Logotyp på utskrifter

Spira Anställningskompetens

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedlefors folkhögskola
KontaktpersonCarina Åman
E-postcarina.aman@medlefors.se
Telefonnummer0910-57554
Beviljat ESF-stöd7 852 586 kr
Total projektbudget20 252 586 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-01-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

"Spira Anställningskompetens" stödjer deltagaren i en process att öka sin anställbarhet genom att analysera sitt nuläge, sätta mål och göra handlingsplan. Parallellt byggs självförtroende och hälsa upp. Tilltänkta arbetsgivare identifieras, och får nära stöd och handledning med syfte att ytterligare stärka deltagarens möjlighet till anställning.


Bakgrund

Medlefors Folkhögskola bedriver f n projektet ”Spira Utvecklingstrappan”, med inriktning på att ge sjukskrivna och arbetslösa kunskapsgrund och självförtroende att själva ta tag i sin situation, och med stöd av projektet hitta nya vägar för den personliga utvecklingen. Liknande projekt har med dokumenterad framgång bedrivits under projektnamnen ”Spira Utvecklingstrappan” (delfinansiärer ESF resp. Samordningförbundet) och tidigare ”KOM-projektet”.

I Spira Utvecklingstrappan har 279 personer skrivits in under tiden 2009-08-03 .. 2010-12-31. Av dessa 279 personer har FK skrivit in 139 och Af 140. 70% är kvinnor och 30% män.
SPIRA-Utvecklingstrappans resultat 2009-08-03 till 2010-12-31, av 192 personer som avslutat projektet har 77 st kommit ut i arbete eller reguljär utbildning ( 40%).
87% av försäkringskassans 139 deltagare har prövats och konstaterats ha 10 tim/vecka arbetsförmåga, viktet innebär att målet om överföring till samverkan med arbetsförmedlingen uppnåtts.

Projekten har ständigt utvecklats efter de erfarenheter som gjorts och de ytterligare behov som vi efterhand sett har uppkommit. Spira har varit mycket framgångsrikt i att stödja deltagarna i utveckling av deras motivation, hälsa och självförtroende. Men vi ser att en av de viktigaste framgångsfaktorerna är kontakterna med arbetsplatserna, vilket ställer ytterligare två väsentliga krav:

Deltagarna måste ha dels en kompetens att fullt ut fungera som potentiellt anställda, dvs med den ”anställningskompetens” som den person besitter som just slutat ett arbete. Vi arbetar ju med personer som varit sjukskrivna eller arbetslösa under en längre tid. Det är naturligt att dessa personer inte har samma självklara och ”färska” vana att ingå i en arbetsgrupp med de krav på ”gruppbeteende” som det ställer.

Den andra faktorn är arbetsplatsen. För att på plats kunna bemöta och handleda en praktikant eller annan nyanställd krävs ett bemötande och ett förhållningssätt som gör att vederbörande inte tappar i självkänsla. Det kan ske t ex om praktikanten / den nyanställde inte känner gemenskapen i arbetsgruppen, eller att han/hon kanske får ägna sig åt alltför enkla arbetsuppgifter eller kanske inte några uppgifter alls.
Är man då dessutom lite ”skör” efter en lång tid utanför arbetsmarknaden kan nog detta vara tillräckligt för att praktiktiden ska avslutas i förtid och utan att leda till vidare utveckling.

Detta leder till vår utvecklade ansökan ”Spira Anställningskompetens”.

Ytterligare erfarenheter från Spira Utvecklingstrappan:

- Vi kan konstatera att för den målgrupp vi erhållit från FK och AF är det ett alltför stort steg att ”starta eget företag", för de flesta finns inte en tanke om detta. Det är även så att det första steget, att komma ut till företag och arbetsgivare för att presentera sig och visa via praktik vad de kan, är mycket stort/svårt för många.

- Det har framkommit att det är viktigt att ha sin handledare med vid första besöket men även under och efter praktiken, samt fortsatt behov av tät kontakt med arbetsgivare/handledare på arbetsplatsen.

- Många deltagare saknar "anställningskompetens", innebärande exempelvis att klara sådant som att ringa och boka företagsbesök, presentera sig, passa tider, föra ett samtal m mm

- Individens behov och sätt att lära sig nya saker ska stå i centrum, och deltagaren ska uppleva möjligheten att komma hemifrån som meningsfullt: Känsla av sammanhang.

- Flertalet deltagare prioriterar inte närvaron i projektet utan hänvisar till privata
angelägenheter som ursäkt för frånvaro, samtidigt som antalet deltagare med en passiviserande attityd, dvs. som förväntar sig att projekthandledare och "andra" ska ringa arbetsgivare, undersöka fakta, kontakta myndigheter mm under projektdeltagandet.

- Flertalet deltagare har visat på svårigheter att hålla överenskommen planering och många anammar negativa tankar - tankefällor - främst före men även under och efter praktik.

- Deltagarna lär bäst genom att vara aktiva och delaktiga i lärandesituationen dvs. arbeta i en realistisk arbetsmiljö, och dennas behov och sätt att lära sig ska stå i centrum.

- Behov finns av att utbilda, fortbilda arbetsgivare och deras personal i bemötande och kommunikation med personer med funktionsnedsättningar, personlighetsstörningar och diagnoser, eftersom de under senaste åren upplevt sig ha blivit diskriminerade.

Kontakt med ett stort antal olika arbetsgivare har därmed visat på ett behov av en gemensam kompetenshöjande insats och erfarenhetsutbyte/ arbetsgivare- anställda- deltagare- projektutförare, och att deltagare lär bäst genom att vara aktiva och delaktiga i lärandesituationen, dvs arbeta i en realistisk (verklig) arbetsmiljö.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET

Endast insatser i form av kompetensutveckling/lärande i jobbet ingår, dvs ej "rena" arbetsinsatser och projektet kommer inte att medverka till undanträngningseffekter.

Utbildningsinsatser/informationsinsatser riktade till anställda (arbetsgivare och deras personal) kommer i huvudsak att genomföras av handledare anställda i projektet.

Syfte

Projektet ska skapa effektiva samverkansformer mellan arbetsgivare och projektdeltagare för att öka möjlighet till anställning.
Syftet är att få personer som är långtidsarbetslösa och/eller långtidssjukskrivna (unga vuxna, långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, personer med utländsk bakgrund) att återgå i arbete eller närma sig den ordinarie arbetsmarknaden.
Ytterligare syfte är att erbjuda attitydpåverkande insatser för anställda och arbetsgivare så att de är bättre rustade för att ta mot praktik/arbetsträning.

SPIRA-processen ska verka för ett främjande av framgångsrika arbetsplatsprövningar/praktikplatser.
Projektet ska medverka till att underlätta för ovanstående målgrupper att komma in och få fotfäste på arbetsmarknaden, att komma tillbaka till arbetslivet, att etablera sig i arbetslivet, samt förebygga utanförskap.

Det gemensamma lärandet ska genomsyra projektet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.
Projektet ska inspirera samtliga berörda att bygga på lärandet om och utvecklandet av jämställdhet, hälsa, säkerhet, ergonomi, arbetsmiljö och förebygga diskriminering.

Deltagaren ska ges inblick i och möjlighet att delta i de processer som finns i resp företag/verksamhet
Deltagaren ska från inskrivningsdag erbjudas insatser för att vid utskrivning från projektet ha erhållit anställningskompetens. Deltagaren ska utvecklas såväl socialt som yrkesmässigt, så att en praktik kan leda till anställning.

De som deltar i Spira Anställningskompetens kommer att praktisera/arbeta inom olika arbetsområden, alltid utifrån var och ens förutsättningar.

Kontakter och nära samarbete med arbetsgivare och deras anställda ska medföra att deltagarnas kompetens och kunskap kommer att tas tillvara, dvs få arbetsgivaren och anställda att se praktikanten som en resurs för företaget.

Det innebär även att arbetsgivaren erhåller en handledarutbildning för att på bästa sätt kunna möta den förhoppningsvis blivande medarbetaren.

Den tidigare så framgångsrika Spiraprocessen som bygger på hälso- och självfötroendehöjande möten och samtal vid Medlefors Folkhögskola återfinns även här. Innovativt är att processen kommer att styras mot att mer träna i den verklighet som deltagaren möter då han/hon kommer ut på praktik. Det innebär b l a att deltagaren kommer i möten med sin personlige handledare tränas i anställningsbeteende.

Nya inslag:

- Att inträdet i projektet fungerar som en anställning hos Spira Anställningskompetens - en sluss in på arbetsmarknaden

- Det närmare samarbetet med arbetsgivaren i dess roll som handledare ( utbilda, fortbilda, kompetenshöja), alla anställda (attitydförändringar -föreläsningar/värderingsövningar).

- Att arbetsgivare ska veta att Spira Anställningskompetens har arbetskraft
till förfogande. Att arbetsgivare hör av sig vid behov av att anställa någon/några.

- Personligt stöd till deltagaren, Spiras handledare följer med vid praktikstart, samt gör besök under praktiken och avslutande besök

- Avvikande beteende/personlighetsstörningar/diagnoser - i samarbete med arbetsgivaren och dess personal utbilda, fortbilda i bemötande, kommunikation mm

De schemalagda ämnen som ska stärka deltagaren är :

- Skriva CV/Personligt brev - fånga arbetsgivarens uppmärksamhet
- Teater/Rollspel/Improvisationsteater
- Företagsamhet - Företagande
- Samhällskunskap
- Data
- Våga komma igång ( våga starta en process)
- Anställningsläget (i grupp prata om hur det ser ut denna vecka på anställningsläget, har någon hört nåt? Utnyttja varandras nätverk
- Arbete i projektform
- Söka jobb, hur gör man
- Vikten av gemenskap - känsla av sammanhang
- Hur fungerar det på en arbetsplats? - formella och informella regler
- Ideverkstad - brainstorming kring affärsideer, innovationer, nya sätt att jobba på mm
- Starta Eget - är det något för mig ? Hur går det till ?
- Friskvård/Hälsa/Kost
- Gruppdynamik - vem bestämmer stämningen på arbetsplatsen ? Vilken betydelse har jag ?

Målsättning

- Minst 250 personer ska ta del av insatserna.
- 50% skall efter avslutat projekt antingen fått jobb eller påbörjat studier.
- 75% skall vara eller uppleva sig vara närmare arbetsmarknaden.
- Samtliga deltagare ska erbjudas en personlig handledare, som ska stötta, motivera deltagaren, följa deltagaren mellan myndigheter och arbetsplatser, samt utvärdera insatserna tillsammans med deltagaren.
- Nära samarbete med arbetsgivare och dess personal ska underlätta för deltagaren att närma sig arbetsmarknaden
- Deltagaren ska utvecklas socialt och yrkesmässigt
- Projektet ska bidra till att stärka deltagarens anställningskompetens
- Minst 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har bättre kunskap om jämställdhet än före projektet.
- Minst 75% av deltagarna ska under projekttiden uppleva att de har likvärdiga villkor som andra att ta del av de aktiviteter som erbjuds i projektet och att deras kunskap om tillgänglighet är vid avslut bättre än före projektet.
- Deltagaren ska inspireras till att aktivt reflektera kring jämställdhet, mångfald, diskriminering, ergonomi och arbetsmiljö
- Arbetsförmåga och aktivitetsförmåga ska prövas upp till minst 10 timmar/vecka.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Oavsett om du har en funktionsnedsättning, eller inte, skall du kunna ta del av Spira-anställningskompetens. Det finns möjligheter för alla att delta. Utan att peka ut något specifikt funktionshinder har handledare och övrig personal under årens lopp skaffat sig en stor erfarenhet och förståelse. I ett nära samarbete med handläggare, från resp. myndighet, kan all berörd personal förberedas om sådant blir nödvändigt.
För att öka egenmakten hos projektdeltagarna behövs ett tillgänglighetsperspektiv där generella lösningar ses som det primära. En viktig aspekt är att behoven kan se väldigt olika ut för kvinnor resp män samt att många deltagare har flera funktionsnedsättningar, vilket medför särskilda behov. Projektorganisationens attityder är avgörande för hur tillgänglighetsarbetet lyckas. Projektledaren ska se till att frågan om tillgänglighet är prioriterad genom hela projektet. Förbättringsåtgärder ska prioriteras för att kunna vara behjälpliga för projektdeltagarna.
Processtödjarna kommer att bjudas in för att utbilda projektpersonal, styrgrupp och projektgrupp i tillgänglighet för deltagare med nedsatt funktionsförmåga. Metoden blir att ständigt inventera informationen, lokalerna och verksamheten.
För att visa på erfarenheten genomför Medlefors folkhögskola ca 45 kurser/år med olika handikapporganisationer, vilka också är medlemsorganisationer.
Beträffande fysisk tillgänglighet har Medlefors folkhögskola genomgått en klar förbättring senaste året. Samtliga lektionssalar är i dag utrustade med hörselslingor. Framkomligheten är totalt fungerande så att samtliga deltagare kan ta sig fram i lokalerna, matsal, toaletter, bibliotek och ytterområden. Vid förflyttning mellan våningarna är skolan utrustad med hiss.

I och med det nära samarbetet med myndigheternas handläggare kan Medlefors i god tid ställa in sig på att möta den enskilde deltagarens behov. All personal på skolan har regelbunden uppföljning av tillgänglighetsfrågor vilka inkluderar förståelse, medvetenhet, kunskap och uppföljning. Allt för en optimal verksamhetstillgänglighet.
Kommunikation och information är två av nyckelbegreppen. Tack vare att samtliga lektionssalar är utrustade med hörselslingor behöver ingen deltagare känna åsidosatt utan kan delta i diskussioner. Medlefors hemsida skall också genomgå en uppdatering och här kommer det att finnas en lättläst version för den som behöver det. För att möta den ”nya” tiden och befinna sig i ett digitalt sammanhang har föregångs projekt, Spira-utvecklingstrappan, tagit fram en blogg vilket har fungerat som en informations- och nyhetskanal. Alla deltagare ska kunna tillgodogöra sig information och beredskap finns för att möta alla behov.

Jämställdhetsintegrering

Med Spira-anställningskompetens finns ett klart syfte att förbättra och etablera deltagarnas fotfäste på arbetsmarknaden. Tidigare erfarenhet visar på att personer som har, av olika anledningar, varit ifrån arbetslivet under en längre tid har också en lång väg tillbaka. Hemmavaro ska omvandlas till nya rutiner, arbetsmarknadskännedom och arbetsgivarnas behov. För att möta arbetsgivaren behov behöver deltagaren rustas med tydlig handledning, både på arbetsplatsen och i projektet. Drivkraften hos deltagaren ska triggas ytterligare tack vare en mer utvecklad samverkan mellan arbetsgivare, deltagare och handledare.
Vi vet, av erfarenhet, att en stor andel av deltagare till projektet troligtvis kommer att utgöras av kvinnor. Kvinnors koppling till hemmet har under årtionden varit stark. Spira-anställningskompetens vill stärka bl.a. kvinnors möjlighet att kombinera hemmasysslor med arbetsliv.
För att förbättra chansen till fotfäste på arbetsmarknaden ska tätare uppföljningar, och utbildning av handledarfunktion på arbetsplatsen erbjudas. Andra ”utsatta” grupper av människor, än tidigare angivits, så som personer från andra länder, funktionsnedsatta, långtidssjukskrivna och personer som av annan anledning har svårt att få ett lönearbete, kommer att ges redskap för att underlätta vägen till arbete.

Vid projektstart kommer deltagarens kompetensbehov av jämställdhetsfrågor att kartläggas. Via kartläggningen kan vi under projekttiden konkret arbeta metodiskt för att överbrygga svagheter och hinder så att dess utvecklas till förmågor och möjligheter i ett jämställdhetsperspektiv. Frågor som belyser könsfördelning på arbetsmarknaden, löneskillnader, sjukskrivningstal män kontra kvinnor, fördelningen av hemmasysslor etc. är av största vikt. Finns ett uttalat utbildningsbehov, ska detta inkludera så väl deltagare som den totala projektledningen, och tillgodoses.

Under hela projekttiden genomförs:
-lektioner och föreläsningar som rör jämställdhetsfrågor, demokratiska fundamentala begrepp, rättvisefrågor och värderingsfrågor. Allt för att skapa engagemang kring dessa begrepp och systematiskt arbeta med att bryta rådande ojämställdhet och bidra till ett mer jämställt samhälle där deltagares lika möjlighet att forma sitt eget liv tas till vara.
-relationsövningar som underlättar och stimulerar samverkan mellan exempelvis män och kvinnor, men innefattar även andra grupper av människor som i dag inte får lika stor "plats" i samhället.
-praktik och studiebesök som ska ge deltagaren möjlighet att se och pröva nya områden, om så önskas, där kvinnor och/eller män är överrepresenterade.
-utfärdande av praktikintyg, deltagaren kommer att få med sig ett formulär som rör arbetsuppgifter, arbetsplatsens utformning och företagets struktur, där fokus kommer att ligga på arbetsuppgifterna som utförs. Vad dessa kan tillföra deltagaren ska på ett utförligt sätt dokumenteras, allt för att stärka deltagarens meriter inför kommande arbete. Kopplingen till eventuella behovet av validering kommer därigenom att stärkas, oavsett om detta utfärdas på arbetsplatsen eller genom samverkan av CV.
-tydlig samverkan mellan handledare, deltagare och arbetsgivare genom att den personliga handledaren kommer att följa med ut på arbetsplatsen, både vid introduktion/studiebesök, under praktikperioden och vid avslut. Allt för att understödja deltagarens eventuella anställningsmöjlighet och möjlighet till egen försörjning.


Vid projekttidens slut sker uppföljning och utvärdering av ett antal jämställdhetsfrågor och på vilket sätt dessa har bidragit till ett aktivt lärande.

Transnationellt samarbete

Genom samarbetet med MED:URS (Medlefors fhsk, Urkraft), finansierat nationellt med ESF-medel, kommer de som arbetar i Spira Anställningskompetens att få ta del av hur andra arbetar med liknande målgrupper, exempelvis Nederländerna och Italien.
En skol- och kulturenhet i kommunen Hertogenbosch i Nederländerna har goda erfarenheter av att arbeta i nätverk med arbetsgivare. Vi vill uppnå ett ömesidigt utbyte och lärande av vad de anser vara de verksamma effekterna. Varför når de goda resultat? Vilka misstag har de gjort?
Arbetet ingår i projektledningens uppgifter och har därför inte budgeterats separat.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Skellefteå

Samarbetspartners

  • Försäkringskassan Skellefteå

Kommun

  • Skellefteå