Logotyp på utskrifter

ResursCentrum

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonAnna Ritzén
E-postanna.ritzen@lycksele.se
Telefonnummer095016758
Beviljat ESF-stöd2 774 340 kr
Total projektbudget2 774 340 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Lycksele kommun har två huvudmål med den fördjupade implementeringen. Det ena är att fokusera på strukturerna kring målgrupperna. Dvs att fortsätta förtydliga roller och ansvar mellan samverkande aktörer och underlätta för individen att nå fram till resurserna. Att fortsätta utveckla arbetet med att tillgängliggöra arbetslivsinriktad rehabilitering för dem som idag har svårt att dra nytta av metoderna för rehabilitering. Att tillsammans med samverkande aktörer ta fram en karta över allas ansvar och roller kring individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Layouten för detta ska vara lättillgänglig för målgrupperna. Det andra är att få Lycksele kommuns arbetsmarknadsenhet o socialförvaltning att organisera samarbetet in i den linjära verksamheten bortom projekt. Det vill säga att ta projektens resultat vidare rent organisatoriskt vilket konkret handlar om att ta in det tvärprofessionella arbetssättet i team in i socialförvaltningens handläggning av försörjningsstöd

Bakgrund

Projekt ResursCentrum, RC har bedrivits av Lycksele kommun sedan 2010 02 01. Syften och mål med projektet har infriats och vi har hittills haft nästan 500 inskrivna varav drygt en tredjedel gått till arbete och/eller studier. Projektet har även tagit fram fler och effektivare metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering som spridits både regionalt och nationellt.

Redan 2008 när förstudien genomfördes fanns ett tydligt behov av en samorganiserad verksamhet så nära en en-ingångslösning som möjligt för ett närmare och mer konkret samarbete runt målgrupperna. Samarbetsparter och kärnintressenter i projektet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Västerbottens läns Landsting. Genom årtionden har samverkan och samarbete alltid varit aktuellt och ingått som ett ansvar hos respektive myndighet. Detta till trots, står det klart att rollerna och samarbetet många gånger är otydligt och svårt att realisera kring ett stort antal av gemensamma sk ärenden. Fortfarande är det ett stort problem att allt för stor del av befolkningen har svårt att se sig själv och sin egen del i samhällets välfärdssystem. Att förstå hur olika samhällsaktörers insatser kan vara ett stöd till den enskilde och vilka rättigheter o skyldigheter den enskilde har är alltjämt ett problem för en stor del av arbetskraftsreserven.

Projektets målgrupper har varit alla i Socialfondens programområde 2 dvs funktionsnedsatta, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, unga utanför egen försörjning samt människor med invandrarbakgrund. Metoder och arbetssätt har konkretiserats under projekttiden och det är tydligt att en sammankallande länk, en gemensam arena, fortfarande är nödvändig för att minimera risken att individer faller mellan stolarna. Fortfarande kvarstår behovet av att precisera denna arena, samt på vilken eller vilka aktörers ansvar det bör ligga.

Projektet har hittills visat att med anledning av den senaste tidens samhällsförändringar krävs ett helt nytt förhållningssätt kring försörjningsfrågan och kommunernas roll. Lika tydligt som att arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, är att en stor del av medborgarna inte når fram till de statliga åtgärderna. Projektets genomförande har gett kommunen goda incitament för att organisera arbetet för fler i egen försörjning och färre i beroende av försörjningsstöd.

Våra erfarenheter och resultat av att bedriva socialfondsprojekt i nuvarande programperiod avser vi fortsätta sprida och vår huvudinriktning, precis som för socialfonden är att främja anställningsbarhet, sysselsättning och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden. Regeringens mål för full sysselsättning är att sysselsättningsgraden ska öka till väl över 80 procent för kvinnor och män i åldrarna 20-64 år. Den ökningen ska främst ske i grupper med svag förankring på arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda, och motverka långa tider utan arbete. För att öka sysselsättningsgraden krävs ett effektivt samarbete mellan kommun, stat o landsting vilket vi avser fortsätta förfina. Vi har med projektet som verktyg provat fördelarna att arbete samorganiserat med arbetslivsinriktad rehabilitering, sysselsättning och utslussning parallellt och processinriktat.

Lycksele kommuns syfte med den fördjupade implementeringen är att fokusera på strukturerna kring målgrupperna. Dvs säga att fortsätta förtydliga roller och ansvar mellan samverkande aktörer och underlätta för målgrupperna att nå fram till resurserna. Exempel på det är att bibehålla och utveckla metoderna - Rätt Försörjning för rätt insats och att fortsätta utveckla arbetet med att tillgängliggöra den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för målgrupper som idag har svårt att dra nytta av metoderna för rehabilitering mot arbete. Här är människor med annan etnicitet och funktionshinder de största målgrupperna. Ännu ett exempel är att tillsammans med samverkande aktörer ta fram en karta över allas ansvar och roller kring individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Formen för detta ska vara lättillgänglig för målgrupperna och kommer även att underlätta för personalen hos respektive aktör.

Det övergripande målet med implementeringsåret är att få till ett fördjupat och hållbart inomkommunalt samarbete till förmån för målgrupperna och till förmån för ett effektivt samarbete med externa samarbetsparter.

Målsättning

Förväntat utfall är en samorganiserad verksamhet i Lycksele i syfte att minska andelen individer i utanförskap och skapa en arena för bättre tillvaratagande av gemensamma resurser mellan huvudaktörena.

Målsättningen med implementeringen har två inriktningar.
Den ena handlar om att få till en bestående samarbetsmodell aktörerna emellan utifrån respektive uppdrag, resurser och målgruppernas behov. Modellen ska naturligtvis vara processinriktad och revideras utifrån arbetsmarknadspolitikens o socialförsäkringssystemens förändringar men strukturen för samarbetet ska formaliseras, dokumenteras o spridas. se vidare strategisk påverkan

Den andra handlar om att få Lycksele kommuns arbetsmarknadsenhet o socialförvaltning att organisera samarbetet in i den linjära verksamheten bortom projekt. Det vill säga att ta projektens resultat vidare rent organisatoriskt.

Målet med metoderna som ska införa nya metoder i reguljär verksamhet stämmer väl överens med Socialfondens programmål för programområde 2 nämligen:

1. Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnor och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.
2. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt förebygga att unga hamnar i utanförskap.
3. Bidra till att underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet.
4. Bidra till att underlätta en återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Regionen har stora framtida utmaningar när det gäller arbetskrafts-och kompetensförsörjningsbrist. Därtill innbär den demografiska utvecklingen att all presumtiv arbetskraft måste tas tillvara. Att jobba med att tillgängliggöra arbetsmarknaden och därmed sänka trösklarna till arbete för dem som har sk arbetshinder är helt i linje med EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. Med rätt stöd och insatser kan alla arbeta utifrån sin egen förmåga och arbetsutbud. I projekt AC Lyftet som var kopplad till ResursCentrum utbildades 833 anställda, företagare i frågor kring tillgänglighet, jämställdhet och hur diskriminering motverkas. Dessa kunskaper och intresse tar vi vara på och avser utveckla med fler utbildningsinsatser nästa programperiod.

Arbetet med tillgänglighet har varit mycket viktigt under projekttiden, viktigare än vi förutsåg. Här har processtödet för Tillgänglighet haft stor påverkan på oss när det gäller allt ifrån att lära om begreppet, till stöd i hanteringen av deltagare med svår sammansatt problematik.
I Wikipedia beskrivs tillgänglighet som ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. I RC blir vår uppgift att utreda hur målgrupperna kan passa och anpassas till olika yrken och arbetsplatser.

I projektet har vi mött deltagare med många olika funktionsnedsättningar. Det har inneburit att vi fått utmana oss när det gäller allt ifrån att ta emot människor med rullstol till att anpassa arbetsbeskrivningar i annat än ord. Exempel på det har varit att bilder satts upp för att åskådliggöra hur man städar och arbetsscheman har gjorts med färger för veckans olika dagar. Ett väl anpassat bemötande har varit, och är en stor utmaning pga bredden av målgrupp. Att anpassa arbetsbeskrivningar för deltagare med olika grad av förförståelse och förutsättningar är en ständig process som vi avser fortsätta arbeta metodiskt med. Att tillgängliggöra och anpassa sysselsättningen i Kommunservice är ett annat exempel på ett fortsatt och pågående utvecklingsarbete ur tillgänglighetssynpunkt.

Projketet har under genomförandet byggt upp en hel del kompetens kring arbetslivsinriktad rehabilitering och ett tillgängligt arbetsliv. Under implementeringsarbetet ska erfarenheterna och kompetensen spridas till samverkande aktörer och arbetsgivare.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen Lycksele
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Lycksele lokalkontor
  • Psykiatriska kliniken

Kommun

  • Lycksele