Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Skogens möjligheter

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareJobbcentralen
KontaktpersonKristina Bergvall
E-postkristina@jobbcentralen.org
Telefonnummer0929-10060
Beviljat ESF-stöd208 739 kr
Total projektbudget291 879 kr
Projektperiod2011-06-01 till 2011-10-28
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Förprojektet Skogens Möjligheter skall kartlägga utrikesföddas möjligheter till anställning/eget företagande inom skogsnäringen i Övre Norrland. Kartläggningsarbetet bedrivs i ett partnerskap bestående av kommuner, Skogsstyrelsen och Coompanion i Norrbotten. Under karläggningsarbetet intervjuas målgruppen och företag versamma i skogsnäringen. Mätbara resultat: rapporter/analyser om skogsnäringens framtida arbetskraftsbehov och vilka insatser i form av lärande och praktik för målgruppen som framtida arbetsuppgifter kräver.
Parterna skall ansöka om ett genomförandeprojekt. Förprojekteringen skall därför arbeta fram förslag till organisation för ett effektivt och målfokuserat partnerskap som långsiktigt vidareutvecklar målgruppen mot skogsnäringens behov. Förutom ovan nämnda parter skall genomförandeansökan inkluderara Arbetsförmedlingen, utbildningsorganisationer, företag, företagsorganisationer, organisationer med stora skogsegendomar (ex kyrkan) samt ytterligare några kommuner.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Det material som utarbetas (enkäter o d) kan eventuellt även komma till nytta för andra näringar, t ex gruvnäringen. Anpassning av materialet för att passa andra näringar ingår inte i projektet som helt fokuserar på skogsnäringen.

Bakgrund

Problem
Genom det arbete som bedrivits inom ramen för ESF projektet INTRO har projektteamet analyserat arbetsområden som i framtiden kommer att lida brist på arbetskraft och där arbetsinnehåll och kunskapsöverföring kan anpassas till ESF rådets prioriterade målgrupper med speciell tyngdpunkt på gruppen utrikesfödda. Ett av dessa områden är arbete inom skogsnäringen - miljövård, röjning och skogsvård, avverkning, hantering av råvaror för bioenergiframställning mm.
Gruvnäringen är en annan basnäring som förväntas öka i Övre Norrland och vara i behov av arbetskraft där arbetsinnehåll genom kunskapsöverföring kan anpassas till gruppen utlandsfödda.

Inför denna ansökan har vi samtalat med ett stort antal utrikesfödda nu boende i de kommuner som samverkar i denna ansökan. Gruppen utrikesfödda som har beviljats uppehållstillstånd vill i relativt stor omfattning stanna kvar eftersom många upplever att samhällen i Norr- och Västerbotten har en inbjudande inställning och har en mycket bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar. Det stora problemet är tillgången på arbeten. Utbildningar och yrkeserfarenheter som utlandsfödda har är naturligtvis inte grundande på den kunskap (yrkesmässigt och entreprenörmässigt) som arbete i vår regions basnäringar behöver.

De utrikesfödda som vi samtalat med upplever att svårigheterna att etablera sig på svensk arbetsmarknad kan generaliseras i följande punkter:
• Bristande kunskaper i svenska språket trots SFI utbildning. Detta leder till att gruppen ganska fort riskerar att utsorteras i yrkesområden där kommunikation med kunder/patienter/brukare etc. är ett måste.
• Bristande erfarenhet av hur svensk arbetslivskultur fungerar. Hur uppträder man mot sin chef, vad säger man i fikarummet etc. Det verkar förvånansvärt få som vi talat med som erbjudits längre praktik.
• Mycket stora svårigheter att validera och överföra hemlandets utbildning/arbetslivserfarenhet till svenska betyg och meriter.
• Avsaknad av utbildning och yrkeserfarenhet som efterfrågas på lokal arbetsmarknad dit både skogs- och gruvnäring hör.
Förutom ovan redovisade erfarenheter säger många ur gruppen att det finns en dold främlingsrädsla bland svenskar på grund av okunskap och bristande erfarenhet av utrikesfödda i de egna arbetslagen.

Behov och möjligheter i skogsnäringen
Nu och i framtid, är den svenska råvaran skog basen för flera verksamheter. Skogen är och förblir värdefull resurs för sina ägare och för den samhällsnytta som skogen ger. Skogen skall räcka till sågverksproduktion, möbel- och husproduktion, pappersproduktion, framtagning av biomassa mm.
Bristande tillgång på råvara och den svenska industrins behov av skogsråvara gör att framtiden ställer krav på miljövård, skötsel, avverkningstekniker etc. som effektiviserar skogsbruket och bidrar till att Sverige får ut större värden av skogen.
Sammantaget leder framtidsbedömningarna att fler personer kommer att sysselsättas i skogen. Många utredningar pekar på brist på arbetskraft när stora grupper går i pension. Gruppen utlandsfödda är en viktig arbetskraftsreserv som om de får möjlighet kan bidra till arbetskraftsförsörjning till skogsnäringen.

Företag/skogsägare verksamma i skogsnäringen som vi samtalat med vittnar om behovet av framtida arbetskraft och har positiva ingångar till anställning av utlandsfödda och samarbeten med nya företag ägda av utlandsfödda.

Även medverkande kommuner är fullt medveten om framtida behov av arbetskraft och vet naturligtvis skogens betydelse som stor nuvarande och framtida råvaruresurs. Kommunerna är ytterst angelägen att medverka till att nya arbetsplatser skapas för utrikesfödda i den egna kommunen/regionen och därmed bidra till minskad utflyttning.
I medverkande kommuner finns ganska stora grupper av utrikesfödda som vill stanna.

En utmaning för såväl näringen och kommunerna är att matcha behov av arbetskraft mot utrikesföddas behov av kunskaper och yrkeslivserfarenheter. I denna förprojektering vill parterna fokusera skogen som framtida arbetsområde för utlandsfödda.

Förprojekteringen skall dokumenteras så att arbetsmetoden skall kunna appliceras på den växande gruvnäringen och därmed vara ett underlag för gruvnäringens arbete att arbetsintegrera utlandsfödda.


Arbetsmetoder
Förprojekteringen skall kartlägga:
A. Behov av arbetskraft inom skogsnäringen i Övre Norrland och intresse att integrera utrikesfödda i verksamheten.
Motiv: Karläggningen skall ge parterna översiktlig kunskap om kvantitativa behov av arbetskraft inom olika arbetsområden, krav på kunskap och yrkeserfarenhet samt möjligheter att integrera utrikesfödda i verksamheten.
Metod: Intervjuer med ett urval av verksamma företag/organisationer i skogsnäringen (skogsägare, avverkningsföretag, röjningsföretag etc.). Materialet sammanställs i rapporter som delges målgruppen, parterna, och medverkande företag.

B. Kartläggning av intresse för arbete i skogsnäringen bland gruppen utrikesfödda
Motiv: Karläggningen skall ge parterna översiktlig kunskap om målgruppens intresse och drivkrafter för arbete i näringen som anställda eller som egenföretagare.
Metod: Kartläggning via djupintervjuer med ett representativt urval män och kvinnor boende i medverkande kommuner. Intervjuerna med utvalda personer ger sedan underlag för bedömning av möjlig arbetskraftsreserv för skogsnäringen.

Materialet sammanställs i en rapport som delges målgruppen, parterna och medverkande företag.

C. Utbildnings- och praktikmöjligheter för målgruppen
Motiv: Karläggningen skall ge parterna kunskap om befintliga utbildningsmöjligheter för målgruppen vad gäller skogskunskaper, entreprenörskap och egen företagande. Vidare skall kartläggningen enligt punkt A och B ge underlag för bedömning av behov av anpassade kurser/utbildningar, som kräver speciella utvecklingsresurser. Kartläggning skall också beskriva hur ett organiserat och kvalitativt praktikarbete för målgruppen kan läggas upp.

Materialet sammanställs i en rapport som delges målgruppen, parterna och medverkande företag.

D. Parter i ett eventuellt genomförandeprojekt som grundar en långsiktig organisatorisk struktur för arbetskraftsförsörjning till skogsnäringen.
Motiv: Under förprojektet skall projektteamet kartlägga vilka parter som ett genomförandeprojekt kräver för att projektet skall bygga långsiktigt verkande strukturer och verksamheter som ger utrikesfödda arbetsmöjligheter i skogsnäringen. Kartläggningen omfattar företag, kommuner med stort skogsbestånd, myndigheter, utbildningsorganisationer verksamma i Norr och Västerbotten.
Vidare skall förprojektet kartlägga fungerade verksamheter inom EU där utrikesfödda integrerats i traditionella basnäringar. Målsättningen är att genomförandeprojektet skall anordna studieresa/or som bidrar till ökad kunskap och nya insikter.
Metod: Under arbetet med punkterna A – C skall samverkansparterna ges möjlighet att definiera sin syn på behovet av kommun och länsöverskridande samarbeten. Denna kartläggning lägger grunder för arbetet med att sammanställa rätt partnerskap.

E. Anpassning till gruvnäringen
Motiv: I några av medverkande kommuner bedrivs en omfattande projektering för eventuell framtida gruvbrytning. Dessa parter har uttryckt synpunkter på att materialet under punkterna A-C skall kunna användas för gruvnäringen. Även Coompanion i Norrbotten bedömer att det finns användningsområden för andra kommuner/organisationer/företag.
Metod: Kontakter med kommuner som har prospekteringsverksamhet inom sin kommun för att sprida kunskap om detta förprojekteringsarbete.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET
Se sammanfattning

Syfte

Förprojekteringen syftar till att
• Kartlägga arbetskraftsbehov och integrationsmöjligheter i skogsnäringen och matcha behoven mot intressen och drivkrafter bland gruppen utrikesfödda för arbete/egenföretagande i näringen
• Kartlägga behov av utbildning och praktikmöjligheter för gruppen utrikesfödda med ambitioner om en yrkeskarriär i skogsnäringen
• Kartlägga ett optimalt och effektivt partnerskap innefattande näringen, kommuner, utbildningsorganisationer, myndigheter etc. som långsiktigt verkar för att fler arbetstillfällen för utlandsfödda skapas i skogsnäringen

Målsättning

Förprojekteringens mätbara projektmål:
A. Rapport om framtida arbetskraftsbehov och utrikesföddas möjligheter i skogsnäringen
Rapporten skall beskriva behovet av arbetskraft inom skogsnäringen samt näringens möjligheter till integration av utrikesfödda. Vidare skall rapporten beskriva utrikesföddas intresse och drivkrafter för arbete alternativt eget företagande i skogsnäringen.

B. Rapport om utbildnings- och praktikbehov
Rapporten skall beskriva näringens krav på utbildning och yrkeserfarenheter för presumtiva medarbetare/ samarbetsparter. Vidare skall rapporten
-redovisa befintliga utbildningar samt behov av kompletterade kurser för målgruppen utrikesfödda,
-beskriva hur kvalitativa praktikmöjligheter kan organiseras för målgruppen utlandsfödda.

C. Arbetsmaterial för gruvnäringen
Förprojekteringen skall utarbeta till intervjumaterial, rapporter etc. som kan användas av kommuner, myndigheter, företag inom ex. gruvnäringen.

D. Workshop
Förprojektet skall genomföra en/flera workshops där slutsatser presenteras och diskuteras. Under workshopen kommer målgruppen, nuvarande och presumtiva parter att besluta om ansökan om ett genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för målgruppen (i denna ansökan utrikesfödda kommunmedborgare med uppehållstillstånd och anmälda på kommunernas integrationsavdelningar) indelas enligt ESF rådet i fyra integrerade områden:

Lokaler
Kontorslokaler – Arbetet med att utarbeta rapporter och sammanställningar genomförs i förprojektets lokaler på Kyrkostigen 2 i Älvsbyn. Lokalerna har en total anpassning till funktionshinder inkluderade ramper, hiss etc.
Intervjulokaler – Intervjuer med målgruppen bedrivs lokalt i kommunernas lokaler som alla är anpassade till personer med funktionshinder.

Bemötande
Projektteamet har alla lång erfarenhet av att arbeta med ESF rådets målgrupper och har både utbildning och erfarenhet av coachning för målgruppen.

Kommunikativ tillgänglighet
Intervjulokalerna har den utrustning (teleslinga, god akustik, intranät etc.) som krävs för en god kommunikativ tillgänglighet. Vid interjuver av personer med hörselnedsättning kommer projektet att anlita teckentolkar.

Informativ tillgänglighet
Skriftlig information om projektet kommer att göras på svenska och andra språk om det visar sig behövas. Om behov uppstår vid intervjutillfällena kommer projektet att anlita tolkar för att språkliga missförstånd skall undvikas och helst minimeras.

Transnationellt samarbete

Det är ett stort mervärde i att genomförandeprojektet anordnar studiebesök till någon transnationell organisation som systematiskt arbetar för integration av utrikesfödda i traditionella basnäringar. Ett välorganiserat studiebesök ger idéer, insikter, kunskaper om problem och lösningsmodeller samt bidrar till att invanda attityder och värderingar omprövas.
Studiebesöken riktas mot organisationer verksamma inom jordbruk, skogsbruk, förädlingsindustri baserad på lokala råvarutillgångar, gruvindustri etc.
Under förprojektering skall vi undersöka möjliga mål för studiebesök.

Studieresorna organiseras av projektledningen för genomförandeprojektet och finansieras via anslag från medverkande kommuner, privat finansiering och möjligtvis via anslag från Länsstyrelsen och Landstinget.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Älvsbyn

Samarbetspartners

  • 3370-0246
  • Arvidsjaurs kommun
  • Näringslivsförvaltningen
  • Socialtjänsten

Kommun

  • Arvidsjaur
  • Boden
  • Älvsbyn