Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Somalisk Kvinnokraft

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonMaryam Osman
E-postmaryam.osman@multiling.se
Telefonnummer090-13 55 84
Beviljat ESF-stöd95 500 kr
Total projektbudget135 500 kr
Projektperiod2008-02-01 till 2008-04-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Somaliska kvinnor är en av de mest marginaliserade grupperna i det svenska samhället. Det har genomförst många försök och projekt som ur ett ovanifrånperspektiv försökt hjälpa kvinnor med somalisk bakgrund med att komma ut i arbetslivet. De flesta av dessa projekt har misslyckats. En av anledningarna är att projekten inte beaktat de särskilda villkor som präglar kvinnornas förutsättningar att få tillträde till arbetsmarknaden. Till dessa hör att kvinnorna ofta bär traditionella kläder, är hemarbetande med stora barnkullar och därför talar dålig svenska och inte har arbetslivserfarenhet eller högre utbildning från hemlandet. I Sverige är över 80% av kvinnorna med somalisk bakgrund öppet arbetslösa. Många av dessa uppbär försörjningsstöd. Denna förstudie ska först och främst söka kunskap. En analys ska göras av de kvantitativa förutsättningarna. Dessutom ska 50 kvinnor intervjuas för att få en djupare och mer nyanserad bild av kvinnornas socioekonomiska situation. Dessutom ska dessa intervjuer fungera som en dialog där projektet presenterar idéuppslag och kvinnorna får tillfälle att ge sin syn på dessa och dessutom komma med egna förslag.

Alla idéer i kombination med erfarenheter från EU-projektet Duvemåla samt andra insamlade idéer och erfarenheter och forskning tjänar sedan som underlag för en preliminär projektplan som sedan ska presenteras för ett antal potentiella samarbetspartners i och utanför Sverige.

Målsättningen är att förstudien ska skapa förutsättningar för ett projekt som ska öka egenförsörjningsgraden bland kvinnor med invandrarbakgrund i Umeåregionen, och att dessa kvinnor ska ges möjlighet att bidra till Umeåregionens tillväxt.

Bakgrund

I Umeåregionen bor över 200 kvinnor med somalisk bakgrund. Denna grupp växer eftersom fler personer invandrar.Utanförskapet på arbetsmarknaden är ett stort problem bland dessa. AMS statistik från 2005 visar att den öppna arbetslösheten i gruppen är ca 80%, vilket gör att denna grupp är en av de mest utsatta i Sverige. Arbetslösheten bland kvinnorna är högre än bland männen, och i AMS statistik räknas dessutom bara de som är inskrivna på arbetsförmedlingen, vilket alls inte alla är. De allra flesta som är arbetslösa har heller aldrig haft ett arbete, vilket gör att de ofta är beroende av försörjningsstöd. Att vara beroende av försörjningsstöd gör att man hamnar ännu längre från arbetsmarknaden eftersom ens handläggare på Socialtjänsten sällan kan ge en den hjälp man behöver, då förutom pengar för det dagliga uppehället.
Eftersom många av kvinnorna har många barn, så har de ofta varit hemarbetande, vilket leder till en isolering från majoritetssamhället med den efterföljande effekten att kvinnorna ofta talar begränsad svenska eller inte är uppdaterade kring omvärldsförändringar i samhället.
De insatser som gjorts för att invandrade personer i allmänhet i högre grad ska bli självförsörjande, exempelvis satsningar på entreprenörskap bland invandrade personer, har INTE lett till någon större positiv förändring för kvinnor med somalisk bakgrund. Detta påvisar behovet av riktade och specifika insatser för att öka egenförsörjningsgraden bland kvinnor med somalisk bakgrund. Frågan är vilka insatser som ska göras. För det har ju drivits många projekt för invandrade personer men de som de somaliska kvinnorna haft att välja bland har aldrig varit utformade för dem. I vilket fall har inte kvinnor med somalisk bakgrund haft någon möjlighet att påverka projektens innehåll. De projekt som den etniska gruppen, somalier, drivit har i samtliga fall utvecklats och letts av män. Nu har den ideella föreningen Somalisk Kvinnokraft bildats. Ett av syftena med föreningen är att den ska fungera som ett forum där kvinnorna kan samlas och själva komma på vad de vill göra och diskutera vad de tror är bäst för dem själva. Föreningen ska vara ett språkrör för en av de mest marginaliserade grupperna i det svenska samhället. Ett annat syfte är att initiera aktiviteter och projekt som ska leda till att medlemmarna och även andra kvinnor med somalisk bakgrund kan få ökad ekonomisk handlingsfrihet, d v s en egen ekonomi. För att insatserna och projekten ska leda någon vart för kvinnor med somalisk bakgrund är det naturligtvis att projekten är skräddarsydda efter dessas behov, och det vi redan vet om kvinnor med somalisk bakgrund är:
Hög arbetslöshet med högt bidragsberoende där många har försörjningsstöd. Många talar dålig svenska och har inte fullgjort SFI-utbildning. Många är arbetar i hemmet och har också gjort det i hemlandet. Barnkullarna är stora.

Det är viktigt att samla mer kunskap om kvinnornas situation och förutsättningar. Det är också viktigt att samla kunskap om vilka modeller som kan vara effektiva och bistå kvinnorna i deras strävan att få ett arbete. Eftersom många av i målgruppen står väldigt långt från den vanliga arbetsmarknaden, måste man vara införstådd med att de modeller som är lämpade förmodligen innehåller mycket utbildning i det svenska språket, är långsiktiga, och beaktar kvinnornas familjesituation. Kanske har en del även fysiska problem eller fysiska funktionshinder som gäör det ännu svårare för dem att få och sköta ett så att säga vanligt jobb. Det måste finnas alternativ även för dem som står mycket långt från arbetsmarknaden, och sånaa alternativ äj ju sociala företag som innehåller mycket utbildning kombinerat med arbeten som i stor del är samhällsbetalda.

I arbetet med projektet Duvemåla testades många olika aktiviteter som fungerade som tester och metoder för att höja motivationen hos projektdeltagarna, av vilka flera var kvinnor med somalisk bakgrund. Här fick dessa arbeta tillsammans, och hade mycket handledning/coaching. Mycket av handledningen utfördes på kvinnornas hemspråk. Utbildningar översattes också till Somaliska. Projektet fick mycket stor uppmärksamhet i Sverige och även utomlands. Organisationer har nu kontaktat oss för att ta del av våra erfarenheter samtidigt som de och vi ser möjligheten att tillsammans utveckla nya idéer. Det rör sig om allt från stadsdelskontoret i Spånga/Tensta, via Sollefteå Kommun, till London Stad och City Hall i Minneapolis. Situationen för kvinnor med Somalisk bakgrund är lika svår i hela Sverige. Det finns ljusglimtar och goda initiativ, varav ett var EU-projektet Duvemåla i Västerbotten. Om vi i förstudien utvecklar idéer komna från detta projekt och från de kvinnor vi möter och intervjuar i förstudien samtidigt som vi tar erfarenheter från andra projekt och forskning kan vi här i Umeåregionen tillsammans med andra organisationer i EU och kanske även utanför EU vara de första som utvecklar ett projekt för och av kvinnor med somalisk bakgrund. Och kan vi med detta hjälpa den grupp som kanske har det svårast i det svenska samhället så kan säkert den modellen vara till nytta för många andra grupper som också de befinner sig lång från arbetsmarknad och en egen ekonomi.

Syfte

Projektet är en förstudie vars syfte är att skapa en kunskapsplattform inför ett kommande projekt som sedan ska öka självförsörjningsgraden bland kvinnor med somalisk bakgrund. Syftet är också att tillgängliggöra de somaliska kvinnornas kompetens för Umeåregionen som med denna kan växa ytterligare.

Målsättning

Förstudien skall:
1. Genomföra en genomlysning av de kvantitativa förutsättningen och då ge kunskap om:
Hur många somaliska kvinnor det finns i Umeåregionen.
Åldersfördelning, civilstatus och antal barn.
Yrkes och utbildningsbakgrund
Försörjningssituation
2. Genomföra djupintervjuer med 50 kvinnor för att dels få en djupare och mer nyanserad kunskap om kvinnornas situation, problem och ambition. Dessutom skall de intervjuade få information om ett antal projektuppslag och förstudien skall då undersöka om uppslagen verkar intressanta. Dessutom ska intervjuerna ge projektet en uppfattning om hur god svenska de intervjuade behärskar. Dessutom skall eventuella andra hinder för att få en anställning identifieras. Här kan frågan om mobilitet vara en viktig fråga, alltså i vilken grad kvinnorna har en möjlighet att ta sig till ett arbete med egen bil, cykel eller på annat sätt.
3. Identifiera samarbetespartners och intressenter, både i regionen och utanför den, för ett genomförande av projektet. Målsättningen är att åtminstone identifiera och knyta in en nationell samarbetspartner och en internationell.
4. Att med utgångspunkter från inhämtad information presentera ett projekt som innehåller insatser som gör att genomförandeprojektet når det överordnade syftet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Frågan om hur många av målgruppen som har ett fysiskt funktionshinder är okänd. Det finns ingen kunskap om detta. I undersökningen kommer denna fråga att väckas, och en av målsättningarna är att få redat på hur många som har fysiska funktionshinder och vilka hinder det då gäller. Utifrån denna kunskap skall sedan projektet anpassa sina åtgärder och lokaler så att de med fysiska funktionshinder ävden de får tillgång till projektets insatser och att även insatserna anpassas efter deras specifika behov.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Vi har kontaktats av olika organisationer och myndigheter i flera länder. Norge, Finland, England och USA är de som visat mest intresse för samverkan. Problemen är likartade på många sätt, men i USA, farmför allt i Minneapolis har man lyckats väldigt väl. Man kanske kan hämta inspiration från USA och sedan samverka med med utveckling med ett eller flera andra länder i EU. Detta får förstudien visa.

Samarbetspartners

 • VIVA kompetenscentrum

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå