Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

SFI-IFS, Svenska för invandrare inriktning företagsekonomi och småföretagande

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVuxenutbildningen i Luleå
KontaktpersonSven Lindahl
E-postsven.lindahl@amf.lulea.se
Telefonnummer0920-45 37 98
Beviljat ESF-stöd197 435 kr
Total projektbudget271 915 kr
Projektperiod2009-08-17 till 2010-02-12
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla och anpassa undervisning inom entreprenörskap och företagsekonomi till invandrare. I samarbete med myndigheter och näringslivsaktörer skapa, för målgruppen, tillgänglig information och stöd för att gå vidare med sin affärsidé.

Bakgrund

Om Sveriges ekonomi framgent ska kännetecknas av varaktig hög tillväxt krävs många nya företag som förmår att utvecklas och skapa arbetstillfällen. Såväl infödda svenskars som invandrarens kompetens och entreprenörskap måste tillvaratas och utvecklas.

Företagande bland den utlandsfödda befolkningen har ökat över tid. 2006 startades nästa vart sjätte företag av en invandrare och samma år drevs vart åttonde småföretag av en utlandsfödd. I regionala tillväxtprogrammet för Norrbotten framställs att den viktigaste insatsen för integration är att skapa bättre möjligheter för försörjning och egenmakt genom att underlätta arbete och företagande. Med ökade kunskaper inom företagsekonomi och företagande ökar anställningsbarheten och underlättar företagande vilket ökar integrationen i samhället.

Alla företagare konfronteras med ett omfattande regelverk och ett administrativt arbete som kräver stor kunskap. Invandrarföretag möter även specifika problem som exempelvis tillgång till riskkapital, okunskap inom svensk affärskultur, svårigheter att ta del av samhällsservice riktad mot företag vilket resulterar i att invandraren drabbas extra hårt i sin roll som företagare.

Många invandrare har lång erfarenhet av att driva företag och är duktiga entreprenörer men saknar tillräckliga kunskaper om landet, kulturella faktorer, oskrivna sociala koder och språket för att kunna driva företag på lika villkor. Personer med bristande språkkunskaper har svårare att presentera sin affärsidé och verksamhet på ett övertygande sätt och terminologin som används kan missförstås. Detta medför svårigheter i kontakter med myndigheter, banker, försäkringsbolag m.m. som kan leda till att personen inte utvecklar sin affärsidé. Okunnighet och kommunikationsproblem i kontakt med leverantörer och kunder medför även affärsmässiga problem som bromsar tillväxten i företaget.

Invandrare har svårare att ta del av den service, rådgivning och information som erbjuds till dem som vill starta företag samt dem som redan driver företag vilket resulterar i att den tillväxtpotential som finns hos invandrarföretagen inte till fullo tillvaratas. Det finns många begrepp och ord inom företagsekonomin som är svåra att förstå oavsett om personen kan flytande svenska eller inte.

Ett entreprenöriellt synsätt blir ett allt tydligare inslag i utbildningssystemet idag. Merparten av universiteten, högskolorna och gymnasierna runt om i landet har både kurser och program med inriktning mot entreprenörskap. Även i grundskolan görs satsningar för att ett entreprenöriellt förhållningssätt ska genomsyra hela den ordinarie verksamheten.

Med denna bakgrund ansöker Vuxenutbildningen om ett förprojekt för att undersöka hur företagsekonomi och entreprenörskap bättre kan anpassas till invandrare. Vi vill undersöka hur utbildning, arbetssätt och handledning ska utformas för att skapa bättre förutsättningar för invandrare som vill bli företagare och/eller arbeta inom områden där kunskaper inom företagsekonomi efterfrågas. Många av våra studerande inom Sfi vill starta eller har startat företag och genom att öka kunskaperna kring småföretagande och företagsekonomi på ett anpassat sätt kan övergången till eget företag eller arbete underlättas. I Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten prioriteras insatser riktade till utrikes födda för att bättre tillvarata arbetskraften och skapa en differentierad och öppen arbetsmarknad. Där framgår även behovet av att tillvarata de särskilda utvecklingsförutsättningar som företagare med utländsk bakgrund har samt skapa positiva attityder till entreprenörskap och företagande.

Vuxenutbildningen har lång erfarenhet av undervisning för invandrare och kan på ett bra sätt förmedla kunskap till målgruppen. Genom att tillvarata Sfi:s goda kunskaper och erfarenheter av utbildning riktat till invandrare kan handledningen inom entreprenörskap anpassas och utformas till målgruppen. Med bättre kunskaper inom entreprenörskap och språkbruk kan invandrare mer aktivt ta del av samhällets insatser kring företagande och få en ökad förståelse för affärskulturen i Sverige. Det leder även målgruppen närmare arbetsmarknaden eller till studier inom företagsekonomi.

Eftersom vi vänder oss till invandrare med bristfälliga språkkunskaper måste handledningen anpassas och nya arbetsmetoder, studiematerial, kontaktnät upparbetas. Deltagaren ska få kunskaper i entreprenörskap och företagsekonomi samt utveckla språket och vokabulären inom företagsekonomi, marknadsföring och försäljning. Det efterföljande genomförandeprojektet ska ge grundkunskaper för att gå vidare till en nyföretagarutbildning, vidare studier eller arbete.

Förstudien ska
- Kartlägga målgruppen med hänseende på vilka som kan delta i ett genomförandeprojekt.
- Kartlägga befintliga nyföretagarverksamheter i fyrkantsområdet
- Utveckla och utforma handledning och utbildning till målgruppen
- Undersöka befintliga studiematerial samt skapa/anpassa material
- Skapa ett kontaktnät med myndigheter som företag kommer i kontakt med samt i viss mån anpassa deras informationsmaterial till målgruppen.
- Inventera företag som kan verka som mentorer och förebilder för deltagarna.
- Utreda hur samarbetet mellan fyrkantskommunerna ska utformas för att så många som möjligt kan få ta del av ett genomförandeprojekt
- Utreda förutsättningarna för hur distansteknik kan användas i ett genomförandeprojekt.
- Skapa kontakter med företag för praktikplatser och studiebesök.
- I samarbete med befintlig nyföretagarverksamhet underlätta en överväxling för dem som vill gå vidare med sin företagsidé.
- Finna och skapa kontakter med kvinnliga företagare och gärna invandrarkvinnor som kan verka som förebilder och mentorer för andra kvinnor.

FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET

Projektet avgränsas mot ordinarie verksamhet med den tydliga inriktningen mot entreprenörskap och företagsekonomi för att skapa bättre förutsättningar för gruppen invandrare att starta företag eller etablera sig på arbetsmarknaden. Förprojektet ska undersöka förutsättningarna att hjälpa invandrare med bristfälla språkkunskaper att utveckla en affärsidé och/eller entreprenörskap något som inte finns inom ramen för svenskundervisning för invandrare. Nya metoder och arbetssätt skall utvecklas och i samarbete med övriga fyrkantskommuner etablera ett nytt koncept för att stödja målgruppen.

Möjligheten att utveckla och i förläningen genomföra insatser till gruppen invandrare enligt projektbeskrivningen är aktiviteter som vi idag inte kan erbjuda till gruppen men som alla samverkande kommuner ser ett tydligt behov och efterfrågan på.

Många av våra invandrare har erfarenhet av diverse hantverk som de har lärt sig via något "lärlingssystem". De har däremot ingen eller mycket kort studiebakgrund vilket medför att det kommer ta lång tid för dem att nå den kunskapsnivå som krävs för att kunna ta del av Entreprenörscentrum verksamhet.

Projektet särskiljer sig även ur den aspekten att inriktningen inte bara är att starta eget företag utan även som ett led i att öka anställningsbarheten hos gruppen invandrare med en ökad kunskap kring företagande och dess villkor. Projektet kommer även att arbeta med särskilda insatser mot invandrarkvinnor som genom kulturella skillnader inte har haft samma möjligheter att driva företag eller delta i utbildning.

I samband med ansökan har vi varit i kontakt med Almi och presenterat projektet. Almi ansåg att projektet är ett bra komplement till befintlig verksamhet och framhöll behovet av extra insatser till målgruppen.


Syfte

Huvudsyfte är att ge underlag till ett genomförandeprojekt som bidrar till ett ökat företagande och entreprenörskap bland personer med utländsk bakgrund. Förprojektet ska framställa arbetssätt och metoder som skapar bättre förutsättningar för invandrare att utveckla sitt entreprenörskap. Förprojektet ska även skapa kontakter med företag och organisationer som arbetar inom området företagsekonomi och småföretagande för att tillsammans utforma projektet.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att
- skapa bättre förutsättningar för invandrare att starta eget företag eller komma närmare den reguljära arbetsmarknaden
- skapa arbetsmetoder och material kring företagande anpassat för invandrare
- skapa nätverk och samarbete med lokala och regionala strukturer för entreprenörskap och företagande
- skapa underlag för ett genomförandeprojekt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vuxenutbildningen har goda kunskaper och erfarenheter att skapa en tillgänglig verksamhet för olika behov. Lokaler och utrustning är anpassade för att tillgodose olika behov. I arbetet med att framställa nya arbetsmetoder, material m.m. kommer tillgängligheten att beaktas. Vi kommer att kontakta Myndigheten för handikappolitisk samordning för att få hjälp och råd i hur verksamhet, information och lokaler görs tillgängliga för personer med funktionshinder.
Vuxenutbildningen har länge arbetat med att skapa individanpassad verksamhet erfarenheter som kommer väl till pass i att tillgodose tillgängligheten i projektet.

I kartläggningen och undersökningen av målgruppen, studiematerial, samarbetspartners m.m. ska tillgänglighetsperspektivet inkorporeras. Vi vill undersöka om det finns särskilda behov i målgruppen, tillgängligheten på studie- och informationsmaterial samt på vilka sätt projektets samarbetsparter tillgodoser tillgängligheten.

Medfinansiärer

 • Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
 • Näringslivsförvaltningen
 • Utvecklingskontoret
 • Vuxenutbildningen
 • Vuxenutbildningen i Luleå

Samarbetspartners

 • Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
 • Näringslivsförvaltningen
 • Vuxenutbildningen

Kommun

 • Boden
 • Luleå
 • Piteå
 • Älvsbyn