrund

För att kompetensförsörjningen i samhället ska fungera krävs stödverksamheter, där det finns kompetent och engagerad personal. Dessa behöver kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till relevant information. Validerare och studie- och yrkesvägledare är sådana personer som arbetar till stöd för individers kompetensutveckling. Validerare arbetar med att synliggöra kompetenser som är förvärvade genom icke formellt lärande. Genom att kartlägga, bedöma och dokumentera dessa kompetenser kan de användas inför eller i studier, för att söka arbete eller för kompetensutveckling på arbetsplatsen. Studie- och yrkesvägledare hjälper människor att fatta välgrundade beslut när det gäller val av studieväg och yrkeskarriär.
1. Behov av kompetensutveckling av validerare.
Under perioden 20060101 – 20071231 har projektet Nätverksuppbyggnad för validering i Västerbottens län bedrivits med Kommunförbundet Västerbotten som projektägare. Projektet har finansierats med medel från Växtkraft Mål 1, Länsstyrelsen, Valideringsdelegationen samt Kommunförbundet Västerbotten.
Resultat av projektet:
* En kartläggning av valideringsverksamheter i kommuner, arbetsförmedlingar, privata utbildningsanordnare och folkhögskolor. Slutsatsen är att det ser olika ut i olika kommuner och organisationer. Arbetsförmedlingen och folkhögskolorna genomför valideringar, men de använder andra begrepp.
* Utbildning om validering, 5 poäng, som Umeå universitet genomfört. Utbildningen lockade en bred målgrupp, bl a studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och fackliga representanter.
* Ett samverkansavtal om validering mellan kommunerna i Västerbottens län har utarbetats. Detta är en ny företeelse i länet och vi har heller inte hittat något exempel från annat håll i landet.
ValiWeb® är ett digitalt kartläggningsverktyg som har utarbetats av två medarbetare på CV, Centrum för vägledning och validering, i Skellefteå. Samverkansavtalet mellan kommunerna bygger på att ValiWeb® används i kartläggningsfasen av valideringsprocessen. För att möjliggöra detta krävs ett avtal mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten, vilket håller på att utarbetas.
* Inom projektets ram har ett nätverk byggts upp. Det består av skolledare, lärare och arbetsförmedlare, vilka kommer i kontakt med konkret valideringsarbete i sina verksamheter. Ytterligare ett nätverk har uppstått inom projektet - för lärare och rektorer som validerar vård och omsorg.
* Projektet har verkat för att förbättra kontakterna mellan kommunerna och olika myndigheter kring validering. Myndigheter som det har funnits ett regelbundet samarbete med är Länsarbetsnämnd/Arbetsförmedling, Migrationsverket och Umeå universitet.
* Två oförutsedda effekter av projektet är två helt andra projekt med två helt andra huvudmän. Det är ändå ett indirekt resultat av Valideringsprojektet, eftersom de nya projektidéerna uppstod i styrgruppen för Valideringsprojektet. Dessa projekt är ett branschprojekt som Företagarna är huvudman för samt ett Valideringsprojekt inom Arbetsförmedlingen.
Sedan valideringsprojektet avslutades har Region Västerbotten drivit diskussionerna om avtal mellan kommunerna respektive mellan Region Västerbotten och Skellefteå kommun. När avtalen diskuterades med skolchefer och skolpolitiker framkom att de tycker att denna samverkan är bra. Det behövs ett gemensamt tänkande och en gemensam struktur kring validering. Det ökar kvaliteten och en likvärdig bedömning av validanderna (de som valideras). Men det är ett omständligt administrativt arbete att femton kommuner ska underteckna samma samverkansavtal, samma papper. Därför kommer avtalet att göras om till en rekommendation till kommunerna vilken antas av Region Västerbotten.
Samverkan mellan kommunerna bygger på att ValiWeb® kan användas i kartläggningsfasen av valideringsprocessen. För att möjliggöra detta krävs ett avtal mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten, vilket i dagsläget är så gott som färdigt. Men för att kommunerna ska få använda ValiWeb® kommer vi att kräva att validerarna har genomgått utbildning i ValiWeb®.
Behov av kompetensutveckling för validerare:
- 50 personer behöver grundutbildning i ValiWeb® (år 1)
- Dessa 50 personer behöver ses för avstämning och erfarenhetsutbyte minst en gång per år (år 2)
- 10 personer behöver grundutbildas i ValiWeb® en gång per år (år 2)
2. Behov av kompetensutveckling av studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledare lyfts ofta fram som nyckelpersoner för att klara kompetensförsörjningen i arbetslivet. De möter människor som vill ha information och vägledning i sitt val av yrke. Det är av största vikt att studie- och yrkesvägledare är väl insatta i arbetslivet, ex vilka utbildningar och yrken som finns samt framtidsprognoser för dessa. Men det är också viktigt att de är medvetna om sina egna värderingar och attityder så att vägledningen verkligen sker utifrån individens behov och önskemål, inte utifrån invanda roller och mönster.
Kommunförbundet Västerbotten har de senaste tre åren arrangerat en kompetensutvecklingsdag för vägledare i länet. År 2005 ägde den rum i Lycksele, 2006 i Umeå och 2007 i Skellefteå. Arrangemanget har planerats av den så kallade VAC-gruppen (Vägledning Västerbottens län). Gruppen består av representanter från kommuner, Arbetsförmedlingen, Umeå universitet, folkhögskola och Vägledarföreningen och leds av en handläggare på Kommunförbundet, numera Region Västerbotten. Ambitionen är att kompetensutvecklingsdagen ska utvecklas till en årligen återkommande mötesplats kring vägledningsfrågor för vägledare och skolledare i olika verksamheter som grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, folkhögskola, universitet och arbetsförmedling. Syftet är att tillhandahålla kompetensutveckling, att informera om och diskutera aktuella frågor samt att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte.
VAC-gruppen har genomfört utbildningsdagen de tre senaste åren utan några extra resurser. Var och en av deltagarna har bidragit med sin tid och sitt engagemang och Kommunförbundet har skött administrationen. Om någon hade tid att arbeta mer med kompetensutvecklingsdagen skulle vi kunna höja kvaliteten.
Behov av kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare:
- En tvådagars konferens för vägledare i olika verksamheter som grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, folkhögskola, universitet och arbetsförmedling. Vägledare är det huvudsakliga målgruppen men även andra kan komma att inbjudas ex politiker, rektorer och skolchefer.
Syftet är att tillhandahålla kompetensutveckling, att informera om och diskutera aktuella frågor, att ge tillfälle till erfarenhetsutbyte samt branschkontakter. Vi räknar med cirka 200 deltagare på dessa konferenser. (1 konferens per år)
- Studiebesök för vägledare i olika verksamheter; ett för vägledare i grundskolan, ett för vägledare i gymnasieskolan och två för vägledare som arbetar med vuxna.
3. Behov av kompetensutveckling i meritportföljsmetoden
Meritportföljsmetoden är ett verktyg som lämpar sig väl i vägledning. Metoden innebär att man synliggör kunskaper och kompetenser som inte självklart framkommer då man enbart fokuserar på utbildningsbakgrund och arbeten.
Meritportföljen kan med fördel användas i gruppform för alla målgrupper. Erfarenheter från Malmö kommun visar på mycket goda resultat för personer med utländsk bakgrund. Metoden kan även ge goda resultat för grupper som inte har så lång utbildningsbakgrund eller vid omställningar som t ex vid omorganisationer.
Behov av kompetensutveckling i meritportföljsmetoden:
- En utbildning som riktas mot personalgrupper - studie- och yrkesvägledare, validerare och andra - som arbetar med människor med utländsk bakgrund. Metoden ska bygga vidare på ValiWeb®-verktyget.
- Utbildningen ska vara flexibel och så mycket som möjligt kunna genomföras i hemkommunen med stöd av distansteknik.
Text rymdes ej i EBS se Diarienummer 2008-01345 se Bakgrund till projekt sid 3.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att understödja kompetensförsörjningen i länet. Projektet ska höja kompetensnivån hos de yrkesgrupper i länet som möter människor med utländsk bakgrund, arbetslösa eller personer i omställningssituationer för att de på ett bättre sätt ska kunna hjälpa människor till snabbare integration och omställning. De personer som arbetar till stöd för individers kompetensutveckling ska rustas så att unga och vuxna får ett bra bemötande och relevant information inför val av yrke eller studier.

Målsättning

* Alla femton kommuner i Västerbottens län kan erbjuda validering till sina medborgare.
* I kommunerna finns minst en validerare som är väl förtrogen med ValiWeb® och som använder verktyget i kartläggningsfasen (Planeringssiffrorna är 12 validerare i Umeå, 10 i Skellefteå, 4 i Lycksele och 2 i övriga kommuner).
* Validerare ska ha fler verktyg i sin verktygslåda att ta till för validering av utländsk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet.
* På ValiWeb®:s hemsida finns information om vilka personer (organisation, namn, kontaktuppgifter) som kan bedöma kompetens inom olika ämnen och yrken.
* Studie- och yrkesvägledare i grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, folkhögskola, universitet och arbetsförmedling känner till utvecklingen av olika yrken/kompetenser i arbetslivet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Fysisk tillgänglighet
ValiWeb®-utbildningarna kommer till största delen att ske i CV:s lokaler i Skellefteå. Dessa finns på Campus och är lätta att nå via hissar. Det finns handikapptoaletter i anslutning till lokalen.
Utbildningen i meritportfölj och konferensen för studie- och yrkesvägledare kommer att ske i lokaler som är lättillgängliga och som har handikapptoalett.
Studiebesöken ska arrangeras så att även personer med fysiska funktionshinder kan delta.
- Tillgänglig verksamhet
Utbildningarna i ValiWeb® och meritportfölj samt konferensen för vägledare kommer att innehålla utbildningsinslag om tillgänglighet och funktionsnedsättningar. Validering är en möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att synliggöra sin kompetens. Validerare behöver därför vara medvetna om och utveckla sin bemötandekompetens.
Personer med funktionsnedsättningar är en naturlig del i skolväsendet, på universitetet och på arbetsförmedlingen. Alla vägledare måste vara beredda på att bemöta och vägleda personer med funktionsnedsättningar.
- Tillgänglig information och kommunikation
Det finns en beredskap att ta fram information i alternativa format, ex papperskopior på PowerPoint-presentationer, och videoinspelningar.

Jämställdhetsintegrering

ValiWeb®-utbildningen och konferensen för studie- och yrkesvägledare ska innehålla utbildningsinslag om jämställdhet, både hur arbetsmarknaden ser ut ur ett könsperspektiv samt tillfälle för deltagarna att reflektera över sina egna värderingar.

Vi ska sträva efter att föreläsarna på konferensen är hälften män och hälften kvinnor.

Jämställdhet är en stående punkt på sammanträden med styrgruppen.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten
 • barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Barn och utbildningsförvaltningen
 • Kultur och utbildningsförvaltningen
 • Kultur och utbildningsförvaltningen
 • Socialförvaltning, Umeå Sociltjänst
 • Storumans kommun
 • utbildnings och fritidsförvaltningen
 • Utbildnings och fritidsförvaltningen

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå