Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Norrsken 6363

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareFörvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
KontaktpersonVera Nilsson
E-postvera.nilsson@nav.pitea.se
Telefonnummer0911-696971
Beviljat ESF-stöd449 227 kr
Total projektbudget598 970 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-07-06
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

En stor grupp kvinnor och män är idag arbetslösa och påverkas inte nämnvärt av den positiva utveckling som rått och råder. Vi vill i en förstudie se hur vi som kommuner genom intern och extern samverkan kan stötta arbetslinjen för dem som på grund av sjukdom eller andra orsaker är utanför.

Bakgrund

En stor grupp kvinnor och män i våra kommuner står idag utanför eller riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och påverkas inte nämnvärt av den positiva utveckling som rått och råder på arbetsmarknaden. Många av dem är sjukskrivna under långa tider. Vi har ett behov av att genom en förstudie bygga en bild av hur vi som kommun genom samverkan internkommunalt och med externa aktörer kan underlätta för kvinnor och män i åldern 25 till 64 år att etablera sig i arbetslivet eller stanna kvar.

Vi har behov av att definiera och utveckla nya metoder för att underlätta för personer i åldern över 25 år, vilka på grund av sjukdom eller andra orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden eller att återinträda på den.

Inom regionen har vi en åldrande arbetskraft och för att trygga arbetskraftsförsörjningen både inom den offentliga sektorn och inom privata näringslivet måste vi se till att alla personer som har möjlighet kan komma i sysselsättning utifrån sin förmåga.

Vi har behov av att analysera och kartlägga gruppen av individer. En noggrann kartläggning av hur gruppen ser ut är nödvändig för att se vilka behov och resurser som finns hos individer inom gruppen, och för att se om grupper av individer inom gruppen i sin tur kan identifieras, för att sedan identifiera möjliga insatser.

Vi behöver kartlägga aktörer och etablera kontakter som finns/skulle kunna finnas och vilka senare kan ta sin del av ansvaret för ett framtida genomförandeprojekt.

Vi vill bidra till att kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaurs kommuner som står långt ifrån arbetsmarknaden, eller riskerar att hamna utanför, utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån egna förutsättningar vidgas
I gruppen vill vi prioritera personer som är långtids-sjukskrivna. Begreppet "långt från arbetsmarknaden" kan tolkas och tolkas idag olika hos olika myndigheter, det finns ett behov av att komma närmare en samsyn - för en bättre samverkan för den enskilda individens bästa.
Vi ser att det är mycket angeläget att vi som kommuner skapar förutsättningar för att fler skall kunna delta och bidra i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. Personer med sjuk- och aktivitetsersättning står för en stor del av ohälsan i vår region. Det har visat sig att ca 1 % av personerna i denna målgrupp återkommer till arbete. Vi vill prioritera utvecklandet av insatser som syftar till att ta tillvara varje individs arbetsförmåga och underlätta återgång i arbete för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning eller är sjukskrivna. Vår utgångspunkt är att varje individ ska delta till 100 % utifrån sin förmåga.

I våra verksamheter möter vi som företrädare för våra organisationer regelbundet ett antal människor som av olika skäl har svårt att få ett stabilt fotfäste på arbetsmarknaden. Trots rådande högkonjunktur så påverkas denna grupp människor marginellt av högkonjunkturens arbetsutbud. De saknar rätt kompetens, har något funktionshinder, socialt hinder, har varit eller är sjukskrivna. I gruppen sjukskrivna finns både de som har rätt till ersättning från Försäkringskassan men även de som är sjukskrivna och inte har rätt till sjukpenning. Sammantaget har det visat sig att dessa människor har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och svårt att bli självförsörjandet både på kort och på lång sikt. För vissa personer i gruppen finns även svårigheter att få ta del av de arbetsmarknadspolitiska insatser som finns då de bedöms stå för långt ifrån arbetsmarknaden eller inte stå till arbetsmarknadens förfogande alls och förväntas rehabiliteras innan de återanmäls på af. Olika myndigheter är ofta involverade i dessa människors rehabilitering men det är ofta inte helt klarlagt vem som ansvarar för rehabiliteringen eller hur den ska fördelas mellan myndigheterna och/eller arbetsgivare.

I gruppen sjukskrivna finns också personar med anställning som har ett behov av rehabilitering för att återgå till arbete - på sin tidigare arbetsplats, alternativt hitta ett annat arbete hos samma arbetsgivare eller ett nytt arbete hos en ny arbetsgivare. Forskning på området visar entydigt på att en lång period i sjukskrivning utan aktivitet är passiviserande och förlänger perioden i sjukskrivning. Här vill vi inventera intresse och möjligheter till en samverkan mellan kommunerna och det privata näringslivet.

Till detta kommer även de senaste årens snabba förändringar och uppstramningar hos andra myndigheter som medfört att fler människor tappar helt eller delar av sin tidigare försörjning och därmed hänvisas till att söka ekonomiskt bistånd. Färre personliga möten och fler IT-baserade mötesplatser medverkar inte heller till att människor som är i behov av personligt stöd gynnas i sitt förändringsarbete.

Personer med denna problembild ser vi finns både i Piteå Kommun och i Arvidsjaurs kommun.
Avsikten med vår förprojektering är att kartlägga och analysera gruppen. Vi vill ta reda på vilka behov som vi kan identifiera både på gruppnivå och på individnivå. Vår utgångspunkt är att behoven hos individer är mycket varierande och vi behöver få en tydligare bild av de utvecklingsbehov som finns. Detta för att kunna skapa en bild av vilka förutsättningar vi ska ställa till förfogande i ett projekt för att kunna lyckas i ett senare genomförandeprojekt där vi både kan identifiera framgångsfaktorer och bygga nya.
Försäkringskassans statistik visar att antalet nya beslut om sjuk- och aktivitetsersättning minskar. Innebär detta att individerna blivit friskare och har gått till arbete, eller finns dessa personer i någon annan del av samhällets stöd? Hos Af utan rätt till ersättning från arbetslöshetskassa och får sin ekonomi löst via Socialtjänstens försörjningsstöd? Eller har man som individ valt att ställa sig helt utanför dessa system? Vi befarar att en ny utanförskaps grupp är på väg att bildas.

Samverkan ger vinster
Genom samverkan mellan olika aktörer från Piteå och Arvidsjaur vill vi ta vara på de erfarenheter och den kompetens som finns på de två orterna, och identifiera framgångsrika metoder/arbetssätt att ta med till ett genomförandeprojekt.
I Piteå har vi under ett antal år samverkat framgångsrikt kring andra målgrupper, främst ungdomar. Ex genom projektet Lärlingsportföljen som var ett samarbete med lokala företag, Arbetsförmedling, Socialtjänsten och ESF. Vi saknar dock ett etablerat fungerande nätverk för samarbete och samverkan för gruppen kvinnor och män över 25 år.

Vi tror att:
Den mångfasitterade problembild som denna grupp har kräver flera engagerade aktörer inom offentlig och privat sektor.
En väl utvecklad samverkan ger vinster både på kort och lång sikt för individen, samhället och företagen.

I framtagandet av denna ansökan har företrädare från såväl Piteå som Arvidsjaur medverkat.
Det har varit kommunernas socialtjänst och arbetsmarknadsavdelning, Arbetsförmedlingen företagarna och NLL . Vi vill även arbeta för att engagera Försäkringskassan Samhall, Svenska Kyrkan, friskvårdsföretag, Personalenheten, bemanningsföretag m.fl. för att bygga en struktur i kommunerna där befintliga resurser används optimalt och för att gråzonen mellan våra uppdrag ska bli så liten som möjligt.

Förstudien skall även kunna ge svar på om, bruket av den metodik/kompetens som utvecklades i Equal projektet Success, Rehabilitering i glesbygd av långtidssjukskrivna, kan implementeras och utvecklas i ett framtida genomförandeprojekt.

Den problembild som beskrivits ovan finns i de flesta länderna inom EU och vi vill därför även inhämta kunskaper från andra länder i denna förstudien. Detta kan förhoppninsvis även bli samarbetspartners i ett kommande genomförandeprojekt.

Syfte

Syftet för ett kommande genomförandeprojekt är att utveckla nya metoder för att underlätta för personer i åldern över 25 år ,vilka på grund av i första hand sjukdom eller andra orsaker hamnat utanför arbetsmarknaden eller som riskerar att slås ut att inträda eller bli kvar på den.

Syftet med förprojekteringen är att kartlägga individer och branscher samt etablera ett brett partneskap för ett kommande genomförandeprojekt.
Målsättning

Förprojekteringen ska leda till ett genomförandeprojekt.
En identifiering av målgruppen kvinnor och män i åldern 25 - 64 år i de båda kommunerna Piteå och Arvidsjaur, antal, kön, utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, aktuell försörjning m.m.
Rekrytering av partners och medfinansiärer till ett gemensamt genomförandeprojekt för Arvidsjaur och Piteå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar av olika slag utgör ofta ett hinder för att få eller behålla ett arbete. Otillgängliga arbetsplatser kan därför sägas vara diskriminerande. Förprojekteringen kommer att ta hänsyn till förutsättningarna för funktionshindrade att delta i ett kommande genomförandeprojekt. Identifiering av metod för analys av de branscher som kan komma i fråga i genomförandeprojektet samt av de behov av kompetenshöjande insatser som rör frågor om tillgänglighet hos de partners som ingår kommer att göras.
För att kunna kartlägga målgruppen på ett bra sätt ska vi använda informationsmaterial som är så utformad att personer med exempelvis synskada, intellektuella funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter kan ta del av den. Vid behov ska det finnas tillgång till hörselslinga och/eller dövtolk.

Transnationellt samarbete

I detta förprojekteringsarbete avser vi att inhämta kunskaper från flera andra länder. De bästa partners från andra länder ska även inbjudas till ett fortsatt samarbete i genomförandeprojektet. En europeisk samverkan är nödvändig för att utveckla den gemensamma välfärden i europa.
Problemet med en åldrande befolkning och en minskad arbetskraft är gemensamt för de flesta länderna inom EU. Att många i yrkesverksam ålder står utanför har många orsake bl a sjukdom, invandring eller funktionsnedsättning. De metoder vi vill utveckla bör ske tillsammans med andra länder. Det är viktigt att hitta goda fungerande exempel i stället för att uppfinna hjulet igen. Detta för att gemensamt stärka konkurenskraften inom unionen.


Förtydligande på begäran från ESF-rådet:
De länder som preliminärt kommer att besökas är
-Belgien (IGO Leuven)
-Norge (för att få en bild av den nya sammanslagna norska myndigheten Arbeids- og velferdsforvaltningen)


Medfinansiärer

  • Socialtjänsten

Samarbetspartners

  • Arvidsjaurs kommun
  • Företagarna i Arvidsjaur kommu
  • Företagarna i Piteå
  • Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
  • Norrbottens läns landsting
  • Socialtjänsten

Kommun

  • Arvidsjaur
  • Piteå