Logotyp på utskrifter

MÖTET - Vägen till arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet - Umeå
KontaktpersonChristina Ekman
E-postchristina.ekman@folkuniversitetet.se
Telefonnummer090-711420
Beviljat ESF-stöd6 946 250 kr
Total projektbudget17 476 250 kr
Projektperiod2009-04-20 till 2011-03-03
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Mötet: Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Umeå Kommun, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Företagarna prövar nya arbetsmodeller för att snabbare slussa arbetssökande mot stadigvarande arbete genom arbetspraktik. Resultat skapas genom erfarenheter och nya innovationer.

Bakgrund

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen för oktober 2008, fanns det 2428 arbetsökande, varav 638 ungdomar och 1248 i aktivitetsstöd inom Umeå arbetsmarknadsområde.

Med projektet Mötet - Vägen till arbetslivet (i fortsättning benämt Mötet) eftersträvar vi i att göra vägen till arbete så kort som möjligt och därigenom få varje projektdeltagare att bli självförsörjande så snart som möjligt! Mötet har sin utgångspunkt i samtliga de av Socialfonden prioriterade kriterierna vad gäller lärande miljöer, innovativ verksamhet, samverkan samt strategiskt påverkansarbete.

Mötet handlar om det progressiva och gränsöverskridande mötet med Arbetsförmedlingen, Kommunen, ESF rådet, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Företagarna, olika transnationella EU-projekt och flera stiftelser inom Folkuniversitetet. Gemensamma mål är att mötas och tillsammans pröva innovationer, utveckla, lära, sprida och på så sätt påverka befintliga strukturer. I Mötet har vi byggt in en ständigt pågående processinriktad utvärdering. På så sätt säkrar vi, för alla samverkanspartner, en god avkastning på satsat strukturkapital.

Folkuniversitetet, med samverkanspartner, har bl a i Värmlands län, Uppsala län, Västerbottens och Norrbottens län bedrivit många projekt samt fortlöpande utbildningsverksamhet och arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa (in och utrikesfödda), ungdomar, långtidsarbetslösa och andra utsatta målgrupper. Varje region har under årens lopp, utifrån de lokala behoven, utvecklat framåtsyftande och klart resultatgivande metoder och koncept, som syftar till att möta arbetsgivares och projektdeltagares individuella behov av lärande och kompetens. Målet med alla dessa insatser är - Arbete - åt projektdeltagarna.

Grundtankarna och de strategiska ansatserna i föreliggande projektansökan bygger på de analyser, som finns i de regionala planerna för Socialfonden samt de prioriterade områden som finns i de regionala utvecklingsprogrammen. Vi bygger vidare på de mångåriga erfarenheter som vi har från tidigare Socialfondsprojekt och utvecklingsarbete kring lärande för olika målgrupper. Några av de tydliga utvecklingsområden som har utkristalliserat sig handlar om:

a) Behovet av ett systematiskt kunskapsutbyte,
b) ett interregionalt perspektiv,
c) ett gränsöverskridande samarbete mellan aktörer lokalt, regionalt och transnationellt,
d) matchning av arbetskraft i ett större geografiskt område samt
e) framtagande av innovativa verktyg och metoder som inspirerar och mobiliserar både projektdeltagare och potentiella arbetsgivare.

Mellan 70-90% av deltagarna i Folkuniversitetets nedanstående projekt har egen försörjning efter avslutad utbildning. Större delen av de utbildare och coacher, som var engagerade i bland andra nedanstående 5 utbildningsprojekt - med målet egen försörjning - kommer att engageras i Mötet:

1. Nystart Vägen tillbaka till arbetslivet. ESF Växtkraft Mål 3. Målgrupp: Vuxna personer (+50). I målgruppen ingick långtidsarbetslösa personer med svensk eller icke-svensk bakgrund.
2. Studier inom Aktivitetsgarantin SAGA. Målgrupper: Ungdomar och vuxna. I målgrupperna ingick personer med svensk eller icke svensk bakgrund.
3. Jobb Coaching med Praktik. Målgrupper: Ungdomar och vuxna. I båda grupperna ingick personer med svensk eller icke svensk bakgrund.
4. VÅGA! Skapa din Framtid ESF Växtkraft Mål 3. Målgrupper: Ungdomar och vuxna. I båda grupperna ingick personer med svensk eller icke svensk bakgrund.
5. Matchen jobb, studier, starta eget. ESF Växtkraft Mål 3. Målgrupper: Ungdomar och vuxna. I båda grupperna ingick personer med svensk eller icke-svensk bakgrund.

Projektet Nystart ökade anställbarheten och nyföretagandet i Umeå med kranskommuner och riktade sig mot långtidsarbetslösa personer +50 år. Projektet avslutades juni 2007. Större delen av de utbildare och coacher, som var engagerade i projektet Nystart kommer att engageras i Mötet också.
I Nystart hade deltagarna en 11 veckor lång arbetspraktik. Momentet blev väldigt uppskattat av deltagarna. Därför har vi i Mötet utökat antal veckor med arbetspraktik till 13. Varje deltagare kommer dock att mötas individuellt och de som bedöms redan från början redo att gå ut till praktik kommer att erbjudas plats i ett företag snarast möjligt efter projektstart.
Precis som i Nystart kommer vi i Mötet att använda oss mycket av individuell coachning och rådgivning. För varje deltagare kommer vi att upprätta tillsammans med Arbetsförmedlingen och Umeå kommun en individuell handlingsplan som en bas och strukturerad vägvisare till ett nytt arbete och en ny karriär. Coacherna kommer omedelbart in i projektet så att de kan utgöra ett stöd i deltagarnas personliga utveckling och kan hjälpa till med planering och ansvarstagande. Deltagarna kommer, tillsammans med oss, att ta ansvar för sin egen utveckling och själva hitta vägen som leder till arbete.
I projektet Nystart hade deltagarna en utbildningsdel på 12 veckor där många moment ingick. I Mötet har vi reducerat antalet moduler och har koncentrerat oss på de moduler som ger ökad självkänsla, ökad kunskap om de företag inom de näringar som är viktiga och verksamma i Övre Norrland, ökad social förmåga (kompetens) och kunskap i att bygga nätverk. Vi satsar vidare på att lära deltagarna att skriva resultatgivande ansökningar och meritförteckningar, upptäcka nya sidor hos sig själva och utveckla dessa samt tänka i nya banor.

De lärdomar som vi har gjort, här i Umeå, i och med det framgångsrika projektet Nystart är anledningen till att vi nu vill gå vidare med Projekt Mötet. Dessutom bedriver vi en levande och ständigt fortgående omvärldsanalys av problem och därmed behov i dessa sammanhang. Detta medför att vi känner oss mogna och väl rustade att ta itu med projektfas Genomförande.

I Mötet ställs vi mot många av de utmaningar som vi ställdes mot i projektet Nystart och som också adresseras av Socialfonden.

A. Utanförskapet : människor som befinner sig utanför samhällsgemenskapen och arbetsmarknaden behöver möjligheten att möta andra människor, grupper och arbetsgivare. I Mötet arbetar vi för att inkludera människor!
B. Ungdomarnas mycket svaga anknytning till arbetsmarknaden. Med hjälp av samverkan mellan olika aktörer kan unga erbjudas en lärande miljö i arbetslivet och att skapa ett eget nätverk med tänkbara arbetsgivare. I Mötet arbetar vi med att ge ungdomar dessa fördelar för framtiden.
C. Invandrade människors bristande integration i Sverige. Den har sin rot i dåligt fungerande arenor för möten mellan olika människor och kulturer. I Mötet arbetar vi för att skapa möjligheter för möten som bär frukt!
D. Ökat arbetskraftsutbud. Det kräver en effektivare matchning mellan människor med efterfrågad kompetens och arbetsgivare. Det handlar i hög grad om att skapa lärmiljöer med innehåll, som är i takt med arbetsgivarnas aktuella behov. I Mötet arbetar vi för att skapa dessa vinna-vinna-miljöer!
E. Framgångsrik arbetssökning. Den handlar i högsta grad om positiva möten mellan arbetssökande och arbetsgivare. I Mötet arbetar vi för att göra verklighet av dessa nödvändiga möten för att skapa arbete!
F. Bristande samverkan mellan aktörer och befintliga strukturer kan enbart rättas till genom gränsöverskridande möten. I Mötet arbetar vi för det gränslösa mötet, som skapar ömsesidig förståelse för hur vi tillsammans skapar arbete!
G. Skapandet av sociala innovationer och kunskapsspridning mellan aktörer i olika län och regioner förutsätter att aktörerna möts. Synergieffekt eller synergier kan sägas uppstå när en handling eller en process får ett resultat som är mer än summan av de enskilda delarna. I Mötet arbetar vi för att nå synergieffekt både på kort och lång sikt.
H. Den pågående trenden med regionförstoring och människors mobilitet, pendling eller flyttning, förutsätter möten mellan län och regioner. I Mötet arbetar vi med möten och ömsesidig kraftöverföring mellan dessa aktörer.

Syfte

Det övergripande syftet med Mötet är att ge bestående avtryck, bestående systempåverkan lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.
Avsikten med projekt Mötet är vidare att skapa en arbetsmodell som snabbare leder projektdeltagarna mot jobb. Ytterligare syften är:

A. Att utrusta projektdeltagarna med verktyg för att möta en föränderlig arbetsmarknad.
B. Att bidra till att skaffa arbete åt projektdeltagare. Ett alternativ kan också vara fortsatta studier, som leder till egen försörjning.
C. Att förse arbetsgivare med duglig arbetskraft.
D. Att skapa medvetenhet kring mångfaldens fördelar på den svenska arbetsmarknaden.
E. Att pröva innovationer:
1. Job Seeking Index (finns nu även för invandrare med bristfälliga kunskaper i svenska)
2. Ekonomiskt tänkande som ger kunskap om ekonomins betydelse för att våra projektdeltagare ska få och behålla - Jobbet.
3. En mix av målgrupper
F. Att implementera och ge spridning, både under pågående projekt och efter, åt livskraftiga och resultatgivande idéer och innovationer.
G. Att inspirera och motivera samverkanspartner till fortsatt samverkan på lokal, regional, nationell och transnationell nivå


FÖRTYDLIGANDE PÅ BEGÄRAN AV ESF-RÅDET

Vi kommer att se till att projektet ej kommer att leda till undanträngningseffekter. Vi kommer att vara noggranna med att informera samtliga företag/praktikplatser om att praktikanterna inte får ersätta redan anställda, dvs ordinare personal alt vikarier. Vi kommer också att noggrant bevaka detta under projektets gång, men vid tveksamhet är vår intention att involvera fackliga företrädare.
Det är endast insatser i form av kompetensutveckling/lärande i jobbet som ingår. Alltså ej "rena arbetsinsatser".

Målsättning

En övergripande målsättning med Mötet är att påverka alla mottagare av Mötets projektresultat i en ständigt pågående utvärderingsprocess under projektets gång. Denna fortlöpande utvärdering kommer att resultera i en fortlöpande spridning av goda strukturpåverkande resultat, som uppstår i Mötet. Spridning och därmed påverkan kommer att ske genom intensivt informations- och erfarenhetsutbyte med aktörer på lokal, regional, nationell och transnationell nivå och därmed påverkan av befintliga strukturer. I Mötet vill vi säkra en god avkastning på satsat strukturkapital genom de ovan beskrivna utvärderings och spridningsprocesserna.
En avsevärd styrka i Mötet är bredden av samverkanspartner. Denna styrka blir en garant för att i alla led säkra spridningsprocessen och därmed påverka befintliga strukturer.
I Mötet har vi byggt in en ständigt pågående processinriktad utvärdering, som grundar sig på följande hörnstenar:
a) Förankring.
b) Lärande: fortlöpande spridning.
c) Strukturpåverkan: genom fortlöpande spridning.
d) Strukturkapital: ska förvaltas väl och förräntas.
Huvudmålet med projekt Mötet är att deltagarna ska få och behålla ett arbete.

Mätbara mål är dessutom:
1. Att samtliga kvinnor och män, som är projektdeltagare, kommer att aktivt delta i konkreta praktiskt inriktade aktiviteter, som alla syftar till att underlätta för dessa kvinnor och män att få fotfäste på arbetsmarknaden utifrån var och ens egna förutsättningar.

2. Att samtliga projektdeltagare, som fullföljer Projekt Mötet, kommer att ha arbetspraktik på lämpligt företag.

3. Att samtliga projektdeltagare, som aktivt medverkar och fullföljer Projekt Mötet, kommer att ha arbete efter avslutat projekt. Ca 75% kommer att ha tillsvidareanställning, provanställning, annan anställning eller fortsatt arbetspraktik, som leder till någon form av varaktig anställning. Ca 15% studerar vidare för att skapa förutsättningar för egen försörjning och resterande 10% fortsätter i andra arbetsmarknadsåtgärder.

4. Om projektdeltagare, av skäl opåverkbara för vår del, inte kan medverka aktivt i projektet eller inte kan fullfölja projektet kommer vi att förbereda och lämna till Arbetsförmedlingen och kommunen en utvärdering av vad deltagaren gjort inom projektet (bedömning av initiativkraft, samarbetsförmåga, erfarenheter från arbetspraktiken etc.).

5. Att samtliga arbetsgivare, som erbjuds förmånen, att få sätta arbetspraktikant i arbete, får möjlighet att anställa duglig och väl motiverad arbetskraft.

6. Att samtliga arbetsgivare, som erbjuds förmånen, att få sätta arbetspraktikant i arbete, ska uttala uppskattning för mångfald på den svenska arbetsmarknaden.

7. Att pröva innovationer, som har uppenbara möjligheter att ge så goda resultat att innovationerna kan övergå i ordinarie arbete hos arbetsfrämjande organisationer.

8. Att implementera och ge lokal, regional, nationell och transnationell spridning, både under pågående projekt och efter, åt livskraftiga och resultatgivande idéer och innovationer.

9. Att fortlöpande inspirera och motivera Mötets samverkanspartner till fortsatt konkret samverkan på lokal, regional, nationell och transnationell nivå.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I enlighet med Vägledning i tillgänglighet för personer med funktionshinder för Socialfonden 2007 till 2013, en utgångspunkt kommenterar vi hur Projekt Mötet klarar tillgänglighet för personer med funktionshinder:

Fysisk tillgänglighet:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att lokalerna, som utgör den lärande miljön för Mötets teoretiska projektmoduler, är tillgängliga att ta sig fram till på ett enkelt sätt och ändamålsenligt fungera vid. Folkuniversitetet i nära samverkan med arbetspraktikföretagen tar ansvar för att den lärande miljön för Mötets arbetspraktik är möjliga att ta sig fram till och ändamålsenligt fungera vid. Den fysiska tillgängligheten gäller naturligtvis också tillgång till toalett, lunchrum och andra bekvämlighetsanordningar.

Tillgänglig verksamhet:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att bl a i nära samverkan med arbetspraktikföretagen, handledare, lärare och konsulter skapa lärande miljöer, som genomsyras av ömsesidig förståelse, medvetenhet och kunskap så ingen medverkande i Mötet känner sig diskriminerad. Denna tillgänglighetsfråga kommer, tillsammans med övriga tillgänglighetsfrågor, att vara ständigt aktuell genom en inledande grundlig genomgång innan projektstart för handledare, lärare och konsulter och vid projektstart för alla projektdeltagare. Dessutom kontrolleras vid återkommande uppföljningar och utvärderingar under hela projekttiden att projektets rutiner i tillgänglighetsfrågor efterlevs och fungerar i den lärande miljön, både på Folkuniversitetet och på arbetspraktikföretagen.

Kommunikativ tillgänglighet:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att alla projektdeltagare har möjlighet att höra och vara delaktiga i diskussioner och annan kommunikation under Mötets teoretiska projektmoduler. Detta kan t ex ske genom teckentolkning, god akustisk miljö samt ett intranät, som kan användas för den som är synskadad eller blind. Folkuniversitetet kommer att se till att projektdeltagare med särskilda behov beträffande kommunikativ tillgänglighet erbjuds arbetspraktikföretag, som kan klara dessa krav.

Informativ tillgänglighet:
Projektägaren Folkuniversitetet tar ansvar för att informationen, som delges projektdeltagarna är utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Olika media kan t ex vara bärare av informationen. Vi kommer att ha en beredskap för att ta fram information på alternativa sätt, t ex kassett eller DVD.

Genomförande, uppföljning och utvärdering av ovanstående tillgänglighetskriterier:
Folkuniversitetets arbete, under hela projekttiden, med dessa fyra integrerade tillgänglighetskriterier kommer fortlöpande att följas upp, utvärderas och kommuniceras dels inom projektet, dels till mottagare av projektresultat, bl a ESF rådet och samverkanspartner. Folkuniversitetet har en ständig beredskap att omedelbart göra korrigeringar i arbetsrutinerna om utvärderingen skulle resultera i ett sådant behov.

Jämställdhetsintegrering

En SWOT analys betraktar vi som en flerstegsraket. Vi har i genomförda och pågående projekt (Se under rubriken Behov och problem) arbetat med Styrkor och Svagheter, som de parametrar, som den egna projektorganisationen i hög grad kan påverka själv och med Möjligheter och Hot, som de parametrar, som den egna projektorganisationen inte kan påverka i lika hög grad, dvs beslut fattas av andra, t ex regering och riksdag, andra myndigheter eller branschorganisationer.
Våra erfarenheter av SWOT analys i jämställdhetsintegrering och hur vi planerar att bemästra de problem, som sannolikt kommer att uppstå i Mötet, framgår av följande:
STYRKOR (Strengths):
A. Ett pedagogiskt avtal träffas vid projektstart mellan varje projektdeltagare och respektive projektledare. Här tar vi ett gemensamt ansvar för måluppfyllelse på individnivå.
B. Målsättningen att i alla faser av projektet synliggöra kvinnor och män, dvs att alltid arbeta könsöverskridande och individorienterat. Ett konkret exempel: Vi uppmuntrar alltid kvinnliga projektdeltagare att söka arbetspraktik i mansdominerade branscher (t ex bil, elektronik, byggvaror) och vice versa. En styrka är att vi ofta lyckas intressera kvinnorna för traditionellt manliga arbeten. (Männens reaktioner noterar vi tyvärr som en svaghet, men också som en möjlighet, se nedan.)
C. Spridning av ansvar, uppföljning, utvärdering och vidare spridning av uppnådda resultat och erfarenheter kommer att ske genom de fyra planerade och nära samverkande ESF

Transnationellt samarbete

Mötet kommer att samverka med detta transnationella projekt:

DaVinci-projektet Intercultool (Sverige, Frankrike, Holland och Italien) där Kunskapsbolaget Integra AB är svensk partner, startade i januari 2008. Syftet är att utveckla metoder och verktyg för kompetensprofilering utifrån ett interkulturellt perspektiv. Avnämare är rekryterings och bemanningsföretag samt andra professionella organisationer, som arbetar med flyktingar eller invandrare.

Kärnan i detta gränsöverskridande EU projekt är att skapa effektivare möten och träffsäkerhet när det gäller att matcha invandrade personers kompetens med arbetsgivares behov. Projekt Mötet kommer att samverka med detta projekt genom att utbyta erfarenheter, metoder och verktyg. Genom att ha transnationell samverkanspartner redan i utvecklings och genomförandefasen av projektet skapar vi effektiva kanaler för att utvidga den Europeiska verktygslådan och dela med oss av instrument och arbetssätt, som skapar de goda mötena, som leder till arbete.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmelingen
 • VIVA Kompetenscentrum

Samarbetspartners

 • Da Vinci-projektet Intercultoo
 • Företagarna i Norrbotten
 • Integrationsdirektör, Umeå
 • Regionförbundet Västerbottens län

Kommun

 • Bjurholm
 • Nordmaling
 • Robertsfors
 • Umeå
 • Vindeln
 • Vännäs