Logotyp på utskrifter

SAMSYN - Strategi för samverkan och synergi inom ESF

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunförbundet Norrbotten
KontaktpersonRoger Kempainen
E-postroger.kempainen@bd.komforb.se
Telefonnummer0920-205400
Beviljat ESF-stöd381 900 kr
Total projektbudget561 900 kr
Projektperiod2008-09-01 till 2009-01-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Denna förprojektering ska undersöka förutsättningarna för att åstadkomma en operativ kommunal samverkans- och prioriteringsstrategi i Norrbotten kring socialfondsprogrammets implementering i länets kommuner under perioden 2007 - 2013. Processen omfattar att inventera respektive kommuns nuläge, samverkansbehov och resurser i relation till socialfondsprogrammets innehåll, att sammanställa inventeringen och därefter att samla representanter från i första hand kommuner och arbetsförmedlingar till ett samverkans- och strategiseminarium där tematiska och målgruppsrelaterade projektpartnerskap kommer samman och där idéer om en gemensam strategi för långsiktig hantering bearbetas. Slutprodukten blir ett underlag till en fortsatt hanteringsprocess, en modell, antingen i form av ett genomförandeprojekt eller i form av en annan process som parterna finner lämplig.

Bakgrund

BAKGRUND:
Det operativa dokumentet "Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning (ESF) 2007–2013" innehåller, liksom det Regionala ESF-programmet för Övre Norrland 2007-1013, en rad förväntningar på resultat och effekter - både på kort och lång sikt. Programmet, som ju är EU's verktyg för att skapa fler och bättre jobb i regionen (EU), är en viktig pusselbit i att så långt som möjligt uppfylla den s k Lissabonstrategin, dvs att EU ska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska region år 2010. Programmet genomförs inom ramen för strukturfondsmålet ""Regional konkurrenskraft och sysselsättning" och innehåller två huvudsakliga programområden;
- kompetensförsörjning av redan anställda (programområde 1)
- ökat arbetskraftsutbud, dvs bättre integration för de grupper som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden, med ungas etablering som särskild prioriterad åtgärd (programområde 2)

I den nya programperioden prioriterar ESF i Sverige ett antal teman, som ska bidra till uppfyllandet av programmålen. Kriterierna är att främja lärande miljöer, främja innovation, främja samverkan samt främja strategiskt påverkansarbete. Det är upp till regionerna att inom ramen för respektive utlysning välja vilken eller vilka av de fyra kriterierna som de sökande har att förhålla sig till.

Andra kriterier som lyfts fram i programmen är bl a:
- en önskan och uppmaning att hitta samverkanspartners - lokalt, regionalt, nationellt - som kan bidra med nya infallsvinklar, nya resurser, nya erfarenheter
- att transnationella aktiviteter prioriteras, dvs att inslag i projekten - eller projektet i sin helhet - nyttjar möjligheten att berika både själva projektet men också projektdeltagarna med ett transnationellt utbyte som extra dimension

I förutsättningarna för lanseringen av socialfondsprogrammet finns, förutom de redan nämnda temana partnerskap och transnationalitet, också andra viktiga incitament belysta som nödvändiga framgångsfaktorer för att programmet ska lyckas. Bland dessa kan nämnas
• standarden på ansökans-, planerings- och projektgenomförandefasen (Sound planning) - här förespråkar EU-kommissionen en modell som heter Logiskt ramverk (LR) och PCM, Project Cycle Management som ett par prioriterade verktyg där målgruppens behov av förbättringar står i fokus
• uppföljning och utvärdering - fokuseringen på bättre metoder och ett bättre nyttjande av dessa för att kvalitetssäkra lärande och spridning av resultat
• innovation och integrering av resultat - det finns behov av ett större nytänkande, både kring vad projekten levererar och hur dess resultat tillåts påverka gällande arbetsformer, policy etc
• jämställdhetsintegrering - för att ännu bättre belysa och sprida resultat, erfarenheter, verktyg och modeller
• kvalitet på programnivå - att programmen är ett resultat av en gedigen analys och omvärldsspaning samt att programmet och dess olika delar följer vedertagna modeller för "good governance", dvs säker och hållbar hantering

PROBLEM-/SITUATIONSBESKRIVNING:
I den regionala planen för Övre Norrland slås fast att regionen i förhållande till programmets prioriteringar i många stycken är en region med stora skillnader på många områden, och att detta faktum måste beaktas. Vissa typer av behov är mer förekommande i vissa kommuner, storleken varierar kraftigt mellan kust- och inland och frågor om tillväxt och arbetsmarknad är i många avseenden en högst lokal företeelse. Detsamma gäller frågan om kompetens- och utbildningsnivåer, om arbetslöshetssiffror och företagsamhet etc; alla kommuner har frågor och "problem" som ryms inom ramen för socialfondsprogrammet - men risken att dessa behov förblir just lokala är uppenbar. Dels pga att interregional samverkan ännu inte slagit igenom på allvar; "man löser sina egna problem bäst själv"; dels på grund av andra, politiska, traditionella skäl som försvårar samverkan på olika nivåer och i olika sammanhang; "det satsas bara på..."

Sammantaget finns det skäl att vara orolig över hur länet (regionen) med hjälp av socialfondsprogrammet ska klara av att bidra maximalt; dels till EU's och regionens strategiska prioriteringar, dels till kommunernas och regionens olika behov. Programmet har ändliga resurser i sammanhanget, och om resultatet blir en kommunernas kamp om skärvorna kommer konsekvenserna mest troligt att bli att några, t ex de som har en kritisk massa (resurser, kompetens, nytänkande, antal i respektive målgrupp etc) som är tillräckligt stor, får en möjlighet att utveckla sina idéer medan några kommer att finna sig bortsorterade. Det blir en tävling med vinnare och förlorare - inte, som man skulle kunna tänka sig, en långsiktig process där kommunerna enats om en gemensam strategi och om ett överenskommet förhållningssätt byggt på reell samverkan kring de målgrupper och teman som programmet omsluter - för både kommunernas och hela regionens bästa.

Utifrån ovanstående utgångspunkter önskar vi i denna förstudie genom inventering och analys få svar på följande frågor:
- hur skapa en gemensam bild av behoven av - och skälen för - samverkan inom ramen för socialfondens programområden?
- hur hitta underlag för gemensamma projekt där antingen likheter eller olikheter utgör skälet till samverkan?
- hur skapa en långsiktig samarbetskultur mellan kommunerna som bygger på ett altruistiskt synsätt, d v s att man är beredd att ge lite för att få något, och med det sagt att man är beredd att se saker ur ett vidgat perspektiv?
- hur integrera en process som den som beskrivits i punkterna ovan i regionens ambition att "fläta ihop" detta program med prioriteringarna i Regionalfondsprogrammet och övriga regionala planer, t ex RTP och RUP?
- hur leda, organisera och implementera hanteringen av en process som denna ?
- hur säkerställa, i samarbete med ESF-rådet, det innovativa lärande och de innovativa resultat som skulle bli effekten av en sådan strategi som den ovan?

Syfte

Syftet är att på sikt åstadkomma en operativ kommunal samverkans- och prioriteringsstrategi kring socialfondsprogrammets implementering i regionen under perioden 2007 - 2013.

Målsättning

Målen med förprojekteringen är:
- att samtliga länets kommuner vid projektets slut ska ha enats om en gemensam modell för hur de, utifrån gemensamma och individuella behov, ska samverka kring socialfondsprogrammets möjligheter
- att en strategi för hur denna modell ska tillämpas är upprättad och förankrad på "rätt" nivå i samtliga kommuner
- att, om detta blir en konsekvens av förprojekteringen, en ansökan till Socialfonden om stöd för genomförande av modellen är upprättad

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen kommer på samma sätt som programkriterier och jämställdhetsintegrering frågor om hur tillgänglighet ska beaktas på bästa sätt att vara viktig. Frågor om tillgänglighet kommer att finnas med i de olika seminarier, utbildningar och workshops som genomförs.
Inom ramen för de aktiviteter som genomförs i form av seminarium och utbildning kommer tillgängligheten att beaktas. Det betyder att lokaler ska innehålla hörselslingor, ramper och i övrigt handikappanpassade funktioner som toaletter, samt vara tillgängliga för personer med allergiska besvär.

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter.

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå