Logotyp på utskrifter

Lööve i omställning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLööveverken AB
KontaktpersonSusanne Westin
E-postsusanne@loovebalkong.se
Telefonnummer0910-72 36 60
Beviljat ESF-stöd125 517 kr
Total projektbudget125 517 kr
Projektperiod2009-04-20 till 2009-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Vi vill driva ett kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav, stärka sin kompetens och kunkorrenskraft i lågkonjunkturen.Förhindra att anställda med låg eller felaktig kompetens riskerar att hamna utanför arbetslivet.

Bakgrund

Företagen i denna ansökan befinner sig i snabb omställning. Det bistra ekonomiska klimatet gör att vi måste finna nya vägar för våra anställda att öka deras anställbarhet och samtidigt minska deras sårbarhet.Medarbetarna har i jämförelse med ett genomsnitt en relativt låg utbildningsnivå och det är inte ovanligt att denna nivå endast innehåller grundskola. De är genom detta mycket sårbara för förändringar i anställbarhet och andra omställningar som kan tänkas komma i en framtid.De ekonomiska förutsättningarna för kompetensutveckling inom respektive företag är små dels för att man inte har några större resurser och dels för att lönsamheten är låg. Gruppen vill etablera ett kompetensutvecklingsprogram som innehåller utvecklinsmöjligheter och skapar trygghet för den enskilde och resp. arbetsplats.
Interna rutiner måste förbättras, certifieringar som krävs av kunder måste utvärderas.
Sammantaget innebär detta att vi måste kartlägga nuläget inom alla arbetsområden och koppla utbildningsbehov till detta.Målet med förprojekteringen är att genom ett definierat genomförande tillse att individen ökar sin kunskapsnivå så att denne kan dels stärka sin anställningsbarhet och bidra till att befintliga och nya företag kan fortsätta att finnas i regionen och konkurrera. Vidare skall målet för insatsen vara att forma en grund för fortsatt lärande och stimulera till egna initiativ till detta lärande. Till sist skall målet för denna insats också vara att miska sårbarheten för individen i det fall antingen konjunkturen blir sämre eller teknikutvecklingen innebär strukturella förändringar och bredda kunskapen och möjligheterna att ta arbete i andra branscher samt i ett längre perspektiv grunda för att mer kvinnor kommer in i branschen - som är dominerad av män - och att arbetsmiljö och arbetsorganisation kan utvecklas så att både de från andra kulturer och arbetshinder kan bli mer aktuella för anställning.
Visionen för medarbetarna är att de skall kunna bidra med bra kunskap och insatser för att fungera i det miljöarbete som kommer inom både denna bransch och andra och öka möjligheterna för att de företag som de arbetar på skall kunna konkurrera och utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle.

Syfte

Huvudsyfte med vårt projekt är att framförallt ge bättre möjlighet för anställda med sämre utbildning att förkovra sig och därmed bättre följa med i den snabba utveckling alla ställs inför. Minska sårbarheten hos anställda och ge nya kunskaper och därmed en större trygghet på arbetsmarknaden. Detta kommer att ge anställda en stabilare plats på arbetsmarknaden samt företagen bättre utvecklingsmöjligheter och lönsamhet. Vi har en ojämn könsfördelning och demagogi. Detta innebär att vi framledes kommer att rikta våra ansträngningar mot rekrytering av ungdomar o kvinnor. Vi vill ge en bättre bredd på kunskap samt ett större djup till vissa (specialistkompetenser). Större lyhördhet vad gäller nytänkande, nya kunskaper samt samverkan med andra vill vi stimulera till.

Målsättning

Större trygghet bland anställda ger mindre personalomsättning, lägre sjukfrånvaro m.m.
Lärande miljöer ska ge en arbetsplats där vi diskutera ev. problem, tillsammans söker lösningar o förslag.
Bättre förståelse för andra o deras arbetsuppgifter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Fysisk tillgänglighet, Vi kommer bl.a. att tillse att vi vid våra träffar har tillgång till handikappanpassade lokaler. För personer med hörsel- och synskador kommer vi att anlita speciella tolkar. Likaså tolkar för personer med utländsk härkomst. Tillgänglig verksamhet, Vi strävar efter arbetsplatser som tilltalar alla våra anställda. Vi vill också skapa dynamiska arbetsplatser där alla ska känna sitt värde och kunna gör sin röst hörd. Hänsyn till individen och dess behov ska vara central och accepterad av alla och befäst i organisationen. Allt detta framgår av våra policy-dokument som omfattar allt från hantering av mobbing till jämställdhetsfrågor. Vi vill profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med "högt i tak" för all personal, vikten av egna initiativ samt möjligheter för den enskilde att växa och utvecklas inom företaget.

Deltagande aktörer

  • DACO AB
  • Lööve Balkong AB
  • LÖÖVE TRAILER AB

Kommun

  • Skellefteå