Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Steget vidare

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsförmedlingen Umeå
KontaktpersonUlrika Nordström
E-postulrika.a.nordstrom@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-4867841
Beviljat ESF-stöd301 631 kr
Total projektbudget548 420 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2010-08-01
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Förstudien ska utreda förslag på förrehabilitering i två delar, tidiga insatser och förberedande insats för individer på väg in i samverkan. Vi ska utreda metoder för att arbeta med arbetsgivare och med den tredje sektorn. En målgruppsinventering ska göras samt en genomgång av andra projekt.

Bakgrund

I Umeå arbetar vi på många olika sätt med samverkan mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Umeå kommun och Hälso- och sjukvården. Ofta sker detta inom aktivitet som helt eller delvis finansernas av Samordningsförbundet Umeå. I vårt samverkansarbete har vi identifierat ett antal utmaningar för att klara vårt uppdrag att hjälpa våra gemensamma målgrupper att finna, få och behålla ett arbete. En del av de utmaningarna vill vi titta närmare på i den förstudie som vi nu söker stöd för att genomföra.

Den 1 juli 2008 infördes rehabiliteringskedjan som bland annat innebär att rätten till sjukpenning tidsbegränsas samt att tidsbegränsad sjukersättning upphör. Detta innebära att ett stort antal individer kommer att förlora rätten till sjukpenning/sjukersättning och bedöms behöva stöd från arbetsförmedlingen för att söka arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Många i den här gruppen har varit borta från arbetsmarknaden under lång tid och kan antas ha svårigheter gå direkt in i arbetsrehabilitering.

Vi förväntar oss således en stor ärendeförskjutning från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Redan nu så finns stor erfarenhet på Arbetsförmedlingen att arbeta med den här målgruppen. Det man sett är att många av dem som kommer finns kvar i en sjukroll och att det ofta behövs ganska omfattande motivationsinsatser innan effektiva arbetslivsinriktade insatser kan sättas in.

Från Arbetsförmedlingens handläggare signalerar man också att den här målgruppen efter långt utanförskap ofta uppvisar en för arbete dysfunktionell livsstil. Detta inbegriper obalans i dygnsrytm, lågt utövande av fritidsaktivitet, små eller obefintliga sociala nätverk, ohälsosamt kostintag och ofta låg grad av fysisk aktivitet.

En annan viktig iakttagelse vi gjort handlar om att man inom hälso- och sjukvården, inte minst inom psykiatrin identifierat att stora målgrupper behöver hjälp med den första fasen i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Ofta handlar detta om att starta igång en process mot arbete, t.ex. genom en initial arbetsträning. Det vi vet är att ingen har ansvar för att ge det stödet idag, vilket är en allvarlig brist som är ett stort hinder för många individer.

Ytterst handlar allt om att så många som möjligt ska få ett arbete. Därför måste vi förutom att arbeta med ovan nämna områden också utveckla vårt sätt att arbeta med arbetsgivare. Vi vet att det behövs ett väl anpassat stöd mot ett arbete för att de här målgrupperna ska ha chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi tror också att vi genom att utveckla vår samverkan med aktörer i den civila sektorn kan hitta nya former att jobba med målgruppen både vad gäller förberedande insatser och matchning mot arbete. Vi vill i vår förstudie arbeta förutsättningslöst med att hitta nya väger ut mot arbete för målgruppen.

Vi tror att en kombination av nya förberedande insatser, det ordinarie tjänsteutbudet samt ett utvecklat sätt att arbeta med arbetsgivare och den civila sektorn kommer att vara ett framgångsrikt koncept för att stödja den här gruppen att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det vi nu ser är alltså en historisk förflyttning av individer ut från sjukförsäkringen och in i arbetskraften. Individer som under lång tid befunnit sig i utanförskap. I detta ligger stora möjligheter men för att vi ska lyckas kommer det att behövas andra insatser än de vi har att tillgå idag. Vi bör också beakta att denna förflyttning sker i en förmodad svår lågkonjektur, vilket ställer än högre krav på oss som aktörer.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med förstudien är att utreda förutsättningarna för ett utvecklingsprojekt där målgruppen är individer som är på väg ur eller tidigare funnits i sjukförsäkringen och som nu förväntas behöva stöd från arbetsförmedlingen och andra aktörer, för att ha förutsättningar att finna, få och behålla ett arbete.

Ett delsyfte är att kartlägga och ta vara på erfarenheter från tidigare projekt som drivs eller har drivits i Umeå inom området arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan.

Målsättning

Målet med förstudien är en komplett projektansökan som är väl förankrad och anpassad efter målgruppens behov. Det kommer att ställas höga krav på projektet som förstudien syftar till att ta fram. Kraven består i att vi som inblandade organisationer ska stödja en stor grupp människor med ofta lång sjukskrivning som gör sitt inträde/återinträde på arbetsmarknaden. Vi måste hitta metoder som är hållbara över tid och konjektur och som är anpassade efter målgruppernas speciella behov. Det framtida projektet ska:

- I så hög grad som möjligt leda till egen försörjning för deltagarna samt minska kostnaderna i samhällets välfärdssystem
- Vara hållbart över tid och konjunktur
- Vara anpassat efter deltagarnas individuella behov
- Skapa ett mervärde för målgruppen
- Skapa ett mervärde för den ordinarie verksamheten
- Ta hänsyn till män och kvinnors behov
- Fylla luckor där vi idag inte kan erbjuda behovsanpassade insatser

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien kommer vi att lägga grunden till hur vi i genomförarprojektet skall arbeta med tillgänglighet. En initial insats för de anställda i projektet är att ta del av den utbildning som erbjuds av ESF-rådets processtöd för tillgänglighet.

Vi har under vårt förarbete diskuterat frågan om tillgänglighet och lagt en grund för vår strategi. Strategin skall beakta fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, kommunikation tillgänglighet och informativ tillgänglighet. Frågan om tillgänglighet är viktig på många sätt, inte minst med tanke på den målgrupp som vårt framtida genomförarprojekt vänder sig till. Vår strategi är inte klar men här nedan redovisas hur vi resonerat så här långt.

Fysisk tillgänglighet

För förstudien kommer projektpersonalen att nyttja arbetsförmedlingen och/eller försäkringskassans lokaler som är anpassade och utformade på ett sätt som gör dem tillgängliga för alla. Lokalerna för det framtida genomförarprojektet kommer även de att vara anpassade för alla. Att hitta och utforma anpassade lokaler är en viktig del av vår strategi för tillgänglighet.

Tillgänglig verksamhet

I vår strategi kommer vi att säkerställa att tillgänglighetsperspektivet integreras i genomförarprojektet alla delar. I detta ligger att under förstudien fundera igenom vilka anpassningar som måste vidtas för att exempelvis förrehabiliteringen skall vara utformad för alla. Hur vi ska integrerar tillgänglighetsfrågan i vårt arbete med arbetsgivare och andra organisationer. Hur vi ska utbilda projektpersonal, tex. i introduktionsutbildningar. Det kan också handla om att utbilda övrig personal hos de organisationer som deltar i projektet. Även här tror vi oss kunna ha stor nytta av det processtöd som ESF-rådet erbjuder.

Tillgänglig information och kommunikation

Även dessa delar kommer att beaktas i vår strategi för tillgänglighet. Även här kommer den initiala utbildningen som vi planerar för projektpersonalen att utgöra en viktig insats. En del av detta handlar om lokalers utformning där vi anser oss vara en god bit på väg och ha tillgång till de hjälpmedel som behövs. Vad gäller hur information utformas kommer särskild kraft att läggas på detta. Sedan årets början bedriver HSO ett projekt där vi deltar som finansiärer som handlar om att stödja unga funktionshindrades väg in på arbetsmarknaden. Inom det projektet finns stor kompetens om informativ och kommunikativ tillgänglighet som vi kommer att kunna dra nytta av i förstudien.

Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt har vi bara lagt grunden för vår strategi för tillgänglighet under vårt förarbete. Under hösten kommer frågan att lyftas i projektets styrgupp för att spetsas till mer inför starten av förstudien.

Medfinansiärer

  • Samordningsförbundet Umeå

Samarbetspartners

  • Fk Umeå

Kommun

  • Umeå