Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling på G

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareService- och teknikförvaltningen
KontaktpersonIngamaj Backman
E-postinga-maj.backman@kommun.gellivare.se
Telefonnummer0970-182 75
Beviljat ESF-stöd137 363 kr
Total projektbudget137 363 kr
Projektperiod2009-02-09 till 2009-06-18
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att inventera kompetens och framtida behov av kompetens vid Service- och teknikförvaltningen, Gällivare kommun. Alla medarbetare engageras i projektet med fokus på vilken kompetensutveckling som är nödvändig inför framtidens krav och de snabba förändringarna i arbetslivet.

Bakgrund

Samhället Gällivare är inne i ett expansivt skede. Investeringar i mångmiljardklassen sker i både LKAB och Aitik, mindre företag ökar i antal och besöksnäringen växer. Det gynnar samhällsutvecklingen men innebär också stora utmaningar för arbetsgivaren Gällivare kommun. År 2007 minskade befolkningen i kommunen med 99 personer (-0,5 %). Ett vikande befolkningsunderlag ställer stora krav på planering och framförhållning. Intäkterna minskar vilket kräver löpande anpassning av infrastruktur och service. Situationen i Gällivare kommun med de stora investeringarna i LKAB och Aitik innebär samtidigt att antalet innevånare i samhället ökar genom entreprenörer och visstidsanställda som bor tillfälligt på orten (ej folkbokförda).

Rörligheten och de stora förändringar som sker ställer krav på beredskap och flexibilitet i Gällivare kommuns verksamheter och medarbetarna måste beredas förutsättningar att utvecklas i takt med omvärlden. LKAB:s och Aitiks frammarsch får också konsekvenser för Gällivare kommun genom en ökad konkurrens om arbetskraften. Det märks på Service- och teknikförvaltningen där det redan i dagsläget är svårt att rekrytera medarbetare med viss yrkesteknisk kompetens, till exempel maskinförare.

Konkurrensen om arbetskraften innebär att Gällivare kommun måste identifiera vägar för att utveckla befintlig personal. Kompetensutveckling är en strategi för att verksamheterna ska leva upp till uppdraget, en effektiv och ändamålsenlig service åt kommuninnevånarna. Möjligheten att utvecklas i både yrkesroll och som människa ska också ses som en del i arbetet med att göra Gällivare kommun till en attraktiv arbetsgivare.

Projektet ska genomföras vid Service- och teknikförvaltningen i Gällivare kommun. Medarbetarnas kompetens, behov och förutsättningar står i fokus. Syftet är att kartlägga vilken kompetens som finns vid Service- och teknikförvaltningen i nuläget och vad som kommer att behövas för att leva upp till de krav som framtidens uppdrag bär med sig.

Begreppet kompetensutveckling ska användas i vid bemärkelse och med tonvikt på lärande i det dagliga arbetet. Målet i förprojekteringen är att inventera befintlig kompetens, brist på kompetens samt behov av och förutsättningar för kompetensutveckling. Kartläggningen ska både gälla kompetensen som finns och behövs i nuläget och vidare ta sikte på framtiden och vilka behov som kommer att uppstå vid Service- och teknikförvaltningen.

Arbetet kommer att utgå från materialet "Att göra ett bra jobb" framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting. Materialet belyser samspelet mellan verksamhet, enhet och individ med utgångspunkt i uppdraget. Idén är att det är människor som skapar förbättringar vilket stämmer bra överens med vår viljeinriktning i projektet där medarbetarna ska ha en central roll och stora möjligheter till delaktighet och påverkan.

I Gällivare kommun pågår ett arbete med balanserade styrkort som modell för organisationens styrning. Där lyfts medarbetarnas kompetensutveckling och delaktighet fram som prioriterade områden. I startgroparna ligger också ett arbete enligt samverkansavtalet FAS 05 där varje medarbetares delaktighet, engagemang och inflytande har en central roll. Det pågår också ett arbete med att ta fram en kommunövergripande personal- och kompetensförsörjningsplan.

Ett projekt med inriktning kompetensutveckling och kompetensförsörjning ligger rätt i tiden både sett till vad som händer i samhället och vad som är på gång i Gällivare kommun. Strategin bakom förprojekteringen vid Service- och teknikförvaltningen är att arbeta fram en modell, tillvägagångssätt och erfarenheter som hela Gällivare kommun kommer att få tillgång till och nytta av.

Syfte

Syftet med projektet är att göra en inventering av kompetens och behov i Service- och teknikförvaltningens verksamheter. Inventeringen ska ligga till grund för ansökan om ett genomförandeprojekt för att utveckla medarbetarnas kompetens för att svara upp till framtida uppdrag.

Målsättning

Vid projektets slut ska ett inventeringsunderlag gällande kompetens i nuläget och framtida behov finnas framtaget i alla verksamheter vid Service- och teknikförvaltningen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I projektets genomförande kommer en anpassning att ske så att personer med funktionshinder kan delta och med samma möjligheter till påverkan. Till exempel genom val av lokaler, informationsvägar etc.

Deltagande aktörer

  • Service- och teknikförvaltningen

Kommun

  • Gällivare