Logotyp på utskrifter

Kompetensutvecklingsbehov med strategisk påverkan

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionförbundet Västerbottens län
KontaktpersonTerese Ryndal
E-postterese.ryndal@regionvasterbotten.se
Telefonnummer090-165700
Beviljat ESF-stöd736 920 kr
Total projektbudget736 920 kr
Projektperiod2010-01-04 till 2010-07-04
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet ska kartlägga kompetensbehov hos små företag och arbetsplatser i Västerbottens län. Behovsbilden samlas i en GIS-databas. Projektet sker i samverkan med Partnerskapet för kompetensförsörjning i syfte att påverka regionens strategi- och genomförandearbete kring kompetensförsörjning.

Bakgrund

Västerbottens framtida utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet är många. Som många andra län i Sverige och länder i Europa står vi inför en befolkningsstruktur som innebär att färre ska försörja allt fler. Förändringstakten i arbetslivet är snabb och det råder brist på arbetskraft i vissa branscher samtidigt med överskott i andra. Ett närmande mellan utbildningssystem och näringsliv blir allt viktigare för att svara mot framtida behov. Integration, mångfald och jämställdhet i arbetslivet är också strategiska tillväxtfrågor och en absolut förutsättning för framtidens arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Därför är det av största vikt att näringslivets signaler fångas upp och bearbetas för att kunna påverka och göra skillnad.

I Västerbotten har vi en omfattande men otydlig struktur vad gäller aktörer, aktiviteter, projekt, initiativ, etc kring frågor som rör länets kompetensförsörjning. Aktörerna och intressenterna är många men samordningen och resultatsammanställningen är bitvis bristfällig.

För att möta framtidens utmaningar och nå resultat behövs bättre samverkan bland berörda aktörer. Den 3 april gick därför startskottet för ett Partnerskap för kompetensförsörjning i Västerbotten län (ersätter det "vilande" regionala kompetensrådet). Partnerskapet leds av Regionförbundet i Västerbottens län. Partnerskapet för kompetensförsörjning är under uppbyggnad , men för närvarande ingår representanter för följande organisationer: Regionförbundet Västerbottens län, Arbetsförmedlingen, Umeå Universitet, Campus Skellefteå, Akademi Norr, Företagarna, Västerbottens Handelskammare, LO, TCO, SACO, LRF, Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Västerbotten. När det gäller kommunerna så representeras de i form av en deltagare från Lärcentra, Personalavd, Näringslivskontor, Gymnasie & Vux. Alla är överens om att behovet av ett regionalt samarbete finns och att arbetsmetoden måste vara operativ. Om insatser fokuserar på fel områden eller om det sker i onödigt stor utsträckning är detta något som kan uppfattas som resursslöseri och att aktiviteter skapas utan eftertanke och lärande. Det måste bli verkstad och resultatfokuserat gärna med möjligheter att kunna mäta resultat. Detta framhöll deltagarna vid vårt första möte.

I sammansättning av strategiska strukturer är det alltjämt svårt att direkt engagera företagare i arbetet. Fullt upptagna med att producera varor eller tjänster är det svårt för en företagare att lyfta blicken på så vis att delta i samverkan med myndigheter, andra företag, etc. Dessutom finns sällan möjlighet att få ersättning för den tid som läggs ner i samarbete med andra och särskilt komplicerat blir detta när tiden är en brisvara. Även om vi vet att intresset att vara med och påverka är stort bland företagen så är chanserna små att det skall bli verklighet.

Den enskilde företagarens röst är dock mycket viktig i ett större perspektiv och därför ligger det i Partnerskapets intresse att få följa en mindre grupp företag i länet och deras anställda i deras förprojektering kring kompetens och kompetensförsörjningsbehov. Projektet skall helt enkelt kombinera företagens behov av att utveckla lärande organisationer med Partnerskapets behov av att direkt få lyssna till företagen.

I slututvärderingen av Växtkraft Mål 3 inom föregående programperiod påpekar utvärderaren bl a följande: ...att strukturell påverkan inom Växtkraft Mål 3 främst förekommit på lokal nivå genom samarbete mellan olika organisationer och myndigheter. Resultatuppföljningen ansågs vara bristande inom programmet. Vi vet att mer än 1000 arbetsplatser i Västerbottens län, mellan åren 2000 - 2007, genomfört Kompetensutvecklingsanalyser som resulterat i handlingsplaner för genomförande av kompetensutveckling. I handlingsplanerna har framgått vilka kompetensutvecklingsinsatser som mer än totalt 15 000 anställda ansett sig behöva. Någon sammanställning av behoven gjordes aldrig och därmed fick resultaten heller ingen större strategisk påverkan.

I Partnerskapets målsättning att samarbeta med en mindre grupp företag och lyssna till deras behov av kompetens skall läggas en målsättning att sammanställa förprojekteringens resultat för att nå strategisk påverkan. Kring denna sammanställning önskar vi påbörja ett samarbete med andra projektägare och organisationer som också kartlägger kompetensutvecklingsbehov i länet. Tillsammans kan vi bygga den helhetsbild för strukturell påverkan, som saknades i förra programperioden.

Till vår hjälp i detta vill vi använda oss av ett GIS-verktyg (databas) för att informationen också skall kunna visualiseras och på sikt också byggas samman med annan viktig information i sammanhanget. Verktyget bör administreras av Regionförbundet i Västerbotten. De organisationer som deltar i Partnerskapet kan samarbeta kring, utveckla och ha tillgång till verktyget som därmed blir en gemensam plattform för information. Verktyget hjälper oss helt enkelt att hålla samman och synliggöra regionens behov, men i förlängningen också en metod att se och utvärdera de resultat som regionens satsningar i kompetensförsörjningsarbetet genererar. Plattformen stärker regionens tillväxtarbete kring kompetensförsörjning.

Partnerskapet för kompetensförsörjning anser att vi genom att kombinera förstudier med enskilda arbetsplatser och ett GIS verktyg för att sammanställa förstudiernas resultat, arbetar innovativt, med lärandemiljöer, i samverkan och med strategisk påverkan.

Syfte

Syftet med projektet är att:
- Undersöka kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsbehov hos små företag och arbetsplatser i Västerbottens län.
- Påbörja arbetet med en statistik plattform som samlar behovsbilden och möjliggör resultatuppföljning.
- Genom samarbete med företag, andra projekt och organisationer bredda informationsunderlaget inför regionens strategi- och genomförande arbete kring kompetensförsörjning.

Målsättning

Minst 15 företag och arbetsplatser deltar i projektet

Minst 80 anställda kvinnor och 120 anställda män ur målgruppen företag och arbetsplatser omfattas av förprojekteringen.

Minst 40 % av kompetensbehovet som analyserats fram blir föremål för genomförande (nästa steg).

Minst två genomförda konferenser där medverkande företag och arbetsplatser deltar tillsammans med Partnerskapet för kompetensförsörjning.

Resultatet från samtliga 15 deltagande företags och arbetsplatsers kartläggning skall ha registrerats i en GIS-databas.

Minst 70% av andra förprojekteringsprojekt i Västerbottens län, finansierade av Europeiska sociala fonden inom programområde 1, önskar samverka kring och dela med sig av resultat till GIS-verktyget (databasen).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Behovskartläggningen på företagen och arbetsplatserna skall beakta arbetsplatsens tillgänglighet för personer med funktionshinder utifrån fysiska och kompetensförsörjnings mässiga aspekter. Alla aktiviteter kommer naturligtvis att genomföras på ett sådant sätt att människor med funktionshinder kan delta i samma omfattning som andra medarbetare.

Kommun

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Robertsfors
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele