Logotyp på utskrifter

Möjligheternas verkstad

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSverigefinska folkhögskola
KontaktpersonAnnika Kronqvist
E-postannika.kronqvist@svefi.net
Telefonnummer0922-688 17
Beviljat ESF-stöd1 492 474 kr
Total projektbudget4 660 104 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2011-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Möjligheternas verkstad skall ge deltagarna en chans att delta i utvecklingsinsatser för att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden genom personlig utveckling och förvärvande av kunskaper om att tillvarata och förändra återvunna produkter för en hållbar ekonomisk utveckling.

Bakgrund

Vår förprojektering "Andra andningen. Ge det kasserade ett nytt liv." som handlade om att undersöka ifall kunskaper inom s k redesign kan motverka utanförskap för unga personer som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet hade sin bakgrund i den då under högkonjunkturen relativt höga arbetslösheten bland just ungdomar. Förprojekteringen visade att det bland dessa ungdomar finns ett intresse för att lära sig mer om s k redesign, det vill säga att ge en kasserad och uttjänad sak/möbel/material ett nytt användningsområde genom att förändra och komplettera dess ursprungliga funktion. Samtidigt visade förprojekteringen på att intresse för detta även finns bland andra grupper än den ovan nämnda. Idag kan vi nämligen se att konjunkturen har vänt och arbetslösheten ökar snabbt även inom andra åldersgrupper samtidigt som antalet personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen ökar dramatiskt. Det utanförskap som dessa grupper hamnat i/riskerar att hamna i på grund av bortavaro från arbetsmarknaden vill vi med hjälp av olika insatser försöka avhjälpa i vårt projekt. Sverigefinska folkhögskolan (Svefi) har lång erfarenhet av att utbilda och arbeta med såväl unga som äldre människor och vi inser vikten av att erbjuda alla personer, särskilt de som riskerar utanförskap, att få utökade möjligheter till anställning genom olika typer av utvecklingsinsatser.

Vi har länge levt i ett "köp-slit-och-släng"-samhälle där vi allt oftare påminns om pågående globala miljöförändringar. Särskilt i den industrialiserade världen med hög välfärd är vi vana att köpa det vi vill ha för att nästa dag ersätta det med något som vi föredrar ännu mer. Vi konsumerar allt mer i allt snabbare takt med påföljden att det globala klimatet påverkas. Dock börjar alltfler människor att uppmärksamma baksidan av överkonsumtionen och vi kan idag se att återvinning och återanvändning av produkter på olika sätt börjar synas i samhället. Sammanfattningsvis kan vi utifrån förprojekteringens resultat konstatera att idén med ett redesign-projekt ligger helt "rätt i tiden" och betonar en nödvändig attitydförändring i vårt samhälle.

Mot bakgrund av detta vill nu Svefi tillsammans med samverkansaktörerna i projektet genomföra ett projekt där arbetslösa unga och äldre personer och personer med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning skulle få delta i insatser som bidrar till att förstärka självkänslan och deras kunskaper om arbetsmarknaden samtidigt som de erhåller fördjupade kunskaper inom ett särskilt område redesign, alltså att ta hand om gamla saker/material och ge dem nya användningsområden. Inom målgruppen är det t ex personer som redan har hantverkskunskaper inom olika områden eller som arbetat praktiskt med t ex hantverk, möbler, snickeri etc som kan få hjälp att hitta tillbaka till arbetslivet genom att få arbeta praktiskt med ett nytt område, redesign. Deltagande i projektet kan även vara intressant för personer som inte är motiverade till regelrätta studier i vanlig form utan där möjlighet ges till individuellt skapande och praktiskt arbete.

Projektet skall bygga på upp till sex månader långa insatser för ovan nämnda målgrupper där Svefi tillsammans med personal från Haparanda kommun och Arbetsförmedlingen i olika utvecklingsinsatser förstärker deltagarnas kunskaper inom personlig utveckling, förhållanden på arbetsmarknaden och kunskaper inom redesign. Vi ser att många av de potentiella deltagarna har varit länge utanför arbetsmarknaden, eller aldrig ens kommit in på den ordentligt. Därför är det viktigt att tillsammans med kunnig personal från kommun och AF arbeta med deltagarna på att förbättra deras möjligheter att passa in på och närma sig arbetsmarknaden. Samtidigt vill vi ge dessa personer kunskaper inom ett särskilt ämne, redesign, som hos dessa personer kan ge upphov till intresse att utbilda sig vidare inom just det området eller att börja arbeta med redesign. En kombination av utvecklingsinsatser som stärker självkänslan samt fokuserar på arbetsmarknadsåtgärder och särskilda kunskaper i ett visst ämne borde skapa en bra sammansättning av förstärkta kunskaper för en person utanför arbetsmarknaden att ta sig in på den.

Tanken med projektet stöder idéerna med hållbar utveckling, som inte bara är viktigt enligt det regionala utvecklingsprogrammet i Norrbotten (RUP), utan även ett strategiskt mål för Sverige, EU och FN. De tilltänkta insatserna skulle bidra till att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. I RUP för Norrbotten betonas även att nya näringar inom den kreativa sektorn är viktiga för länet och vi ser att det aktuella projektet definitivt har sitt ursprung i individuell kreativitet och talang och kan bidra till att skapa sysselsättning och välfärd inom hantverk/design/konst. Enligt det regionala tillväxtprogrammet för Norrbotten (RTP) är det viktiga att nya arbetstillfällen skapas inom nyutvecklade branscher och att innehållet och arbetsuppgifterna i det fallet snarare bestäms av fantasi och kreativitet och nytänkande än av traditionella förväntningar, kunskap och kompetens. Även den regionala planen för Europeiska socialfonden i Övre Norrland 2007-2013 stödjer denna typ av otraditionella insatser med fokus på bland annat ungas skapande och kreativitet.

Syfte

Syftet med projektet är att erbjuda utvecklingsinsatser till målgruppen som kan bidra till att via meningsfull sysselsättning lotsa in individen i en skapande process som leder till en positivare attityd mot sig själv och samhället, att på sikt väcka intresse för yrkesinriktade studier, att ifrågasätta "köp-slit-och släng"-mentaliteten, att väcka miljömedvetandet hos individen. På lång sikt skulle detta bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt i regionen och minskad arbetslöshet.

Målsättning

Ett mål är att ta fram en detaljerad handlings-/aktivitetsplan för genomförandet av insatserna i projektet. Effekten av att uppnå detta mål blir att projektaktörerna har en mall som kan användas i liknande projekt framöver. Om projektet visar sig få väntad effekt, kan mallen även spridas till andra liknande aktörer i andra kommuner och användas där.
Ett annat mål är ett ytterligare utökat kontaktnät med samverkanspartners som kan bidra till förstärkta kunskaper och kompetenser i projektet och eventuella framtida projekt främst inom redesign-området.
Det tredje målet är antal deltagare som genomgått insatser i projektet: 40, varav 20 kvinnor och 20 män. Dessa personer skall genom projektet ha fått en förstärkt kännedom om sina möjligheter att närma sig arbetsmarknaden samtidigt som de ska ha fått nya kunskaper inom området redesign.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förprojekteringen har vi analyserat tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ur olika aspekter.

Fysisk tillgänglighet
Det kan nämnas att Svefi sedan många år tillbaka har synskadade (helt blinda eller personer med synnedsättningar) både som anställda och bland eleverna och dessa personer anser att lokalerna är tillgängliga för dem. Detta innebär dock inte att det saknas möjligheter till förbättringar. Vad avser fysisk tillgänglighet kan vi konstatera att lokalerna vid Svefi är tillgängliga för personer med funktionshinder, även om tillgängligheten i en del fall säkerligen skulle kunna förbättras/förenklas. Det finns även några delar av lokalerna som ej är tillgängliga för t ex rullstolsburna men dessa lokaler används inte i undervisningen. I ett eventuellt genomförandeprojekt är tanken att använda delar av Resursverkstadens lokaler och där bör tillgänglighetsfrågan utredas ytterligare samtidigt som möjligheter att förbättra den fysiska tillgängligheten av Svefis lokaler skall ses över.
Avseende hjälpmedel så har Svefi mycket avancerade hjälpmedel för synskadade deltagare men saknar anpassade hjälpmedel och arbetsredskap för t ex aktuella redesign-aktiviteter. Vid ett genomförandeprojekt bör vi analysera vilka eventuella behov av hjälpmedel som finns hos deltagarna avseende arbetsredskap innan vi kan genomföra eventuella åtgärder inom området. Detta handlar också om att undersöka behov av hjälpmedel vid Resursverkstaden.

Tillgänglig verksamhet
Delar av befintlig Svefi personal har genomgått olika utbildningar om att arbeta med personer med funktionsnedsättning, i många fall med fokus på synskadade personer. Eftersom vi haft denna målgrupp hos oss under en lång tid anser vi att det finns åtminstone en viss medvetandegrad hos såväl personal som elever om vad det innebär att ha personer med funktionsnedsättningar i sin omgivning och hur man bör förhålla sig till dem. Utbildningsinsatser för såväl personal, elever som övriga projektpartners som handlar om att bemöta och förstå funktionsnedsatta personers situation bättre är naturliga delar i ett genomförandeprojekt.

Tillgänglig information och kommunikation
Eftersom vi sedan länge arbetat med synskadade personer har vi möjlighet att ta fram information i alternativa format såsom lättläst format och i t ex punktskrift, Daisy-böcker, ljudböcker. Vi har även andra tekniska hjälpmedel som underlättar för synskadade att ta del av t ex information i elektroniskt format.
Under ett genomförandeprojekt skall vi se över om det finns andra delar inom tillgänglig information och kommunikation som kan förbättras och vilka åtgärder som skulle krävas för att uppnå den situationen.

Jämställdhetsintegrering

De slutsatser som dragits i vår SWOT-analys från förprojekteringen och som redovisats under rubriken Bakgrund/Jämställdhetsintegrering visar följande:

I ett genomförandeprojekt skall vi ha med utvecklingsinsatser som handlar om jämställdhetsintegrering för deltagarna.

Vi skall även ha kompetenshöjande insatser för projektorganisationen avseende jämställdhetsintegrering och informera om jämställdhetsperspektivet i projektet.

Vi skall sträva efter en jämnare könsfördelning mellan kvinnor och män i projektorganisationen.

I utformandet av information om projektet som vänder sig till potentiella deltagare bör stor vikt läggas vid formuleringen av informationen om insatserna och vilka krav som ställs på deltagarna. Det är viktigt att understryka de praktiska inslagen i ämnet, samt att tonvikten inte läggs på det konstnärliga utan mer på det funktionella och det säljbara. Det torde finnas möjligheter att få fler män intresserade av det aktuella redesign-projektet om de dels informeras om vad redesign är och om de inser att praktiska kunskaper inom t ex snickeri, svetsning och dylikt väl kan komma till användning i projektet. Detta torde bidra till att intresset för projektet från männens sida blir större samtidigt som vi kan locka såväl yngre som äldre deltagare till projektet.

Jämställdhetsintegrering kommer att ingå som en del i det material som tas fram i projektuppföljningen bl a genom könsuppdelad statistik.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen i Haparanda
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Resursverkstaden

Samarbetspartners

  • Antikboden AB
  • Arbetsförmedlingen i Haparanda
  • Resursverkstaden

Kommun

  • Haparanda
  • Övertorneå