Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Orienteringskurs för studerande 50+ med invandrar- eller flyktingbakgrund

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVuxenutbildningen i Luleå
KontaktpersonBrita Hedalm Arja Skogqvist
E-postbrita.hedalm@amf.lulea.se
Telefonnummer0920-453620 0920-454929
Beviljat ESF-stöd755 860 kr
Total projektbudget1 889 650 kr
Projektperiod2008-06-02 till 2009-08-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till en målgrupp som består av studerande 50+ med flykting- eller invandrarbakgrund. Projektet ska motverka segregering och sträva mot inkludering i det svenska samhället. Detta ska ske genom att informera och sprida kunskaper om det svenska samhället, arbeta med förebyggande hälso- och friskvård, skapa möjligheter till ett inträde i arbetslivet, höja deras kunskaper i svenska språket samt hjälpa att komma in i föreningslivet. Samverkan kommer att ske mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och föreningslivet.

Bakgrund

I vårt arbete som sfi-lärare kommer vi ofta i kontakt med människor i övre medelålder med flykting- och invandrarbakgrund som känner oro för sin situation i Sverige. Tyvärr tillhör de en grupp i vårt svenska samhälle som har blivit segregerade. De har svårigheter att komma in i det svenska samhället och står utanför den sociala samhörigheten och arbetsmarknaden. Dessutom hamnar de i en dubbel utanförsskap eftersom det även uppstår klyftor mellaVerksamheten i projektet ska bedrivas på ett sådant sätt att projektets aktiviteter är tillgängliga för både kvinnor och män på lika villkor och att aktiviteterna utgår ifrån deras olika levnadsmönster.

Projektet har som mål att fördelningen av deltagande kvinnor och män ska uppgå till 50/50.
Då rekryteringen av deltagare till projektet styrs av flyktingmottagandet i kommunen kommer fördelningen av kvinnor/män att ibland komma i obalans.
I kompetensgrupperna ska man lyfta upp det jämställdhetsarbete som pågår i samhället generellt, ge kunskap och information om jämställdhetslagstiftningen i arbetslivet och de nationella jämställdhetsmålen. Också ge utrymme för frågeställningar kring värderingar och attityder om kvinnor och män.

Projektet ska kartlägga och analysera aktiviteterna utifrån frågeställningarna; Hur ser representationen kvinnor/män ut? Hur är resurserna fördelade? Vem är norm för verksamheten? Hur ser könsmönstren ut? Vilka konsekvenser får det för kvinnor respektive män?
I projektrapporten ska resultatet kvinnor/män synliggöras. Eventuella skillnader i insatser för kvinnor och män ska projektet redogöra för.
I all rapportering och i den information som lämnas om projektet ska jämställdhetsperspektivet framhållas och hur projektet påverkar jämställdhet i en positiv riktning.
n de olika generationerna i den egna familjen.

Vi har undersökt behovet av en kurs som riktar sig mot den tänkta målgruppen genom att besöka representanter från socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, kommunledningen och landstinget. Enligt socialförvaltningens uppgifter finns det i Luleå ca 45 hushåll med utomnordisk bakgrund som erhåller försörjningsstöd och där den ena eller båda är 50-65 år. Arbetsförmedlingen saknar exakta uppgifter. Enligt arbetsförmedlingen och socialförvaltningen är denna målgrupp svår att få ut i arbetslivet och svår att integrera i det svenska samhället.
Vi har också tagit del av forskning som visar att denna målgrupp har högre ohälsotal jämfört med jämnåriga svenskar, speciellt när det gäller kvinnor. Detta har vi fått bekräftat genom samtal med olika personer från landstinget.

Kompletteringar enlig era frågeställningar.

Fråga 1: Förväntat resultat gällande andelen deltagare som efter avslutat projekt har fått jobb eller upplever att deras möjligheter att få jobb har ökat.

Vissa av kursens moduler är direkt riktade mot arbetslivet såsom allmän information om arbetslivet i Sverige, praktik, studiebesök på olika arbetsplatser och arbetsförmedlingen och skriva CV. Många av de andra kursmodulerna leder indirekt till ökade möjligheter att få arbete. Hälsomodulen stärker deltagarnas fysiska och psykiska hälsa och KBT (kognitiv beteendeterapi) ökar deras självförtroende och förmåga att påverka den egna situationen. Målet är också att deltagarnas kunskaper i svenska språket blir bättre samt att de får ett nätverk i samhället genom föreningsliv, studiebesök och arbetspraktik. Genom de olika aktiviteterna under kursen ”Orienteringskurs för studerande 50+ med invandrar- eller flyktingbakgrund” ökar deltagarnas möjligheter att få arbete.

Fråga 2: Beskriv hur projektets insatser avgränsas mot ordinarie verksamhet (sfi)

Projektets deltagare väljs av socialförvaltningen och arbetsförmedlingen och ingen av deltagarna är inskriva på Sfi och har inte lyckats komma in på arbetsmarknaden.
På Sfi måste de studerande klara de givna kursmålen (A-, B-, C- och D-kurs). Innehållet på projekt ”Orienteringskurs för studerande 50+ med invandrar- eller flyktingbakgrund” skiljer sig markant från Sfi genom att kursinnehållet är riktad mot arbetslivet, inkludering i samhället och hälso- och friskvård. En stor del av målet när det gäller svenskan är att deltagarna får en vokabulär som riktar sig mot arbetslivet och vi arbetar mycket med de muntliga färdigheterna.
fråga 3 Kuba resan har tagits bort från projektet

Syfte

Syftet med projektet är att främja social gemenskap och motverka isolering för personer med invandrarbakgrund, skapa kontakter och kunskaper arbetslivet, få information och kunskaper om det svenska samhället, ge förebyggande hälso- och friskvård och hålla svenska språket levande.

Målsättning

Ett mål för projektet är att kursdeltagarna får kunskaper om arbetslivet. Detta når vi bland annat genom arbetspraktik, information på arbetsförmedlingen och arbetslivskunskap. Förväntade effekter är att kursdeltagarna själva blir mer aktiva i sökandet av arbete och upplever att deras möjligheter att få arbete har ökat, etablerar nya kontakter i arbetslivet samt får större kunskaper om svenska arbetslivet.
Ett annat mål för projektet är förebyggande hälso- och friskvård där de studerande förväntas att komma till insikt hur de själva kan påverka sitt hälsotillstånd. På sikt ska detta resultera till minskade ohälsotal och sjukskrivningar samt påverka deras fysiska och psykiska välbefinnande.
Genom att få information och kunskap om det svenska samhället ska de studeranden bli mer medvetna om hur det svenska samhället fungerar. Detta förväntas ge en ökad upplevelse av samhörighet i samhället. En väg till detta kan vara deltagande i svenska föreningslivet.
Projektets innehåll syftar till att minska känslan av utanförskap, ge ökat välmående och på sikt leda till ökad integration. Målet är också att skapa större förståelse mellan olika generationer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Lokalerna på skolan är utformade så att även funktionshindrade kan lätt studera i lokalerna. Vi, som huvudsakligen kommer att undervisa, har kunskaper och vana att arbeta med personer med funktionshinder. Kursinnehållet lämpar sig för alla studeranden.

Jämställdhetsintegrering

Eftersom vi ser till att antalet kursdeltagare består av lika många män som kvinnor, är det inte relevant för oss att undersöka exakt hur könsfördelningen inom målgruppen är. Genom samtal med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och landstinget vet vi att båda könen är representerade inom målgruppen.
Våra styrkor är våra erfarenheter och kunskaper eftersom vi arbetar dagligen med utomnordiska studeranden där jämställdhet och demokrati genomsyrar utbildningen. Detta gäller även våra samarbetspartners. Under kursen kommer vi kontinuerligt diskutera jämställdhetsfrågor och detta genomsyrar kursupplägget.
Eventuella farhågor som vi av erfarenhet kan förutsäga är att kursdeltagarnas maka/make kan misstycka de diskussioner och aktiviteter som vi har planerat att genomföra, vilket kan medföra protester i hemmet.

Transnationellt samarbete

Idén till projektet föddes på ett besök på Universitetet i Cienfuegos på Kuba våren 2006 där man har utvecklat ett medvetet och framgångsrikt arbetssätt för att få den äldre befolkningen känna sig mer inkluderad i samhället. Detta arbetssätt såg vi snart att vi kunde tillämpa med våra invandrare i övre medelåldern, fast med ett kursinnehåll modifierat till våra behov och vårt samhällssystem. Efter besöket har vi haft kontakt med kursansvariga i Cienfuegos för att byta tankar och idéer om hurvida vi kunde samarbeta kring frågor som forskning, kursinnehåll och inkludering i samhället. De kursansvariga har stor erfarenhet och gedigna kunskaper som de gärna vill dela med sig och samtidigt ta mer del av forskningen och pedagogiken i Sverige. Här ser vi vinster av ett samarbete som kan gagna båda länderna och vårt projekt.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen, Luleå
 • Norrbottens läns landsting
 • Socialförvaltningen/ individ och familj
 • Vuxenutbildningen i Luleå

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå