Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Skiss Västerbotten

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKonstfrämjandet i Västerbotten
KontaktpersonPär Axelsson
E-postpar.axelsson@telia.com
Telefonnummer0934-100 81
Beviljat ESF-stöd294 520 kr
Total projektbudget294 520 kr
Projektperiod2008-09-15 till 2008-11-15
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Skiss Västerbotten är ett projekt om kompetensutveckling och psykosocial hälsa, där konstnärer och anställda samverkar för nytänkande i arbetslivet.

Medel söks till en förprojektering som ska kartlägga problem och möjligheter hos anställd personal på fem olika arbetsplatser som står under starkt förändringstryck och med nya kompetenskrav för framtiden. Tre av samarbetspartnerna finns i offentlig, kommunal förvaltning; inom äldre- och handikappomsorgen, skolan och fastighetsförvaltningen, samt två i näringslivet, Norrlandsgjuteriet AB och Norrmejerier Ek. för. I projektet ingår forskning och utvärdering i samarbete med Sociologiska institutionen vid Umeå Universitet.

Projektets syfte är:

Att kartlägga kompetensutvecklingsbehoven för sysselsatta på fem arbetsplaster inom offentlig förvaltning och privat näringsliv avseende kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas, samt hur beredskapen för att utvecklas i takt med arbetslivets krav och förändrade villkor kan öka.

Att kartlägga jämställdhetsintegrationen på deltagande arbetsplatser, samt tillgängligheten för personer med funktionshinder.

Att tillföra kartläggningen en kreativ och konstnärlig dimension för att vidga perspektiven och stimulera de sysselsatta till nytänkande.

Att producera en ansökan till genomförandefasen.

Projektet undersöker förutsättningarna för ett genomförande av Skiss-projekt på ett antal arbetsplatser. Genom fokusgrupper och workshops med konstnärer skapas ett intresse på arbetsplatserna. En metod för hur nytänkande, utveckling och personalens välbefinnande och hälsa kan bidra till en bättre arbetsmiljö, presenteras.

Projektet genomförs i samarbete med Konstfrämjandets nationella Skiss-projekt, och ingår därmed i forskning på universitet och högskolor i Sverige.

Projektet omfattar 294 520 kronor.


Bakgrund

Konstfrämjandet i Västerbotten har tagit initiativ till en förprojektering av ett samverkansprojekt för att kompetensutveckla personal på ett antal arbetsplatser i länet. Temat är hälsa i arbetslivet, och inriktningen är den psykosociala hälsan. Förprojekteringen kommer att kartlägga problem och möjligheter på arbetsplatser som står inför starkt förändringstryck och nya kompetenskrav, samt arbetsplatser med höga ohälsotal. På de deltagande arbetsplatserna kommer förprojekteringen att synliggöra vad personalen tillsammans kan utveckla för att öka välbefinnandet på arbetsplatsen.

Folkrörelsernas Konstfrämjande har genom projektet Skiss, ett Växtkraft Mål 3-projekt, skapat en modell och ett nytt innovativt verktyg för utvecklingsarbete inom arbetslivet med fokus på hälsa och kreativitet. Modellen bygger på forskning från och erfarenheter av hur konstnärer och den konstnärliga processen berikat arbetslivet. Därigenom har arbetsplatser fått nya verktyg för sitt hälso- och utvecklingsarbete. Detta har lett till ett ökat välbefinnande för individen i sin arbetsmiljö, och startat processer för reflexivt lärande. Därmed följer bättre förutsättningar att möta och hantera framtida okända situationer som förändringar i arbetslivet.

Tillsammans med Umeå kommuns socialtjänst, Skellefteå kommuns fastighetskontor, Tundalsskolan i Robertsfors kommun, Norrmejerier Ek. för. i Umeå, Norrlandsgjuteriet AB i Robertsfors, och Arbetsförmedlingen kultur, norra regionen, planerar konstfrämjandet att genomföra en förprojektering inför ett kompetensförsörjningsprogram. Programmet bygger på Skiss erfarenheter och forskning. Planeringen omfattar totalt 5 arbetsplatser; 3 inom offentlig, kommunal förvaltning och 2 inom privat näringsliv. Under förprojekteringen läggs grunden för samverkan mellan Skisskonstnärer och personal på de deltagande arbetsplatserna.

Konstnärerna, 2 per arbetsplats, arbetar både processinriktat, med individen i centrum, och kontextorienterat, med en övergripande frågeställning. I samarbete med AFA Försäkringar följer ett tvärvetenskapligt forsknings- och implementeringsprojekt Skiss. Ett forskarteam som är knutet till projektet kommer att finnas med som resurs och kvalitetssäkring i Skiss kompetensförsörjningsprogram.

De medverkande arbetsplatserna kan kategoriseras i två grupper; kvinnodominerad offentlig sektor med relativt höga ohälsotal, och en mansdominerad industri i förändring. Gemensamt för dem alla är behovet av kompetensutveckling för att kunna möta framtiden.

Syfte


Syftet med förprojekteringen är

Att kartlägga behovet av kompetensutveckling på fem arbetsplatser avseende ökande kunskaper om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas samt hur beredskapen för att utvecklas i takt med arbetslivets krav och villkor kan öka.

Att kartlägga jämställdhetsperspektivet på deltagande arbetsplatser, samt tillgängligheten för personal med funktionshinder, och beakta hur detta kan påverka utformningen av ett genomförandeprojekt.

Att involvera samverkansaktörerna i kartläggnings- och analysarbetet genom referensgruppens försorg, samt bildandet av fokusgrupper på arbetsplatserna

Att tillföra kartläggningen en kreativ och konstnärlig dimension för att vidga perspektiven och stimulera de sysselsatta till nytänkande.

Att producera en ansökan till genomförandefasen

Målsättning

1. En workshop med Skisskonstnärer genomförs på var och en av de sex arbetsplatserna, för att stimulera till- och vidga perspektiven på behov och möjligheter till kompetensutveckling.

2. Personalen bildar fokusgrupper på arbetsplatserna.

3. Behov och möjligheter till kompetensutveckling kring hälsa/ohälsa på arbetsplatserna identifieras och kartläggs. Personalen deltar i analysarbetet tillsammans med utomstående processledare/forskare. För att säkerställa delaktighet och engagemang sammanställs fakta och kunskap med utgångspunkt i alla på arbetsplatsen.

4. Kontinuerliga uppföljningsmöten för samverkanspartnerna. Minst två möten arrangeras för planering och uppföljning. Diskussion förs även om likheter och skillnader mellan arbetsplatsernas förutsättningar, hur jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiven ska beaktas i projektet och kring strategiskt påverkansarbete i respektive organisation.

6. Utarbetande av tids och aktivitetsplan för ett genomförandeprojekt.

7. Utarbetande av ansökan om genomförande av Skiss Västerbotten, ett kompetensförsörjningsprogram.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen tas rutiner fram för att säkra tillgänglighetsperspektivet med avseende på fysisk tillgänglighet, tillgänglig verksamhet, information och kommunikation. Samverkansgruppen har ansvaret för att detta görs, men tillgänglighetsfrågorna kommer även att beaktas av fokusgrupperna.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen kultur, norra regionen
 • Fastighetskontoret, städavdelningen
 • Norrlandsgjuteriet AB

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå