Logotyp på utskrifter

Mental arbetsmarknadsregion

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareNordmalings Kommun/utbildning
KontaktpersonStina Lindholm
E-poststina.lindholm@nordmaling.se
Telefonnummer+46703626349
Beviljat ESF-stöd295 159 kr
Total projektbudget393 546 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2011-07-17
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att hitta innovativa metoder för att uppnå ökad mobilitet och drivkraft hos individen och därigenom möjliggöra för människor utanför arbetsmarknaden att få ett arbete.

Tänk er tolv arbetslösa ungdomar från Umeåregionens sex kommuner. Gruppen arbetar med avgränsade projekt. En handledare följer gruppen som under fyra månader arbetar månadsvis i regionens kommuner. I Vännäs kan de arrangera en musikfestival medan de i Robertsfors målar en lagerlokal etc. Individerna får arbetslivserfarenhet, utvecklad social kompetens och samarbetsförmåga samt vidgat kontaktnät i hela regionen. Individen får också öva sig på att bli mer lösningsfokuserade och innovativa. Förprojekteringen fokuserar på att utvärdera vad projektet innebär för individen samt se över möjligheter att utvidga metoden till fler grupper människor i större regioner. (Utländsk bakgrund, funktionshinder, långtidssjukskrivna etcetera.) Internationella jämförelser utgör en del.

Bakgrund

Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner har sedan 1990-talet samverkat under benämningen Umeåregionen. Samverkan sker i nätverksform med ett regionråd och kommunchefsgruppen som beredande organ samt ett flertal arbetsgrupper. Denna samverkan har genom åren resulterat i olika projektverksamheter och exempel på goda resultat är gemensam växel, en väl utbyggd bibliotekssamverkan etc. Umeåregionen är att betrakta som en av Sveriges tillväxtregioner.

En stor andel personer – särskilt ungdomar, långtidssjukskrivna och personer med utländsk bakgrund - står idag utan sysselsättning i Umeåregionen. I många fall skulle kompetensen hos individerna i en kommun kunna matchas mot arbeten i en annan kommun men det är långt ifrån alltid som möjligheten att pendla eller flytta uppenbarar sig. Under lång tid har Umeåregionen beskrivit sig själva som en arbetsmarknadsregion men stämmer den självbilden med sanningen? Känner sig verkligen medborgarna i Umeåregionen som delar av en region där det ska vara lika möjligt att söka jobb i Umeå som i Robertsfors eller Vindeln? Vilka är det egentligen som pendlar över kommungränserna i Umeåregionen? Vilka pendlar aldrig? Att män i högre utsträckning än kvinnor pendlar har länge varit känt men hur ser det ut i andra grupper? I vilken utsträckning kan personer som står utanför arbetsmarknaden tänka sig att pendla eller flytta för ett arbete? Finns det någon gräns för hur långt man kan tänka sig att pendla eller hur lång tid per dag man kan tänka sig att vara på resande fot? Ser det olika ut hos personer med utländsk bakgrund, med funktionsnedsättningar, inom olika socialgrupper? Hur arbetar man i andra Europeiska länder och kan vi lära oss något av det? Medan varor och kapital är relativt lätt att få rörelse på finns det hos individer ofta mentala spärrar snarare än praktiska gällande att flytta och pendla. I februari 2010 gjorde Gallup en undersökning om vilka människor som vill flytta och vart. Man konstaterade att 80 miljoner Européer vill flytta till ett annat EU land – det som hindrar är inte visum eller andra formella problem – det är något annat. Den kunskap som internationellt genererats i dessa frågor är något som Umeåregionens kommuner skulle ha stor nytta av att känna till.

Frågan är angelägen och viktig men i dagsläget finns en kunskapslucka i såväl teori som praktik. Umeåregionens kommuner vill därför lära sig mer om mobilitetsfrågor genom att praktiskt testa en innovativ metod i syfte att öka mobiliteten och förutsättningarna för målgruppen att nå ut på arbetsmarknaden. Inom ramen för förprojekteringen ska bland annat en pilotstudie genomföras i samarbete med arbetsförmedlingen. Här kommer 12 ungdomar, två från varje kommun i Umeåregionen, under 4 månader åka runt och arbeta i fyra olika kommuner. I varje kommun har de ett avgränsat uppdrag som de själva ska lösa under nära handledning. En nära utvärdering av pilotprojektet kommer att fungera som en del i en kartläggning kring målgruppen och de möjligheter som ökad mobilitet kan innebär för dem.

Syfte

Syftet med projektet är att hitta innovativa metoder för att uppnå ökad mobilitet och drivkraft hos individen och därigenom möjliggöra för människor utanför arbetsmarknaden att få ett arbete.

Målsättning

I förprojekteringen blir de mätbara projektmålen begränsade till aktivitetsmål medan målen för genomförande projektet fokuserar på om individen kommer i arbete.

Mål 1 – Gruppen av ungdomar som handledaren sätter samman ska innehålla en jämn könsfördelning. (60-40)

Mål 2 – Projekteldaren ska sammanställa en rapport med minst 3 exempel på andra mobilitetsprojekt i Europa och vad vi eventuellt kan lära av dessa.

Mål 3 – Projektledaren ska skriva en rapport med en analys av vad ett liknande projekt skulle innebära samt vilka anpassningar som skulle krävas för följande målgrupper: personer som är långtidssjukskrivna, står långt från arbetsmarknaden, har utländsk bakgrund, har ett funktionshinder.

Mål 4 – Projektledaren skriver en rapport gällande de 12 ungdomarnas utveckling under projektet.

Mål 5 - Den bild som projektdeltagarna har av sin egen förmåga ska vara mer positiv i slutet av projektet än i början.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hållbart resande Umeåregionen skräddarsyr resvägar för deltagarna och dessa ska anpassas för individen, oavsett funktionsbestånd. Vidare är tanken att projektet genomgående ska undersöka möjligheter för personer med funktionshinder att delta i ett framtida mobilitetsprojekt. Är det möjligt för människor med funktionshinder att pendla i samma utsträckning som andra? Ett funktionshinder kan vara allting från att vara blind till att sitta i rullstol eller psykiska funktionshinder. Detta gör att hänsyn måste tas till väldigt olika förutsättningar där en individuell anpassning såväl gällande resvägar som arbetsuppgifter inte får göras omöjlig i ett eventuellt genomförande projekt. Hänsyn kommer att tas till olika behov av information och kommunikation, att kunna förstå det som skrivs och sägs, tekniska lösningar. Om merkostnader uppstår på grund av deltagare med funktionsnedsättning så står arbetsförmedlingen detta - det finns dock inte budgeterat.

Transnationellt samarbete

I ett första skede så testas metoden i Umeåregionen men det finns ett tydligt transnationellt perspektiv. EU har på många sätt i många år arbetat för att bli en region, för fri rörlighet av varor, människor och kapital. Medan varor och kapital är relativt lätt att få rörelse på finns det hos individer ofta mentala spärrar snarare än praktiska gällande att flytta och pendla. I februari 2010 gjorde Gallup en undersökning om vilka människor som vill flytta och vart. Man konstaterade att 80 miljoner Européer vill flytta till ett annat EU land – det som hindrar är inte visum eller andra formella problem – det är något annat. Mobilitetsprojekt i Europa är något som projektledaren kommer att titta närmare på.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlningen Malmö
 • Nordmalings Kommun/utbildning

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Umeå
 • Bjurholms kommun
 • Kommunledningskontoret Vännäs
 • Näringsliv
 • Vindeln Utveckling

Kommun

 • Bjurholm
 • Nordmaling
 • Robertsfors
 • Umeå
 • Vindeln
 • Vännäs