Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Konkurrenskraft i samverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareStrukturum i Jokkmokk AB
KontaktpersonIng-Marie Grahn
E-posting-mari.grahn@strukturum.se
Telefonnummer0722098185
Beviljat ESF-stöd3 957 850 kr
Total projektbudget3 957 850 kr
Projektperiod2012-01-09 till 2013-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

KiS - Konkurrenskraft i samverkan är ett samverkansprojekt mellan företag.
I centrum kommer företaget/organisationen/arbetsplatsen att vara men med utveckling av kvalitets- och ledningsfunktioner. Råd och kunnande meddelas av erfarna konsulter direkt på arbetsplatsen vilket innebär att lärandet integreras med företagets verksamhets- och organisationsutveckling. Lärandet kommer till direkt användning i den aktuella företagssituationen. Ett sådant arbetssätt ger förutsättningar för en mer långtgående och långsiktig effekt. Att skapa en miljö på arbetsplatsen där chefer och medarbetare kan använda och utveckla sin kompetens är centralt för kvalitet, god arbetsmiljö och hälsa. Det är också viktigt att ta del av andras erfarenheter och kunskaper varför projektet även har ett sammanhållet mål med deltagare från olika arbetsplatser.
Projektet ger vinster både för deltagande företag i konkurrenskraft, för enskilda individer i personlig hälsa och sammantaget för hela samhällsutvecklingen.

Bakgrund

Bakgrunden till genomförandeprojektet är en ESF finansierad förprojektering(2008-3080267) under perioden 2009-01-19 - 2009-07-10 samt ett projekt Företag i utveckling i Jokkmokk med projekttid 2010-08-01 - 2012-01-31, finansierat till större delen av landsbygdsprogrammet.

Förprojekteringen gav vid handen ett överraskande stort gensvar och kompetensutvecklingsbehov inom en mängd områden. Många utbildningsbehov sammanföll oavsett bransch vilket möjliggjorde gemensamma och kostnadseffektiva utbildningssatsningar.
En omvärldsanalys som även genomfördes klargjorde vikten av att i ordnade former bevaka och analysera möjliga framtida förändringstrender. En aktiv omvärldsanalys är ett viktigt instrument i strategi- och styrelsearbete såväl för det enskilda företaget som för branschen och för kommunen.
Projektet Företag i Utveckling, som fortfarande pågår fram till 2012-01-31, har kunnat erbjuda utbildningar inom ett brett spektrum av intresseområden som flera varianter av engelska (kommunikation, affärsengelska och teknisk engelska), arbetsrätt, ekonomi, olika datautbildningar, marknadsföring/säljteknik och projektledning. Sammanlagt har 60 företag - 153 personer deltagit i någon eller några av de erbjudna utbildningarna fram till dags dato. Seminarier har även anordnats. Ett inom området omvärldsbevakning med rubriken Jokkmokk utveckling - eller avveckling? Till detta tillkom också ett uppföljningsseminarium med lokala föreläsare. Ett annat handlade om Friskvård i vid bemärkelse med en föreläsare samt en mässa för intresserade hälsoföretag och föreningar. Seminarierna har anordnats i samarbete med Sparbanken Nord, projektet Entreprenörcentra och Stukturum AB. I friskvårdsseminariet var även Jokkmokks kommuns avdelning Kultur & Fritid delaktig.

Framgångsfaktorer har visat sig vara samarbete mellan olika aktörer men också att aktiviteter av det här slaget, både utbildningar och seminarier, ger möjlighet till nya samarbetsformer för företagen.

Förprojekteringen visade även den att det finns behov hos företagen inom områdena kvalitet, miljö, ledarskap, entreprenadjuridik, arbetsmiljö osv. Kompetensutvecklingsarbetet måste fortgå om Jokkmokks kommun ska kunna bibehålla konkurrenskraftiga företag med engagerad och kompetent personal. Omvärldens krav på företagen ökar vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet, och risker bör minimeras då de kan få allvarliga konsekvenser för såväl företag, leverantör, kund och tredje part. Företagen säkerställer sig även gentemot framtida rekryteringar och investeringar.

De deltagande företagen i det pågående projektet Företag i Utveckling har uttyckt ett kvarstående behov av företagsförlagda riktade insatser mot kvalitet och ledningssystem vilket denna projektansökan i huvudsak förespråkar. Projektets fokus på kvalitet och ledningssytem som både innehåller arbetsmiljöaspekter svarar väl upp emot behov som företagen i kommunen har framställt intresse av och vilja till deltagande i för att utveckla kompetens och konkurrenskraft.

Inom Jokkmokks kommun finns idag ca 400 aktiva registerade företag, exklusive jord-, skogs- och renskötselföretag. Av dessa företag har 26 % kvinnliga och 74 % manliga företagsledare. Kvinnliga företag återfinns inom textilindutri, fastighets-
förvaltning, tjänste-, åkeri-, turism-, entreprenad-, konst/hantverk-, teknik- och handelsföretag d v s i huvudsak inom tjänstesektorn.
Manliga företag finns inom följande branscher: turism, it/teknik, skogsentreprenad, handel, entreprenad, tjänste/service, trä, fastighet, verkstad, bygg och anläggning.
Andelen kvinnor som startar företag är fortfarande färre än män. Trenden är dock att antalet kvinnor som vill starta företag ökar från år till år men fortfarande domineras näringslivet i Jokkmokk av manliga företagsledare både vad gäller branscher och andel startade företag.

Trenden i stort i samhället vad gäller invånare och företag är en kraftig befolkningsminskning och att medelåldern stiger i kommunen. Stora pensionsavgångar väntar både i företag och i den kommunala verksamheten. Befolkningsminskningen som de sista fem åren har ett medelvärde om 73 personer/år är alarmerande för utvecklingen vilket medför att insatser för att öka företagens konkurrenskraft för att bibehålla människor och service är oerhört viktiga. Projekt med kompetenshöjande inslag stärker företagen och därmed inblandade deltagare vilket kan stävja den negativa befolkningsutvecklingen. Allt färre kommuninnevånare ger ett sviktande rekryteringsunderlag för olika företag. Intresset för samverkan och att behålla anställda har p g a befolkningsutvecklingen accentuerats och utgör en viktig del i projektets attraktionskraft och skapandet av långsiktigt hållbara arbetsplatser.


De branschövergripande utbildningarna har lett till ett positivt utbildningsklimat bland företagen i Jokkmokk. Projektet har skapat möjlighet för företagen att kunna delta i kompetensutveckling på ort och ställe vilket annars kan te sig svårt då många företag är enmans- eller småföretag.

Det planerade projektet har ett mer riktat fokus även om det svarar upp emot företagens önskemål på ett övergripande sätt. I centrum kommer företaget/arbetsplatsen/organisationen att vara men med en utveckling av företagens kvalitets- och ledningsarbete. En behovsanalys genomförs med varje företag där styrkor och svagheter kartläggs för att med hjälp av den informationen lägga upp ett utvecklingsarbete av verksamheten för varje företag och dess anställda. Där säkerställer man att ledningssystemet är anpassat till företagets behov och att det finns en gemensam syn på det inom organisationen, nödvändig kompetens och förslag till åtgärder ges under handledning av erfarna konsulter. För att få ett varaktigt arbetssätt krävs att nya eller förändrade arbetssätt implementeras samt att medarbetare får nödvändig information och utbildning. Behov identifieras och handlingsplan för genomförande upprättas. Att kunna skapa långsiktigt hållbara arbetsplatser för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av företag och samhälle är både företags- och samhällsekonomiskt värdefullt.
Att kunna förebygga långtidssjukskrivningar enligt programmål 3 ingår naturligt i projektets syfte. En kompetenshöjning för ett bättre fungerande kvalitets- och ledningsarbete hos ledning och medarbetare, exempelvis säkerställa framåtsyftande rutiner för arbetsmiljöarbetet och kvalitetssäkring innebär ett förebyggande av långtidssjukskrivningar.
Att vidga arbetsmiljöbegreppet ger också den enskilde insikt i sin egen påverkansförmåga och ledningen ett större perspektiv.
Genom att till stor del företagsförlägga kompetensutveckling integreras lärandet med företagets verksamhets- och organisationsutveckling. Lärandet kommer direkt till användning i den aktuella företagssituationen. Arbetsplatsens potential för lärande tas till vara. Ett sådant arbetssätt ger förutsättningar för en mer långtgående och långsiktig effekt vilket påverkar arbetsorganisation, arbetsmiljö och eventuellt ny teknik. Att skapa en lärande miljö på arbetsplatsen där chefer och medarbetare kan använda och utveckla sin kompetens är centralt för kvalitet och en god arbetsmiljö och hälsa. Det är också viktigt att ta del av andras erfarenheter och kunskaper varför projektet även har ett sammanhållet mål med deltagare från olika arbetsplatser.

Projektets helhetsansats med ett utvidgat arbetsmiljöbegrepp sträcker sig utvöver det ordinarie arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren ansvarar för. Att ta del av andras erfarenheter och kunskaper, se vilken möjlighet till individuell påverkan som finns i samverkan med andra i ett konkret lärande på sin arbetsplats ger vinster både för deltagande företag i konkurrenskraft och för enskilda individer i personlig hälsa.
Målsättning

Genom att uveckla kvalitets- och ledningsarbete i samverkan mellan företag och anställda skapa långsiktigt hållbara företag som i sin tur medför konkurrensfördelar för deltagande företag och väsentliga hälsovinster för de anställda.
Projektarbetet får genomslag hos en mängd företag då arbetssättet gynnar individ, företag och samhälle

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsnedsättning. Det ska självklart finnas en fysisk tillgänglighet till lokaler som används och vid funktionsnedsättning av syn eller hörsel ska befintliga tekniska lösningar användas, eventuell ledsagare eller tolk kan också bli aktuellt vid behov. Människor med funktionsnedsättning ska kunna använda lokalerna, ta del av informationen och verksamheten samt arbeta på lika villkor. Det handlar också om förhållningsätt och attityder hos projektdeltagare. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas inkluderande arbetsplatser och projekt för alla.
Informationen kan framställas och göras tillgänglig på många sätt. Ett klart och begripligt språk är en grundläggande förutsättning. Formgivning och alternativa format är viktigt.

Förprojekteringen visade 2009 att i Jokkmokk finns cirka 205 personer med funktionsnedsättning. Av dem administreras cirka 150 personer via Arbetsförmedlingen, varav cirka 85 personer är i arbete medan resterande är arbetslösa eller deltar i någon utbildningsåtgärd.
Av de 85 personer som med Arbetsförmedlingen stöd i dag har anställning är 42 kvinnor och 43 män. Övervägande delen av dessa arbetar inom kommunal verksamhet eller inom ideell sektor. Endast 15 personer arbetar inom det privata näringslivet.
SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD juni 2009 kvinnor män
Särskilda insatser för funktionshindrade 42 43
- därav Lönebidrag 39 36
- därav Offentligt skyddat arbete (OSA) 2 4
- därav Utvecklingsanställning 0 1
- därav Trygghetsanställning 1 2
Ytterligare ca 55 personer har anställning hos Samhall. Ingen av dessa totalt ca 205 personer är rullstolsburen.
6 % av Samhalls personal i Jokkmokk (3–4 personer) ska årligen övergå till annan arbetsgivare.

I projektet kommer rutiner, checklista för att kontrollera tillgänglighet att användas. Det gäller också för information och kommunikation i projektet. Rutiner och checklista blir något bestående för deltagande företag efter projektets avslutning.
De gemensamma företagsträffarna ger möjlighet till kunskapsutbyte och diskussioner kring funktionsnedsättning och tillgänglighet. Det innebär en närhet till frågan vilket förbättrar attitydpåverkan och rekryteringsviljan. Vid anlitande av utbildningskonsulter blir kravet att ta upp tillgänglighetsfrågan självklar och i den process som utbildningsinsatserna skapar blir tillgänglighet en naturlig del både ur ett arbetsmiljöperspektiv men också utifrån rekryterings- och konkurrenskraftsaspekter.

I samverkansgruppens arbete kommer det läggas in skräddarsydd kompetensutveckling rörande tillgänglighet då även projektledare, projektadministratör finns med – tillgänglighetskonsult. Vidare kommer dessa kunskaper att överföras på respektive företag – ett seminarium om tillgänglighet blir en del i överföringen av kunskaper. I projektorganisationen kommer en person att utses för att säkerställa tillgänglighet i projektet.
Tillgänglighet kommer att beaktas i uppföljning och utvärdering.

Förtydligande:
I förprojekteringen framkom inte någon analys av dolda funktionshinder eftersom frågan som ställdes till företag både via enkäter och intervjuer var om arbetsplatsen är anpassad för personer med funktionshinder. Svaret blev i stor utsträckning nekande. Frågan var felaktigt ställd. Ändå kan konstateras att ordet funktionshinder för de flesta är synonymt med rullstolsburen. Knappt hälften av företagen svarade att deras företagslokaler var helt eller delvis anpassade för personal med funktionshinder (vilket de svarande jämställer med framkomlighet för rullstol, handikappanpassad toalett etc).
Några företag uppger att de inte har verksamhet och/eller lokaler som lämpar sig för funktionshindrade.
Den mer relevanta frågeställningen hade varit om det finns arbetsuppgifter anpassade för personer med funktionsnedsättning. Fast den typen av generella frågor är inte heller relevanta, snarare omöjliga att besvara. Det är först när personens kompetens och specifika funktionsnedsättning är känd som frågan om lämpliga arbetsuppgifter kan komma ifråga. Följdfrågan skulle då bli om företagslokalerna fungerar för den aktuelle personen eller om de är i behov av någon slags anpassning.
Med anledning av ovanstående fakta som förprojekteringen gett kommer ett seminarium inom tillgänglighet att anordnas i projektet ”Företag i utveckling” för att ge fokus på även de dolda handikappen och vilken resurs dessa kan vara för ett företag.
Exempelvis har en person med ADHD svårt att vara fokuserad på en mängd olika arbetsuppgifter, men blir ofta specialist inom sitt område och kan därigenom skapa ett stort mervärde för verksamheten.

Deltagande aktörer

 • Galvteknik i norr
 • Jokkmokks Allmek
 • Jokkmokks zoo och hundsport
 • Kvickström & Engström Bygg AB
 • Lapplands lastmaskiner
 • Latitude solar
 • Liko AB
 • Mark och Huskonsult
 • Mattisudden's Trä & Bygg AB
 • Njannja AB
 • Strukturum i Jokkmokk AB
 • Swebor stål i Jokkmokk
 • Södra Interiör Jokkmokk
 • Urban Sandströms grävmaskiner
 • Vuollerims friskola

Kommun

 • Jokkmokk