Logotyp på utskrifter

NYMF - Ny modell för flyktingmottagande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUtvecklingsenheten
KontaktpersonIngrid Ejderud Nygren
E-postingrid.ejderudnygren@norsjo.se
Telefonnummer0918-14142
Beviljat ESF-stöd611 853 kr
Total projektbudget611 853 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

NYMF är en förprojektering för inventering och analys av strategiskt samverkans- och kompetensutvecklingsbehov för att bättre kunna möta utmaningar och ta tillvara de möjligheter som flyktingmottagning innebär för tre små orter i Övre Norrlands glesbygd.

Bakgrund

Norsjö och Malå är två små kommuner i Västerbottens inland med sammanlagt ca 8 000 invånare. Kommunerna erbjuder god livsmiljö, d v s god enligt våra egna referensramar. Det finns gott om utrymme, bra samhällsservice och det är nära till allt och alla. Sett över ett tioårsperspektiv finns även stort behov av arbetskraft i expanderande branscher och genom pensionsavgångar.

Både Malå och Norsjö är typiska glesbygdskommuner, det är små orter och litenheten slår igenom inom många områden i samhällslivet. Vi behöver bli fler av flera skäl, för att Norsjö och Malå ska vara attraktiva orter att bo och verka i, för att klara kommande arbetskraftsbehov, för att upprätthålla service etc.

Varken Malå eller Norsjö är typiskt mångkulturella kommuner. Här bor idag ca 180 utlandsfödda personer av drygt 20 olika nationaliteter. Antalet utlandsfödda är dock lägre än i andra orter. Mångfalden och dess potential har hittills inte tagit tillvara fullt ut.

Både Malå och Norsjö kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om mottagande av vardera 30 flyktingar per år.
I båda kommunerna har man valt att göra flyktingmottagningen till en tillväxtfråga som sorterar under kommunstyrelsen. Arbetet med flykting-mottagning och introduktion av nyanlända kommer att ske via utvecklingsenheten i Norsjö kommun respektive utvecklingsavdelningen i Malå kommun.
Valet av organisatorisk lösning är strategiskt. Alla individer och den resurs de utgör måste tas tillvara för en positiv samhällsutveckling. Ytterst är det en fråga om att verkligen ta tillvara alla faktorer som ger tillväxt, att vi blir fler som bor och verkar i Malå och Norsjö.

Sedan avtalen om flyktingmottagning träffades har utvecklingsavdelningarna vid Norsjö respektive Malå kommun bjudit in en rad aktörer till s k Framtidsverkstäder för gemensamma diskussioner med utgångspunkt i den kommande flyktingmottagningen. Där har inbjudna aktörer gjort en första genomgång av den gemensamma bilden av flyktingmottagning i små kommuner. Genomgången har resulterat i att vi bestämt oss för att gå vidare tillsammans, utveckla oss vidare, och att vi ser både möjligheter och problem som behöver hanteras i den processen. Genomförda framtidsverkstäder har varit ett värdefullt instrument för att ta reda på förutsättningarna för ett samarbete kommunerna emellan.

Arvidsjaur är en kommun i södra Norrbotten med ca 6 700 invånare . Kommunen är visserligen något större än Malå och Norsjö men liknar dessa i allt väsentligt.
Arvidsjaur har erfarenhet av tidigare perioder av flyktingmottagande sedan 20 år tillbaka där vi inte lyckats få de nya invånarna att bosätta sig permanent i kommunen. Vi har en stor andel äldre och brist på arbetskraft kan komma att uppstå.

Nuvarande avtal med Migrationsverket sträcker sig från oktober 2006 till december 2009 och under 2008 och 2009 ska ca 20 personer tas emot vardera året. Kommunen har dessutom avtal för mottagande av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar med ca 10 personer årligen 2008 och 2009.

Mottagandet ligger under socialnämnden med Individ och familjeomsorgen som ansvariga. Lokalmässigt är verksamheten till största delen förlagd till sysselsättningsenhetens lokaler på Idéum, i ett av kommunens industrihus. Sysselsättningsenhetens personal och flyktingmottagningens personal samverkar i olika frågor, bl a sköter Idéums personal praktikanskaffning och uppföljning av praktik. En del av SFI-undervisningen finns också på Idéum.

Drygt 40 personer , barn och vuxna, har hittills kommit till Arvidsjaur via flyktingmottagningen. Till detta kommer 11 ensamkommande pojkar i åldrarna 15-18 år som mottagits under tiden februari-maj 2008. Familjerna och de ensamstående vuxna har till största delen erbjudits bostad i Glommersträsk, en by 4 mil söder om Arvidsjaur. Brist på bostäder råder i centralorten.

Flyktingmottagningen bemannas sedan april med 2 flyktingsekreterare, varav en varit anställd sedan mottagningen startade. Vi har även under mer än ett år haft ett s.k. integrationsprojekt med en halvtidsanställd projektledare som arbetat med olika former av integration, både i Glommersträsk och i centrala Arvidsjaur. Innehållet i projektet har bl a varit att tillsammans med studieförbund anordna aktiviteter för att låta flyktingar och lokalbefolkning träffas under trevliga former. Man har även haft en del av samhällsinformationen genom att man ordnat utflykter i närområdet.

Arvidsjaurs motiv för att delta är intresse av att undersöka om en breddning av mottagandet och eventuellt överflyttning av ansvaret till annan kommunal verksamhet, sysselsättningsenheten eller utvecklingsenheten, kan göra att arbetslinjen i mottagandet blir tydligare.

Utmaningar

Under de diskussioner som förekommit mellan kommunerna inför denna ansökan har vi konstaterat att flyktingmottagningen innebär stora möjligheter för Malå, Norsjö och Arvidsjaur, men även utmaningar som måste antas.

Möjligheter
Ökad befolkning
Ökad mångfald
Bättre möjligheter att tillgodose arbetskraftsbehov
Bättre underlag för service, både offentlig och privat
Ökad tillväxt

Utmaningar
Nytt synsätt, från omhändertagande till tillväxtresurs
Hur lyckas vi med integrationen?
Jobblinjen, vad innebär den för oss?
Livet utanför arbetslivet, en viktig del av integrationen
Kompetens och resurser för att klara uppgiften
Människors attityder

Behov

I alla tre orterna finns erfarenheter av flyktingmottagning i en modell som inte resulterade i någon permanent bosättning. Nu kommer nya människor och antalet utlandsfödda invånare kommer att öka. Det finns en tydlig ambition att lyckas bättre denna gång, att verkligen ta tillvara individens potential för att nå goda resultat för både individ och samhälle.

Flyktingmottagningen är som nämnts definierats som en tillväxtfråga i Malå och Norsjö och den s k jobblinjen ska genomsyra verksamheten. Detta tillväxtfokus ställer nya krav på både individer och organisationer, på kompetens, arbetssätt och samverkan. Den stora utmaningen ligger i att flyktingmottagningen inte handlar om ett omhändertagande utan ett tillvaratagande av de människor som kommer hit.
I Arvidsjaur är man verksamhetsmässigt s a s längre fram än i Malå och Norsjö men man vill undersöka om en breddning av mottagandet och eventuellt överflyttning av ansvaret till annan kommunal verksamhet, sysselsättningsenheten eller utvecklingsenheten, kan göra att arbetslinjen i mottagandet blir tydligare.

Vi inser att den förhållandevis breda kompetens vi tillsammans besitter och de arbetssätt vi hittills haft inte motsvarar de krav som nu kommer att ställas på var och en som utgör länk i kedjan i arbetet med flyktingmottagning. Vi ser även att det finns svårigheter som är kopplade till orternas storlek.
Utan ny kunskap riskerar vi att försätta de personer som arbetar i mottagningsprocessen i situationer där de upplever att de inte har tillräcklig kompetens, är otrygga i sin roll och saknar förutsättningar att uppfylla de krav och förväntningar som ställs. Då finns det inte förutsättningar att anta de utmaningar vi ser och inte heller att ta tillvara de möjligheter som flyktingmottagningen ger Malå, Norsjö och Arvidsjaur.

Vi vill nu samverka för att undersöka om vi kan finna gemensamma och nya innovativa värdegrunder som kan ligga till grund för en arbetsmodell anpassad till orternas förhållanden och som stöder berörd personal i arbetet med det tillväxtfokus som valts.

I denna förstudie vill vi inventera och analysera de relevanta kompetensbehoven kring det praktiska arbetet i mottagningsprocessen. Målgruppen är därför anställda inom processens deltagande organisationer.

Syfte

Strategisk samverkan för att utveckla och vidga yrkesroller samt stärka individers och den lokala organisationens utveckling så att vi klarar att ta tillvara tillväxtfaktorn utlandsfödda personer och att vi kan skapa en attraktiv livsmiljö för alla.

Förprojektet är ett steg på vägen mot ett önskat läge där det finns rätt kompetens och en genomarbetad och väl förankrad metod som möjliggör att erbjuda ett kvalitativt mottagande och introduktion.
I det önskade läget upplever de personer som arbetar i processen att de har tillräcklig kompetens och är trygga i sin roll, både specifikt sett till yrket och som länk i kedjan i mottagning och introduktion. I det önskade läget får vi ut de mervärden som kunskap, samverkan och metod ger för yrkesverksamma i mottagningsprocessen och i förlängningen även för de personer som kommer hit som flyktingar.

Målsättning

Förprojektet ska resultera i en plan för kompetensutveckling som stöder individen i arbete under nya omständigheter.
Förprojektet ska även resultera i en tydlig bild av förutsättningar i form av resurser och strukturer för att utveckla en samverkansbaserad, tillväxtorienterad metod för flyktingmottagning för att om möjligt bättre möta framtida behov och förändringar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förprojektet ska genomföras på ett sådant sätt att ingen utestängs på grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder. Genomförande av swot-analys med tema tillgänglighet och funktionshinder bidrar till att ytterligare belysa frågor som gäller tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Ingår inte i förprojektet.

Deltagande aktörer

  • Arvidsjaurs kommun
  • Barn och utbildningsförvaltningen
  • utbildnings och fritidsförvaltningen
  • Utvecklingsenheten

Kommun

  • Arvidsjaur
  • Malå
  • Norsjö