Logotyp på utskrifter

SPIRA Integration

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedlefors folkhögskola
KontaktpersonLinda Carstedt
E-postlinda.carstedt@medlefors.se
Telefonnummer0910-575 47
Beviljat ESF-stöd5 033 791 kr
Total projektbudget11 074 739 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

SPIRA Integration stödjer deltagarna i en process i att öka deras anställningsbarhet genom att analysera sitt nuläge, sätta mål och göra handlingsplaner. Parallellt byggs självförtroende och hälsa upp. Tilltänkta praktikplatser/arbetsgivare identifieras och får nära stöd och handledning med syfte att ytterligare stärka deltagarnas möjligheter till anställning.

Bakgrund

Medlefors bedriver fn projektet Spira Anställningskompetens med inriktning att ge sjukskrivna och arbetslösa kunskapsgrund och självförtroende att själva ta tag i sin situation, och med stöd av projektet hitta nya vägar för den personliga utvecklingen. Medlefors har bedrivit liknande projekt med dokumenterad framgång under projektnamnen ”Spira (delfinansiärer ESF resp Samordningsförbundet) och tidigare KOM – projektet. En del av deltagarna i dessa program har varit utlandsfödda, vilket speglar samhällsutvecklingen i stort, men speglar även situationen på arbetsmarknaden. Våren 2011 var 5,7 % av befolkningen i Skellefteå utlandsfödda. Det kommer att fortsättningsvis vara svårt för denna målgrupp att få jobb inom Skellefteå kommun, men även övriga delar av Sverige. Syftet med regeringens reformer inom integrations- och arbetsmarknadsområdet är att stärka arbetslinjen, korta vägen till försörjning, matcha bosättning och möjlighet till arbete, öka kvalitén på insatser och åtgärder. Försörjningsstödet till utlandsfödda har ökat, den genomsnittliga tiden för att bli självförsörjande är idag 7 år för män och 9 år för kvinnor.

Det har fram till idag varit en svag koppling mot arbetslinjen, ingen likvärdig introduktion över landet, lågt ställda krav på introinsatser t.ex. SFI-undervisning, Arbetsförmedlingens närvaro och delaktighet som saknats. Medlefors har byggt upp en bred kompetens hos medarbetarna under åren. Medlefors med medarbetare har med sin människosyn, kunskapssyn och samhällssyn visat sig kunna bidra med positiv inverkan på elever, deltagare och kunder. Medlefors har funnits på nuvarande plats sedan år 1956 och sedan starten haft elever/deltagare av utländsk härkomst såväl i allmän kurs som gäster i korta kurser. Under 1999 genomfördes ett 1-årigt projekt riktat till utlandsfödda, där syftet var att stärka deltagarnas språkkunskaper och därmed öka deras möjligheter till att träda in på arbetsmarknaden. Sedan 2005 genomförs en kurs, Horisont, där ca 120 deltagare med utländsk bakgrund deltagit till idag.

Spira-processen har visat sig vara framgångsrik för personer som står långt från arbetsmarknaden. Erfarenheter av den metod som SPIRA – projektet och SPIRA-Utvecklingstrappan använt sig av, har visat sig vara framgångsrik för de ca 35 st deltagare med utländsk bakgrund, som varit inskrivna. Insatserna i tidigare projekt har dock inte varit tillräckliga för deltagarna och därmed inte lett till önskade resultat ur alla aspekter eftersom bland annat de ekonomiska resurserna varit begränsade. SPIRA Integration har därför för avsikt att ge varje deltagare de resurser de har behov av för att närma sig arbetsmarknaden. Projektet planerar att kartlägga deltagarnas hela livssituation, familj, arbete/utbildning och fritid. Folkhögskolans lärandemiljö i samverkan med arbetsplatsmiljöer ska stärka deltagaren långsiktigt. Inte skilja utbildning från arbetsliv utan integrera dessa, de ska komplettera varandra parallellt. I detta projekt inom målområde 3 vill vi därför rikta oss till personer med utländsk bakgrund. Vi vill bidra till att underlätta för kvinnor och män med utlänsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Projektet ska anpassa sin verksamhet utifrån målgruppen. Projektet ska särskilt uppmärksamma utlandsföddas situation då sysselsättningsgraden är betydligt lägre än hos svenskfödda.

De möten och kontakter vi haft under åren med deltagare med utländsk bakgrund och deltagare med funktionsnedsättningar har visat hur komplicerat och komplext det är att utreda en funktionsnedsättning. Faktorer som oro, nervositet, ångest, sömnsvårigheter, stresskänslighet och icke stabil identitet är psykosociala faktorer som kräver stor kunskap hos den som möter dessa personer. Socioekonomiska faktorer utöver en långvarig arbetslöshet är till exempel brist på ekonomiska resurser, brist på samlade yrkeserfarenheter och långvariga bostadproblem.Kunskaper som kommer att erbjudas och nivåanpassas för deltagarna är svensk språkutveckling, kulturkännedom, samhällskunskap, samt kartläggning med stöd för validering av de kunskaper den enskilde bär med sig från hemlandet. Detta för att underlätta inträde på svensk arbetsmarknad. Projektet har för avsikt att under en relativt lång tid, max 1 år, ge deltagaren utifrån sina förutsättningar känsla av delaktighet och egenmakt med stöd av kunskaper och användbara verktyg, för att vid avslut uppleva sig trygg att träda in i det svenska samhället och in på den svenska arbetsmarknaden.
För att kunna arbeta framgångsrikt med grupper som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid krävs det att det finns arbetsplatser med behov av att anställa personal. I Skellefteå (precis som på många andra orter med stor industrisektor) har efterfrågan på arbetskraft ökat och många branscher upplever att det finns brist på kompetens.

Vi vill att deltagaren på egen hand, i samråd med projektmedarbetare, ska uppleva behov av och efterfråga träning eller information som är relevant för att kunna gå vidare till den roll som deltagaren ska ha som anställd. Deltagarens förkunskaper och förväntad kommande roll som anställd blir utgångspunkten för vilket kunskapsinnehåll som tillhandahålls i SPIRA Integration. För att möjliggöra en lärandemiljö där en så stor flexibilitet som möjligt kan erbjudas krävs förberedelser och beredskap hos den som ska ha förmåga att leverera träning eller information till deltagarna. Att ha förmåga att kommunicera innehåll handlar endast till en del om att ha kunskaper om ett ämne, det krävs också förståelse för att information måste anpassas utifrån mottagarens förutsättningar och att mottagaren kan ha särskilda behov som kräver anpassning för att projektet ska erbjuda god tillgänglighet för alla. För att ha möjlighet att erbjuda likvärdiga villkor att ta del av projektet krävs också att både personal och deltagare har kunskap om vad jämställdhet och mångfald innebär i relationen med andra individer, i grupper och i samhället i stort. Spira Integration vill ha en hög ambitionsnivå, där vi medvetet arbetar för tillgänglikhet och jämlika villkor mellan människor oavsett deltagarens kön, etnicitet, ålder, trosuppfattning eller funktionsnedsättning.
Projektet består av två faser, mobiliseringsfas (se nedan) samt genomförandefas (beskrivs under Tid- och aktivitetsplan).
Mobiliseringsfas :
I dialog med parterna inventera och kartlägga Skellefteås utlandsfödda för att definiera den målgrupp och de individer som har störst behov av insatser. Samla berörda parter kring utlandsfödda för att redovisa inventering och kartläggning samt fatta beslut om vilka individer som ska erbjudas att delta i projektet. Kartläggningen ligger också till grund för att förtydliga mätbara mål för det försatta projektet (genomförandefasen). Kontakter och samverkan med berörda parter är viktiga i denna fas, allt för att tidigt skapa delaktighet och engagemang samt påverkansmöjlighet av genomförandefasen. Vi har för avsikt att ha en referensgrupp från den tänkta målgruppen under mobiliseringsfasen. Referensgruppen kan utifrån kartläggningens resultat bidra med ytterligare fakta kring den egna drivkraften och kulturen och på så vis stärka resultatet.
Nivåplaceringsmodell –skapa testunderlag, Muntlig, Skriftlig, Ordförståelse, Grammatik
Bygga upp ett nätverk av företag
Utforma nya och söka fram redan anpassade tematiska material
Skapa ett kompetensstärkande schema
Utforma material för Handledare på företag
Planera attitydpåverkande insatser för arbetsgivare/anställda
Skapande av informationsmaterial
Styrgrupp bildas
Projektgrupp bildas
Följeforskare utses som skall bidra till utvecklingen av arbetet
Jämställdhet och tillgänglighet tydliggörs
Rekrytering av deltagare påbörjas

Målsättning

Bidra till att underlätta för kvinnor och män med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet i form av anställning, eget företagande eller studier.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Medlefors folkhögskola genomför ca 45 kurser/år med handikapporganisationer, vilka också är medlemsorganisationer.
Alla ska kunna ta del av de insatser som projektet erbjuder i schemalagda aktiviteter, praktik, studiebesök. Samtliga lektionssalar är idag utrustade med hörselslingor. Därmed möjliggörs kommunikation så att alla kan höra och delta i diskussioner. Lättläst och tydlig information ska tillhandahållas. Datorer med dyslexiprogram finns att tillgå. All information och alla kommunikationshjälpmedel som berör deltagarna är anpassade för de funktionsnedsättningar som den enskilda deltagaren kan ha. Det gäller inte bara diagosticerade funktionshinder. Vid enskilda behov arbetas det för en omedelbar lösning. Samtliga ska kunna tillgodogöra sig information, beredskap finns att ta fram information i alternativa format.

Alla inskrivna deltagare kan röra sig fritt i lokaler som lektionssalar, matsal, toaletter, bibliotek, gympasal och pool. Vid förflyttning mellan våningarna är skolan utrustad med hiss.Projekthandledaren ska se till att tillgänglighet råder på praktikplatser och vid studiebesök. Förbättringsåtgärder ska prioriteras. Handledaren ska tillsammans med deltagaren besöka praktikplatsen för att se till att denna är utformad så att deltagaren kan fungera i en arbetssituation, samt ta reda på informationskanalerna.Genom förståelse, medvetenhet och kunskap ska deltagaren kunna delta på lika villkor i verksamheten. Med deltagarens godkännande ska all berörd personal informeras om enskilda deltagares behov. Uppföljning av rutiner kring tillgänglighetsfrågor sker regelbundet med all personal i projektet.
I och med det nära samarbetet med myndigheternas handläggare kan projektets handledare i god tid ställa in sig på att möta den enskilde deltagarens behov.Vid inledande intervjuer och tester kommer vi dessutom att ytterligare initiera anpassningar även till sådana funktionsnedsättningar som inte är av fysiskt art, till exempel neuropsykiatriska hinder. Vi är även medvetna att vi inte kan räkna med att alla i denna målgrupp har fått en tydlig diagnos, men kompetens finns hos oss för att ändå möta varje individ på dess egna nivå.Genom förståelse, medvetenhet och kunskap ska alla medarbetare öka sin kunskap om Värdskap.
Veckobrev och månatliga träffar med samtliga medarbetare genomförs, varvid fokus ligger på bemötande, attityder och förhållningssätt gentemot deltagare men även mellan medarbetare. Alla ska känna sig välkomna och alla ska välkomna varandra. Värdskap kommer att finnas med bland de schemalagda aktiviteterna för deltagarna. Kommunikativ tillgänglighet ska visa sig genom att alla ska kunna höra, känna sig tillhöra ett sammanhang och delta i diskussioner och nyckelföreläsningar. Informativ tillgänglighet visar sig genom blogg, anslagstavla samt måndagsmöten. En handlingsplan ska formuleras för hur arbetet med tillgänglighet ska genomföras. Fortlöpande kontakt med processstödet tillgänglighet kommer att hållas såväl under mobiliseringsfasen som genomförandefasen.

Transnationellt samarbete

Transnationell samverkan kommer att tillföra ett stort mervärde i projektet. På många håll i Europa har man byggt upp strukturer för och erfarenheter kring såväl starta företag som att bli anställd som utlandsfödd i ett nytt land.

Kontakt ska tas med länder, som kan utbyta erfarenheter med SPIRA Integration i Skellefteå. Som ett inledande arbete för detta har vi redan nu identifierat möjliga sökvägar för tänkta samarbeten. Bland annat ett besök på Working Life Transnational Event & Partners Search Forum står på agendan. I samarbete med Urkraft i projektet MEDURS kommer vi att besöka ett antal länder och kommer då att inventera deras projekts möjligheter till samarbete med SPIRA Integration. De länder vi söker samarbete med är främst de Baltiska länderna och syftet är att komma närmare andra kulturer och projekt som stärker vårt projekt i dess ambition att nå målen genom utbyte.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan Skellefteå
  • Medlefors folkhögskola

Kommun

  • Norsjö
  • Skellefteå