Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Resurscentrum

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonMalin Ackermann
E-postmalin.ackermann@lycksele.se
Telefonnummer070-3718510
Beviljat ESF-stöd14 618 645 kr
Total projektbudget38 012 656 kr
Projektperiod2010-02-01 till 2013-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Andelen individer som av olika anledningar hamnar utanför arbetsmarknaden ökar. Resurscentrum ska genom samorganisering av befintliga aktörer och kompetenser som idag arbetar med utanförskap, på ett effektivare sätt minska utanförskap och öka antalet självförsörjande.

Bakgrund

Många människor i Västerbottens inland har i dag svårt att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden, ex. långtidssjukskrivna, människor med olika former av funktionshinder och långtidsarbetslösa. Grupper som behöver extra stöd är unga som ej etablerat sig på arbetsmarknaden, migranter och personer som varit sjukskrivna en längre tid.

För närvarande bedrivs i kommunen arbete med särskilda insatser för dessa grupper via Arbetsmarknadsenheten (AME) och Samordningsförbundet LYSA i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, näringslivet, offentliga förvaltningar m.fl.

Så länge Lycksele Kommun har fungerat som mottagare av flyktingar har vikten av integrering diskuterats för denna grupp i samhället.
En god integration innebär ofta sysselsättning/arbete som ger möjlighet till socialt umgänge och språkträning, samt att individen under naturliga förhållanden kan försöka förstå det svenska samhället. Samtidigt ges möjligheter att sprida förståelse för den enskilde flyktingens situation. Detta underlättar väsentligen möjligheterna till en värdig introduktion och integration.
Förstudien har visat på svårigheter att samverka myndigheter emellan och brist på samordnad rehabilitering är parametrar som väsentligt försvårar för invandrare och flyktingar att erhålla arbete.

Handikappomsorgen har varit delaktig i förstudien och deras målgrupp är en av målgrupperna Resurscentrum vänder sig till. Ökade krav på arbetsmarknaden, och förändrade regelverk, i kombination med fler inskrivna i omsorgen gör att behovet av varierande sysselsättning har ökat markant. Handikappomsorgen har svårt att erbjuda annat än det tradionella dagcentret och de passar inte den mer varierade problematik med boktavsdiagnoser och autistiska grad som många av handikappomsorgens brukare har.

Arbetsmarknadsenhetens mål är att medverka till att den enskilde individen ökar sin anställningsbarhet. Viktiga aktiviteter i att nå egenförsörjning och en socialt stabil situation är arbetslivsinriktad rehabilitering med arbetsprövning och utredning av arbetsförmåga. Utifrån att allt fler riskerar att hamna i utanförskap och bli kvar görs nu en ansökan till socialfonden till ett Resurscentrum för att minska på samhällets kostnader och mänskliga lidandet som utanförskapet medför.

Trycket på offentlig förvaltning och det lokala näringslivet att ta emot individer för praktik, arbetsträning och arbetsprövning ökar konstant och är i dagsläget avsevärt.
Förstudien har visat på nödvändigheten att skapa arbetsträning och praktik, i icke reel och reel miljö, för att få personer till egen försörjning. Resurscentrum ska vara uppbyggt med tre enheter, Rehabilitering, Sysselsättning och Utslussning metoderna kommer att vara individuellt anpassade utifrån en gemensam grund och förhållningssätt i projektet.

Slutsatsen från förstudien är att effektivisera befintliga resurser och skapa nya lösningar med en eningångslösning. Att bygga upp en verksamhet med gemensam mottagning, utredning och arbetslivsinriktad rehabilitering och vara det sociala kittet som förhindrar att individer bollas och faller mellan aktörerna.
En utökad insats och samorganisering av befintliga aktörer skulle innebära att platser i offentlig verksamhet och i det privata näringslivet i större utsträckning kan användas till arbetsprövning och praktik som ett steg mot en anställning och egenförsörjning.

Projektets geografi är fokuserad på inlandskommunerna i Lycksele Arbetsmarknadsområde. Lycksele, Malå och Storuman.
Under projekttiden på tre år avser vi prova metoder och arbetssätt som passar förutsättningarna och behoven i Västerbottens inland med utgångspunkt från Lycksele-Staden i Lappland. När vi under år 2 arbetat fram en fungerande verksamhet kommer vi att förbereda en utökning av verksamheten till hela arbetsmarknadsområdet dvs inkludera Malå och Storumans kommun i projektet. Mindre kommuner har små möjligheter att erbjuda sina invånare de resurser och kompetenser som krävs för en rehabiliterande verksamhet. Resurscentrum kan utveckla innovativa samverkanslösningar som krävs och passar mindre inlandskommuner. Genom inlandsregional samverkan göra det möjligt att hela Västerbottens inland får vinster av vårt projekt vid en beviljad ansökan.

Syfte

Slutsatserna från förprojekteringen är att behoven av insatser för personer i utanförskap ökar. Det krävs ett gemensamt grepp myndigheter och aktörer emellan för att möta behoven och öka möjligheterna för ett flöde mot egen försörjning.

Syftet med Resurscentrum är att genom samorganisering och utveckling av redan befintliga aktörer avsevärt öka arbetskraftsutbudet och antalet självförsörjande i Lycksele kommun. Syftet är också att tillskapa flera meningsfulla sysselsättningsmöjligheter för de som av olika anledningar inte kan utföra ett lönearbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
Ytterliggare ett syfte är att förhindra utanförskap genom att tidigt fånga upp individer som riskerar att hamna i bidragsberoende.
Resurscentrum ska bedriva en arbetsrehabiliterande verksamhet med meningsfulla arbetsuppgifter anpassade till individens förmåga och intressen. Det ska leda till att stärka individens sociala funktionsförmåga och självförtroende genom social gemenskap i ett arbetslag.
Avsikten med Resurscentrum är också att ge funktionshindrade och sjukskrivna med sjuk- och aktivitetsersättning möjlighet till anpassad sysselsättning som stärker dem och ökar chanserna till att på sikt klara ett lönearbete.
Resurscentrum ska vara en förebild när det gäller diskriminering och utestängning av vissa grupper i arbetslivet. Resurscentrum ska också öka arbetsgivares medvetande kring konsekvenserna av att bortse från målgrupper som presumtiva medarbetare.


Målsättning

En målsättning med projektet är att finna former för att bättre ta tillvara den befintliga arbetskraften och att öka arbetskraftsdeltagandet för att på kort och lång sikt minimera negativa konsekvenser av arbetskraftsbrist i inlandet.

Ett antal projektmål som även sammanfaller med målen inom programområde 2 i regionala planen för ESF är:

Mål A & D
-Projektets rehabiliteringsenhet har som mål att med utvecklade metoder och arbetssätt utifrån individens förutsättningar stimulera dem att nå egen försörjning.
Enheten ska hantera 60 individer per år och hälften av dem ska övergå till egen försörjning som ett resultat av enhetens arbete. Arbetet kommer att vara en komplettering till Arbetsförmedlingens verksamhet med stort fokus på att öka individers företagsamhet, kreativitet och egen drivkraft.
-För att nå målet fler i egen försörjning krävs mer än effektiv samverkan. Under projekttiden kommer vi att arbeta fram nya arenor för anpassat arbete, exempel på det är stimulering till egna företag och effektivare nyttjande av medel för offentligt skyddat arbete.

Mål B
-Genom att villkora försörjningsstödet och tidigt fånga upp ungdomarna i ett Resurscentrum med sysselsättning, praktik och motiverande samtal ska andelen unga som efter avslutat projekt har fått jobb, eller upplever att deras möjligheter att få jobb har ökat, uppgå till till minst 70 %.
Vi kommer i projektet att ta tillvara och fortsätta det fördjupade samarbetet med ungdomar på gymnasieskolan vars syfte är att motivera och stötta ungdomarna att vara kvar eller gå tillbaka till studier för att bli mer rustade för yrkeslivet. Samarbetet är ett projekt i Samordningsförbundet - Gemensamma Taget. Under projekttiden kommer vi även att utveckla andra möjligheter till validering av kunskap och komplettande utbildningar i samarbete med näringsliv och utbildningssystem. Syftet är att matcha unga mot bristyrken och på sikt uppnå förbättrad inomregional balans.

Mål C
-Pga Försäkringskassans nya regelverk upphör tidsbegränsad sjukersättning för personer mellan 30-64. I vår inlandskommun är antalet med beslut av denna ersättning ca 100 st. I Västerbottens inland är sjuktalen avsevärt mycket högre än i riket. Många har gått upp till 5 år utan arbetsförmåga och anställningsbarhet. Vårt mål är att med rätt och tidig insats sänka sjuktalen. Vi tror starkt att genom innovativa samverkansformer och otradionella metoder i projektet fler kommer att komma tillbaka till egen försörjning tidigare.

Produktions- och sysselsättningsenheten mål är att tillskapa sysselsättning och arbete med 65 årsplatser. Enheten ska kontinuerligt arbeta för att få fram fler och varierande former av uppdrag och arbeten till deltagarna. Av dessa platser ska minst 10, tillägnas funktionshindrade för varaktig och meningsfull sysselsättning.

Utslussningsenheten ska tillsammans med rehabenheten slussa deltagare till arbete eller studier inom 12 månader. Det kommer att vara möjligt genom effektiv matchning med ackvirering av arbete i tät samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet. En studievägledare kommer att knytas till projektet vilket underlättar de studiemotiverande arbetet.

Utslussningsenhetens mål är att 70% ska som ett resultat av medverkan i projektet nå egen försörjning eller uppleva att deras möjligheter till arbete eller vidare studier ökat. Här inkluderas inte funktionshindrade som ska erbjudas sysselsättning i Resurscentrum utan krav på utslussning.

I enlighet med regionala planen för ESF, att uppnå förbättrad inomregional balans, kommer projektet att ta tillvara och synliggöra kompetenser som kommer från icke formellt lärande genom validering i s.k deltagarprogram. Detta ökar möjligheterna avsevärt för personer med utländsk härkomst och unga utan utbildning att få förankring på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet.
Vi har och kommer fortsättningsvis att använda oss av processtödet i tillgänglighet bl a har vi haft nytta av den checklista som finns på www.tillgangligtprojekt.nu

Samtliga miljöer som kan förutses för användning i projektet är fysiskt tillgängliga med ramp eller hiss och hanikappanpassad toalett. Vid avsaknad av anpassningar i lokaler som under projektets tid ska användas kommer detta naturligtvis att ordnas eftersom vi har för avsikt att i projektet erbjuda sysselsättning till alla målgrupper i programområde 2.
En viktig samverkanspart i projektet är Handikappomsorgen vilket säkrar att tillgänglighetsperspektivet få ett naturligt fokus. I målgruppen långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa finns många individer med socialpsykriatiska nedsättningar vilket innebär att anpassning och tillgänglihet handlar om vikten av rutiner, trygghet och givna arbetsuppgifter.
En av kompetenserna som ska rekryteras till Resurscentrum är arbetsterapeut. Syftet med det är förutom anpassning av arbete och arbetsplatser att tillföra kompetens i form av utbidning kring tillgänglighet för personer med fysisk eller psykisk funkionsnedsättning.

Tillgänglig verksamhet.
Alla som rekryteras till projektet ska utbildas i tillgänglighet, funktionshinder och bemötande. De ska också ha goda kunskaper i samtalsmetodik, jämställdhet och erfarenhet av arbete med individer med särskilda behov.

Resurscentrum ska präglas av att alla känner sig lika mycket värda som människor oavsett vilken grund eller grad de är deltagare i projektet.

Kommunikativ tillgänglighet.
Lokaler som används för gruppaktiteter och enskilda samtal ska vara utrustade så att det är tillgängligt för alla deltagare att närvara och tillgodogöra sig. En hörselslinga ska finnas i Resurssentrums lokaler och vid behov av teckentolkning ska det ordnas.

Jämställdhetsintegrering

Arbetsmarknaden i Lycksele och inlandet är könsegregerad. Kvinnor och män har olika yrken och arbetar inom olika branscher och sektorer. Traditionellt är männen överrepresenterade inom metall och maskinteknisk industri, bygg och anläggningsteknik och transportsektorn. Kvinnor är överrepresenterade inom handel, vård, skola och omsorg. I framtiden finns utvecklingen på sikt här i Västerbottens inland i gruvnäringen. I den finns många möjligheter för regionen, dels ger det nya arbetstillfällen i gruvnäringen men kringeffekterna kommer också att innebära fler arbetstillfällen i andra branscher. Resurscentrum kan bidra med ett medvetet jämställdsarbete i den rörlighet på arbetsmarknaden som gruvnäringen innebär. Konkret menar vi att uppmuntra kvinnor som arbetat inom handel, vård eller omsorg utan att få en fast förankring eller som blivit utsliten fysikt eller mentalt att prova arbete inom gruvnäringen. Män ska uppmuntras att prova i branscher som genom gruvetableringen förlorar arbetskraft till gruvan. Vi ska medverka till yrkesmässig rörlighet och öka deltagarnas möjligheter att få arbete i Lycksele med omnejd.
De som rekryteras till Resurscentrum ska arbeta metodiskt med jämställdhet för att uppmuntra deltagarna till att bryta traditionella yrkesmönster på arbetsmarknaden. För att det ska vara möjligt måste Resurscentrum erbjuda sysselsättning och arbetspraktik inom både manliga och kvinnliga branscher så tillfälle ges att prova otradionella yrken. För att möta eventuellt obehag och öka möjligheterna till att genomföra praktik i otradionella yrken kommer deltagarna, i den mån det är möjligt, placeras två eller flera på samma arbetsplats. Exempelvis kan två män som ska prova arbete inom äldreomsorgen få stöd i varandra om de placeras på samma arbetsplats.
En slutsats från förprojekteringen är att jämställdsarbetet i invandrargruppen och nyanlända kräver extra arbete för att lyckas med. Det beror på att det i deras kulturer är ovanligt med yrkesarbetande kvinnor. Vi har många kvinnor i kommunen som varit här en lång tid utan att vara verksam utanför hemmet.

För att under projektets gång kunna upptäcka ev målavikelser och styra projektet i önskad riktning ska alla data och redovisningar i projektet delas upp på kön. Jämställdhet och tillgänglighet ska vara stående punkter på projektmöten och uppföljningar av reslutat.

Projektet kommer att rekrytera både deltagare och anställda så att jämställdhet uppnås.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

  • Arbetsmarknadsenheten

Kommun

  • Lycksele
  • Malå
  • Storuman