Logotyp på utskrifter

Sociala entreprenörshuset

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret
KontaktpersonChristian Behrens
E-postchristian.behrens@skelleftea.se
Telefonnummer0910-740279
Beviljat ESF-stöd339 681 kr
Total projektbudget454 681 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2009-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att kartlägga behov och förutsättningar att skapa effektiva stödstrukturer för etablering och fortlevnad av socialt företagande.

Bakgrund

Projektet Sociala entreprenörshuset syftar till att kartlägga behov och förutsättningar att skapa effektiva stödstrukturer för etablering och fortlevnad av socialt företagande. Stödstrukturen skall utgöra ett viktigt komplement till redan befintliga åtgärder i strävan att skapa tillväxt i regionen och ge möjlighet till arbete åt alla. I förstudien vill vi undersöka hur en kombination av utbildningsinsatser, rådgivande funktioner kring socialt företagande och lärande i praktiskt arbete kan utformas i ett genomförandeprojekt.

PROBLEM
Att personer som av en eller annan anledning länge befunnit sig i ett utanförskap från arbetsmarknaden har svårare att få arbete är ett konstaterat faktum. För de personer som har nedsatt arbetsförmåga eller begränsat arbetsutbud är situationen ännu svårare, med sysselsättningsgrader som ligger betydligt under övriga populationen.

I tider med nedgående konjunkturläge försvåras situationen ytterligare för redan utsatta grupper och redan i slutet av 2008 fanns tydliga indikationer på nationell såväl som på regional nivå att grupper med svag arbetslivsanknytning även denna gång drabbas hårdare av lågkonjunkturen än övriga arbetstagare. Den svagare ställningen syns både när det gäller möjlighet till nyanställning men även i risken att bli uppsagd. Trots att det finns en mängd åtgärder och statliga ersättningar för att anställa en person som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid är möjligheterna att finna nytt arbete för gruppen begränsade.

Att kunna återkomma till arbete efter en längre tids sjukskrivning med ett begränsat arbetsutbud upplevs för många som mycket svårt eller hopplöst idag. I samband med förändringarna av sjukförsäkringen finns en grupp personer som kommer att förlora sin nuvarande försörjning och istället behöva söka ekonomiskt bistånd hos kommunen eller vara beroende av att någon annan i hushållet kan försörja dem. Det finns en uppenbar risk att förändringarna leder till att framförallt kvinnor hamnar i en beroendeställning till sin partner, i långvarigt utanförskap och utan möjligheter till rehabiliteringsinsatser då kvinnor är långtidssjukskrivna i högre grad än män. Långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden har i ett flertal studier visat sig leda till negativa följdeffekter för både individ, kommun samt stat och det är därför viktigt att effektiv arbetslöshetsbekämpning sker på alla nivåer i samhället.

NYA MÖJLIGHETER
Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har i en serie publikationer lyft fram det sociala företagandet som ett kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt att skapa förutsättningar till ett expanderande näringsliv och ett vidgat utbud av arbetstillfällen för de grupper som traditionellt står längst ifrån arbetsmarknaden. Genom att skapa stödstrukturer för att stärka möjligheterna att starta och driva sociala företag är förhoppningen att Skellefteå kommun kan:

- Erbjuda ett breddat utbud av effektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att individer med egen kraft kan ta sig ur ett långvarigt utanförskap.

- Skapa chanser för fler individer att få en meningsfull tillvaro genom arbetsgemenskap med andra och en allmänt starkare position i samhället.

- Långsiktigt medverka till en minskad samhällsekonomisk belastning.

- Expandera det lokala företagandet och skapa tillväxt i regionen.

- Bredda och fördjupa samverkan med en mängd intressenter såsom intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter.

I samband med ett genomförandeprojekt finns goda möjligheter för att kunna sprida projektets erfarenheter och arbetssätt till andra kommuner och övriga intressenter.

METOD
I Maj 2008 överlämnade Nutek ett förslag till tvärsektoriellt program för att främja fler och växande sociala företag till regeringen. Programmet har utarbetats bland annat i samråd med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Programmets förslag är inriktat på åtgärder som skall stärka möjligheterna till fler livskraftiga sociala företag. Förslaget är uppdelat på tre delprogram:

- Sektorsövergripande samverkan och utbildningsinsatser i offentlig förvaltning.

- Programinsatser riktade till potentiella och etablerade sociala företag.

- Lärande, statistikutveckling och initiering av behovsmotiverad forskning.

Under rubriken Programinsatser riktade till potentiella och etablerade sociala företag, föreslår Nutek bland annat att:

Potentiella, nya och etablerade sociala företag föreslås få utökad tillgång till adekvat information och rådgivning inför start av nya och vid utveckling i befintliga sociala företag. Exempelvis inom områdena:

- mobilisering och startförberedelser

- affärsutveckling

- samverkan offentlig sektor/sociala företag

- ekonomi och finansiering

- offentlig upphandling

- uppföljning och redovisning av sociala mål och samhällsnytta

- arbetssätt som främjar empowerment.

I förstudien kommer frågeställningar som ligger i linje med Nuteks förslag att behandlas i syfte att klargöra vilka resurser som finns tillgängliga i Övre norrland i allmänhet och vilka utvecklingsåtgärder som måste vidtas för att ge ett bra stöd till Socialt företagande i framtiden.

Projektet har för avsikt att strukturerat:
- Kartlägga behov av stödfunktioner som sociala företag i Sverige efterfrågar.

- Kartlägga och lära av existerande stödresurser som främjar socialt företagande i Sverige och övriga EU.

- Finna samverkans- och samordningsmöjligheter mellan kompetenser inom kommunala förvaltningar, statliga myndigheter, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och det lokala näringslivet avseende identifierat behov av stödfunktioner.

- Undersöka möjligheterna till nationellt eller transnationellt utbyte med projekt och verksamheter i andra EU-regioner.

- Klargöra partnerskapsstruktur och finansieringsmöjligheter inför ett genomförandeprojekt.

- Klargöra behov av lokaler, utrustning och personal som krävs i ett genomförandeprojekt.

- Analysera behovet av kompetensutvecklingsinsatser som deltagare i ett genomförandeprojekt behöver ta del av för att ha förutsättningar att starta och driva ett livskraftigt och självständigt socialt företag.

Genom förstudien kommer tillräcklig kunskap att insamlas för att fastställa möjligheterna att bedriva ett genomförandeprojekt.

Syfte

Huvudsyftet med förprojekteringen är att undersöka möjligheterna för ett genomförandeprojekt med avsikt att utveckla effektiva stödstrukturer för socialt företagande i Skellefteå kommun.

Delsyften i projektet är att undersöka:
-Hur ser andra redan existerande stödstrukturer ut i Sverige och övriga EU och vad kan vi lära oss av dem?

- Vilka samverkans- och samordningsmöjligheter finns mellan kompetenser inom kommunala förvaltningar, statliga myndigheter, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, det lokala näringslivet avseende identifierat behov av stödfunktioner?

- Vilka möjligheter finns att ha ett transnationellt utbyte med liknande projekt och verksamheter i andra EU-regioner.

- Hur ser en möjlig partnerskapsstruktur och finansieringsmöjligheter ut inför ett genomförandeprojekt?

- Vilka behov av lokaler, utrustning och personal krävs i ett genomförandeprojekt?

- Hur ser behovet ut gällande kompetensutvecklingsinsatser som deltagare i ett genomförandeprojekt behöver för att ha förutsättningar att starta och driva ett livskraftigt och självständigt socialt företag?

Målsättning

Förstudiens mätbara projektmål är:

MÅL:
Dokumentation om andra redan existerande stödstrukturer i Sverige och övriga EU och vad kan vi lära oss av dem finns.

FÖRVÄNTAD EFFEKT:
Genom att lära av befintliga stödstrukturers verksamhet vill vi säkerställa att förstudien leder till kostnadseffektivt resursanvändande vid uppbyggnad av det Sociala entreprenörshuset och att så lite arbete som möjligt åtgår till att skapa egna koncept som redan finns utvecklade på annan ort.
---
MÅL:
Samverkans- och samordningsmöjligheter mellan kompetenser inom kommunala förvaltningar, statliga myndigheter, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och det lokala näringslivet avseende identifierat behov av stödfunktioner är dokumenterat.

FÖRVÄNTAD EFFEKT:
Genom kartläggningen fastställs vilka samverkande aktörer och innehållsleverantörer som är aktuella och på vilket sätt samverkan kring leverans av stödstrukturer kan ske i ett genomförandeprojekt.
---
MÅL:
Möjligheterna för att ha ett nationellt eller transnationellt utbyte med liknande projekt och verksamheter i EU är kartlagt och dokumenterat.

FÖRVÄNTAD EFFEKT:
Kartläggningen ger svar på om det finns möjligheter för värdefullt utbyte mellan genomförandeprojektet och andra regioner i landet eller i annat land inom EU.
---
MÅL:
Partnerskapsstrukturer och finansieringsmöjligheter är utredda och dokumenterade inför ett genomförandeprojekt.

FÖRVÄNTAD EFFEKT:
Genom kartläggningen fastställs vilka medfinansiärer och samverkanspartners som är aktuella och på vilket sätt samverkan kring leverans av stödstrukturer kan ske i ett genomförandeprojekt.
---
MÅL:
Att behov av lokaler, utrustning och personal som krävs i ett genomförandeprojekt är utrett och dokumenterat.

FÖRVÄNTAD EFFEKT:
Möjlighet att inför ett genomförandeprojekt ha tillräckliga kunskaper om de behov av personal, lokaler och annan utrustning som krävs för att kunna bedriva verksamhet i projektet.
---
MÅL:
Det finns en dokumentaterad analys om uppskattat behov gällande kompetensutvecklingsinsatser som deltagare i ett genomförandeprojekt behöver för att ha förutsättningar att starta och driva ett livskraftigt och självständigt socialt företag.

FÖRVÄNTAD EFFEKT:
Genom en analys av de kompetensutvecklingsbehov som tänkbara deltagare i ett genomförande av Sociala entreprenörshuset kommer att ha kan aktiviteterna i ett genomförandeprojekt att bättre kunna specificeras utifrån deltagarnas verkliga behov.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojektering kommer en god grund för det fortsatta arbetet med tillgänglighet för personer med funktionshinder att läggas. Vi kommer att belysa vad som krävs för att uppnå fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet under ett genomförande men även förutsättningar att uppnå tillgänglig verksamhet kommer att analyseras.

Intresseorganisationer kommer att kontaktas under förprojekteringen för att om möjligt säkerställa att planeringen runt tillgänglighet inför ett genomförandeprojekt är väl genomtänkt.

En kartläggning av möjliga lokaler i ett genomförandeprojekt skall färdigställas under förstudien där samtliga ovan angivna aspekter av tillgänglighet ska beaktas.

En inventering utifrån kända behov av till exempel nödvändiga hjälpmedel hos den tilltänkta målgruppen för genomförandet ska färdigställas under förprojekteringen för att ytterligare förbättra förutsättningar att möta tillgänglighetsbehoven i projektet.

En förutsättning för att förprojekteringens arbete och resultat ska vara framgångsrikt är att nödvändiga hjälpmedel och anpassade lokaler finns att tillgå för att möjliggöra olika målgruppers delaktighet i förstudiens arbete.

Medfinansiärer

  • Kommunledningskontoret

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Föreningarnas hus i Skellefteå
  • Solkraft Skellefteå kommun Enheten för Försörjningsstöd
  • Tillväxt Skellefteå

Kommun

  • Skellefteå