Logotyp på utskrifter

N till N - från nyanländ till nyanställd

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonAnna Viklund
E-postanna.viklund@arbetsformedlingen.se
Telefonnummer010-487 09 44
Beviljat ESF-stöd634 672 kr
Total projektbudget863 026 kr
Projektperiod2009-01-01 till 2009-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ämnar undersöka förutsättningarna för ett genomförandeprojekt som genom nya och utvecklade former för samverkan mellan deltagande myndigheter och organisationer ska underlätta för utlandsfödda inom ramen för introduktionsfasen att snabbare komma in på arbetsmarknaden i regionen.

Bakgrund

Det är många gånger svårt för målgruppen utrikes födda att etablera sig i norra Sverige, t ex med jobb, socialisering etc. Man ses inte som en resurs. Man känner sig inte trygg i den värld man är i nu. Situationen väcker många frågor, t ex hur gör jag, var finns min plats, hur ska jag klara mig? Många upplever sig inte bli hanterade som individer, utifrån sina egna behov, den egna situationen och de egna förutsättningarna. I stället blir de i många fall överösta av information, en sorts informerande för informationens egen skull.

När det gäller frågan om utlandsföddas möjligheter att integreras i arbetslivet pågår i de flesta kommuner ett ambitiöst arbete för att stötta målgruppens integrationsprocess. På många håll satsas på att bygga upp en individualiserad och effektiv introduktion vars syfte är att ge individen så bra förutsättningar som möjligt för den svenska arbetsmarknaden. Trots detta så är andelen som går vidare till egen försörjning via arbete eller studier alltför låg. Det krävs helt enkelt ännu bättre modeller, verktyg och arbetssätt, och kanske framför allt, bättre samordning, samverkan och samarbete för att öka andelen som snabbare kommer ut i egen försörjning. I budgetpropositionen från hösten 2007 står att den introduktion som ges till utrikesfödda ska vara så effektiv att andra riktade insatser till målgruppen därefter inte ska behövas. Det är därför rimligt att anta att Af:s uppdrag framöver i större utsträckning kommer att omfatta delar av introduktionen för nyanlända invandrare. Migrationsverket är intresserat av att Af ännu tidigare börjar arbeta med målgruppen, att arbetslinjen gäller i ett ännu tidigare skede. Om det är möjligt att komma igång med en sådan process tidigare finns tidsvinster att göra inom introduktionsperioden. Så trots att flera organisationer (Af, Försäkringskassan etc) i nuläget står inför en fas av stor förändring tvingas man likafullt samarbeta kring dessa frågor. Denna situation, att ha fullt upp med sitt eget i kombination med otydliga förutsättningar kan tyckas vara ett svårt utgångsläge för att initiera ett gemensamt utvecklingsarbete. Å andra sidan är en process som syftar till att hitta samsyn, roller, gränssnitt och samverkansmodeller för att kunna, utifrån ett kundperspektiv, optimera insatserna och resurserna just därför ett måste.

Samtidigt kommer regionen och dess kommuner i varierande utsträckning att behöva tillskott av arbetskraft. Det är därför av stor vikt att både regionen och dess system och modeller för att stötta och introducera de utrikes födda som kommer hit är attraktiva i meningen att målgruppen självmant ska välja att stanna här för att bo och arbeta. Regionen ska vara ett intressant och konkurrenskraftigt alternativ, inte bara vara en plats där man får sin introduktion för att sedan välja att flytta till storstadsområdena i södra Sverige.

I flera av områdets kommuner pågår samtidigt ett arbete för att värna och utveckla ett mångfaldsperspektiv, att ta emot och integrera utlandsfödda i det lokala samhället och på den lokala arbetsmarknaden. Det är en svår process som kräver flera olika kompetenser och resurser för att lyckas. Denna förprojektering vill därför även undersöka tillvägagångssätten för att utveckla en modell för förbättrad kommunikation och utbyte mellan läns- och kommunalnivå så att resurser, resultat, kompetens och erfarenheter bättre ska kunna överföras, testas och vidareutvecklas till förmån för målgruppens integration, och därmed den långsiktiga utvecklingen, i regionens kommuner.

Ett urval av de frågeställningar i övrigt som vi önskar få svar på inom ramen för föreliggande förprojektering är bl a:
a) Hur kan metoderna inom SFI-undervisningen utvecklas så att den blir mer flexibel att användas tillsammans med språkpraktik och instegsjobb?
b) Näringslivet (arbetsgivare) är inte alltid med i matchen. Hur kan de engageras, fås att förstå och att våga ta initiativ
c) Svårt att få det att fungera, även om man vet hur det är. Inte ens på myndigheters och kommuners förvaltningar finns det en bra norm som gör det naturligt att ta med och ta in målgruppen. Hur skapa verkstad och en win-win situation?
d) De flesta jobb fås idag fortfarande via kontakter, men denna målgrupp har inget eller litet nätverk! Hur kan man skapa en mottagar- och överföringsmodell för att bygga upp personliga nätverk? Vem ansvarar för att sammanställa detta?
e) hur kan den regionala arbetsmarknaden medvetandegöras för aktörerna i kedjan, dvs hur ska vi göra för att skapa en gemensam bild över läget på arbetsmarknaden avseende krav, behov, tendenser etc?
f) Hur skapa en bättre kontakt och bättre överföring av erfarenheter, resurser och kompetenser etc mellan lokala och regionala aktörer?
g) Hur ska vi utveckla möjligheten att agera flexibelt, snabbt och smart, t ex att sätta upp kortutbildningar som ger stor effekt på kort tid? Vuxenutbildningen har ej resurser idag. Det krävs att andra aktörer måste gå in, t ex kommunernas förvaltningar. Finns möjlighet att samverka här! Parallellt med SFI:n? Tolkar med i andra och fler processer?
h) Kan vi, och hur, tillvarata tidigare erfarenheter av samt utreda möjligheten att utveckla valideringsinstrument, eventuellt också i form av webbaserade verktyg på olika språk? Viktigt att granska erfarenheter från tidigare AMS-projekt om validering av utrikesfödda!
i) Vem är, utifrån situation, resurser, ansvar etc, egentligen den mest lämpliga projektägaren i ett kommande genomförandeprojekt? Hur ser en optimal projektorganisation för deltagande myndigheter och organisationer ut?

Syfte

För Förprojekteringsfas (denna ansökan):
Syftet med denna förprojekteringansökan är att skaffa bästa möjliga underlag till och förutsättningar för (via intern och extern inventering, omvärldsspaning och gemensam planering och förankring) att kunna upprätta en ansökan om ett genomförandeprojekt inom Programområde 2 som omfattar målgruppen utrikes födda och deras inträde på arbetsmarknaden. I syftet ingår också att via en processkartläggning av arbetet med introduktionsperioden klargöra inom vilka områden brister och goda exempel finns vad gäller samverkan kring och med målgruppen.

För kommande genomförandeprojekt:
a) Att målgruppens kompetenser och erfarenheter tas tillvara på ett effektivt sätt så att de så fort som möjligt kan komma ut i arbetslivet och klara sin egen försörjning, dvs målet med arbetslinjen ska uppfyllas.

b) Göra region Övre Norrland till en attraktiv plats för utrikesfödda. Målgruppen ska självmant välja att stanna i norr för att bo och arbeta. Regionen ska vara ett intressant och konkurrenskraftigt alternativ, inte bara vara en plats där man får sin introduktion för att sedan välja att flytta till storstadsområdena i södra Sverige.

Målsättning

De övergripande målsättningarna med denna förprojektering är:
Att ha kartlagt utvecklingsbehov samt förankrat och prövat idéer och förutsättningar vad gäller möjligheterna att:
a) skapa ett långsiktigt fungerande samverkanssätt då det gäller arbetet med individer inom ramen för introduktionsperioden av dem som fått permanent uppehållstillstånd samt i förekommande fall, även övriga nyanlända utrikesfödda. Fokus ska ligga på dels att den enskilde individen erhåller bättre möjligheter att snabbt komma ut i ett arbete, dels på olika sätt att påverka allmänhet och arbetsgivare då det gäller attityder till utrikesfödda för att skapa bättre möjligheter för dem att komma ut i arbeten som motsvarar de kompetenser och meriter de faktiskt har.
b) utveckla en processbeskrivning av arbetet med utrikesfödda med beskrivning av olika strukturer, arbetssätt och metoder. De olika aktörerna (kommunerna) väljer sedan själva de metoder och samverkansformer som bäst passar dem utifrån lokala förutsättningar. Ur ett samhällsekonomiskt och individperspektiv är det viktigt att så effektivt och så tidigt som möjligt tillvarata den kompetens och de kunskaper som målgruppen har.

Att, utifrån resultaten av kartläggningsarbetet, ha skaffat tillräcklig kunskap och input för att kunna lämna in en ansökan till Sociala fonden om ett väl förankrat och förberett genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsaspekten kommer under förprojekteringsfasen initialt att handla om att säkerställa att deltagande är fullt möjligt även för deltagare med funktionshinder vid den projektplaneringsworkshop som beskrivits i aktivitetsplanen.

Under det kommande genomförandeprojektet kommer tillgänglighetsaspekten även att beaktas utifrån andra kriterier än de rent fysiskt tillgänglighetsmässiga. Bland dessa kan t ex nämnas tillgänglighet i form av genomförandeverksamhetens uppläggning, kommunikations- och informationsmässig tillgänglighet. Detta beskrivs mer utförligt i den kommande genomförandeansökan.

Transnationellt samarbete

Möjligheten för och inriktningen på transnationella aktiviteter kommer att utredas vidare under förprojekteringsfasen.

Samarbetspartners

 • Företagarna i Norrbotten
 • Kommunförbundet Norrbotten
 • Mottagningsenheten OS
 • Regionförbundet Västerbottens län

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå