Logotyp på utskrifter

Romer i norr

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareAntidiskrimineringsbyrån
KontaktpersonMaggie Zingmark
E-postmaggie.zingmark@allt1.se
Telefonnummer+46910775130
Beviljat ESF-stöd554 000 kr
Total projektbudget741 500 kr
Projektperiod2008-05-25 till 2008-11-25
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Mångfald inom arbetslivet i förhållande till den romska gruppen är en viktig del i integrationsfasen, Vi vill, tillsammans med andra aktörer öka medvetenheten om betydelsen av en bred mångfald och skapa möjligheter till ett öppnare arbetslivsinträde som även ska omfatta den romska gruppen. En viktig aspekt är att kunskap och medvetenhet skall öka insikten om fördomar och öppna arbetsplatserna för romer som kan tillföra en ny och värdefull kompetens. Vi vill lyfta fram de möjligheter som en bred mångfald kan ge både individer, arbetsplatser och län. Vi vill skapa förutsättningar för att kunna arbeta på individnivå. Målet är ett öppet och deltagande samhälle för alla oavsett etnicitet, kön, ålder trosupfattning, sexuell läggning och hälsa, där utanförskapet bryts och dörrarna till arbetsmarknaden öppnas; därigenom också integrationen.

Bakgrund

Mångfald inom arbetslivet i förhållande till den romska gruppen är en viktig del i integrationsfasen.

Vi vill, tillsammans med andra aktörer öka medvetenheten om betydelsen av en bred mångfald och skapa möjligheter till ett öppnare arbetsliv, som även ska omfatta den romska gruppen. En viktig aspekt är att kunskap och medvetenhet skall öka insikten om fördomar och öppna arbetsplatserna för romer, som kan tillföra en ny och värdefull kompetens.
Vi vill lyfta fram de möjligheter som en bred mångfald kan ge både individer, arbetsplatser och regionen.
Vi vill skapa förutsättningar för att vi ska kunna arbeta på individnivå. Syftet är att skapa en skräddarskydd och flexibel utbildnings(kurs) än man tidigare kunnat erbjuda denna utsatta målgrupp, som Romer är.
Vi vill underlätta integrationen i arbetslivet för människor av romsk härkomst. Många romer lider av psykisk och fysisk ohälsa och vi vill kunna erbjuda dessa personer en arbetslivsinriktad rehabilitering.
Vi vill arbeta med att ta fram modeller för att hjälpa romska individer med psykiska och fysiska funktionshinder in på arbetsmarknaden.
Vi kommer att hjälpa och stötta romer med fysiska eller psykiska funktionshinder att uppnå sina mål med utgångspunkt ur dessa individers önskemål, tidigare kunskaper och möjligheter. Det kan till exempel röra sig om att få dem att arbeta på ett bibliotek, en kyrka, en förening eller i andra sammanhang. Syftet är därmed att även tillvarata och bemöta denna bortglömda grupp.
Vi vill även hjälpa långtidssjukskrivna romer och romer som tvingas leva av försörjningsstödbidrag in i utbildning och aktivt arbetsliv.
Fokus kommer sammanfattningsvis att vila på att möjliggöra utbildning och ökad kunskap samt arbetsmarknadsinträde i form av bl.a. eget företagande som även innefattar jämställdhetsaspekten samt förhindra diskriminering av romer med funktionshinder.
Stor fokus kommer också att läggas på de kontakter och såväl formella som informella nätverk och broar som kommer att byggas upp.
Vi kommer att lära oss mycket av varandra, eftersom allt sker i ett nära samarbete och dialog. Vi arbetar ju alla mot samma mål: arbetslivsinträde, ökad mångfald och brytande av diskriminering. Om man ser projekt som en helhet så skapar det ett brett mångfaldsperspektiv.
Romers fysiska och psykisk ohälsa:
Då många av våra romer i det tysta och isolerade även lider av såväl psykisk som fysisk ohälsa helt isolerade från möjligheten av allt som rör arbetsliv i stället bemöts de av storsamhället endast med erbjudande som fortsatt långtidssjukskrivning, förtidspension etc dock helt utan tanke på åter rehabilitering eller möjlighet att återanpassas till arbetsmöjlighet.
Eftersom vi har erfarenhet av denna allvarliga bortsållning av svaga individer så vill vi även kunna erbjuda dessa romska personer en arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer därmed även att arbeta med att ta fram modeller för att hjälpa romska individer med psykiska och fysiska funktionshinder in på arbetsmarknaden.
Vi kommer att hjälpa och stötta romer med fysiska eller psykiska funktionshinder att uppnå sina mål med utgångspunkt ur dessa individens önskemål, tidigare kunskaper och möjligheter. Det kan till exempel röra sig om att få dem att få tillgång och pröva att skapa arbetas möjligheter ev. på ett bibliotek, en kyrka, en förening, som fastighetsskötare eller i andra sammanhang som bäst lämpar sig för den berörde individen efter dennes behov och förmåga som vi med säker het vet finns. Syftet är att kartlägga av behovet, tillvarata och bemöta denna bortglömda grupp.
Vi vill även hjälpa långtidssjukskrivna romer och romer, som tvingas leva försörjningsstödbidrag in i utbildning och aktivt arbetsliv.
Fokus kommer sammanfattningsvis att vila på att möjliggöra utbildning och ökad kunskap samt arbetsmarknadsinträde i form av bl.a. eget företagande som även innefattar jämställdhetsaspekten samt förhindra diskriminering av romer med funktionshinder. Stor fokus kommer också att läggas på de kontakter och såväl formella som informella nätverk och broar som kommer att byggas upp. Vi kommer att lära oss mycket av varandra, eftersom allt sker i ett nära samarbete och dialog. Vi arbetar ju alla mot samma mål, arbetslivsinträde, ökad mångfald och mot brytande av diskriminering. Om man ser projekt som en helhet så skapar det ett brett mångfaldsperspektiv.


De Romska Kvinnorna
Majoriteten av de romska kvinnorna som i dag lever och finns i Sydsverige har inga eller alltför bristande kvinnliga förebilder, bristande samhällsinsikt, dålig skolunderbyggnad och avsaknad av utbildning, samt är starkt familjebundna. En bristande delaktighet och avsaknad av utbildning ger dåligt självförtroende och är alltmer vanlig bland dessa kvinnor. Missbruk förekommer såväl i form av lugnande medicin eller dold alkoholism vilket blir ett allt vanligare sätt att fly pressen utifrån. De romska kvinnorna tvingas av skilda skäl leva i en alltför isolerad relation till samhället och majoritetsbefolkningen utan möjlighet att själva kunna påverka sin situation. Samhället och berörda myndigheter ställer ofta omedvetet stora krav på redan svaga romska kvinnorna och förväntar sig att dessa krav skall efterlevas. Okunskapen är omfattande kring dessa kvinnors stora bördor; bördor ,som majoritetssamhällets kvinnor aldrig skulle kunna ana, sätta sig in i eller förstå. Att ansvaret över barnuppfostran och ekonomi vilar på en person ( dvs. den romska kvinnan) gör saken mer svårhanterlig och alarmerande. Naturligtvis påverkas kvinnans situation alltmer prekärt av samhällets bristande stöd som tyvärr alltför ofta uteblir. Resultatet av dessa påfrestningar resulterar ofta i psykisk och fysisk ohälsa som exkluderar kvinnorna från arbetsmarknaden och potentiellt kompetenshöjande insatser som skulle kunna bryta utanförskapet. Fördomar om den romska gruppen drabbar i allra högsta grad kvinnor och barn. Vissa beteenden förväntas av dessa och de har svårt att tackla föraktet de möter. Kunskapen om romsk tradition är dålig och kunskapen hos romska kvinnor om samhället är många gånger bristfällig eller alltför begränsad.

Detta bäddar för ytterligare missförstånd, negativa attityder och konflikter som ännu mer försvårar för kvinnorna. De romska kvinnorna är som alla andra angelägna om att få arbeta, försörja sina familjer, och bryta bidragsberoendet. Bidragsberoendet leder till nedvärderat människovärde, utanförskap och ett "skadat" självförtroende. I dagens verklighet är det så att de romska kvinnorna är representerade i socialförvaltningar som klienter, och överrepresenterade för dom negativa sammanhang. De romska kvinnorna är inte synliga och representerade arbetslivet, i kommunal verksamhet, på myndighetsnivå eller som anställda tjänstemän. De romska kvinnorna syns inte heller i samhällsdebatten eller politiken.

Syfte

Möjliggöra det hittills så svåra romska arbetslivsinträdet, ökad kunskap hos målgruppen, en romsk mångfald. Motverka diskriminering av romer, förebygga den romska ohälsan genom aktivitet och rätt rehabilitering samt arbete. Åstadkomma kompetenshöjning samt undanröja de onödiga hindren för romsk arbetsmarknads- och arbetsmarknadsåterinträde
-att genom enkät/intervjuver ta fram den berörda målgruppens egna behov och önskemål
-att anordna mötesplatser/studiecirklar där kartläggning av intressen och kompetenser kan ske under en längre process
-att med folkbildning som resurs starta en process som leder till empowerment/egenmakt och tilltro till den egna förmågan
-att ändra sin situation, detta är en av förutsättningarna för att vår projekt ska nå sitt mål
-att undersöka möjligheter till egenföretagande och yrkesinriktad utbildning som verkligen utökar möjlighet till arbete
-att undersöka och samla en "bank" med praktikplatser
-att förankra kontakten med folkhögskola och andra utbildnings ansvariga så att de kan förberedas att ta emot de romska eleverna
-att utse undersöka/finna mentorer bl.a både romer som icke romer för målgruppen
-att göra den kulturella identitets kännedomen till ett positivt verktyg i processen
-att romer själva blir aktörer och bildar nätverk och lär sig bygga broar
inom den egna gruppen
med myndigheter som AF, försäkringskassan, kommunen, socialförvaltning, vården, polis, länsstyrelse, landsting
med ideella organisationer som ABF, kyrka, studieförbund och fritidsförvaltning, föreningar, skolor etc.
med företag och arbetsplatser samt fackliga organisation

Målsättning

Projektet skulle vilja använda sig av förprojekteringen för att ta fram de mätbara resultaten av projektmålen. Tanken är dock att projektmålen skall mätas i termer av i vilken utsträckning projektets deltagare lyckas bryta "utanförskapet" via arbetsmarknadsinträde
Alltför ofta betraktar majoritetsamhället Romerna som objekt, som ska "passa in" i olika åtgärdsprogram, istället för att utgå ifrån våra egna behov och låta oss själva vara aktörer. Trots vår okunskap så har vi förstått, att integrationen i samhället ska vara en ömsesidig process och inte assimilering. Utanförskapet och marginaliserings politiken har skapat levnadskonstruktioner i det Romska civilsamhället, som av majoriteten ses som avvikande. Man undgår inte att se den ambivalens romer har gentemot samhället, och deltar ofta i sin egen stigmatisering. Det är inte på något sätt självklart att man vill integreras med samhället. Viljan att delta finns, men inte på vilka villkor som helst, därför blir valet ofta att finnas i periferin och segregera sig från det man inte känner igen (och kanske är rädd för). Har man arbetat med den romska gruppen vet man att denna dubbelhet går igenom nästan överallt. Historiska erfarenheter har bidragit till segregering som en överlevnadsstrategi, som i det moderna samhället uppfattas som något destruktivt om man inte är medveten eller insatt i kulturen. Men en vilja har ändå alltid funnits till en samhällsetablering på alla fronter, men man måste komma ihåg att Romer enligt lag reglerats till ett utanförskap inom utbildning, arbete och andra elementära saker som rätten till en bostad m.m. (Man behöver bara gå 40 år tillbaka i tiden.) Sedan skall man också inse och beakta att romer även idag befinner sig i denna situation, även om man inte regleras genom lagstiftning som tidigare, men diskrimineringen och orättvisorna finns på alla samhällsnivåer bara mer förfinade och dolda till sina karaktärer. Den Romska gruppen har inte getts möjlighet att föra sin talan och blir ofta en bortglömd grupp till följd av detta. Detta går att konstatera av rådande situation vad det gäller etableringen i maktstrukturerna. Vi vill ogärna jämföra olika grupper med varann, men i detta fall är det nödvändigt att i alla fall påvisa vad som håller på att hända och händer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet vill använda förprojekteringen för att arbeta med att ta fram tankar, idéer, strategier och metoder för att på ett hållbart och icke exkluderande sätt; etablera ett tillvägagångssätt för att säkerställa tillgänglighet för personer med funktionshinder. Vi kommer också att se till att de tilltänkta lokaler som ska användas och vistas i är handikapp anpassade

Jämställdhetsintegrering

Inga uppgifter

Transnationellt samarbete

Projektet skulle vilja förundersöka och påbörja detta samtal om samarbete under förprojekteringen om det är möjligt.Samarbete med ex. Irland och Finland är planerat.

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå