Logotyp på utskrifter

Morgondagens personliga assistent

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägarePersonal Care i Kiruna AB
KontaktpersonRobert Peuravaara
E-postrobert@personalcare.se
Telefonnummer0920-12091
Beviljat ESF-stöd1 696 550 kr
Total projektbudget1 696 550 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2009-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet Morgondagens personliga assistent stora slutmål syftar till att genom en riktad utbildningsinsats i samverkan med ett kreativt och innovativt lärande klimat göra ett traditionellt kvinnodominerat "låglöneyrke" attraktivare med en jämnare könsfördelning och samtidigt stärka medarbetarnas självkänsla och yrkesidentitet samt ökad trygghet i sin yrkesroll genom att individuellt kompetensutveckla vår personal, vilka tack vare utökad kompetens kan erbjuda våra klienter fler tjänster vilket bidrar till förbättrade möjligheter till ökade inkomster, fortsatt satsning på kompetensutveckling och ökad individuell utveckling av lön och andra anställningsrelaterade förmåners utrymme. En annan målsättning är även att kunna bidra till en generell uppvärdering och kvalitetssäkring av hela branschen för personlig assistans i Sverige vilket även genererar en ökad kundnytta för våra klienter.

Bakgrund

Bakgrund
Personal Care AB med säte i Kiruna är privatägt bolag med verksamhet över hela landet för närvarande har bolaget cirka 1200 anställda varav 470 st i Norr och Västerbotten.
Bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs inom personlig assistans.

Av tradition anses personlig assistans som något av ett ingångs respektive genomgångsyrke, ett synsätt som grundats på den i många avseenden låga status som yrket oförtjänt sammankopplats med. Det är i stora drag gravt missvisande med tanke på det ovärderliga arbete som dessa assistenter bidrar med i sin aldrig sinande strävan i att tillsammans med klienten göra dennes vardagsliv så drägligt som dennes funktionshinder medger. En annan faktor är den stora konkurrens som råder inom denna bransch vilket medfört att såväl löner som kompetensutveckling respektive jämn könsfördelning kraftigt har fått ge vika för att möjliggöra dessa företags existens med avseende på den förhållandevis låga ersättningsnivån som assistentföretagen erhåller från försäkringskassan/kommun samt att en önskvärd certifiering av personliga assistenter ännu inte införts vilket lett till att mer eller mindre seriösa intressenter översvämmat marknaden och snedvridit konkurrenssituationen då man medvetet kunnat anställa outbildad personal som arbetar för minimilöner. Personal Care AB har trots detta strävat efter att anställa kompetenta medarbetare till rimliga löner.

Nu känner bolaget att tiden är mogen att gå i bräschen för att uppgradera yrkets status till dess rättmätiga nivå, detta är tänkt att genomföras i ett projekt som vi valt att kalla morgondagens personliga assistent. I detta projekt har Personal Care AB som målsättning att höja sina medarbetares kompetensnivå för att på sikt närma sig en undersköterskas kompetens, vidare vill vi vidareutveckla våra arbetsledares ledaregenskaper för att i än högre grad kunna fungera som ett tryggt stöd till såväl assistenter, klienter samt deras anhöriga. En av de mest prioriterade åtgärderna är att utbilda egna instruktörer i livräddning och första hjälpen för att i samverkan mellan bolagets olika verksamheter kunna säkerställa en i alla avseenden fullödig kompetens inom detta område bland alla våra medarbetare, en sådan kompetens bidrar till att stärka medarbetarna samt deras klienters trygghet då en sådan kunskap kan vara livsavgörande. I fråga om jämlikhet tror vi även att den höjda kompetensnivån kommer att locka till en jämnare könsfördelning samt bidra till en ökad stolthet och stärkt yrkesidentitet vilket bör medföra att våra duktiga assistenter stannar längre i yrket med stora möjligheter till en positiv såväl individuell löne samt kompetens och karriärutveckling inom företaget.

Avseende samverkan samt opinionsbildande verksamhet hoppas företaget att dess verksamhet skall kunna fungera som en inspiration till andra seriösa kollegor på marknaden att följa efter och vidta samma åtgärder i sina företag vilket kommer att innebära en god beredskap inför de kommande certifieringskrav för personlig assistans som med stor sannolikhet kommer att införas inom en inte allt för avlägsen framtid.
I fråga om integration av etniska minoriteter i vår verksamhet ser vi även mycket positivt på att kunna öka
andelen medarbetare av annan etnisk härkomst för att berika företagskulturen med många fler positiva inslag från andra kulturer samt nödvändig ökad kännedom om andra kulturers
grundläggande värderingar.

Vår verksamhet står inför stora förändringar. Nya verksamheter startas, några expanderar, vissa kommer att minska, förutsättningar, regler föreskrifter och myndighetskrav förändras ständigt. Det som driver dessa förändringar är främst:
1. Omställningen till en hållbar kvalitetssäkrad certifierad personlig assistans på lika villkor
Personal Care AB har som ett av Sveriges största och äldsta företag, 10 år i branschen ett stort ansvar och unika möjligheter att inte bara utveckla utan även bidraga till en kvalitetssäkring av personlig assistans inte bara i Norr och Västerbotten utan på sikt hela Sverige samt våra nordiska grannländer.
Genom att utveckla och inbjuda till samverkan inte bara företagsinternt utan även i samarbete med andra seriösa aktörer på marknaden såväl i Sverige som i övriga Norden och integrera system för kompetensutveckling och kvalitetssäkring där så är möjligt kan Personal Care AB bidra till att branschen tillförs nya möjligheter till ökad yrkesstolthet, kvalitet, integration samt ökad jämställdhet och i viss mån bli lite av en inspiratör och motivator för andra aktörer på marknaden, samt även utgöra en referensgrupp inför de troliga kommande myndighetskraven på certifiering av personlig assistans.
2. Personlig assistans behov av en ny certifierad kvalitetssäkring.
Personlig assistans står inför ett av Sverige och Nordens mest nödvändiga branschutvecklingar. Att höja kompetensen samtidigt som den kvalitetssäkras är en stor men nödvändig utmaning för klienter och anhöriga såväl som personliga assistenter och andra branschkollegor i såväl statlig, kommunal som privat regi där erfarenhetsutbyte över gränserna kommer att ha en stor positiv effekt. Personal Care AB strävar efter att ha en central roll i detta arbete.

3. Ägarnas krav på avkastning
Personal Care AB är ett aktiebolag. Syftet med aktiebolag är att generera avkastning till sina ägare samtidigt som nödvändiga medel till individuell kompetens, karriär och löneutveckling måste säkras. Detta har förtydligats av ägarna och kommer att innebära att effektiviserings och utvecklingsarbetet kommer att intensifieras.
4. Ökande krav på kvalitetsvård och god service från klienter och anhöriga
Kraven på god vård och service ökar i hela samhället. För Personal Care AB innebär detta att arbetet med att förbättra kvalitet och individuell och företagsspecifik kompetens samt att utveckla nya tjänster och kompetensområden kommer att intensifieras. All planerad kompetensutveckling kommer att bedrivas i en lärande miljö där tanken är att organisationen genom att utbilda egna instruktörer på sikt kommer att kunna vara självförsörjande inom vissa kompetensområden som även kommer att erbjudas till andra på marknaden verksamma kollegor inom personlig assistans för att på så vis i samverkan kunna utbyta erfarenheter och kompetens till gagn för klienter och anhöriga.

Samtliga fyra förändringsområden kräver att verksamheten utvecklas och effektiviseras med avseende på individuell kompetens och karriärutveckling, kvalitetsinnehåll samt ekonomi.

Syfte

Syfte
För att skapa delaktighet och engagemang bland medarbetarna kring dessa utmaningar har Personal Care AB genomfört en omfattande kompetensanalys av samtliga medarbetare med metaplanteknik inom ramarna för det förra programmet mål 1 inom växtkraft. (Se bilaga 1) Beslut med diarienummer 304-15164-2006
Därför vill Personal Care AB driva projektet ”Morgondagens personlig assistans”. Syftet är att bredda och höja kunskap och kompetens i organisationen, stärka yrkesrollen, minska personalomsättningen samt positivt medverka till en jämnare könsfördelning och ökad integration av andra nationaliteter bland våra personliga assistenter. Dessa åtgärder kommer klienter och anhöriga till del genom att värdefull erfarenhet och kompetens bibehålls då våra duktiga medarbetare stannar längre i företaget och genom lärande samverkan med nyanställda kan bidra till att föra vidare och bibehålla viktiga erfarenheter och en kvalitetssäkrad kvalitet på den personliga assistansen. En annan aspekt av att vår personal stannar längre i företaget är att deras värdefulla erfarenheter kan bidraga till att utveckla och förbättra vår verksamhet utifrån gjorda erfarenheter.
Erfarenhet och kompetensutveckling kommer även att bidraga till den enskilde medarbetarens möjligheter till karriärutveckling inom företaget. Då individuell ökad kompetens kommer att vara ett starkt lönebildande kriterium i kommande löneförhandlingar medför ovanstående projekt även här förbättrade möjligheter till en gynnsam löneutveckling.

Målsättning

Mål
Målet för projektet är att engagera alla medarbetare i de framtida utmaningarna och därigenom skapa en vilja att utvecklas i takt med omvärldens krav. För att uppnå detta bör följande delmål uppnås:
- Kännedom om resultat och företagsspecifika samt individuella mål för projektet baserat på den tidigare genomförda analysen.
- Tydligt kommunicerade och bekräftade personliga utvecklingsplaner
- Etablerad kommunicerad och accepterad information till alla medarbetare om Struktur/Innehåll och tidsplan för planerad kompetensförsörjning och lärande i samverkan mellan olika enheter.
- Etablerad, kommunicerad och accepterad information om Struktur för arbetet med jämställdhet och mångfald
- Etablerad, kommunicerad och accepterad information om Struktur för utvecklingsarbete i samverkan internt (PCAB, lokalkontor) lokalt i Norr och Västerbotten (stat, kommunen, landsting, branschkollegor) regionalt.

Allt i syfte och mening att skapa ett effektivare mer kompetent kvalitetssäkrat och stolt Personal Care AB fokuserat på att skapa kundnytta med hjälp av ett samarbetsorienterat kompetent och kvalitetssäkrat arbetssätt och ett stort engagemang i såväl personlig som företagsspecifik verksamhetsutveckling. För att på ett effektivt sätt kunna mäta uppnådda del och slutmål för projektet kommer nöjd medarbetar enkäter att genomföras före och efter projektets avslut i samarbete med en extern konsult. Vidare kommer varje delprojekt avseende kompetensutveckling
att kontinuerligt utvärderas och följas upp för att ha en möjlighet att i god tid förändra innehåll och inriktning om sådant behov uppstår. Avseende kundnyttan för klienter och anhöriga kommer det att genomföras riktade intervjuer och nöjd kund enkäter i samarbete med oberoende extern konsult och våra arbetsledare kontinuerligt under projektets gång för att säkerställa att de kompetenshöjande åtgärderna kvalitets och innehållsmässigt motsvarar dessa gruppers förväntningar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

All kompetensutveckling kommer att bedrivas i lokaler som är fullt tillgängliga och anpassade för personer med funktionshinder.
I denna fråga har vårt företag en lång erfarenhet (10 år) samt en mycket tydlig definition av hur tillgänglighet för medarbetare med funktionshinder skall definieras.
vi strävar efter att i varje upptänklig situation ha dessa förutsättningar i fokus, som exempel innebär detta att;
- Alla våra lokalkontor är anpassade för personer med funktionshinder.
- Avseende våra upphandlingar av exempelvis kompetensutvecklingar är dessa förutsättningar ett absolut skall krav.
- Vi har haft ett antal funktionshindrade medarbetare i vår verksamhet och försöker genom att ha en ömsesidig ständigt pågående dialog med dessa att kontinuerligt anpassa och förbättra dessa förutsättningar till att bli optimala utifrån de faktiska behov som föreligger. Här görs en individuell bedömning från fall till fall för att säkerställa att grundförutsättningarna utifrån aktuella deltagare vid behov justeras för att garantera en 100 % tillgänglighet.

Jämställdhetsintegrering

Alla aktiviteter skall anpassas till att vara könsneutrala för att kunna attrahera nya medarbetare av båda könen,
externa lärare och föreläsare skall anlitas av båda könen.
Individuell kompetensutveckling kommer att efter samråd med de fackliga motparterna vara ett starkt lönebildande kriterium.

Transnationellt samarbete

Inga uppgifter

Kommun

 • Arjeplog
 • Arvidsjaur
 • Bjurholm
 • Boden
 • Dorotea
 • Gällivare
 • Haparanda
 • Jokkmokk
 • Kalix
 • Kiruna
 • Luleå
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Pajala
 • Piteå
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele
 • Älvsbyn
 • Överkalix
 • Övertorneå