Logotyp på utskrifter

Kraftsamling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKommunledningskontoret Vännäs
Kontaktpersonjohan söderling
E-postjohan.soderling@vannas.se
Telefonnummer0935-14000
Beviljat ESF-stöd328 140 kr
Total projektbudget328 140 kr
Projektperiod2009-05-01 till 2009-10-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet Kraftsamling syftar till att motverka utanförskap och arbetslöshet, genom att kompetensutveckla för morgondagens behov av lokal/regional arbetskraft.

Bakgrund

Västerbotten är ett av de län i Sverige som drabbats hårdast av varslen under hösten 2008. Vännäs kommuns medborgare är i många avseenden drabbade bland annat genom flera närliggande industriella företags produktionsnedgångar ex. Volvo Umeverken. Samtidigt väntas också ett antal uppsägningar inom kommunen, bland annat av lärare och barnskötare.

Vi ser med stor oro på det utanförskap som arbetslöshet kan medföra. Det påverkar inte bara den enskilde utan även andra i personens omgivning.

Genom förstudien vill Vännäs kommun få en samlad bild av den befintliga kompetensen och behov av framtida kompetens. På så sätt ges kommunen en bild av nuläget och kan kanske bidra till omställningsarbetet genom målinriktade kompetensinsatser/åtgärder. Några av de områden som vi vill analysera (utöver det ovanstående) är exempelvis
- hur tillgängligt är kommun/lokalt näringsliv och hur kan man på ett bättre och effektivare sätt arbeta med tillgänglighetsfrågor
- vilken kompentens ser kommunen och näringslivet att det finns behov av i framtiden?
-hur ska man arbeta med tillgång till "praktikplatser/lärlingsplatser/arbetsprövning" i kommun och näringsliv på ett bra sätt?
- hur kan man stimulera till nyföretagande?

Genom förstudiens analys får vi en bra bild av hur samhällets lokala resurser kan användas på bästa sätt. Vi säkerställer att kompetenser utvecklas istället för att gå förlorade samt att utanförskap förhindras. Vidare tryggas näringslivets/kommunens framtida behov av kompetent och kunnig personal.

Den förväntade effekten är en bibehållen låg arbetslöshet i kommunen.

Syfte

Syftet är att motverka utanförskap och arbetslöshet, genom att kompetensutveckla för morgondagens behov av lokal/regional arbetskraft.
FÖRTYDLIGAND: Inkom 090211: Syftet med projektet är att motverka utanförskap och arbetslöshet, genom att kompetensutveckla för morgondagens behov av lokal/regional arbetskraft. Skapa ett hållbart Vännäs där människors kunskap, erfarenhet och kompetens tas tillvara utifrån samhällets behov och krav.

Syftet med förstudien är att via en kartläggning få en övergripande bild av den befintliga kompetensen och analysera vilka behov som föreligger av närliggande och framtida kompetens.
På så sätt ges kommunens aktörer en bild av nuläget och för¬väntas därmed på ett bättre sätt bidra till omställningsarbetet genom målinriktade kompetensin¬satser/åtgärder.Målsättning

- Arbetslöshet
- Antal i försörjningsstöd
- Antal i kunskapshöjande/kompentensförstärkande insatser (ex. utbildningar)
- Antalet som har praktikplatser el. liknande vid de lokala företagen och kommunen
FÖRTYDLIGAND: Inkom 090211:Målsättningen med kartläggning är identifiering och beskrivning av nuläget avseende kunskap, erfarenhet och kompetens. Efter det ska en analys utarbetas med en beskrivning av det framtida lokala kunskaps- erfarenhets- och kompetensbehov i kommunen.

Med utgångspunkt av förstudiens resultat är målet att formulera en handlingsplan som ska ligga till grund till en fullständig projektansökan. Förväntade effekter är en tydlig bild av kompetensläget i kommunen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I förstudien ska de deltagande företagen/kommunen tillgänglighetsanalyseras.

I förstudien ska alla som utgör målgrupp kunna delta, detta innebär att information, lokaler m.m. anpassas efter de behov som finns.

Kommun

  • Vännäs