Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägaresaknas
KontaktpersonAnna Lundgren
E-postanna.lundgren@sscef.se
Telefonnummer0918-25822
Beviljat ESF-stöd109 000 kr
Total projektbudget109 000 kr
Projektperiod2009-04-01 till 2009-05-31
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Eftersom vi står inför en lågkonjunktur där vår personalstyrka ska minska så innebär det stora organisatoriska förändringar. Vi står inför en utmaning att kunna fördela de resurser som är kvar på bästa sätt. Något som kommer att kräva effektivisering och stora utbildningsinsatser.

Bakgrund

SSC Trätrappor AB tillverkar trappor och vänder sig främst till svensk och nordisk marknad. Som så många andra företag har också vi drabbats av det rådande konjunkturläget. SSC Trätrappor AB står inför stora omorganisationer i och med att personalstyrkan ska minskas både på kollektivsidan och tjänstemannasidan. Detta innebär att mycket kompetens försvinner från företaget. I och med detta måste en ny organisation arbetas fram som effektiv kan arbeta utifrån nya uppgifter och förutsättningar. Vi har också sedan tidigare investerat i nya maskiner i produktionen som kräver utbildning för de anställda. En punkt som vi ständigt jobbar med och prioriterar är kvalitetsarbete. Här känns resurserna aldrig tillräckliga eftersom detta också är ett problem som är kostsamt. Kvaliteten ska bli bättre och kostnaderna ska minimeras. Vår tanke är att en person tillsammans med arbetsledning, fackklubbar och medarbetare ska utröna var kompetensbehoven är som störst och sedan presentera lämpliga utbildningsinsatser. För detta krävs både tid och engagemang och vi tror att detta projekt kan ge oss precis detta. I dessa hårda tider krävs att vår organisation är kompetent och komplett för att företaget ska kunna vara med och konkurrera på den nordiska marknaden. I det konjunkturläge som nu råder finns det väldigt lite resurser att tillgå för att åtgärda de problem som företaget står inför. Projektet skulle hjälpa till att frigöra den resurs som vi behöver.

Syfte

Avsikten och syftet är att vi ska kunna tillföra företaget den kunskap och det förtroende så att vi kan bygga vidare på vårt företag som historiskt har varit framgångsrikt. Avsikten med projektet är att samtliga anställda ska få chansen att påverka vilken kompetens eller färdighet de vill lära sig/förbättra. De anställda ska också få chansen att dela med sig av sina kunskaper till sina arbetskamrater Detta ska ske mellan chef, kollektivanställd, facklig företrädare och tjänsteman. En mindre organisation kommer att kräva mera flexibilitet. Färre ska kunna fler saker och samtidigt hålla hög kvalitet. Här har vi vår allra största utmaning.

Målsättning

Ett mål med projektet är att vi ska få en bredare och på vissa ställen även förfinad kompetens. T.ex. ska rotationen mellan olika arbetsstationer/arbetsuppgifter bli bättre. Nya arbetslag ska göras i och med detta projekt. Öka förmågan och viljan att hjälpa sin arbetskamrat. Detta ska resultera i ett effektivare arbete med bättre kvalitet. I dessa tider har vi inte råd att låta kostnader för t.ex. reklamationer skena iväg. Förhoppningen är att varje individ ska känna sig stärkt i arbetet och att detta ske ge resultat på slutprodukten. I förprojekteringen hoppas vi att 80% ska vilja delta i en utbildningssatsning/kompetenshöjande åtgärd. Dessutom vill vi stå beredda när konjunkturen vänder så att vi har bästa förutsättningarna för att lyckas. Förhoppningen är att vi ska kunna avsätta en person på heltid för att kunna undersöka vilka behov av kompetens vi har. Hur ska vi tillgodose dessa behov, med vilka utbildningsinsatser. Det kommer att krävas att samtliga anställda vågar, vill och kan ta till sig nya uppgifter då en större omorganisation blir nödvändig pga personalminskning.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi ska se till att de anställda hos oss som har funktionshinder ska ha samma förutsättningar som de utan funktionshinder. I vårt fall handlar det t.ex. om att tillhandahålla teckenspråkstolk för hörselskadad personal. Informationen ska utformas så att samtliga kan ta del av den.

Kommun

  • Norsjö