Logotyp på utskrifter

Ny Presshall

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVolvo Lastvagnar AB, Umeå
Kontaktpersoncharlotta öhrman
E-postcharlotta.ohrman@volvo.com
Telefonnummer090-707117
Beviljat ESF-stöd1 601 500 kr
Total projektbudget1 601 500 kr
Projektperiod2009-04-09 till 2010-04-08
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Kompetensutveckling av kvinnor och män på lika villkor med individen i fokus för omställning i en tekniskt avancerad processär en förutsättning för att säkerställa Tillgänglighet, effektivitet och Kvalitetsutfall och rätt kompetens, i rätt tid och med rätt kvalitet i den nya processen.

Bakgrund

NB: SNI kod för Volvo Lastvagnars verksamhet i Umeå är kod.nr 2920. Denna är inte tillgänglig i projektrummets scrollista varför annan kod har använts för att kunna gå vidare med ansökningen och fylla i ansökningsformuläret.

BAKGRUND TILL PROJEKTET
Bakgrunden till projektet är resultatet av en förstudie i huvudprojektet för uppbyggnad av ny Presshall med ökad kapacitet och nytt processupplägg.
Volvo Lastvagnar AB,Umeå med tillverkning av lastbilshytter till Volvos tunga lastbilsmodeller, bygger ny presshall för pressning av plåtskal och plåtdetaljer till lastbilshytterna. Presshallsprojektet är ett delprojekt i AB Volvos senaste investeringspaketet i Hyttfabriken i Umeå omfattande förutom ny presshall också plastmåleri och ny BIW(plåtsammansättning av hyttstomme). Tidigare har investeringar gjorts i en ny måleriprocess och i monteringsfabriken i Umeå.

Målet med Presshallsprojektet är att införa ett nytt produktionsupplägg för utökad kapacitet från dagens 20% egen pressning till 70%.

I takt med att ny processutrustning byggs upp i fabriken skapas en organisation som ska överta utrustningen och hantera den så att Tillgänglighet, Anläggningseffektivitet och Kvalitetsutfall kan säkra hela processen. Detta kräver specifik och för företaget ny kompetens gällande robotar och pressning med därtill hörande verktyg som måste hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Det nya arbetsupplägget följer ett LEAN upplägg med korta s.k. batcher ( arbetsorder) enligt VPS ( Volvo Production System). Antalet pressverktyg ökar i antalet från dagens ca. 300 till över 500 verktyg.

Analyser i huvudprojektet påvisar specifikt behovet av att utöka resurserna för verktygsunderhåll och mot bakgrunden av detta rekryterades under första halvåret 2008 fem personer till funktionen för verktygsmekaniker, vilket också klassas som bristyrke. För att kunna sköta pressverktyg och ny robotutrustning på ett säkert och effektivt sätt krävs nya kunskaper hos berörd personal och på olika nivåer från grund till specialistkompetens.

Den varselsituation vi befinner oss i sedan hösten 2008 har medfört ytterligare komplikationer. I de fackliga förhandlingarna har vi dock kunnat undanta ett antal personer från turordningslistan inklusive de senast rekryterade medarbetarna till verktygsunderhåll. Några av dess ingår i den grupp på fem personer som kommer att vara föremål för vidareutbildning till fullvärdiga verktygsmekaniker och för vilka ett komplett och anpassat utbildningsprogram arbetats fram. Programmet bygger på de krav som också ställs på organisationen gällande resultatansvar, ansvar för den tekniska tillgängligheten och att säkra kvalitetsutfallet i den nya anläggningen.

I projektet förbereds en omfattande kapacitetshöjning, vilket vid en framtida konjungturuppgång med ökad försäljning, förhoppningsvis också kommer att medföra utökat resursbehov bland verktygsmekaniker. Våra verktygsmekaniker som utbildas detta år kommer då också att ha huvudansvaret för vidareutveckling av nya medarbetare i funktionen. Vid fullt kapcitetsutnyttjande och med de krav som ställs i anläggningen kommer vi att behöva omkring 10 personer i funktionen för verktygsmekaniker.

Genom nytt processupplägg, ny robotteknik samt delvis nytt arbetsinnehåll i presshallen kommer också annan personal att beröras av delprogram för att även dessa medarbetare ska kunna uppfylla de kompetenskrav som ställs i den nya Presshallsfabriken.

Den globala finanskrisen ställer stora krav på besparingar i hela Volvokoncernen och våra möjligheter att satsa på kompetensutveckling begränsas. Alla insatser måste var behovsprövade och väl motiverade. Företaget har beslutat att prioritera de aktiviteter som identifierats i Presshallsprojektet för nyckelfunktioner i första hand.

Kompetensutveckling är nödvändig för att sysselsatt personal i Volvo Lastvagnars tillverkningsprocess ska kunna utvecklas i samverkan med nya krav och därmed minimera utanförskap på grund av kompetensbrist och risk för ytterligare arbetslöshet. Vårt mål med all utbildningsverksamhet är att vi ska ha rätt kompetens på rätt plats och rätt tidpunkt och i detta specifika fall med följsamhet till tidsplanen i huvudprojektet. Utbildningsaktiviteterna måste start våren 2009.

Företaget har tidigare erfarenhet av internt genomförda aspirantprogram ( praktik och utbildning under ca ett års tid för respektive program) inom produktionsteknik, ellära och ledarskap med goda resultat. Genom dessa program har vi skapat karriärvägar för våra medarbetare internt i företaget, men också externt då man genom Volvos utbildning kunnat söka nya utmaningar som tekniker och ledare i andra företag.

Syfte

SYFTE
I förprojekteringen till projektet Ny Presshall har man identifierat ett antal kompetenshöjande insatser för att säkerställa omställning av redan sysselsatta till ny verksamhet så att arbetslöshet inte riskeras på grund av att medarbetarna saknar den kompetens och processkunskap med ingående arbetsmiljöaspekter, som krävs av den nya produktionsprocessen.

Syftet med detta utbildningsprojekt är att genom struktur, planering och genomförande av ett specifikt utbildningsprogram omfattande totalt 41 utbildningsdagar, ge våra framtida verktygsmekaniker rätt förutsättningar för sitt direkta arbete med ansvar för underhåll av teknisk utrustning, ansvar för resultat och kvalitet, men syftet är också att ge dem rätt förutsättningar för utveckling av arbetsmetoder och nya tekniker.

Delar av programmet kommer att beröra andra funktioner i Presshallsfabriken beroende på deras funktioner och ansvar.

I den nya produktionsprocessen kommer en nya robotar att installeras och för dessa ställs krav på specifika kunskaper i robotprogrammering, samt både mekaniskt och elektriskt underhåll.
Utan dessa utbildningar kommer igångsättning av den nya processen att väsentligt försvåras.

Syftet med hela utbildningspaketet är också att vi i möjligaste mån ska tillse att kompetensen finns INHOUSE och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för att arbeta med förebyggande underhåll och en effektivare produktionsprocess.

Identifierade utbildningar kommer att ligga till grund för utbildningsplaner i framtiden för den personal som inte berörs av projektet inom Presshallen, samt kompetensutveckling av ny personal. Planen är också att några av våra verktygsmekaniker i framtiden ansvarar för intern handledning och upplärning av ny personal.

Ett väl genomfört program kommer också att ge oss underlag för kompetensplaner på avdelningsnivå och medarbetares fortsatta kompetensutveckling. Syftet med utbildningsprojektet är att säkerställa en grundkompetens i Presshallen för att vi inte ska äventyra ingångsättningen i den nya processen. Genom i projektet planerad uppföljnings och utvärderingsaktiviterer kommer vi också att få underlag för eventuella korrigerande åtgärder innan vi går vidare med utbilding av övrig berörd personal.

Målsättning

MÅLSÄTTNING
Det övergripande målet med projektet är att ha rätt kompetens i rätt tid till igångkörningen av produktionen i en helt ny process. Implementeringen av ny teknik och ny utrustning i Presshallen sker stegvis med start sommaren 2009. Målet med utbildningsprojektet är att i varje steg ge 100 % av berörd personal adekvat utbildning enligt den kompetensplan, som kommer att ligga till grund för arbetet och för att stödja det kompetensbehov som finns hos befintlig och tillkommande personal inom berörda funktioner och arbetsområden.

Målet med utbildningarna är att vi genom utbildning av personalen ska minimera risken för störningar i igångsättandet på grund av att personalen saknar den kunskap, som krävs gällande robotar och pressning med tillhörande verktyg, som ska hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Utbildningsinsatserna riktar sig till individen och dennes personliga utveckling för att bygga sin kompetens för framtiden i vårt företag, men också externt. Om en medarbetare väljer att pröva något nytt i företaget eller utanför företaget vill vi att medarbetaren ska vara rustad med rätt och god kompetens. I The Volvo Way poängteras individens betydelse och bygger på dennes ( kvinna eller man) förmåga och vilja att utvecklas med verksamheten. Företagets ansvar är att skapa förutsättningar för detta.

Inom ramen för förprojekteringen har en marknadsundersökning gjorts gällande lämplig leverantör av programmet för verktygsmekaniker. Som tidigare nämnts är Verktygsmekaniker ett bristyrke och i landet har vi bara funnit en leverantör med rätt kunskaper och lång erfarenhet som kan ge oss en helhetslösning.

För nödvändig kompetensutveckling med koppling till för presshallen gällande robotar finns kunskapen och utbildningsprogram endast hos leverantör av utrustningen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

FUNKTIONSHINDER
Personer med funktionshinder hanteras från fall till fall utifrån förutsättningarna i produktionsprocessens olika delar. Tillgängligheten fungerar på lika villkor för alla förutsatt att medarbetaren bedöms klara arbetsuppgifterna.

Vi har medarbetare med varierande funktionshinder som fungerar väl i vår verksamhet och i vårt personalarbete verkar vi för att alla ska ha en plats i organisationen. Grunden för vårt personalarbete och hur vi ska förhålla oss till varandra beskrivs utförligt i The Volvo Way där respekten för individen är grundläggande. I den befintliga varselsituationen följer vi föreskrifterna i främjande lagen.

Det är chefens ansvar att se till att den kommunikativa tillgängligheten fungerar och i det fall det varit/är aktuellt anlitas exempelvis teckentolkning.

Jämställdhetsintegrering

GENOMFÖRANDE JÄMSTÄLLDHET
Projektinnehållet och projektets genomförande bygger på det jämställdhetsarbete som ständigt pågår i verksamheten och där kvinnor och män är likvärdiga.

Alla medarbetare i organisationen inom Presshallen, kvinnor och män, kommer i varierande grad beroende på den funktion man tillhör att omfattas av projektet. Utbildningen till verktygsmekaniker genomförs på lika villkor för de fem medarbetare som rekryterats till funktionen ( 1 kvinna och 5 män).

För övriga insatser är ambitionen att i möjligaste mån blanda kvinnor och män i sammansättningen av utbildningsgrupper.

I projektorganisationen är båda könen representerade och med en kvinnlig projektledare.

Kommun

  • Umeå