Logotyp på utskrifter

Kompetensutveckling JIT Mech Robertsfors

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
Projektägaresaknas
KontaktpersonPer Lindqvist
E-postper.lindqvist@jitmech.se
Telefonnummer0934-172 31
Beviljat ESF-stöd1 541 995 kr
Total projektbudget1 541 995 kr
Projektperiod2009-06-15 till 2011-06-30
RegionÖvre Norrland
In English

Sammanfattning

Projektet skall säkra långsiktig utveckling av JIT Mech genom kompetensutveckling, delaktighet och ökad andel kvinnor i en mansdominerad branch. Detta skall ske genom fokus på individen och delaktighet. Vi vill skapa generella metoder för utveckling av lärande organisationer genom delaktighet.

Bakgrund

Slutsatser från förprojektering

Omställningsbehov
JIT Mech är verksamma inom den mycket konkurrensutsatta underleverantörssektorn inom den mekaniska verkstadsindustrin. För att möta den hårda konkurrensen och utöka marknaden måste nya nischer utvecklas och redan goda kompetenser och specialiteter förstärkas ytterligare. Det är också ett faktum att könsfördelningen i företaget och branschen är mycket ojämn, med klar mansdomininans.

Utifrån förprojekteringen har följande slutsatser dragits:

Omvärldskunskapen hos samtliga medarbetare måste förbättras för att skapa förståelse för rådande omvandlingstryck och härigenom motivera medarbetarna till kompetensutveckling

Omställningseffektivitet(ställtider), koncentration på värdehöjande aktiviter och minimering av slöseri(lean production), säkra och utvecklade produktionsprocesser, hög flexibilitet och korta ledtider kommer vara de mest avgörande faktorerna för att skapa konkurrenskraft.

Till dessa "mjuka" faktorer fogas ett tekniskt ledarskap med spetskompetens inom de områden vi verkar(svetsning och spånavskiljande maskinbearbetning) som en strategiskt avgörande faktor

Resultat av kartläggning

Personalens omvärldskunskap är otillräcklig
Omställningseffektiviteten är för låg
Produktionsprocesserna är inte säkrade i tillräcklig omfattning
Den produktionstekniska kompetensen hos både tekniker och operatörer är för låg
Könsfördelningen är ojämn
För att kunna fortsätta med avancerad svetsning måste ett verksamhetsstyrningssystem inom svetsning skapas som uppfyller normen enligt SS-EN ISO 3834-2

Analys av omställningsbehov

Omställningsbehov föreligger inom följande områden:
Omvärldsbevakning
Jämställdhetsarbete
Lean Production
Utveckling av teknisk spetskompetens

Modell/metod
Avsikten är att arbeta efter följande modell/metod:

Grunden för arbetet skall i varje steg vara medarbetarens delaktighet.
1. Motivera genom att skapa omvärldsförståelse och gemensam värdegrund.
2. Ge grundläggande utbildning inom de prioriterade områdena Lean Production, jämställdhet, svetsteknik och skärteknik
3. Utveckla verksamhetssystem och metoder som skapar ett arbetssätt för ständig förbättring och utveckling inom de prioriterade områdena.
4. Ge teknisk spetsutbildning för utvalda delar av organisationen med särskild prioritet på kvinnor
5. Arbeta aktivt mot skolorna i Robertsfors med att marknadsföra industriarbete som en möjlighet för kvinnor.

Den viktigaste orsaken till att detta arbetssätt kommer att bli framgångsrikt är att JIT Mech är att känneteckna som en lärande organisation där all personal tar aktiv del i företagets utveckling. Viljan att lära sig är mycket stor och lyckas vi bara skapa förståelse och delaktighet kommer motivationen för projektet att bli mycket hög hos personalen. Härigenom blir projektet framgångsrikt. Till detta fogas att vi kommer att ta hjälp utifrån av ledande expertis.

Syfte

Syftet med projektet är att i än högre grad utveckla JIT Mech och dess personal till att bli ledande inom sin nisch. Härigenom vill vi skapa förutsättningar för att behålla den personal vi har idag och på sikt utveckla företaget och ge ännu fler anställda en långvarig och tryggad sysselssättning i Robertsfors. Ledstjärnan är att detta kompetensutvecklingsprogram skall utgöra en mycket viktig del i företagets strategiska plan, som bl a innebär att omsättningen skall öka från 39 MSEK 2009 till 80 MSEK 2012. Syftet kan sammanfattas enligt följande:

Företaget - Skapa nya marknader och förstärka positionen på den befintliga marknaden. Genom Lean Production i kombination med väl utvecklad spetskompetens inom våra tekniska nischer lägga grunden till målsättningen att uppnå en fördubblad omsättning till 2012.

Medarbetarna - Ge individiden möjlighet att utveckla sin kompetens och härigenom bidra till både sin egen och företagets utveckling. Skapa ytterligare möjlighet till delaktighet i utvecklingsprocesser samt stärka sin egen utvecklingsförmåga och självkänsla. En bieffekt av projektet kommer att bli att medarbetarnas attraktionskraft på arbetsmarknaden förstärks.

Jämställdhet - Genom en utökad jämställdhet både på operatörs- och specialistnivå kommer företaget att utveckla en större dynamik i sitt tänkande och i sin processutveckling. En ökad jämställdhet kommer också att göra det lättare för oss att behålla och rekrytera personal. Detta eftersom en utökad jämställdhet skulle ge en mer mångsidig arbetsmarknad för kvinnor i Robertsfors med omnejd.

Målsättning

Övergripande - Höja medarbetarnas och företagets kompetens till en nivå jämförbar eller bättre än de ledande företagen inom vår bransch. Härigenom skall långsiktig lönsamhet, tillväxt och utveckling säkas.

Detaljmål

Införa Svetssystem enligt ISO 3834-2
Genemgå svetsarprövning för de metoder som tillämpas
Öka andelen kvinnor till 25%(långsiktigt är målet givetvis 50%)
Öka omsättningen med 50% under projektperioden
Höja operatörernas kompetens till en nivå som är dokumenterad och överstiger Industriprogrammets gymnasiekompetens
Reducera ställtider med 50%
Reducera genomloppstider med 50%
Minska reklamationer och kassationer med 50%
Öka medarbetarnas delaktighet
Skapa former för erfarenhetsutbyten med externa intressenter.
Öka omvärldskunskapen hos medarbetarna

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår verksamhet bedrivs i lokaler som fullt ut kan användas av personer med rörelsehinder. Avsikten är att utvecklingsprogrammet till största delen skall bedrivas i dessa väl anpassade lokaler. För den del av projektet som skall bedrivas på annat håll kommer vi att tillse att lokalerna är anpassade till deltagarna.

Vad gäller bemötande i övrigt så kommer hänsyn att tas till personer med olika former av språksvårigheter. I dagens personalgrupp finns personer med finska som modersmål, samt medarbetare med dyslektiska problem. En viktig del i projektet är att de mer teoretiska delarna konkretiseras så att de kan brytas ned till en praktisk nivå nära det dagliga arbetet. Möjligheten att utnyttja datorer och internet kommer även att utnyttjas.

En annan viktig del blir att driva stora delar av projektet i mindre grupper för att underlätta för varje medarbetare att bli sedd och att kunna göra sig hörd.

Den interna kommunikationen kommer att ske genom informationsmöten, anslagstavlor, gruppmöten och information via vårt PC-nätverk.

Vi avser löpand sammanställa projektrapporter som även kommer att göras tillgängliga för media och branschorganisationer.

Jämställdhetsintegrering

Utifrån SWOT-analysen kan följande slutsatser dras:
Vi har låg andel kvinnor(14%) trots att vår ambition är att öka andelen kvinnor. Detta beror framförallt på att utbudet av kvinnor med för oss relevant yrkesutbildning är mycket lågt. För att kunna öka utbudet av kvinnlig arbetskraft måste vi aktivt verka för att fler kvinnor utbildar sig med inriktning mot vårt verksamhetsområde.

En annan slutsats är att en höjning av de redan anställda kvinnornas kompetens ökar deras möjlighet till långsiktig och trygg anställning eftersom kompetens är en faktor som även lagen om anställningsskydd(LAS) tar hänsyn till utöver ålder och anställningstid.

En annan viktig del är att ta reda på om det finns hinder för kvinnor i vår organisation som vi inte känner till. Både med avseende på fysiska och psykosociala faktorer. Skapande av en könsneutral företagskultur blir en avgörande framgångsfaktor.

En viktig del i jämställdhetsarbetet blir också att uppmuntra/stödja kvinnliga förebilder inom företaget.

Kompetensen inom jämställdhetsintegrering behöver stärkas.

Som 1:a inledande del i projektet kommer en omvärldsorientering att ingå. I denna kommer även jämställdhetsperspektivet att belysas. Därefter kommer en genomgång av jämställdheten inom företaget att ske för att ge samtliga deltagare en övergripande orientering nuläget. Följande konkreta jämställdhetssteg kommer därefter att tas:
Göra en ingående kartläggning av hur kvinnorna på företaget upplever situationen hos oss - framförallt genom intervjuer ta reda på hinder och möjligheter.
Utse kvinnliga projektdeltagare till samtliga projektgrupper.
Aktivt marknadsföra verkstadsindustriarbete för tjejer/kvinnor på grund- och gymnasieskolor i Robertfors Kommun.
Ta del av den kompetens inom jämställdhet som byggts upp av de fackliga organisationerna.

För projektet räknar vi med följande konsekvenser:
Säkerställande av en könsneutral företagskultur.
Öka andelen flickor på den lokala industriutbildningen för att på sikt utöka utbudet av kvinnor med industriutbildning på den lokala arbetsmarknaden.
Långsiktigt öka andelen kvinnliga anställda i företaget med ett fösta delmål på 25%.

Kompetensen i jämställdhetsintegrering på företaget behöver stärkas. Där avser vi att i 1:a hand använda oss av de fackliga organisationernas expertis och även andra externa experter.

Kommun

  • Robertsfors