Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

LiSA - Lärande i Samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareExpandum AB
KontaktpersonKjell-Åke Johansson
E-postkjell-ake.johansson@expandum.se
Telefonnummer0970-64 160
Beviljat ESF-stöd6 793 697 kr
Total projektbudget6 793 697 kr
Projektperiod2011-01-17 till 2012-07-16
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

LiSA –lärande i samverkan, är ett samverkansprojekt mellan näringsliv och kommun. Syftet är att höja kompetensen om vad som skapar långsiktigt hållbara arbetsplatser. Aktiviteterna syftar till att medarbetarna ska ses som en viktig resurs inom organisationen vilket skapar effekter som gynnar individerna, organisationerna och samhällsutvecklingen. Aktiviteterna kommer att genomföras på tre nivåer: ny kompetens, tillvarata befintlig kompetens samt skapa möjligheter i organisationen för kompetensutveckling.

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är en ESF finansierad förprojektering som Gällivare kommun genomförde under februari t.o.m. juni 2009, Kompetensutveckling på G (2008-3080296) och ett ESF projekt som genomfördes för delar av näringslivet i Gällivare med start 1 mars 2009 och avslutades 28 februari 2010, Gellivare Kompetens (2009-3080039). Då det kom fram liknande behov under Gällivare kommuns förprojektering som från näringslivets projekt, togs det kontakter mellan kommun och näringslivsbolaget Expandum AB för att undersöka möjligheterna till att samverka i ett projekt.

Gällivare kommun, näringslivet och invånarna i samhället står inför en stor utmaning när delar av samhället måste flyttas på grund av gruvbrytningens utbredning. Tendensen i Gällivare kommun är att befolkningen minskar och medelåldern stiger samtidigt som stora pensionsavgångar väntar i både kommunala verksamheter och i näringslivet. Både kommunen och näringslivet har redan idag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens inom vissa områden. Stora investeringar har genomförts och pågår inom basindustrin som producerar allt de kan igen efter förra årets kraftiga lågkonjunktur. En gemensam stor utmaning för kommun och näringsliv är att skapa ett attraktivt samhälle och arbetsliv för att säkra framtida kompetensförsörjning. Det finns heller inget utrymme för ohälsa när varje medarbetare behövs i arbete för att säkra försörjningen av arbetskraft. Detta ställer krav på långsiktigt hållbara arbetsplatser.

I projektet Gellivare Kompetens genomgick 437 personer olika kompetenshöjande eller kompetensbreddande åtgärder. I utvärderingarna efter utbildningarna såg vi att de flesta hade höjt eller breddat sin kompetens men att väldigt få fick använda den nya kompetensen på arbetsplatsen. Av genomförda förstudier drar vi slutsatsen att begreppet kompetensutveckling inte enbart kan fokuseras på den enskilda medarbetarens kompetens och den enskilda utbildningsinsatsen. Det är lika viktigt att skapa en lärande miljö på arbetsplatsen där medarbetaren kan använda och utveckla sin kompetens vilket också hör samman med en god arbetsmiljö och hälsa.

Förutom utbildningar i syfte att höja medarbetarnas kompetens ser vi en nödvändighet i att höja kompetensen i bland annat ledarskap för att åstadkomma förändringar och skapa en lärande och hälsofrämjande miljö på arbetsplatser inom kommun och näringsliv.

Förprojekteringen (Bilaga 1) har synliggjort ett behov av att genomföra aktiviteter på tre nivåer:

1. Ny kompetens

Kontinuerlig kompetensutveckling inom yrkesområdet är nödvändig för att medarbetaren ska kunna göra ett bra jobb vilket också hänger ihop med att må bra. Små yrkesgrupper och spetskompetenser ger en stor spridning av kompetensbehovet. Genom samverkan i projektet ökar möjligheten till kompetensutveckling för enskilda individer.


2. Ta tillvara befintlig kompetens

Medarbetare som i sitt arbete får använda sig av och utveckla sin befintliga kompetens känner sig sedd och betydelsefull för företaget vilket leder till ökad trivsel och bättre hälsa.

Tydlighet i vilken kompetens som finns i verksamheterna möjliggör att tillvarata befintlig kompetens. Former och metoder behövs för hur medarbetarnas kompetens och behov av kompetens löpande ska kartläggas. Det behövs även beredskap genom metoder för att motverka kompetensgap när medarbetare försvinner ur verksamheten.


3. Skapa möjligheter i organisationerna för kompetensutveckling

Det är av stor betydelse hur organisationen är formad för att möjliggöra utveckling av medarbetarnas kompetens, här har ledarna en nyckelroll.I förprojekteringen kartlades problemet med sviktande rekryteringsunderlag hos Gällivare kommuns olika förvaltningar samt hos delar av näringslivet. Därför ser kommun, Företagsbolaget, Visit Gellivare Lapland samt basindustrin och dess underleverantörer att det finns stora möjligheter att samverka i ett projekt med syftet att säkerställa kompetensbehovet som behövs i framtiden men också fylla det behov som finns idag. Medarbetarna vill och behöver höja sin individuella kompetens, men också få användning av den kompetens de redan besitter. Karolinska institutet har gjort en studie om långtidsfriska företag som visar att friska företag betraktar medarbetaren som en viktig resurs. Företagen och förvaltningarna i kommunen behöver metoder och verktyg för att utveckla sin organisation till en lärande och hälsofrämjande arbetsplats.

Inom både kommun och näringsliv finns det befattningar som kommer att påverkas av pensionsavgångar där endast en eller ett fåtal medarbetare besitter rätt kompetens. I förprojekteringen har det framkommit att ett mentorprogram eller ett liknande system är önskvärt för att säkra att rätt kompetens finns inom organisationen i framtiden.

I projektet LiSA ställs arbetsplatsen/organisationen i fokus. Arbetsmiljöbegreppet ska utvidgas från att handla om risker och ohälsa i arbetet till att omfatta en helhetssyn på vad i arbetet som bidrar till att medarbetare mår bra och kan prestera. Kopplat till Programområde 1 och målet att förebygga långtidssjukskrivningar blir projektets inriktning att utveckla ytterligare en dimension i hälsoarbetet. Vi utgår från att det mest effektiva sättet att förebygga ohälsa är att utveckla arbetsplatser där medarbetare kan behålla och utveckla sin hälsa.

Projektet LiSA är ett samarbete mellan näringsliv och kommun med utgångspunkt i att samhälle, arbetsgivare och medborgare alla vinner på insatser som gör att medarbetare kan behålla och utveckla sin hälsa genom arbetet. Det faller sig därmed naturligt att utifrån detta tillsammans arbeta för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Syfte

Syftet med projektet LiSA är att Gällivare kommun och näringslivet samverkar för att hjälpa varandra att höja kompetensen om vad som skapar långsiktigt hållbara arbetsplatser för att möjliggöra en fortsatt utveckling av Gällivare kommun, näringslivet och dess medarbetare vilket leder till ett attraktivare arbetsliv och samhälle.

Fokus i projektet är att stödja deltagande aktörers ledare och medarbetare att utveckla organisation och arbetsplats för att personalen ska vara friska och må bra. Aktiviteterna i projektet syftar till att medarbetarna ska ses som en viktig resurs inom organisationen vilket skapar effekter som gynnar individerna, organisationerna och samhällsutvecklingen.

Projektets aktiviteter har som syfte att ge ledare och medarbetare verktyg för att skapa en effektiv och produktiv arbetsplats med ett kontinuerligt lärande. Attityden kring kompetensutveckling ska vidgas till att inte enbart handla om yrkesspecifik kompetens och utbildning. Medarbetarna ska känna sig delaktiga i organisationens utveckling för att bättre stå rustade inför framtidens krav.

Projektet syftar också till att stärka chefernas roller som ledare och "coach" där ett av de viktigaste uppdragen är att stödja medarbetaren till att nyttja sin fulla potential.

Målsättning

Målsättningen i projektet är att samverkan mellan näringslivet och kommunen utfaller så att de är en jämn fördelning av deltagare från näringslivet och kommunen.

Ny kompetens

20 olika arbetsställen ska under projekttiden ha fått verktyg för att utveckla sin organisation till att främja en lärande och hälsofrämjande arbetsmiljö.

400 personer ska höja- eller bredda sin kompetens.


Ta till vara kompetens

Skapa en modell för mentorskap där medarbetare med till exempel spetskompetens eller lång erfarenhet får kompetensutveckling för att kunna överföra sin kunskap till andra medarbetare.

Projektet ska skapa ett verktyg för att kartlägga befintlig kompetens inom organisationerna för att vidare kunna nyttja medarbetarnas fulla potential.


Skapa möjligheter för kompetensutveckling

Ett nätverk mellan olika aktörer i samhället, till exempel kommun, näringsliv och andra organisationer, ska bildas. Syftet med nätverket är ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och samordning av insatser för att höja kompetens, utveckla verksamheter och skapa attraktiva arbetsplatser.

För att skapa en lärande miljö på arbetsplatsen har ledare en nyckelfunktion. Därför är en målsättning att företag och kommunala verksamheter där medarbetare deltar i någon av aktiviteterna också deltar med minst en anställd i ledarskapsutvecklingen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektet skall vi säkerställa att alla kan delta i projektets verksamheter genom att garantera fysisk tillgänglighet till lokaler, framkomlighet både i och till lokalerna kommer att beaktas.

Vid funktionsnedsättning av syn eller hörsel kommer vi att använda oss av befintliga tekniska lösningar och/eller erbjuda ledsagare/tolk.

Vi kommer att säkerställa med organisationernas kontaktperson till projektet att alla deras anställda kan ta del av den information som är riktad till dem. Vi kommer även ha tillgång till pedagogiska resurser för dem som har läs- och skrivsvårigheter.

Vi kommer beakta olika individers personliga inlärningsstil och tid för lärande. Vi kommer även ha en dialog med leverantörer av till exempel utbildningsinsatser för att säkerställa tillgängligheten. I utvärderingar av aktiviteter kommer möjlighet att lämna synpunkter muntligen finnas för de med skrivsvårigheter.

Utbildningsinsatser inom tillgänglighet kommer att genomföras.

Jämställdhetsintegrering

I förprojekteringen framkom det att det behövs kompetensutveckling inom området för mångfald/jämställdhet för att kunna starta en dialog och genomföra en problemformulering att utgå ifrån.

Då kommun och basindustrin har samma problem med att få en jämn fördelning av män och kvinnor på deras arbetsplatser kan en gemensam satsning mellan dem och övriga näringsliv ge ett mycket bra erfarenhetsutbyte. Basindustrin är kraftigt mansdominerad med ca 85% män (LKAB 87% män, Boliden Aitik 82% män) av sina anställda medans kommunen är kraftigt kvinnodominerad med ca 80% kvinnor av sina anställda. Då både basindustrin och kommun kommit långt med sina jämställdhetsplaner är det bra om de mindre företagen får gå integrerade utbildningar tillsammans med dessa för att kunna ta del av deras jämställdhetsplaner, för att kunna utveckla och belysa denna fråga på sina arbetsplatser.

Vi har dragit lärdom i det tidigare projektet Gellivare Kompetens att det är viktigt att man får en blandad grupp både från olika företag och i genusperspektiv och att man lägger stor vikt vid vilket språkbruk man använder sig av, både utbildninganordnare och deltagarna, för att utveckla jämställdhetsintegreringen. Vid det tidigare projektet genomgick delar av projektledningen en utbildning anordnad av ESF i jämställdhetsintegrering som var mycket bra, detta är något som projektledningen bör genomföra även i detta projekt.

Vi kommer att eftersträva en jämn könsfördelning i utbildningsgrupper, arbetsgrupper och styrgrupper.

Vi kommer att belysa jämställdhetsperspektivet i de olika aktiviteter som kommer att genomföras i projektet.

Vid upphandling av utbildningsanordnare kommer jämställdhetsintegreringen att beaktas.

Deltagande aktörer

 • Assurera Försäkringsmäklare
 • Eriksson Center i Gällivare AB, Team Sportia, Gällivare
 • Euromining
 • European Quality Energy AB
 • Gällivare PhotoVoltaic AB
 • Imega Display
 • Lindströms plåtslageri AB
 • Malmens Friskola AB
 • Malmgruppen Holding AB
 • Mek i Norr AB
 • NAMEK AB
 • Service- och teknikförvaltningen
 • Sole Adventure AB
 • Sportevent Gellivare Lapland
 • Transportbolaget Gällivare AB
 • Vincent S Juridik AB

Kommun

 • Gällivare