Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Regionaliserad läkarutbildning (RLU)

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNorrbottens läns landsting
KontaktpersonKenneth Robarth
E-postkenneth.robarth@nll.se
Telefonnummer0920-284138
Beviljat ESF-stöd1 776 748 kr
Total projektbudget1 776 748 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-12-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att utöka och regionalisera läkarutbildningen vid Umeå universitet, så att läkare utbildas vid alla länssjukhus i den norra regionen. Förväntat resultat är en minskad läkarbrist och att kunna erbjuda invånarna en god och kostnadseffektiv sjukvård i en attraktiv region.

Bakgrund

PROBLEMET - FÖR FÅ LÄKARE
I Sverige har det sedan flera år tillbaka utbildats för få läkare. Alla prognoser visar att efterfrågan på läkare kommer att vara fortsatt hög i framtiden med stora pensionsavgångar, kombinerat med en ökande andel äldre befolkning. Söktrycket på läkarutbildningen är hårt och många med toppbetyg kommer inte in på utbildningen. Efterfrågan klaras till stor av del med hjälp av läkare utbildade i andra länder. Sedan 2003 har antalet legitimationer som utfärdats av Socialstyrelsen till läkare med utländsk utbildning, årligen överstigit antalet legitimationer som utfärdats till läkare utbildade i Sverige. Ca 25 procent av de yrkesverksamma läkarna i Sverige (ca 27 % i BD-län) är utrikes födda. I längden är det varken rimligt eller etiskt hållbart att andra länder, i många fall länder som har stort behov av att behålla sina läkare, ska utbilda läkare åt Sverige.

NY SATSNING I REGIONEN
Hösten 2007 beslutade regeringen om utökning av läkarprogrammen och den största utökningen gick till Umeå universitet, som fick 20 nya utbildningsplatser per år. Under hösten 2008 kom beslut om ytterligare utökning med 17 platser till Umeå. Det innebär att Umeå varje termin antar 97-98 personer, eller 195 läkarstudenter, per år. Läkarutbildningen är en avancerad yrkesutbildning, där terminerna 6-11 i huvudsak är kliniska och verksamhetsförlagda.

MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
Positiva effekter för länet och regionen förväntas bl a bli en förbättrad situation då det gäller läkarförsörjning, En läkarutbildning i länet utgör en betydande potentiell rekryteringsbas och möjligheter att skapa ett bättre bemanningsläge då det gäller läkare. Detta gynnar hela länet, då beroendet av bemanningsföretag i dag är stort och det, förutom att det är kostsamt, leder till brister i kontinuiteten i patientarbetet. Landstinget uppskattar att köp av externa läkartjänster för 2008 kommer att överskrida 100 miljoner kronor. Ytterligare positiva effekter som på sikt förväntas är en ökad tillgänglighet i sjukvården, samt tillskapandet av en akademisk miljö vid Sunderby sjukhus där medicinsk forskning bedrivs i länet.

STOR UTMANING FÖR REGIONEN
Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå har man nått maximal kapacitet och förmåga att ta emot studenter i de kliniska verksamheterna, utan att utbildningskvaliteten påverkas negativt. För att möjliggöra en utökning, förutsätter det att universitetet regionaliserar läkarutbildningen inom norra sjukvårdsregionen, vilket innebär sjukhusen i Sunderbyn, Sundsvall och Östersund kommer att involveras genom att utbilda 10 studenter vardera från terminerna 6 till 11, d v s de avslutande 3 åren av läkarutbildningen. De första studenterna kommer vårterminen 2011 och fullt utbyggd till hösten 2013 kommer 60 studenter att ha sin utbildning förlagd vid vart och ett av de regionala länssjukhusen. Förprojekteringen har genomförts under hela året 2008 genom månatliga, övergripande planerings- och projektmöten vid Umeå universitet, tillsammans med övriga landsting, där syftet har varit att utreda möjligheten till regionalisering av läkarutbildningen. Medicinska fakulteten har också besökt landstingets verksamheter och genomfört gemensamma seminarier för att föra en dialog runt hur behovet ser ut. Kravspecifikationer har framarbetats och arbetsgrupper bildats på olika nivåer för att arbeta fram lösningar i olika frågor. Landstinget måste ställa om organisationen vid Sunderby sjukhus från att vara utformad och dimensionerad för landstingsdriven sjukvårdsproduktion, till att också bli ett akademiskt utbildningssjukhus, där klinisk och teoretisk utbildning av läkare är en integrerad och naturlig del i den dagliga verksamheten. För detta måste en akademisk miljö skapas. Med akademisk miljö avses att landstingets forsknings- och utvecklingsenhet (FoU) måste expandera och flytta från Landstingshuset till Sunderby sjukhus, lokalytor på sjukhuset omdisponeras och tillbyggnader samt ombyggnation ske. Ett nytt förhållningssätt till forskning och undervisning måste skapas.

SLUTSATS: SATSNING PÅ KOMPETENSUTVECKLING NÖDVÄNDIG!
Förprojekteringen har visat att genomförandet av den regionaliserade läkarutbildningen är förenat med omedelbara kostnader för landstinget, som rör kompetensutveckling, infrastruktur och pedagogisk struktur i form av ett fungerande lärarkollegium. Landstinget söker medel från ESF för att finansiera projektets grundförutsättningar som gäller projektledning och information, men finansierar själva tillsammans med Umeå universitet övriga delar av projektet. Projektledning innebär att driva arbetet med den regionaliserade läkarutbildningen framåt, med förberedelser inför och start av utbildningen. Översatt till personella resurser, behöver projektledningen bestå av en projektledare på heltid, en projektledare på halvtid som är disputerad läkare och kan arbeta med den pedagogiska strukturen, samt en informatör på halvtid som kan arbeta med projektets övergripande kommunikationsplanering. I detta ingår intern och extern kommunikation, fortlöpande information till studenterna som ska välja utbildningsort samt underhåll av hem- och intranätsidor. Nödvändig akademisk miljö ska skapas och erforderlig forskningskompetens säkerställas. Exempel på direkta kostnader som uppstår för landstinget innan utbildningen är i operativ drift, är tillsättning av befattningar i form av lektorat, doktorander och postdoktorander, predoktorander samt handledarutbildning av läkare. Att stärka forskningssidan är nödvändigt för att antalet disputerade läkare ska öka och därmed säkra den framtida lärarkompetensen. Detta bekostas av landstinget. Landstinget behöver omgående avsätta resurser för ovan redovisade insatser och en preliminär bedömning (budgetering pågår) är att landstingets totala åtagande ligger i storleken ca 10 miljoner kr per år fram tills att utbildningen är i gång. Satsningarna är viktiga dels för att tydliggöra internt och externt att landstinget är berett att ta ansvar för den regionaliserade läkarutbildningen, dels av praktiska skäl för att förbereda starten av utbildningen. Principer för finansieringen av den regionaliserade läkarutbildningen och kostnadsfördelningen mellan universitetet och landstingen kommer att fastställas senare, efter förhandlingar mellan parterna. Klart är att landstinget inte kommer att få del av det statliga driftbidraget till Umeå universitet (s k ALF-medel, avtalet för läkarutbildning och forskning), så länge arbetet är i den projektfas som det kommer att vara i fram till att de första studenterna finns på plats.
Stora satsningar på kompetensutveckling måste ske:
-alla läkare ska vara handledarutbildade
-alla läkare som ska vara lärare ska utbildas i pedagogik
-alla läkare ska utbildas i case-metodik, en särskild pedagogisk metod som används vid läkarprogrammet vid Umeå universitet.
-läkare som ska handleda nya doktorander m fl måste få adekvat utbildning, t ex docentkurser och liknande
-predoktorand-, doktorand-, samt postdoktorandbefattningar ska tillsättas
-utbildningar i användande av IT-lösningar i undervisning
-fortlöpande dialogseminarier med kursansvariga vid UmU

Principer för finansieringen av läkarutbildningen och kostnadsfördelningen mellan universitetet och landstingen kommer att fastställas senare, men då studenterna anländer 10 st per termin fr o m vårterminen 2011 och utbildningen inte är fullt utbyggd vid Sunderby sjukhus förrän till höstterminen 2013, så kan landstinget inte påräkna någon finansiering innan dess, eftersom ersättningen följer studenterna. Trots detta måste kostnaderna tas, för att möjliggöra en läkarutbildning i länet. Landstinget söker därför under 2009 ESF-medel för den del av den totala satsningen som gäller grundförutsättningarna, projektledning och informationsinsatser.

Syfte

Syftet med projektet är:

- Att regionens invånare ska erbjudas en långsiktig och god vård med hög kostnadseffektivitet.

- Att bidra till att skapa en attraktiv region med goda levnadsförhållanden för medborgarna.

Målsättning

MÅL

Övergripande mål:

- Att en struktur för långsiktig självförsörjning av läkarbemanning upparbetas.

DELMÅL (RESULTAT)

Delmål 1: En akademisk miljö vid Sunderby sjukhus skapas
Indikatorer:
- Att 6 universitetslektorer tillsätts under 2009
- Att 2 nya predoktorandbefattningar tillsätts under 2009
- Att 6 nya doktorandbefattningar tillsätts under 2009
- Att 4 nya postdoktorandbefattningar tillsätts under 2009
- Att 50 läkare utbildas i klinisk handledning under 2009
- Att åtminstone ett nytt forskningsprojekt initieras under 2009

Delmål 2: En informationskampanj för rekrytering av läkarstudenter till Sunderby sjukhus är genomförd
Indikatorer:
- Att minst 10 studenter varje termin väljer Sunderby sjukhus som studieort genom s k positiva val
- Att intressenterna i projektet som helhet upplever att informationen kring hela projektet är lättillgänglig och bra
- På sikt: att 80% av studenterna som väljer Sunderby sjukhus också stannar i länet för sin AT (allmäntjänstgöring)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Då denna verksamhet i sin helhet är förlagd till Sunderby sjukhus, så gäller full tillgänglighet i alla delar av projektet oavsett om personer är funktionshindrade eller ej. Allergisanerade lokaler finns, konferensutrymmen rustade med hörselslingor, hem- och intranätsidor kommer att vara utformade så att även synskadade personer kan ta del av informationen. Alla lokaler är anpassade för rullstolsburna och optimal tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Projektet ska ha delat ledarskap mellan könen. D v s det kommer att finnas två projektledare, varav en kvinna och en man. Vidare kommer alla styr-, arbets- och projektgrupper vara sammansatta så att könsfördelningen är så jämn som möjligt, undantag görs endast om särskilda krav måste ställas på att deltagarna är disputerade eller liknande.

Förprojekteringen har visat att könsfördelningen mellan kvinnliga och manliga läkare ligger inom ramen för det som räknas som jämställt, d v s 60/40. Däremot finns det ett jämställdhetsproblem som gäller fördelningen mellan andelen kvinnliga och manliga läkare som disputerat. Därför ska särskilt kvinnors möjlighet att bedriva forskning beaktas och vid tillsättningen av predoktorand-, doktorand- och postdoktorandbefattningar, ska urvalet ske så att kvinnor erbjuds samma möjligheter och villkor som män och särskilt uppmuntras att bedriva egen forskning. Alla statistiska uppgifter i projektet kan könsuppdelas. I urvalet av studenter till Sunderby sjukhus ska också beaktas att könsfördelningen blir jämn, så att läkarkåren i Norrbottens läns landsting bibehålls jämställd vad avser könsfördelning inom yrket.

Samarbetspartners

  • Landstinget Västernorrland
  • Ledningsstaben Regional utveckling

Deltagande aktörer

  • European Minds
  • Medicinska fakulteten

Kommun

  • Luleå
  • Umeå